Dato for udgivelse
03 Oct 2008 09:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Sep 2008 14:53
SKM-nummer
SKM2008.793.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-2708-07
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Hjemvisning, ansættelse, helhed, afvisning
Resumé

Østre Landsret havde ved en dom af 16. december 2005 hjemvist skatteansættelserne for indkomstårene 1997 og 1998 til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Skattemyndighederne nedsatte skatteansættelserne i overensstemmelse med landsrettens dom, men appellanten gjorde gældende, at skatteansættelserne var blevet hjemvist i deres helhed, og at skatteansættelserne yderligere skulle nedsættes med en kursgevinst på kr. 289.871,-. Dette afviste skattemyndighederne.

Eftersom Østre Landsret allerede havde taget stilling til, om kursgevinsten kunne tillægges betydning ved opgørelsen af appellantens privatforbrug for 1998, blev sagen afvist.

Reference(r)
Retsplejeloven § 253

Parter

A
(advokat Michael Juul Eriksen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten /advokat Per Lunde Nielsen)

Afsagt af landsdommerne

Lyngesen, Karen-Anke Tørring og Tine Egelund Thomsen (kst.)

Byrettens dom af 26. november 2007 (BS 1-2043/2007) er anket af A med påstand om, at sagen hjemvises til byretten til realitetsbehandling.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag, jf. retsplejelovens § 387.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten.

Appellanten har yderligere anført, at det beror på forhold hos appellantens revisor, at dele af den for Byretten fremlagte dokumentation vedrørende kursgevinsten ikke blev fremlagt tidligere.

Indstævnte har yderligere anført ex tuto, at appellanten fortsat ikke har dokumenteret, at han havde en kursgevinst på 289.871,- kr., som skal tillægges betydning ved opgørelsen af hans privatforbrug i indkomståret 1998.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af byretten, og da det for landsretten fremkomne ikke kan føre til andet resultat, stadfæster landsretten dommen.

Under hensyn til sagens udfald, karakter og omfang skal A i sagsomkostninger for landsretten betale til Skatteministeriet 26.155 kr., hvoraf 25.000 kr. er til dækning af salær til advokat, og 1.155 kr. er til dækning af omkostninger til materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, A, inden 14 dage betale 26.155 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.