Dato for udgivelse
15 feb 2008 08:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 dec 2007 13:45
SKM-nummer
SKM2008.158.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, B-534-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Tarifering
Emneord
Tarifering, dialyseposer, urinopsamlingsposer
Resumé

Sagen vedrørte toldtarifering af dialyseposer og urinopsamlingsposer. Det var ubestridt, at poserne er specialdesignede og alene kan anvendes i forbindelse med henholdsvis et dialyseapparat og et kateter. Spørgsmålet var, om poserne skal tariferes som varer af plast eller som dele/tilbehør til medicinske instrumenter og apparater i form af dialyseapparat og kateter.

Landsretten lagde til grund, at katetrets funktion ikke er afhængig af, at det er påsat en pose, ligesom posen ikke udvider eller bidrager til katetrets egentlige funktion. På den baggrund - og idet landsretten lagde betydelig vægt på Toldkodeksudvalgets erklæring og en udtalelse fra WCO vedrørende klassifikation af urinopsamlingsposer, fandt landsretten, at poserne ikke kunne karakteriseres som tilbehør til et kateter.

For så vidt angår dialyseposerne lagde landsretten til grund, at disse ikke bidrager til den egentlige dialyseproces, idet deres funktion er at opsamle affaldsstoffer og det forhold, at dialyseapparatet er konstrueret således, at det ikke fungerer uden påsat pose, beror således ikke på hensyn til selve dialyseprocessen. På den baggrund fandt landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte toldmyndighedernes tarifering, hvorefter posen ikke kan anses som en del af et dialyseapparat.

Reference(r)

Toldtariffen kapitel 39

Redaktionelle noter

Sagen er anket til højesteret

Sagen er efterfølgende hævet

Parter

H1 A/S
(advokat Anders Hedetoft)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Bodil Marie Søes Petersen)

Afsagt af landsdommerne

Knud Knudsen, Bloch Andersen og Lone Kerrn-Jespersen

Sagen og parternes påstande

Sagsøgeren, H1 A/S, fremstiller blandt andet urinopsamlingsposer og dialyseposer. Denne sag, der er anlagt den 14. februar 2006, drejer sig om, hvorledes disse to typer poser skal tariferes efter toldtariffen. Det er herunder navnlig spørgsmålet, om urinopsamlingsposerne kan karakteriseres som tilbehør til katetre, og om dialyseposerne kan karakteriseres som en del af en dialysemaskine.

H1 A/S har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at Landsskatterettens afgørelse af 15. november 2005, journal nr. 2-6-1692-0070 ændres således, at de af H1 A/S producerede opsamlingsposer skal tariferes under henholdsvis toldpositionerne 9018 39 00 00 (urinopsamlingsposer) og 9018 90 30 00 (dialyseapparatposer).

Sagsøgte har påstået frifindelse.

EU's toldkodeks

Ved rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 indførtes den kombinerede nomenklatur. Der skete ændringer heri ved kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif. Det hedder herefter i 1. del, afsnit I, almindelige bestemmelser, blandt andet:

"...

 A

Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur

 

Tariferingen af varer i den kombinerede nomenklatur sker efter følgende regler:

 
 1

Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

 
 2

...

 
 3

Såfremt varer ved anvendelse af ovennævnte punkt 2 b eller af andre årsager kan henføres under to eller flere positioner, afgøres tariferingen efter følgende regler:

 
   a     

Den position, der har den mest specificerede varebeskrivelse, skal foretrækkes for positioner med en mere almindelig varebeskrivelse. Såfremt to eller flere positioner hver for sig kun nævner en del af de materialer, som indgår i blandinger eller sammensatte varer eller en del af varer i sæt til detailsalg, betragtes disse positioner som lige specificerede for disse varer, selv om en af dem giver en mere fuldstændig eller præcis beskrivelse af varerne.

 
   b

Når den foran under a) nævnte regel ikke kan anvendes ved tariferingen af blandinger eller sammensatte varer, bestående af forskellige materialer eller forskellige bestanddele, eller af varer i sæt til detailsalg, tariferes de pågældende varer, som om de bestod af det materiale eller den bestanddel, der er karaktergivende, for så vidt udøvelsen af et skøn herover forekommer mulig.

 
   c

Når hverken den foran a) eller den foran b) angivne regel kan anvendes ved tariferingen, henføres varen under den position, som har det højeste nummer blandt de positioner, der i lige grad kan komme i betragtning.

 
 4

Varer, som ikke kan tariferes i henhold til ovenstående bestemmelser, tariferes i samme position som de varer, hvormed de har mest tilfælles.

 
 5

...

 
 6

Tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position skal ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de dertil hørende bestemmelser samt med de fornødne tillempninger - efter ovennævnte bestemmelser, idet kun underpositioner på samme niveau er sammenlignelige. For denne bestemmelse gælder, at også relevante afsnits- og kapitelbestemmelser finder anvendelse, med mindre andet følger af sammenhængen.

 

..."

Afsnit VII, kapitel 39

Afsnit VII omhandler tarifering af "Plast og varer deraf; gummi og varer deraf". Kapitel 39 under dette afsnit omhandler "Plast og varer deraf". Af bestemmelserne til kapitel 39 fremgår blandt andet:

"...

Bestemmelser

 1

Betegnelsen «plast» omfatter overalt i nomenklaturen de under pos. 3901 - 3914 hørende materialer, der kan eller har kunnet formes, enten på polymerisationstidspunktet eller på et senere tidspunkt, under ydre påvirkning (almindeligvis varme og tryk, eventuelt med anvendelsen af et opløsnings- eller blødgøringsmiddel) ved støbning, ekstrudering, valsning eller andre processer til former, som de bevarer, når denne ydre påvirkning er ophørt.

 
 

Betegnelsen «plast» omfatter overalt i nomenklaturen også vulcanfiber. Udtrykket omfatter imidlertid ikke materialer, der betragtes som tekstilmaterialer henhørende under afsnit XI.

 
 2

Dette kapitel omfatter ikke:

 

...

 

r), varer henhørende under kap. 90 (f.eks. optiske artikler, brillestel, tegneinstrumenter);

..."

Toldposition 39 omfatter blandt andet følgende nærmere positioner

KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats %

Supplerende enhed

1

2

3

4

...

3926

Andre varer af plast:

   

...

       

3926 90

-

Andre varer

 
... ...      
 

-

-

I andre tilfælde

...

