Dato for udgivelse
23 apr 2008 10:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 mar 2008 09:46
SKM-nummer
SKM2008.359.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-059192
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst
Emneord
EU, honorar, beskatning
Resumé
Honorar fra et EU forligsorgan anset for skattepligtig indkomst i Danmark. Der var ikke tale om ansættelse ved EU, der kunne omfattes af bestemmelserne i Artikel 13 i 2. Protokol vedrørende de europæiske fællesskabers privilegier og immuniteter.
Hjemmel

SR 08-003756

Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 D.F.1
Spørgsmål

Skal honorar for arbejde for et EU forligsorgan, jfr. Forordning xxx/2006 og Kommissionsbeslutning yy/1994 beskattes i Danmark?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er af EU-kommissionen blevet udpeget som medlem af et EU forligsorgan, jfr. EF-Forordning xxx/2006, især art. 12-14. Forligsorganet behandler sager (konflikter) mellem medlemsstaterne og EU-Kommissionen om regnskabsafslutningerne inden for særlige politikområder. Den gennemsnitlige sagsværdi er ca. 140 mio. kr. Medlemmerne af forligsorganet skal udøve deres hverv i fuld uafhængighed og må ikke modtage instrukser fra nogen regering eller anden institution.

I 2007 vil spørger oppebære et honorar på aa EURO pr. arbejdsdag og vil have haft i alt ca. 71 arbejdsdage.

Spørger har oplyst, at honoraret i kontrakten er benævnt som "Indemnité" hvilket han oversætter med skadesløsholdelse, erstatning, godtgørelse, dagpenge eller lignende, ligesom det fremgår af hans kontrakt, at beløbet dækker alle udgifter båret af ham ved gennemførelsen af kontrakten.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at disse honorarer, stillingens særlige karakter taget i betragtning, er omfattet af protokollen (nr. 36) om privilegier og immuniteter for Det europæiske Fællesskab/Den europæiske Union og derfor ikke skal betragtes som skattepligtig indkomst i Danmark.

Der henvises til artikel 13 hvorefter "Tjenestemændene og øvrige ansatte fritages for national beskatning af løn, vederlag og honorarer, som de modtager fra Fællesskaberne."

Spørger har efter anmodning oplyst, at der ikke bliver beregnet særskilt skat til fællesskaberne af de udbetalte honorarer, hvilket spørger synes er bedst i overensstemmelse med, at beløbet har karakter af skadesløsholdelse.

Det er ligeledes spørgers opfattelse, at kravet om forligsorganets medlemmers uafhængighed skal forstås således, at det ikke alene er uafhængighed i forhold til EU-kommissionen og en evt. EU beskatning, men også uafhængighed i beskatningsmæssig henseende i forhold til hjemstaten.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT er ikke enig med spørger i, at honoraret for udførelse af hvervet for et EU forligsorgan ikke kan beskattes i Danmark.

Spørger er fuldt skattepligtig til Danmark og kan derfor beskattes af sin globale indkomst.

Bestemmelsen i artikel 13 i 2. Protokol vedrørende de europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter bestemmer at: "Løn, vederlag og honorarer, som fællesskaberne udbetaler til sine tjenestemænd og øvrige ansatte, beskattes til fordel for Fællesskaberne på de betingelser og efter den fremgangsmåde, som fastsættes af Rådet på grundlag af forslag fra Kommissionen.

Tjenestemændene og de øvrige ansatte fritages for national beskatning af løn, vederlag og honorarer, som de modtager fra Fællesskaberne."

Det er oplyst, at spørger af EU-kommissionen er blevet udpeget som medlem af et EU forligsorgan, jfr. EF-Forordning xxx/2006, især art. 12-14. Forligsorganet behandler sager (konflikter) mellem medlemsstaterne og EU-Kommissionen om regnskabsafslutningerne inden for særlige politikområder. Den gennemsnitlige sagsværdi er ca. 140 mio. kr. Medlemmerne af forligsorganet skal udøve deres hverv i fuld uafhængighed og må ikke modtage instrukser fra nogen regering eller anden institution.

Spørger har endvidere efter anmodning oplyst, at der ikke bliver beregnet særskilt skat til fællesskaberne af de udbetalte honorarer.

Det er SKATs opfattelse, at der ikke er tale om et egentligt ansættelsesforhold til Kommissionen, hvilket bl.a. begrundes i at hvervet skal udføres i fuld uafhængighed, og at spørgeren ikke må modtage instrukser fra nogen regering eller anden institution.

Rådet har heller ikke fastsat nogen retningslinier for om eller hvordan der skal betales skat til fordel for Fællesskaberne af honoraret.

SKAT anser derfor ikke honorarerne for omfattet af bestemmelsen om national skattefritagelse i artikel 13, hvorfor indkomsten skal beskattes i Danmark.

Da honorarerne således er skattepligtige til Danmark som B-indkomst, vil der kunne indrømmes fradrag for driftsudgifter for honorarmodtagere efter de sædvanlige regler.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse.