Dato for udgivelse
06 Jun 2008 08:51
SKM-nummer
SKM2008.523.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
07-02765
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Fritagelse, renter, årsopgørelse, fejlagtig udbetaling, overskydende skat
Resumé

Klageren havde selvangivet korrekt og rettidigt for indkomståret, men som følge af en indberetningsfejl fik han fejlagtig udbetalt et betydeligt beløb i overskydende skat. SKAT var under disse omstændigheder ikke berettiget til renter af den således udbetalte overskydende skat efter kildeskattelovens regler, men havde alene krav på tilbagebetaling af den nettogevinst klageren havde opnået ved at have beløbet indestående på sin bankkonto.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 62 A, stk. 2

Klagen skyldes, at klagerens anmodning om fritagelse for renter på årsopgørelsen for indkomståret 2005 ikke er imødekommet.

Landsskatterettens afgørelse

Klagerens anmodning om fritagelse imødekommes i overensstemmelse med klagerens subsidiære påstand.

Sagens oplysninger

Klageren, der er praktiserende læge, indsendte udvidet selvangivelse for indkomståret 2005. Selvangivelsen blev ved en tastefejl fra SKATs side indberettet med et fradrag i søindkomst på 883.273 kr.

Årsopgørelse nr. 1 for 2005, der blev udskrevet den 17. juli 2006, udviste en skattepligtig indkomst på 0 kr. og en overskydende skat på 290.175 kr. inkl. procentgodtgørelse og efter modregning i restbidrag/pension.

Den overskydende skat blev indsat på klagerens NEM-konto den 28. juli 2006. Årsopgørelsen, som klageren modtog, var stemplet med "Indsættes på NEM-konto".

En kontoudskrift fra klagerens NEM-konto viste en saldo pr. 1. januar 2006 på 954.091,95 kr. Udover overførslen af overskydende skat for indkomståret 2005 var den eneste postering på kontoen tilskrivningen af renter pr. 31. december 2006 med 25.114,82 kr.

Klagerens revisor anmodede den 8. maj 2007 SKAT om at ændre klagerens skatteansættelse vedrørende det nævnte fradrag. Samtidig blev det tilkendegivet, at man forventede, at den nye årsopgørelse ikke indeholdt procenttillæg vedrørende restskat, idet der var tale om en fejl begået af SKAT.

Årsopgørelse nr. 2 for indkomståret 2005 blev udskrevet den 11. juni 2007 som følge af anmodningen om genoptagelse. Resultatet af årsopgørelsen var, at klageren skulle indbetale 309.111 kr. inkl. renter, 14.999,74 kr. Der var ikke beregnet procenttillæg, da klageren havde overskydende skat. Der er beregnet renter af det beløb, der skal tilbagebetales for 9 måneder (oktober 2006 - juni 2007).

Skattecentret afslog den 28. juni 2007 at imødekomme anmodningen om fritagelse for pålignede renter.

Klagerens revisor rejste indsigelse mod skattecentrets afgørelse, og skattecentret genbehandlede herefter anmodningen.

Skattecentrets afgørelse

Klagerens anmodning om fritagelse for pålignede renter på årsopgørelsen for indkomståret 2005 er ikke imødekommet.

Renterne er pålagt i overensstemmelse med kildeskattelovens § 62 a, stk. 2.

Det fremgår tydeligt af selvangivelsen, at en borger har pligt til at rette selvangivelsen, hvis der mangler indtægter, eller oplysningerne på selvangivelsen ikke er korrekte eller fyldestgørende.

Da klageren modtog årsopgørelsen for indkomståret 2005 i juli måned 2006, kunne han konstatere, at han fejlagtigt havde fået et tillæg, der resulterede i en overskydende skat på 290.175 kr. Da tillægget ikke fremgik af den selvangivelse, klageren havde indsendt, burde han have været klar over, at der forelå en indtastningsfejl. Da klageren ikke reagerede, medfører det, at SKAT ikke kunne rette hans årsopgørelse i tide.

Store overskydende skatter bliver frigivet til udbetaling af de enkelte skattecentre på grundlag af en liste fra Betalingscentret efter en kort vurdering af sandsynligheden for, at den overskydende skat er korrekt. Der er ikke tale om en ligningsmæssig gennemgang.

Denne gennemgang og frigivelse til udbetaling fritager ikke skatteyderen fra at opfylde den reaktionspligt, der tydeligt fremgår af selvangivelsen.