...

3926 90 50

...

 

-

-

-

Andre varer

...

...

...

...  

3926 90 99

-

-

-

-

I andre tilfælde

...

...

Af de relevante forklarende bemærkninger til toldposition 3926 fremgår blandt andet følgende:

"...

Denne position omfatter varer af plast (som defineret i bestemmelse 1 til dette kapitel), som ikke er nævnt eller specificeret andetsteds, eller af andre materialer henhørende under pos. 39.01 - 39.14.

..."

Afsnit XVIII, kapitel 90

Afsnit XVIII omhandler tarifering af "Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; ure; musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil". Kapitel 90 i dette afsnit omhandler tarifering af "Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; dele og tilbehør dertil." Af bestemmelserne til kapitel 90 fremgår blandt andet:

"...

Bestemmelser

 1

....

 
 

Med mindre andet er følger af bestemmelse 1, tariferes dele og tilbehør til maskiner, apparater, instrumenter og andre varer henhørende under dette kapitel efter følgende regler:

 
   a     

dele og tilbehør, der i sig selv er varer henhørende under en position i dette kapitel eller i kapitel 84, 85 eller 91 (undtagen pos. 8485, 8548 og 9033) tariferes i den pågældende position;

 
   b

andre dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til en bestemt maskine, instrument eller apparat eller til flere maskiner, instrumenter eller apparater henhørende under samme position (herunder også pos. 9010, 9013 og 9031), tariferes i den samme position som de pågældende maskiner, instrumenter eller apparater;

 
   c

alle andre dele og tilbehør tariferes i pos. 9033

..."

Toldposition 90 omfatter blandt andet følgende nærmere positioner:

KN-kode    

Varebeskrivelse

Bunden toldsats %

supplerende enhed

1

2

3

4

9018

Instrumenter og apparater til
medicinsk, kirurgisk, dental, eller
veterinær brug, herunder
instrumenter og apparater til
scinti-grafi, andre
elektromedicinske instrumenter
og apparater samt apparater til synsprøver:

   

...

9018 20 00

...

...

-

 

Sprøjter, nåle, katetre, kanyler
og lign.:

   

9018 39 00

 -

 -

Andre varer

...

-

...

     

9018 90

 -

Andre instrumenter og
apparater:

...

-

 

...

9018 90 30

 -  -

Kunstige nyrer (dialyseapparater)

...

-

Af de relevante forklarende bemærkninger til toldposition 9018 fremgår blandt andet følgende:

"...

III. Dele og tilbehør

Se bestemmelse 2 til kapitlet.

Under iagttagelse af bestemmelse 1 til kapitlet tariferes dele og tilbehør, der kendetegner sig som udelukkende eller hovedsagelig anvendelige til instrumenter eller apparater under dette kapitel i de samme positioner som de pågældende instrumenter og apparater.

..."

Afsnit XVI, kapitel 84

I det følgende omtales endvidere afsnit XVI, der angår tarifering af blandt andet maskiner og apparater samt mekaniske redskaber. Af bestemmelserne til afsnit XVI fremgår blandt andet:

 1

...

 
 2 Medmindre andet følger af bestemmelse 1 til dette afsnit, bestemmelse 1 til kapitel 84 og bestemmelse 1 til kapitel 85, tariferes dele til maskiner (...) efter følgende regler:
   a  

dele, der i sig selv er varer henhørende under en position i kapitel 84 eller 85 (undtagen pos . ...), tariferes i den pågældende position;

   b

andre dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til en bestemt maskine eller til flere maskiner henhørende under samme position (...), tariferes i den samme position som de pågældende maskiner eller i pos.

    ...
   c

alle andre dele tariferes i pos . ...

3

...  

Afsnit XVI, kapitel 84 angår tarifering af "atomreaktorer; kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil".

I position 8473 tariferes "dele og tilbehør (...), som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner og apparater henhørende under pos. 8469-8472.

I de relevante forklarende bemærkninger til dette kapitel hedder det:

"...

C. Dele.

...

Under iagttagelse af de almindelige regler for tariferingen af dele (jf. de almindelige bemærkninger til afsnit XVI) omfatter denne position dele og tilbehør, der udelukkende eller hovedsagelig er anvendelig til maskiner og apparater, der hører under pos. 84.69, 84.70, 84.71 og 84.72.

Det heromhandlede tilbehør er udskiftelige dele eller anordninger bestemt til at øge en maskines anvendelsesmuligheder eller gøre den egnet til specielle funktioner.

..."

Sagsfremstilling

I marts 2004 efteropkrævede ToldSkat told hos H1 vedrørende indførsel af de to posetyper til Danmark.

Landsskatteretten har efter H1s klage over afgørelsen den 15. november 2005 afsagt sålydende kendelse:

"...

Klagen skyldes, at regionen har efteropkrævet 2.565.757,00 kr. i told for klagerens indførsel af opsamlingsposer fra Hviderusland, idet poserne er anset for at skulle tariferes under toldposition 3926 90 99 90 og ikke som angivet af klageren under toldposition 9018 39 00 00.

Landsskatterettens afgørelse

ToldSkats afgørelse stadfæstes.

...

Sagens oplysninger

Klageren er en virksomhed, der opererer globalt og som udvikler og producerer varer til brug indenfor hospitals- og sundhedssektoren, herunder opsamlingsposer. Poserne bliver fremstillet ved, at råmateriale sendes fra Danmark til en af klageren ejet virksomhed i Hviderusland, hvor poserne bliver samlet og pakket, hvorefter de importeres til Danmark.

Poserne importeres i to udgaver. Den ene er en 2 liters opsamlingspose af pvc og forskellige andre plastmaterialer, der anvendes til opsamling af urin. Posen anvendes alene med et kateter. Klageren har fremlagt en beskrivelse, hvoraf fremgår følgende:

...

Klageren har endvidere fremlagt en tegning over posen. Klageren har yderligere oplyst, at denne pose importeres, uden at der er sat kateter på, og sælges til hospitaler og lign. uden kateter. Posen er dog klargjort til at blive sat sammen med et kateter, og kan ikke anvendes til andet. Klageren har fremlagt to eksemplarer af denne type pose, der udgør ca. 90 % af de importerede poser. Grunden til, at hospitaler ønsker poserne leveret uden kateter er dels af økonomiske hensyn, dels at man ikke behøver at skifte kateter, men kan nøjes med at skifte posen.

