Dato for udgivelse
19 aug 2008 09:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 jul 2008 13:53
SKM-nummer
SKM2008.664.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-090249
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Medarbejderaktiter - Tegningsretter, LL § 28, udenlandsk moderselskab
Resumé

Skatterådet bekræfter, at de "share options", som et udenlandsk moderselskab påtænker at tildele medarbejderne i deres danske datterselskab er "tegningsretter til aktier" i den forstand dette begreb anvendes i ligningslovens § 28 samt at de vil være omfattet af ligningslovens § 28, således at beskatningen af de nævnte "share options" først indtræder på det tidspunkt, hvor de udnyttes eller afstås af medarbejderne.

Hjemmel

08-028046

Lovbekendtgørelse nr. 1061/2006
Reference(r)
Ligningsloven § 28
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3, afsnit A.B.1.13.1
Spørgsmål
 1. Kan skattemyndighederne bekræfte, at de "share options", som et udenlandsk moderselskab påtænker at tildele medarbejderne i et dansk datterselskab er "tegningsretter til aktier" i den forstand dette begreb anvendes i ligningslovens § 28?
 2. Kan skattemyndighederne bekræfte, at de "share options", som et udenlandsk moderselskab påtænker at tildele medarbejderne i et dansk datterselskab vil være omfattet af ligningslovens § 28, således at beskatningen af de nævnte "share options" først indtræder på det tidspunkt, hvor de udnyttes eller afstås af medarbejderne?
Begge spørgsmål ønskes besvaret med "ja".

Spørgsmål 2 ønskes besvaret, selvom spørgsmål 1 måtte blive besvaret med "nej", jf. nærmere herom nedenfor.

Svar
 1. Ja.
 2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Det udenlandsk moderselskab ejer samtlige anparter i det danske datterselskab.

Det udenlandske moderselskab er selskabsretligt karakteriseret ved,

 • at ingen af selskabets aktionærer hæfter personligt for selskabets gæld og forpligtelser,
 • at aktionærernes hæftelse for selskabets gæld og forpligtelser er begrænset til deres kapitalindskud,
 • at selskabet fordeler sit overskud og likvidationsprovenu til aktionærerne i forhold til den af aktionærerne indskudte kapital, og
 • at selskabets aktier er overdragelige.

Moderselskabet påtænker at tildele bl.a. medarbejderne i det danske datterselskab "share options" som en del af medarbejdernes aflønning. De pågældende "share options", der giver medarbejderne ret til at erhverve aktier i det udenlandske moderselskab, vil blive tildelt medarbejderne i det danske datterselskab ved en aftale mellem det danske datterselskab og den enkelte medarbejder.

De omhandlede "share options" vil give medarbejderne en ret til ved udnyttelsen at forlange at modtage nyudstedte aktier i det udenlandske moderselskab.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Aktieoptioner giver en ret (men ikke en pligt) for medarbejderen til at erhverve aktier i det udenlandske moderselskab med et nærmere fastsat vederlag.

Der er således utvivlsomt tale om en køberet eller en tegningsret.

Det er endvidere det udenlandske moderselskabs opfattelse, at selskabet er sammenligneligt med et dansk aktie- eller anpartsselskab, og at dets aktier derfor svarer til aktier i et dansk aktieselskab.

Et dansk aktieselskab er kendetegnet ved, at ingen af deltagerne (aktionærerne) hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og at hæftelsen er begrænset til den af deltagerne indskudte aktiekapital og selskabets øvrige formue, jf. aktieselskabslovens § 1. Endvidere er det karakteristisk, at selskabet fordeler sit overskud og et eventuelt likvidationsprovenu i forhold til den af aktionærerne indskudte kapital.

Alle tre betingelser er opfyldt i nærværende sag.

Det udenlandske moderselskabs ledende organer er generalforsamlingen ("shareholders' meeting"), bestyrelsen ("board of directors") og direktionen ("managers"). Også dette svarer til et dansk aktieselskab.

Aktierne i det udenlandske moderselskab er omsættelige på samme måde som aktierne i et dansk aktieselskab.

De omhandlede "share options" er derfor "køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier" i den forstand dette begreb anvendes i ligningslovens § 28.

De omhandlede "share options" giver ved udnyttelsen medarbejderne er ret til at forlange at modtage nyudstedte aktier. Da medarbejderen således er tildelt en ret til at kræve sig fyldestgjort med nyudstedte aktier, er der tale om en "tegningsret til aktier" i den forstand dette begreb anvendes i ligningslovens § 28, jf. således afgørelsen i TfS 2001, nr. 940 LR, hvor Ligningsrådet udtalte, at der foreligger en tegningsret, hvis medarbejderen kan kræve at modtage nyudstedte aktier.

Spørgsmål 1 skal således besvares bekræftende.

Ad spørgsmål 2

Som det fremgår af bemærkningerne til spørgsmål 1 ovenfor, er de omhandlede "share options" "køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier" i ligningslovens § 28's forstand. Selvom spørgsmål 1 besvares benægtende foreligger der således utvivlsomt "køberetter til aktier". Spørgsmål 2 ønskes derfor besvaret, uanset om spørgsmål 1 besvares benægtende.

