Dato for udgivelse
17 okt 2008 12:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 jan 2007 09:55
SKM-nummer
SKM2008.830.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-137706
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktier, afståelse, skattefrihed, aktieavancebeskatning, handelsdato
Resumé

Skatterådet bekræftede, at betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 44 var opfyldt. Såfremt spørgeren på salgstidspunktet havde ejet aktierne i minimum 3 år, og aktierne ikke senest på salgstidspunktet var overgået fra at være børsnoterede til at være unoterede, ville avancen derfor være skattefri. Skatterådet bekræftede desuden, at senere køb af aktier i 2006 ikke ville påvirke skattefriheden. Det blev endvidere bekræftet, at det er handelsdatoen, der er det afgørende tidspunkt for spørgsmålet om beskatningen af aktieavance.

Hjemmel
06-013618
Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 44
Aktieavancebeskatningsloven § 23, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 S.G.2.6.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 S.G.3.3.1.
Spørgsmål
  1. Kan aktiebeholdning pr. 31.12.2005 på kr. 131.933 godkendes som skattefri beholdning?
  2. Påvirker aktier, købt i 2006 og frem, den skattefri beholdning?
  3. Er det korrekt, at det er handelsdatoen og ikke valørdatoen, der bestemmer, hvilket år en aktieavance skal beskattes?

Svar

  1. Ja, jf. dog SKAT's indstilling og begrundelse.
  2. Nej.
  3. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Ifølge depotoversigter pr. 31. december 2005 fra henholdsvis de to banker A og B udgjorde kursværdien af spørgerens samlede beholdning af børsnoterede aktier pr. 31.12.2005 kr. 154.978,41 + medarbejderaktier kr. 20.267,40 - i alt kr. 175.245,81.

Ifølge de til SKAT indberettede kontroloplysninger (blanket R 75) udgjorde kursværdien af spørgerens samlede beholdning af børsnoterede aktier pr. 31.12.2005 i alt kr. 175.244. (Differencen mellem kontroloplysningerne og depotoversigterne skyldes alene afrundinger).

Ifølge kopi af handelsbekræftelser fra A, dateret den 30.12.2005, har spørgeren imidlertid solgt aktier med handelsdato den 30.12.2005 og valørdato den 4.1.2006. Kursværdien af de solgte aktier udgjorde kr. 43.230,00. Handlerne er afviklet som strakshandler den 30.12.2005. Da valørdatoen for aktiesalgene er den 4.1.2006, er de solgte aktier imidlertid medtaget som beholdning både i depotoversigterne og i de til SKAT indberettede kontroloplysninger.

Det er konstateret, at kursværdien af den resterende beholdning af børsnoterede aktier pr. 31.12.2005 (efter kursreguleringer) udgjorde kr. 131.933.

Spørgeren er ugift.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ifølge formuleringen af anmodningen om bindende svar antages det, at spørgsmål 1 og 3 efter spørgerens opfattelse skal besvares med "Ja", medens spørgeren ikke har tilkendegivet sin opfattelse vedrørende spørgsmål 2.

Udkast til sagsfremstilling er den 29. december 2006 fremsendt til spørgeren, der ikke har gjort indsigelse mod sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Ifølge aktieavancebeskatningslovens § 44 stk. 1 er gevinst på børsnoterede aktier skattefri, hvis aktierne er erhvervet før den 1. januar 2006, og kursværdien af skatteyderens samlede beholdning af børsnoterede aktier pr. 31.12.2005 udgjorde kr. 136.600 (for enlige) eller derunder. Skattefriheden er dog betinget af, at skatteyderen på salgstidspunktet har ejet aktierne i 3 år eller mere, at aktierne ikke er omfattet af diverse særregler i aktieavancebeskatningsloven, og at aktierne ikke senest på salgstidspunktet er overgået fra at være børsnoterede til at være unoterede, jf. aktieavancebeskatningslovens § 44 stk. 3-6.

Er betingelserne for skattefrihed af en gevinst opfyldt, er et tab ikke fradragsberettiget, og et tab vil heller ikke kunne modregnes i en gevinst ved salg af andre aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 44 stk. 1.

Efter de sædvanlige skatteretlige regler anses et aktiesalg for sket på aftaletidspunktet, jf. ligningsvejledningen (2006-4) afsnit S.G.2.6.1., og ifølge bemærkningerne til § 23 stk. 1 i aktieavancebeskatningsloven (L 78, fremsat den 16. november 2005 og gennemført som lov nr. 1413 af 21. december 2005) er det handelsdatoen, der skal lægges til grund ved fastsættelsen af tidspunktet for køb eller salg af aktier. Valørdatoen er således ikke afgørende.

De aktier, som spørgeren har solgt ifølge handelsbekræftelser af 30.12.2005, skal derfor ikke medregnes i beholdningen pr. 31.12.2005. Det gælder, uanset at valørdagen først er den 4.1.2006, og uanset, at aktierne derfor er med i depotoversigten pr. 31.12.2005.

Kursværdien af spørgerens beholdning af børsnoterede aktier pr. 31. december 2005 er herefter under den ovenfor nævnte beløbsgrænse på kr. 136.600.

Aktierne er børsnoterede pr. 31. december 2005 og er ikke omfattet af nogen særregler i aktieavancebeskatningsloven.

Spørgsmål 1 indstilles derfor besvaret med "Ja", idet skattefriheden dog er betinget af at, at spørgeren på salgstidspunktet har ejet aktierne i 3 år eller mere, og at aktierne ikke senest på salgstidspunktet er overgået fra at være børsnoterede til at være unoterede.

Spørgsmål 2

Køb af aktier i 2006 og senere påvirker ikke den skattefri beholdning, idet skattefrihedsreglen i aktieavancebeskatningslovens § 44 intet indeholder om køb i 2006 eller senere.

Spørgsmål 2 indstilles derfor besvaret med "Nej".

Spørgsmål 3

Efter de sædvanlige skatteretlige regler anses et aktiesalg for sket på aftaletidspunktet, jf. ligningsvejledningen (2006-4) afsnit S.G.2.6.1., og ifølge bemærkningerne til § 23 stk. 1 i aktieavancebeskatningsloven (L 78, fremsat den 16. november 2005 og gennemført som lov nr. 1413 af 21. december 2005) er det handelsdatoen, der skal lægges til grund ved fastsættelsen af tidspunktet for køb eller salg af aktier. Valørdatoen er således ikke afgørende.

Spørgsmål 3 indstilles derfor besvaret med "Ja".  

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte indstillingen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1.