Den anden type pose, der udgør de resterende ca. 10 %, er en 2 liter hæmodialysepose af pvc, som er påsat et rør beregnet for tilslutning til en dialysemaskine. Klageren har fremlagt en beskrivelse af anvendelsen, hvoraf fremgår følgende:

...

Der er fremlagt en tegning over posen samt 2 eksemplarer af denne. Endvidere er fremlagt et eksemplar af en luerlock (konnektor). Repræsentanten har om konnektoren oplyst, at denne styrer, at affaldsvæsken fra dialysebehandlingen opsamles i posen.

Repræsentanten har endelig oplyst, at poserne fremstilles under iagttagelse af ISO standarderne 14644 og 14698, der betyder, at fremstillingsmåden er meget omkostningskrævende og skal opfylde en lang række krav.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

...

[Landsskatteretten gengiver indledningsvis udvalgte dele af den kombinerede nomenklatur, herunder kapitelbestemmelse 1 og 2, r) i kapitel 39, toldpositionerne 3926, 3926 90 99 og 3926 90 99 90 og de forklarende bemærkninger til 3926, dele af kapitelbestemmelse 2 i kapitel 90, toldposition 9018, 9018 39 00 og 9018 90 30 og de forklarende bemærkninger til 9018 samt pkt. 1, 3 og 6 i toldtariffens almindelige bestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur.]

Af toldtariffens kapitelbestemmelse 2, r), til kapitel 39, følger, at varer henhørende under kap. 90, ikke er omfattet af kapitel 39. Det må derfor kunne udelukkes, at de omhandlede poser kan tariferes under toldposition 9018 (hovedposition), før toldposition 3926 (hovedposition) kan anvendes.

Af EF-domstolens dom af 7. november 2002 i sag C-260/00 (Lohmann GmbH) præmis 30, fremgår, at det afgørende kriterium for tarifering af varer normalt er disses objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i den fælles toldtarif og i de supplerende bestemmelser til dennes afsnit og kapitler.

De omhandlede poser findes ikke at skulle tariferes under toldpositionerne 9018 39 00 00 (kateterposerne) og 9018 90 50 00 (dialyseapparatposerne), som tilbehør til medicinske instrumenter/apparater, jævnfør kapitelbestemmelse 2, b), til toldtariffens kapitel 90. Der er herved henset til, at der ikke er tale om varer, der udgør en del til et kateter eller til et dialyseapparat, idet begge medicinske apparater kan fungere uden de pågældende poser. Poserne kan heller ikke betragtes som tilbehør, da de ikke udvider apparaternes anvendelsesområde.

Som følge heraf findes varerne at skulle tariferes under toldposition 3926 90 99 90, som andre varer af plast.

Endelig findes sagen ikke egnet til forelæggelse for EF-domstolen, idet der efter de fremlagte tariferingsudtalelser fra Toldkodeksudvalget under EU-kommissionen samt afgørelse 36 af september 2005 fra Harmonized System Committee ikke i medlemsstaterne længere findes at være en sådan tvivl, at en forelæggelse for Domstolen er nødvendiggjort.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.

..."

For så vidt angår spørgsmålet om forelæggelse for EF-domstolen bemærkes, at H1 under forberedelsen af sagen i landsretten har frafaldet anmodningen om forelæggelse, da Skatteministeriet har oplyst, at det ikke gøres gældende, at tariferingen af de omhandlede urinopsamlingsposer og dialyseposer skal baseres på tariferingen af stomiposer.

H1 har udarbejdet følgende beskrivelse af urinopsamlingsposen

"...

Urinopsamlingsposer til permanent kateterbrugere.

Anvendelse

Urinopsamlingsposer anvendes til patienter med permanent blærekateter. Kateteret placeres i blæren og holdes på plads v.h.a. ballon. Kateteret fungerer som et åbenstående afløbsrør og skal tilsluttes et opsamlingssystem. Forskellige sygdomme kan forårsage at patienten ikke kan kontrollere vandladningen og derfor må afhjælpes med et blærekateter. Patienter der f.eks.. er indlagt til kirurgisk operation eller intensiv observation får som fast rutine oplagt et permanent kateter tilsluttet pose. Dette gøres for at aflaste patienten samt have mulighed for at måle urinproduktionen i kritiske perioder. Permanente katetere anlægges i kortere eller længere perioder eller for altid.

...

Systemet som kateteret tilsluttes er en speciel designet urinopsamlingspose til opsamling af urin. Permanente kateterbrugere er oftest sengeliggende eller kørestolsbrugere og posen placeres med en hænger på sengerammen eller kørestol. Til oppegående patienter anvendes benposer som fikseres på låret ved hjælp af elastiske velcro bånd. Posen tømmes ca. 3-4 gange dagligt. Permanente kateterbrugere har en øget risiko for urinvejsinfektioner, og derfor anbefales det at holde systemet (kateter plus opsamlingspose) lukket for at forhindre bakterier i at vandre fra pose gennem kateter til blæren. I praksis betyder det, at pose ikke afkobles kateteret i behandlingsforløbet men udelukkende skiftes efter anbefaling f.eks. en gang om ugen for at mindske brud på det lukkede system.

...

Produkt beskrivelse

H1 A4 sengepose til opsamling af urin rummer 2 liter. Der er påtrykt volumen skala til aflæsning af indhold og front folien er transparent således at urinens farve/konsistens kan observeres. Posen er påmonteret indløbsslange med konnektor, der passer til standard ballonkatetere, samt en bundaftapningsventil til tømning af posen. Konnektoren er designet med et prøveudtag til urinprøvetagning. Derforuden er påsvejset en tilbageløbsventil på indløbsslangen til posen for at undgå tilbageløb af urin til patienten og dermed risiko for infektion. Posen er fremstillet af PVC-folier samt sprøjtestøbte plastkomponenter. Posen anvendes udelukkende til medicinsk brug.

...

Konklusion

Ved anlæggelse af permanent kateter anvendes et lukket system til blæretømning. Systemet består af et ballonkateter tilsluttet en urinopsamlingspose med slange. Blærens normale opbevarings- og tømningsfunktion er sat ud af kontrol, og urinen løber konstant langsomt gennem kateteret ned i urinopsamlingsposen. Uden opsamlingspose fungerer systemet ikke og patienten bliver våd."

H1 har endvidere udarbejdet følgende beskrivelse vedrørende dialyseposen:

"...