Det er ikke sandsynligt, at klageren ikke har været opmærksom på beløbet, da det både har fremgået af årsopgørelsen og de kontoudtog, klageren har modtaget fra sin bank.

Klageren har endvidere fået kredit hos det offentlige i 10 måneder.

Der er derfor ikke begået ansvarspådragende fejl af ligningsmyndighederne eller tale om sådanne ganske særlige omstændigheder, der kan begrunde bortfald af pålignede renter efter kildeskattelovens § 73 D.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens revisor har fremsat påstand om, at anmodningen om fritagelse for renter, der er pålagt i forbindelse med ændringen af årsopgørelsen for indkomståret 2005, imødekommes.

Subsidiært har klagerens revisor fremsat påstand om, at der sker fornyet behandling af sagen ved skattemyndighederne, hvor "rentegevinsten" efter skat kan beregnes i forbindelse med det forkert udbetalte beløb i overskydende skat for indkomståret 2005.

Klageren modtog en forkert årsopgørelse for indkomståret 2005, hvilket han først blev klar over i forbindelse med udarbejdelsen af selvangivelsen for indkomståret 2006. Klagerens revisor rettede umiddelbart herefter henvendelse til skattecentret for at få ændret fejlen.

Der er udelukkende tale om en myndighedsfejl, idet klageren i selvangivelsen havde givet fyldestgørende og korrekte oplysninger, som skulle danne grundlag for en korrekt selvangivelse.

SKAT har foretaget en indtastningsfejl, og SKAT har i forbindelse med udbetalingen af den overskydende skat ikke fulgt de procedurer, som skal følges ved udbetalingen af overskydende skat. SKAT kunne således ved opslag på systemerne have konstateret, at klageren aldrig har selvangivet beløb under "fradrag i søindkomst, nærfart", når han fungerer som praktiserende læge og altid har selvangivet som sådan.

Klageren har ikke været opmærksom på indsætningen af den overskydende skat på "NEM-konto", der ikke benyttes til andre formål. Der modtages kun kontoudtog 1 gang om året.

Der foreligger således myndighedsfejl, der kan begrunde eftergivelse af renter efter kildeskattelovens § 73 D samt cirkulære nr. 91 af 16. juni 1995, pkt. 2.1.7.

Subsidiært kan der foretages en renteberegning (efter skat) i forhold til den opnåede renteindtægt i perioden.

SKAT, Hovedcentret

Landsskatterettens kontorindstilling har været forelagt for SKAT, Hovedcentret, der ikke er fremkommet med bemærkninger hertil.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det er ubestridt, at klagerens selvangivelse for 2005 var fyldestgørende og korrekt, og at resultatet af årsopgørelse nr. 1, der førte til, at der fejlagtigt blev udbetalt ca. 290.000 kr. til klageren, således alene beroede på, at der ved indberetning af selvangivelsen blev begået en fejl af SKAT.

Efter kildeskattelovens § 62 A, stk. 2, gælder, at medfører en ændret årsopgørelse, at der sker nedsættelse eller bortfald af overskydende skat, der allerede er udbetalt til den skattepligtige, jf. § 62, skal beløbet tilbagebetales tillige med godtgørelse efter § 62, stk. 2. Det samlede beløb efter 1. pkt. forrentes med renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. oktober i året efter indkomståret og indtil udskrivningsdatoen. Tilbagebetaling sker efter § 61, stk. 4.

Pålæg af renter efter denne bestemmelse må imidlertid forudsætte, at der ved den nye årsopgørelse sker ændring af en årsopgørelse, som enten har været i overensstemmelse med det selvangivne eller som er udarbejdet, efter at SKAT efter reglerne i skatteforvaltningsloven har ændret skatteyderens skatteansættelse i forhold til det selvangivne.

Det er ikke tilfældet her, idet årsopgørelse nr. 1 ikke var i overensstemmelse med det selvangivne og heller ikke var udarbejdet efter en af SKAT foretaget ændring af klagerens skatteansættelse.

Klageren kan derfor efter almindelige civilretlige principper alene være forpligtet til at tilbagebetale det beløb, han fejlagtig har fået udbetalt tillige med den økonomiske gevinst, han har opnået ved at kunne råde over dette beløb i 9 måneder - dvs. den faktiske forrentning klageren har opnået af beløbet. Da disse renter er skattepligtige, er klageren alene forpligtiget til at tilbagebetale et beløb, der svarer til disse renter efter skat.

Det overlades til SKAT at foretage denne opgørelse.