Køberetter og tegningsretter til aktier er omfattet af ligningslovens § 28, hvis de:

 1. Er modtaget som vederlag for personligt arbejde.
 2. Er tildelt personer, som er ansatte, som har indgået aftale om levering af personligt arbejde eller er valgt til medlem af eller medhjælp for selskabets bestyrelse.
 3. Er udstedt eller tildelt af arbejdsgiverselskabet, et selskab, der er koncernforbundet med arbejdsgiverselskabet, eller udstedt af et selskab, der er koncernforbundet med arbejdsgiverselskabet og erhvervet og tildelt af arbejdsgiverselskabet.
 4. Giver medarbejderen ret til at modtage aktier eller giver arbejdsgiveren ret til at levere aktier.

Ad 1 og 2: Modtaget af ansat som vederlag for personligt arbejde:

Aktieoptionerne vil blive tildelt personer, der er ansat i det danske datterselskab, som vederlag for deres arbejdsindsats i selskabet.

Aktieoptionerne tildeles vederlagsfrit.

Disse betingelser er således opfyldt.

Ad 3: Udstedt eller tildelt af arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab:

Aktieoptionerne er udstedt af det udenlandske moderselskab, der ejer samtlige anparter i det danske datterselskab. Også denne betingelse er således opfyldt.

Ad 4: Ret til at modtage eller levere aktier

De omhandlede "share options" giver en ret (men ikke en pligt) for medarbejderen til at erhverve aktier i det udenlandske moderselskab.

Da aktierne i det udenlandske moderselskab svarer til aktierne i et dansk aktieselskab, jf. ovenfor vedrørende spørgsmål 1, er betingelsen om, at de omhandlede "share options" skal give ret til at erhverve aktier således opfyldt.

Samlet er der således selskabts opfattelse, at de omhandlede "share options" er omfattet af ligningslovens § 28, og at spørgsmål 2 skal besvares med et "ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

De omhandlede "share options" vil give medarbejderne i det danske datterselskab ret til ved udnyttelsen at forlange at modtage nyudstedte aktier i det udenlandske moderselskab.

Det udenlandske moderselskab er efter det oplyste sammenligneligt med et dansk aktie- eller anpartsselskab. Ved denne vurdering er følgende oplysninger lagt til grund:

 • ingen af selskabets aktionærer hæfter personligt for selskabets gæld og forpligtelser,
 • aktionærernes hæftelse for selskabets gæld og forpligtelser er begrænset til deres kapitalindskud
 • selskabet fordeler sit overskud og likvidationsprovenu til aktionærerne i forhold til den af aktionærerne indskudte kapital, og
 • selskabets aktier er omsættelige på samme måde som aktierne i et dansk aktieselskab

I forhold til, vurderingen af om optionerne kan kvalificeres som en tegningsret eller en køberet, er det afgørende, hvordan medarbejderen kan kræve optionen opfyldt. Har medarbejderen krav på at blive fyldestgjort med nytegnede aktier, må optionen kvalificeres som en tegningsret, jf. SKM2001.529.LR og Ligningsvejledningen, afsnit A.B.1.12.

På denne baggrund er det SKAT's vurdering, at der er tale om tegningsretter til aktier i den forstand dette begreb anvendes i ligningslovens § 28.

Det indstilles, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Ad spørgsmål 2

Reglerne i LL § 28 gælder for tegningsretter, der modtages som vederlag i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt.

En person anses for at have modtaget et vederlag, såfremt vedkommende betaler et beløb, der er lavere end købe- eller tegningsrettens handelsværdi opgjort på det tidspunkt, hvor der erhverves ubetinget ret til den modtagne købe- eller tegningsret.

Det er oplyst, at aktieoptionerne vil blive tildelt medarbejderne i det danske datterselskab vederlagsfrit. Tildelingen af aktieoptionerne er baseret på en vurdering af medarbejderens arbejdsindsats, præstation, resultater og anciennitet.

Anvendelsen af reglerne i LL § 28 er betinget af, at det selskab, hvor modtageren er ansat m.m., enten selv har udstedt tegningsretten eller har erhvervet tegningsretten fra et selskab, der er koncernforbundet med selskabet, jf. Kursgevinstlovens § 4, stk. 2, og som har udstedt tegningsretten.

Reglen finder tilsvarende anvendelse for tegningsretter til aktier, der modtages fra et selskab, der er koncernforbundet med det selskab, hvor personen er ansat m.m. Det er en betingelse, at tegningsretten er udstedt af det selskab, der yder tegningsretten.

Som koncernforbundne selskaber anses selskaber og foreninger m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab, jf. Kursgevistlovens § 4, stk. 2.

Det er oplyst, at det udenlandske moderselskab ejer samtlige anparter i det danske datterselskab.

På denne baggrund er det SKAT's vurdering, at de omhandlede "share options" er omfattet af Ligningslovens § 28.

Beskatningen af medarbejderne af værdien af den modtagne tegningsret indtræder først på det tidspunkt, hvor tegningsretten udnyttes eller afstås.

Udløber tildelte tegningsretter uudnyttet, dvs. at tegningsretterne bortfalder, uden at dette udløser noget krav parterne imellem, bortfalder personalegodebeskatningen.

Det indstilles, at spørgsmål 2 besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen og begrundelsen.