Brugsbeskrivelse af H1's dialyseposer

Indledning

Før en konkret beskrivelse af dialyseposens materiale og design, vil det være hensigtsmæssigt for helhedsforståelsen kort at beskrive hele dialyseprocesssen.

Når en patient er alvorlig nyresyg og har behov for dialysebehandling, har personen mere eller mindre bevidst ved behandlingsopstart taget stilling til, om det er værd at fortsætte livet med sin sygdom. Manglende funktion af nyrerne er ensbetydende med ophobning af affaldsstoffer og væske i kroppen - hvilke der hos nyre-raske mennesker udskilles som urin - og hos den syge betyde døden uden dialyse. Ved dialyse renses kroppen for de affaldsstoffer og væske man ikke har tisset ud på grund af nyrernes nedsatte funktioner (der produceres ikke urin). Der er 2 former for dialyse, hæmodialyse og peritonealdialyse.

...

Dialyseformerne

Hæmodialyse

...

Blodet renses for affaldsstoffer og overflødig væske gennem et filter, en kunstig nyre ..., uden for kroppen. Der anlægges en fistel eller isættes et fast dialysekateter, for gennem slanger at få ført blodet ud i den kunstige nyre og ind i blodårerne igen. En fistel er en sammensyning af to blodårer, en arterie og en vene (fra- og tilførende blodårer til hjertet) - den anlægges i de fleste tilfælde i armen ... Før hver behandling isættes 2 kanyler i blodåre i armen for at transportere blodet ud og ind. Et dialysekateter er et kateter (slange) der er fastlagt i en central blodåre, som regel under kravebenet. Behandlingen foregår oftest på et sygehus 3 gange om ugen og tager fra 3 til 5½ time pr. gang. Behandlingen kan også foregå i hjemmet ...

Peritonealdialyse

...

Udefra tilføres dialysevæske, gennem et fastlagt kateter (slange) til bughinden. De små blodkar i bughinden fungerer som filter (membran) hvor affaldsstofferne og overflødig væske trækkes ud. Normalt skiftes væsken manuelt 4 gange i døgnet ... eller automatisk om natten med natmaskine ...

Dialysemaskinen

Der findes flere forskellige dialysemaskiner i markedet - designet kan variere, men alle har samme funktion: At transportere patientens blod til dialysatoren (den kunstige nyre = filteret) samt overvåge dialysebehandlingen. Endvidere blander den dialysevæsken (dialysatet), som er en blanding af forbehandlet vand og elektrolytopløsninger (dvs. diverse salte). Dialysemaskinen kan ikke fungere uden - korrekt - tilslutning af alle slanger, filter og diverse poser. Den er i stand til at alarmere ved utilsigtet tilslutning, klotning af systemet, fyldte/tømte poser mm.

...

Under dialysebehandlingen ledes blod og dialysat gennem filteret (dialysatoren), separeret af dialysemembranen. Dialysemembranen er en tynd film med utallige mikroskopiske porer. Den er halvgennemtrængelig, idet den tillader passage af vand og små partikler, men ikke af større partikler og blodceller. Overflødig (ophobet) væske og affaldsstoffer fjernes via porerne i dialysemembranen og ender i opsamlingsposer (i H1 kaldes disse for dialyseposer) til destruktion efter enten fyldt pose eller endt behandling. Inden opstart af dialysebehandlingen, primes dialysemaskinen med fysiologisk saltvand, dvs. hele slange- og filtersystemet på maskinen gennemskylles og saltvandet opsamles i en primingpose til efterfølgende afmontering og destruktion. Har dialysemaskinen ikke registreret nogen fejl eller mangler under primingen, kan dialysepose (opsamlingspose) og dialysatposer tilsluttes - og sluttelig patientadgangen; Patienten tilsluttes via fistel/dialysekateter via blodslanger til dialysator og dialysemaskine. Det er ekstremt vigtigt, at der ikke findes utætte samlinger eller anden luft i slanger og dialysesystem, idet det er i direkte kontakt med patientens blodbane; luft i blodbanen kan medføre livstruende situationer.

H1's produkter indenfor dialyse

...

Dialyseposer

Dialyseposen er til brug under dialyseringen, dvs. når dialysemaskinen er i brug og patienten er tilkoblet via fistel/dialysekateter. Funktionen er udelukkende til at opsamle det filtrerede urin (overflødig væske og affaldsstoffer) til destruktion når posen er fyldt eller dagens dialysebehandling er endt. Den er på intet tidspunkt i direkte eller indirekte patientkontakt, men på- og afmonteres dialysemaskinen af plejepersonalet. Begge procedurer sker før og efter patienten er tilkoblet, men den kommer udelukkende i kontakt med væsken på den side af membranen, hvor patientens blod aldrig befinder sig. Rent fysisk hænger dialyseposen under brug på en krog nederst på dialysemaskinen. Dialyseposen er, som beskrevet under Dialysemaskinen, en nødvendig del af dialysebehandlingen - ikke af hverken behandlende eller livsforlængende årsag, men skal findes i at dialysemaskinen ellers vil alarmere for manglende opsamlingspose og dialysebehandlingen derfor ikke ville kunne foregå. Dialyseposen er produceret næsten udelukkende af PVC, har slangestykke til tilkobling af slangesættet, udstandsede huller i hjørnerne til ophængning på krogen og leveres enten med eller uden luer-lock-konnektor med prop. Endvidere er der på slangestykket påmonteret en klemme, idet det er hensigtsmæssigt at kunne afklemme posen ved specielt afmonteringen af posen i fyldt tilstand. Dialyseposerne steriliseres enten ved ETO eller gamma-bestråling hos kunden i forbindelse med sammenpakningen med de øvrige slanger mm."

EU's toldkodeksudvalg har behandlet spørgsmålet om tarifering af urinopsamlingsposer. Det fremgår af et "working document" af 1. september 2003 fra toldkodeksudvalget, Gruppen for told- og statistiknomenklaturen, at Belgien anmodede toldkodeksudvalget om i henhold til artikel 8 i forordning 2658/87, som ændret ved forordning nr. 2913/92, at undersøge klassifikationen af urinopsamlingsposer. Af arbejdsdokumentet fremgår (i dansk oversættelse udarbejdet af parterne):

"...

