Dato for udgivelse
29 Oct 2008 15:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Oct 2008 12:53
SKM-nummer
SKM2008.861.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-156301
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Sambeskatning, koncernforbindelse
Resumé
Skatterådet kan bekræfte, at A A/S sambeskattes med moderselskabet B A/S, der i øvrigt indgår i sambeskatningen med C A/S, jf. selskabsskattelovens § 31 C.
Hjemmel
08-124594
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31, jf. § 31 C.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.D.4.1.1.2
Spørgsmål

Skal A A/S sambeskattes med moderselskabet B A/S, der i øvrigt indgår i sambeskatningen med C A/S, jf. selskabsskattelovens § 31 C?

Svar

Spørgsmålet besvares med et "ja".

Beskrivelse af de faktiske forhold 

B A/S ejer 50 % af aktierne i A A/S, de resterende 50 % ejes af D ApS og E ApS. B A/S indgår allerede i en større koncern med C A/S.

B A/S og A A/S har regnskabsår sammenfaldende med kalenderåret. Årsregnskabet for B A/S er vedlagt ansøgningen. De nye vedtægter og aktionæroverenskomst for A A/S er vedlagt ligeledes vedlagt ansøgningen.

For indkomståret 2008 har A A/S ændret deres vedtægter. Aktionæroverenskomsten mellem B A/S og henholdsvis D ApS og E ApS er ligeledes ændret gældende for indkomståret 2008.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Efter ændringen af vedtægterne og aktionæroverenskomsten er det vores opfattelse, at A A/S skal sambeskattes med B A/S. Som følge af dette vil A A/S indgå i sambeskatningen med C-koncernen.

Inden ændringen i aktionæroverenskomsten havde B A/S ret til at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen, og D ApS og E ApS havde hver især ret til at udpege et medlem. Under denne aktionæroverenskomst havde B A/S således ikke kontrol med A A/S.

Ændringen af aktionæroverenskomsten og vedtægterne medfører, at B A/S får kontrol med A A/S. I de nye vedtægter skal bestyrelsen således bestå af 3-5 medlemmer, mod 4 i de tidligere vedtægter. Aktinæroverenskomstens ændres således, at bestyrelsen består af 5 medlemmer, mod de tidligere 4 medlemmer. Aktionæroverenskomsten ændres således, at B A/S indstiller 3 medlemmer til bestyrelsen, mod tidligere ét medlem i den gamle aktionæroverenskomst. D ApS og E ApS indstiller fortsat hver især 1 medlem til bestyrelsen.

Ændringen i aktionæroverenskomsten medfører, at B A/S får bestemmende indflydelse på A A/S, gennem valg af flertal af det øverste ledelsesorgans medlemmer. B A/S kan derfor betegnes som moderselskab for A A/S, jf. selskabsskatteloven § 31 C, stk. 2, nr. 2. Da B A/S ejer 50 % af aktierne i A A/S overholdes kravet om, at B A/S skal have aktionærstatus i A A/S.

Det er spørgers opfattelse, at B A/S har kontrol med, og derfor kan karakteriseres som moderselskab for A A/S. De to selskaber skal derfor sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31 C.

SKATs indstilling har været til udtalelse hos rådgiver, som den 29. september 2008 har meddelt, at de ikke har bemærkninger hertil.

SKATs indstilling og begrundelse

Ved vedtagelsen af L121 i 2005 blev selskabsskattelovens § 31 C indført. Selskabsskattelovens § 31 C foreskriver, hvornår et selskab kan betragtes som moderselskab for et andet (datter)selskab med den betydning, at de to selskaber skal sambeskattes, da der foreligger en koncern. 

Det følger således af selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2 fem måder, hvorpå der kan etableres en koncern.

I selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1 er det et krav, at moderselskabet besidder flertallet af stemmerettighederne i datterselskabet. Der er med flertallet af stemmerettighederne forstået en ret til at råde over mere end 50 % af stemmerne i selskabet.

Som sagen er fremlagt ser koncernen sådan ud:

Visning af billede: Image10

Som det fremgår af tegningen og oplysningerne fra rådgiver har B A/S ikke mere end 50 % af stemmerettighederne i A A/S. Det er derfor ikke muligt, at der etableres en koncern efter selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1.

I vedtægterne for A A/S fremgår det, at selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. B ApS har indgået en aktionæroverenskomst med D ApS og E ApS. Det følger af denne, at B A/S har ret til at indstille 3 bestyrelsesmedlemmer og D ApS og E ApS har ret til hver at indstille 1 bestyrelsesmedlem.

Skatterådet har i blandt andet 2006 truffet afgørelse omkring etablering af koncernforbindelse. Der henvises især til SKM2006.107.SR. I denne sag kom Skatterådet frem til, at selv om A kun ejede 50 % af såvel kapitalen som stemmerettighederne i C var der etableret koncernforbindelse imellem selskaberne, da A havde ret til at udpege 3 medlemmer af den øverste ledelse, bestyrelsen, som bestod af 3-5 medlemmer.

Det er på baggrund af sagens oplysninger og SKM2006.107.SR SKATs opfattelse, at der ved ændringen af vedtægterne i A ApS samt aktionæroverenskomsten mellem B A/S, D ApS og E ApS etableres koncernforbindelse mellem B A/S, som moderselskab, og A A/S, som datterselskab.  

På baggrund af ovenstående er det SKATs opfattelse, at spørgsmålet skal besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet følger SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.