Sagen vedrører klassifikationen af urinopsamlingsposer bestående af en steril urinpose, fremstillet af plastfolie, med volumeindikatorer, med eller uden følgende tilbehør:

- et sterilt urimeter med volumeindikatorer i formstøbt plast;
- slanger, drænventil, bakteriefilter, prøveudtag, hængesystem;
- 2 elastiske velcrobånd for fastgørelse til benet.

De belgiske myndigheder har udstedt fem bindende tariferingsoplysninger, der klassificerer sådanne urinopsamlingsposer under toldposition 3926. Det fremgår af BTO [bindende tariferingsoplysning] databanken, at andre medlemslande (herunder Tyskland, Irland, Holland) også har udstedt BTO'er, der klassificerer sådanne produkttyper under toldposition 3926.

På vegne af dets datterselskab, har den belgiske importør nu fremlagt en BTO, der er udstedt af de britiske toldmyndigheder, vedhæftet nærværende i kopi, der klassificerer et identisk produkt under toldposition 9018. Andre medlemslande (herunder Irland, Tyskland, Det Forenede Kongerige) har udstedt BTO'er, der klassificerer sådanne produkter under toldposition 9018.

Uoverensstemmelserne i anvendelsen af den Kombinerede Nomenklatur for så vidt angår disse produkter berettiger en hastende beslutning fra Toldkodeksudvalgets side.

Produktprøver vil blive tilvejebragt til fremme af sagens drøftelse."

Toldkodeksudvalget behandlede herefter spørgsmålet. Af udvalgets resume af 12. november 2003 af konklusionerne fremgår (i dansk oversættelse udarbejdet af parterne):

"...

3. Punkter forelagt for Udvalget for undersøgelse i henhold til Artikel 8 i Forordning (EF) nr.2658/87 som ændret ved Artikel 252 i Forordning (EF) nr. 2913/92:

Punkter for en første undersøgelse (udredning)

3.1 Urinopsamlingssystem ...

Fakta

Et medlemsland fremlagde 5 prøver, hvoraf prøverne 1-4 var urinposer med slanger og andet tilbehør og prøve 5 en urinpose med urimeter. Medlemslandet havde udstedt BTO'er under HS toldposition 3926. Et andet medlemsland bekræftede at have udstedt BTO under HS toldposition 9018 (under en hurtig procedure) for samme produkt til samme multinationale selskab (prøve nr. 5) på en senere dato.

Konklusioner

 -

Alle medlemslande var enige om, at alle 5 prøver kan klassificeres under HS toldposition 3926;

 
 -

Alle medlemslande var enige om, at en erklæring fra Udvalget vedhæftet som bilag til referatet vedrørende klassifikationen af urinopsamlingsposer ville være tilstrækkelig ...;

 
 -

Medlemslandet ville ophæve BTO'en, udstedt under HS toldposition 9018, såfremt ansøgeren ikke nævnte eksistensen af en anden BTO for samme produkt i ansøgningen.

Udvalget drøftede tillige kort et lignende produkt, dialyseudstyr. Et arbejdsdokument vil blive udarbejdet vedrørende dette punkt.

Udvalgets erklæring vedrørende klassifikation

Urinopsamlingsposer

Udvalget konkluderede, at:

  1. Sterile urinopsamlingsposer bestående af en urinpose, fremstillet af plastfolie, med volumeindikatorer, slanger og bånd for fastgørelse til benet, skal klassificeres under KN-kode 3926 90 91 og
  2. En steril urinopsamlingspose bestående af et urimeter i formstøbt plast, en

urinpose, fremstillet af plastfolie, med volumeindikatorer og slanger, skal klassificeres under KN-kode 3926 90 99

Toldkodeksudvalget konkluderede i et resume af 25. februar 2004 (i dansk oversættelse udarbejdet af parterne) følgende om det spørgsmål, der var blevet rejst om "dialyseudstyr":

"...

3.4 Dialyseudstyr ...

 

Fakta

 
 -     

Der er konstateret divergerende BTO'er, der klassificerer samme produkttype under toldposition 3926 (klassifikation i henhold til dets bestanddele) og under toldposition 9018 (medicinske apparater);

 
 -

Medlemslandet bekræfter, at vi har med samme varetype at gøre;

 
 -

Ingen væske i poserne på importtidspunktet;

 
 -

Erklæring om klassifikation af urinopsamlingsposer under HS toldposition 3926.

 

Konklusion

 
 -

De fleste medlemslande ville ikke betragte dette som et medicinsk apparat, men en samling af to plastposer med slanger;

 
 -

De fleste medlemslande var enige om klassifikation under toldposition 3926;

 
 -

En erklæring, der klassificerer samlingen af poser og slanger under toldposition 3926 er vedhæftet som bilag til referatet ...

 

Dialyseudstyr

 

Udvalget konkluderede, at

 

En samling af to dialyseposer, der består af to sterile plastposer, forbundet med slanger og anbragt i en yderpose, og som ikke indeholder nogen væske på importtidspunktet, kan klassificeres i henhold til dets bestanddele i toldposition 3926.

..."

Som det fremgår, angik spørgsmålet en samling af to dialyseposer. Parterne er enige om, at disse poser anvendes til peritonealdialyse, og ikke kan anvendes til hæmodialyse.

Spørgsmålet om tarifering af urinopsamlingsposer mv. har endvidere været behandlet i Verdenstoldorganisationen (WCO). The Harmonized System Committee (HSC) har således i september 2005 (afgørelse nr. 36) truffet følgende afgørelse om klassifikation af graduerede urinopsamlingsposer og urimetre (i dansk oversættelse udarbejdet af parterne):

"...

Afgørelser truffet af Udvalget for det Harmoniserede System

...

 
 16   

Da emnet blev bragt til afstemning, besluttede Udvalget med 18 stemmer mod 15 at bekræfte dets tidligere beslutning om klassifikation af produktet, der udelukkende er fremstillet af bøjeligt plast, under toldposition 39.26 (undertoldposition 3926.90) ved anvendelse af regel nr. 1 og 6 i de Almindelige Regler for Fortolkning.

 
 17

For så vidt angår det andet produkt, der omfatter et rum af stift plast, stemte 16 delegerede for toldposition 39.26, mens 16 delegerede stemte for toldposition 90.18. Efter denne afstemning krævede formanden afstemning ved navneopråb om klassifikation af det andet produkt, og Udvalget besluttede med 23 stemmer mod 13 at bekræfte dets tidligere beslutning om at klassificere dette produkt under toldposition 39.26 (undertoldposition 3926.90) ved anvendelse af regel nr. 1 og 6 i de Almindelige Regler for Fortolkning.

 
 18

Med henblik på at give disse beslutninger vedrørende klassifikation retsvirkning, fik Sekretariatet besked på at udarbejde udkast til Tariferingsudtalelse for begge produkter til undersøgelse i første instans på næste formøde i Arbejdsgruppen.

..."

Under de forudgående drøftelser, argumenterede den delegerede fra USA for at anse de pågældende poser og urimetre for omfattet af toldposition 90.18, medens den delegerede fra EU argumenterede for, at disse skulle klassificeres i henhold til deres bestanddel, det vil sige i kapitel 39. Den pågældende anførte blandt andet:

"...

10

Den EU-delegerede argumenterede dog for, at poserne og urimetrene ikke kunne betragtes som dele eller tilbehør, og hun opfordrede Udvalget til at betragte produkternes objektive karakteristika. Idet hun pointerede, at Nomenklaturen i den nærværende sag ikke skelnede mellem dele og tilbehør, erindrede hun om, at Udvalget traditionelt havde haft den holdning, at en del var et væsentligt element/bestanddel af en helhed. Hun var ikke i tvivl om at katetre, der er specifikt designede plast- eller gummislanger, var omfattet af toldposition 90.18. Dog fungerer katetrene også uden de pågældende poser, og poserne kunne derfor hverken betragtes som en væsentlig komponent til katetre eller som en del deraf. Ydermere var disse poser en slags udskifteligt materiale, der aldrig har været betragtet som en del. Endelig fremmer poserne ikke katetrenes funktion, som ville have været tilfældet, hvis de var tilbehør.

..."

Forklaringer

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af PJ og NS.

PJ har forklaret, at han er uddannet skatterevisor og ansat som skattespecialist hos H1. Virksomheden sælger udstyr og hjælpemidler til sundhedssektoren. Varerne produceres i Danmark eller udlandet. I foråret 2001 påbegyndte virksomheden produktionen af de omhandlede poser i Hviderusland. Virksomheden har 70 - 85 % af markedsandelen på verdensplan vedrørende de to typer poser. Den resterende del af markedsandelen produceres af flere mindre producenter, herunder danske. Vidnet har fra en jysk virksomhed, der producerer en pose, der er sammenlignelig med H1s poser, fået oplyst, at denne virksomhed har fået en tilkendegivelse fra toldvæsenet om at tarifere i toldposition 9018. Der er tale om en tilkendegivelse, der skulle være afgivet inden for de senere år.

NS har forklaret, at hun er uddannet intensivsygeplejerske og har ansvaret for H1s produktsikkerhed. Hun er enig i den skriftlige beskrivelse af de to posetyper. Urinopsamlingsposen er forsynet med tilbageløbsventiler og specialdesignet til at passe til et kateter. Kateterets funktion er at dræne patienten for urin. Det er nødvendigt at bruge en pose til at opsamle urinen i. Posen kan kun bruges i forbindelse med et kateter. Dialyseposen er til hæmodialyse og specialkonstrueret, så den passer til dialysemaskinens slangesystem. Hvis der ikke er monteret en pose på maskinen, vil maskinen stoppe. Posen er en del af det lukkede system, som dialysen foretages i. Der er en membran mellem maskinen og posen. Membranen hindrer, at affaldsstofferne kan løbe tilbage. Til den anden dialyseform, peritonealdialyse, bruges altid to poser. Den ene pose indeholder dialysevæsken, der tilføres patienten. Affaldsstofferne udtømmes i den anden pose.

Procedure

H1 har overordnet gjort gældende, at de af H1 specialdesignede og producerede opsamlingsposer udelukkende anvendes til henholdsvis et kateter eller et dialyseapparat, og de er på ingen måde anvendelige til andre formål. Katetre og dialyseapparater tariferes ifølge nomenklaturen utvivlsomt under kapitel 90 i toldtariffen, toldposition 9018. Poserne skal tariferes på baggrund af disses objektive karakteristika og egenskaber. Det afgørende ved tariferingen er ikke, at poserne er fremstillet af plastmateriale, men posernes funktion. Ved tariferingen må der lægges vægt på toldtariffens almindelige tariferingsbestemmelser, navnlig punkt 3c, ligesom det må fremhæves, at varer, der henhører under kapitel 90, ikke er omfattet af kapitel 39, jf. kapitelbestemmelse 2r til afsnit VII, kapitel 39.

Det fremgår af bestemmelse 2 til afsnit XVIII, kapitel 90, at varer, som er dele og tilbehør, der udelukkende eller hovedsageligt anvendes til en bestemt maskine, instrument eller apparat i kapitel 90, tillige skal tariferes i kapitel 90. For så vidt angår H1s opsamlingsposer er der tale om "dele eller tilbehør" i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i toldtariffen kapitel 90, idet opsamlingsposerne netop kendetegner sig som "udelukkende eller hovedsagelig anvendelige til instrumenter eller apparater under dette kapitel i de samme positioner som de pågældende instrumenter og apparater".

Opsamlingsposerne til dialyseapparaterne skal kvalificeres som en "del" til en maskine omfattet af toldtariffens kapitel 90, idet opsamlingsposerne er absolut nødvendige for, at dialyseapparatet kan fungere samt udelukkende kan anvendes til dialyseapparater, jf. ordlyden af såvel kapitelbestemmelserne til kapitel 90 som de forklarende bemærkninger.

Urinopsamlingsposerne skal kvalificeres som værende "tilbehør" til katetre omfattet af toldtariffens kapitel 90, og tariferes under toldposition 9018 39, idet urinopsamlingsposerne udvider katetrenes anvendelsesmuligheder, fordi katetre tilsluttet urinopsamlingsposerne kan benyttes i forbindelse med flere sygdomme end anvendelse af et kateter uden tilsluttet opsamlingspose.

H1s opsamlingsposer og dialyseposer skal følgelig tariferes i samme position, som den bestemte maskine, instrument eller apparat, hvortil poserne anvendes, tariferes.

For så vidt angår fortolkningen af begreberne "dele" og "tilbehør" gøres det gældende, at en nærmere definition af begreberne skal ske i lyset af afsnits- og kapitelbestemmelserne samt de forklarede bemærkninger til de enkelte positioner. Begreberne "dele" og "tilbehør" i relation til toldposition 8473, jf. EF-domstolens dom af 7. februar 2002 i Turbon-sagen (sag C-276/00), skal således ikke fortolkes og anvendes på samme måde, som disse begreber skal forstås i relation til begrebernes anvendelse i de afsnits- og kapitelbestemmelser, der indleder toldtariffens kapitel 90. I modsætning til de forklarende bemærkninger til kapitel 84, ligger der ikke i de forklarende bemærkninger til kapitel 90 et krav om, at de pågældende "dele" eller "tilbehør" skal kunne øge anvendelsesmuligheden for den maskine eller det apparat, hvortil delen eller tilbehøret anvendes. Det fremgår alene af de supplerende bestemmelser og de forklarende bemærkninger til toldposition 9018, at dele og tilbehør, der kendetegner sig som udelukkende eller hovedsageligt anvendelige til maskiner, instrumenter eller apparater under kapitel 90 tariferes i de samme positioner som de pågældende maskiner, instrumenter og apparater. Det bestrides derfor, at der samtidig skal være tale om, at opsamlingsposerne udvider selve kateterets eller dialyseapparatets funktionsmuligheder for at kunne betegnes som tilbehør og/eller del i tarifmæssig forstand.

Det gøres på den baggrund gældende, at H1s opsamlingsposer til henholdsvis katetre og dialyseapparater netop kendetegner sig som udelukkende eller hovedsagelig anvendelige til instrumenter eller apparater under kapitel 90, som følge af at opsamlingsposerne i kraft af såvel deres design som deres funktionalitet og faktiske anvendelsesområde, udelukkende anvendes til dialyseapparater og katetre, og dermed er at betragte som dele eller tilbehør hertil.

Toldkodeksudvalget rapporter af henholdsvis 12. november 2003 og 25. februar 2004 har ikke betydning for tariferingen af H1s opsamlingsposer. De dialyseposer, der er omfattet af denne sag, er ikke identiske med de poser, der er behandlet i toldkodeksudvalgets rapport af 25. februar 2004, idet disse dialyseposer vedrører peritoneal dialyse, hvor der ikke anvendes dialyseapparat, men derimod to dialyseposer. Der er tale om ikke-offentliggjorte politiske beslutninger, der ikke kan tillægges videre vægt, idet toldkodeksudvalget ikke har bemyndigelse til at beslutte tariferingen for konkrete varer. Kompetencen til at beslutte tarifering for konkrete varer er tillagt Kommissionen, der jævnligt vedtager forordninger om tarifering af forskellige konkrete varer. Det fremlagte materiale har ikke udmøntet sig i en forordning fra Kommissionens side, og det har heller ikke givet anledning til ændringer i nomenklaturen eller i de forklarende bemærkninger til nomenklaturen.

I øvrigt ligger toldkodeksudvalgets beslutninger tidsmæssigt efter den periode, som nærværende sag omhandler. Det er tidspunktet for de faktiske omstændigheder i sagen, der skal lægges til grund ved vurdering af tariferingen af H1s urinopsamlings- og dialyseposer. De faktiske omstændigheder i nærværende sag vedrører perioden 1. maj 2001 - 31. december 2003. Der er følgelig ikke er tale om juridisk bindende beslutninger, som skal tillægges vægt i forbindelse med tariferingen af H1s varer.

Skatteministeriet har anført, at opsamlingsposerne ikke er hverken et instrument eller et apparat til medicinsk brug. Opsamlingsposerne kan heller ikke karakteriseres som en del eller et tilbehør til henholdsvis et kateter og et dialyseapparat.

Toldtariffen indeholder ikke en definition af begreberne del og tilbehør. I kapitelbestemmelserne til kapitel 90 findes en beskrivelse af, på hvilke tre måder varer, der kan betegnes som "del" eller "tilbehør", kan tariferes, og denne beskrivelse svarer - for så vidt angår "del" - til indholdet af afsnitsbestemmelserne til afsnit XVI, hvorunder kapitel 84 hører. Om en "del" eller et "tilbehør" henhører under a), b) eller c) i disse afsnits- eller kapitelbestemmelser bliver imidlertid kun relevant, hvis der er tale om en del eller et tilbehør.

Begreberne skal forstås snævert, jf. EF-Domstolens dom i Turbon-sagen om tarifering af blækkartoucher, hvori det blandt andet hedder:

"...

 29

Det fremgår af sagen, at en kartouche som den i hovedsagen omhandlede er specielt udformet til en printer af en bestemt type, og at den kun kan bruges i denne. For så vidt angår det forhold, at den nævnte kartouche indeholder en teknisk kompliceret mekanisme, der sikrer, at blækket flyder kontrolleret under printerprocessen, stiller den forelæggende ret spørgsmålet, om en sådan kartouche ikke nærmere skal tariferes som en "del" af eller et "tilbehør" til en printer og tariferes i KN-position 8473.

 
 30

I den forbindelse bemærkes, at udtrykket "del" i KN-position 8473's forstand forudsætter, at der findes en helhed, som ikke kan fungere uden delen (jf. Peacockdommen, præmis 21), hvilket ikke er tilfældet for kartouchen i hovedsagen. Ganske vist kan en printer uden blækkartouche ikke opfylde de behov, som den er bestemt til, men printeres mekaniske og elektroniske funktion afhænger på ingen måde af, om der findes en sådan kartouche. Hvis printeren, fordi blækkartouchen mangler, ikke kan udskrive et stykke arbejde, der er udført på en computer, på papir, beror en sådan virkning ikke på, at den nævnte printer ikke fungerer, men på, at den mangler blæk.

 
 31

Derfor kan en blækkartouche som den i hovedsagen omhandlede - der i betragtning af denne vares kendetegn, ..., ikke spiller nogen særlig rolle ved printerens egentlige mekaniske funktion - ikke kvalificeres som en "del" af en printer i den forstand, hvori udtrykket anvendes i KN-position 8473.

 
 32

En sådan kartouche kan heller ikke tariferes i den nævnte position som et "tilbehør" til den pågældende printer. Kartoucherne kan ganske vist udskiftes, men de gør ikke de nævnte printere egnede til at udføre et bestemt arbejde og øger heller ikke deres anvendelsesmuligheder eller sætter dem i stand til at udføre et særligt arbejde i forbindelse med maskinens eller apparatets hovedfunktion i den forstand, hvori disse udtryk anvendes i de forklarende bemærkninger til HS vedrørende position 8473. De nævnte kartoucher gør det alene muligt for ESC-printere at opfylde deres normale funktion, dvs. at sikre, at et stykke arbejde, der er udført på en computer, kan udskrives på papir.

..."

Der er ikke holdepunkter for, at begreberne "del og tilbehør", der går igen i de fleste af toldtariffens kapitler, ikke skal undergives samme fortolkning i de enkelte kapitler. Det bemærkes i den forbindelse, at EF-Domstolen ikke på grundlag af de forklarende bemærkninger til position 8473 kan ændre eller indskrænke denne toldpositions anvendelsesområde. EF-Domstolens fortolkning af begreberne "del" og "tilbehør" skal således tilsvarende anvendes i nærværende sammenhæng.

Opsamlingsposerne gør det mere praktisk at gennemføre den "udtømning" af kropsvæsker, som kateteret og dialyseapparatet sikrer, og poserne gør det således lettere for både det professionelle personale og for patienten at anvende de omhandlende medicinske instrumenter og apparater. I forhold til et kateters og et dialyseapparats normale funktion, jf. EF-Domstolens ovenfor citerede præmis, øger opsamlingsposerne ikke katetrets og dialyseapparatets anvendelsesmuligheder eller sætter dem i stand til at udføre et særligt arbejde i forbindelse med instrumentets eller apparatets hovedfunktion.

Opsamlingsposen til katetre gør ikke katetret egnet til at udføre et bestemt arbejde eller øger katetrets anvendelsesmuligheder eller sætter det i stand til at udføre et særligt arbejde i forbindelse med apparatets hovedfunktion. En opsamlingspose gør anvendelsen af katetret nemmere og lettere og udvider muligvis gruppen af patienter, der med succes kan anvende katetret, men opsamlingsposen indebærer ikke, at katetret kan anvendes til andre funktioner end den normale. Poserne er derfor ikke et tilbehør.

Opsamlingsposen til dialyseapparatet er ikke nødvendig for, at apparatet kan fungere, idet apparatets mekaniske funktion ikke afhænger af, om en sådan pose er tilsluttet. Det forhold, at dialyseapparatet ikke kan fungere uden pose, beror på foranstaltninger, der er foretaget af praktiske eller sikkerhedsmæssige grunde, men poserne er ikke mere nødvendige for dialyseapparatets funktion end blæk er for en printer. Poserne er derfor ikke en del.

Da opsamlingsposerne således ikke kan tariferes i toldposition 9018, må poserne tariferes på baggrund af det materiale, hvoraf de består, og poserne må således tariferes under toldposition 3926 90 99 90 som andre varer af plast.

Det bemærkes, at denne tarifering er i overensstemmelse med afgørelse 36 fra september 2005 fra The Harmonized System Committee. Denne afgørelse vedrører netop opsamlingsposer som i denne sag, og HSC-kommiteen traf en endelig afgørelse, jf. præmis 16 og 17. De "Classification Opinions"(tariferingsudtalelser), der beskrives i præmis 18, udarbejdes på baggrund af de i afgørelse 36 trufne "Classification Decisions" (tariferingsafgørelser). HSC afgørelsen ændrer ikke retsstillingen for så vidt angår tarifering af de omhandlede poser, og afgørelsen er et vigtigt fortolkningsbidrag.

Det forhold, at visse medlemsstater tidligere har udstedt BTO'er med et forkert indhold, indebærer ikke, at H1s varer tariferes anderledes, end hvad der følger af en sædvanlig fortolkning af toldtariffen. Det bemærkes i den forbindelse, at Toldkodeksudvalget under EU-Kommissionen har behandlet begge typer opsamlingsposer, og at udvalget i henholdsvis 2003 og 2004 har konkluderet, at begge poser henhører under toldkodeksens position 3926.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det fremgår af EF-domstolens praksis, at det afgørende kriterium ved tarifering af varer normalt vil være disses objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i toldtariffen.

De omhandlede opsamlingsposer er begge fremstillet af plastmaterialer. Det må lægges til grund, at dialyseposen er specialdesignet til og alene kan anvendes i forbindelse med et dialyseapparat, og at urinopsamlingsposen er specialdesignet til og alene kan anvendes i forbindelse med et kateter. Der er tale om udskiftelige poser.

Toldkodeksets afsnit VII, kapitel 39, plast og varer deraf, omfatter efter kapitelbestemmelse 2r) ikke varer henhørende under kapitel 90, der omfatter blandt andet medicinske instrumenter og apparater samt dele og tilbehør dertil.

Det er ubestridt, at poserne ikke er et instrument eller et apparat til medicinsk brug, og det er alene spørgsmålet om urinopsamlingsposen må anses for tilbehør til et kateter, og om dialyseposen må anses for en del af et dialyseapparat.

Begreberne del og tilbehør er ikke defineret i toldkodekset. Kapitelbestemmelse 2 til afsnit XVIII, kapitel 90, definerer ikke "dele og tilbehør", men angiver, hvorledes dele og tilbehør skal tariferes i dette kapitel. Henset til formuleringen af EF-domstolens dom i Turbonsagen om tarifering i position 8473, herunder navnlig præmis 30-32, er der ikke tilstrækkeligt grundlag for uden videre at overføre domstolens definition af begreberne del og tilbehør til andre toldpositioner.

For så vidt angår urinopsamlingsposen må det lægges til grund, at katetrets funktion ikke er afhængig af, om det er påsat en pose, ligesom posen ikke udvider eller bidrager til katetrets egentlige funktion. Henset hertil og til, at der målægges betydelig vægt på toldkodeksudvalgets erklæring og udtalelsen fra The Harmonized Committee vedrørende klassifikation af urinopsamlingsposer, finder landsretten, at denne posetype ikke kan karakteriseres som tilbehør til et kateter. Posen må derfor tariferes under kapitel 39 som plast og varer deraf, i position 3926 90 99.

For så vidt angår dialyseposen må det lægges til grund, at den ikke bidrager til den egentlige dialyseproces, men at dens funktion er at opsamle affaldsstofferne. Det forhold, at dialyseapparatet er konstrueret således, at det ikke fungerer uden påsat pose, beror således ikke på hensyn til selve dialyseprocessen. På denne baggrund finder landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte toldmyndighedernes tarifering, hvorefter posen ikke kan anses som en del af et dialyseapparat.

Landsretten tager derfor Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, H1 A/S, inden 14 dage betale 125.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.