Dato for udgivelse
27 Feb 2008 11:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Feb 2008 11:16
SKM-nummer
SKM2008.198.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-031944
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktieombytning
Resumé

Skatterådet fandt ikke, at der var grundlag for at anfægte værdiansættelse, ombytningsforhold eller balancekrav i forbindelse med en skattefri aktieombytning efterfulgt af to skattefrie ophørsspaltninger efter de objektive regler.

Hjemmel
07-168778
Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 36A
Fusionsskatteloven § 15 a

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.D.7.3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.D.7.5
Spørgsmål
 1. Kan Skatterådet bekræfte, at betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 3, er opfyldt, såfremt Person 1 modtager 69,88 % (reguleret for seneste månedsbalance) og Person 2 modtager 30,12 % (reguleret for seneste månedsbalance) af anparterne i det holdingselskab (Butik Holding ApS), som stiftes, når Person 1 og Person 2 gennemfører en skattefri anpartsombytning med deres anparter i A ApS og B ApS, jf. vedlagte opgørelser pr. d.d. over handelsværdier og bytteforhold og principperne herfor (bilag 1 og bilag 2), idet der vil ske regulering i opgørelserne og dermed procenterne i forhold til ændringer i regnskabstal fra d.d. og frem til udgangen af seneste måned forud for ombytningsdagen?
 2. Såfremt Skatterådet ikke kan besvare spørgsmål 1 bekræftende, bedes Skatterådet oplyse, hvorledes anparterne i det nystiftede holdingselskab skal fordeles ved anpartsombytningen, således at betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 3 opfyldes?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at balancekravet i fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 3. pkt. er opfyldt, såfremt A ApS ophørsspaltes skattefrit uden tilladelse, og de to modtagende selskaber (ny A ApS og E ApS) hver tilføres gæld, der udgør 5,06 % (reguleret for seneste månedsbalance) af samtidigt tilførte aktiver, jf vedlagte opgørelse pr. d.d. og principperne herfor (bilag 3), idet der vil ske regulering i opgørelsen og dermed procenten i forhold til ændringer i regnskabstal fra d.d. og frem til udgangen af seneste måned forud for spaltningsdatoen?
 4. Såfremt Skatterådet ikke kan besvare spørgsmål 3 bekræftende, bedes Skatterådet oplyse, hvorledes aktiver og gæld skal tilføres de to modtagende selskaber ved ophørsspaltningen, således at balancekravet i fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 3. pkt. opfyldes?
 5. Kan Skatterådet bekræfte, at balancekravet i fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 3. pkt. er opfyldt, såfremt det ved anpartsombytningen stiftede holdingselskab, Butik Holding ApS, ophørsspaltes skattefrit uden tilladelse, og det ene modtagende selskab, Person 1 Holding ApS, tilføres samtlige anparter i A ApS samt 70 % (reguleret for seneste månedsbalance) af anparterne i E ApS, og det andet modtagende selskab, Person 2 Holding ApS, tilføres samtlige anparter i B ApS samt 30 % (reguleret for seneste månedsbalance) af anparterne i E ApS, jf. vedlagte opgørelse pr. d.d. og principperne herfor (bilag 4), idet der vil ske regulering i opgørelsen og dermed fordelingsprocenten vedrørende anparterne i E ApS i forhold til ændringer i regnskabstal fra d.d. og frem til udgangen af seneste måned forud for spaltningsdatoen?
 6. Såfremt Skatterådet ikke kan besvare spørgsmål 5 bekræftende, bedes Skatterådet oplyse, hvorledes aktiver og gæld skal tilføres de to modtagende selskaber ved ophørsspaltningen af holdingselskabet, således at balancekravet i fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 3. pkt., opfyldes?
 7. Kan Skatterådet bekræfte, at kravet om fuld vederlæggelse til handelsværdier, jf. fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 1. og 2. pkt., er opfyldt, såfremt Person 1 modtager samtlige anparter i det ene modtagende selskab, Person 1 Holding ApS, og Person 2 modtager samtlige anparter i det andet modtagende selskab, Person 2 Kolding ApS, jf. vedlagte udkast til spaltningsbalance (bilag 4)?

Svar

 1. Ja.
 2. Bortfalder, da spm. 1 er besvaret bekræftende.
 3. Ja.
 4. Bortfalder, da spm. 3 er besvaret bekræftende.
 5. Ja.
 6. Bortfalder, da spm. 5 er besvaret bekræftende.
 7. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Person 1 og Person 2 er brødre. Tilsammen driver de 3 butikker i henholdsvis A-by, B-by og C-by. Forretningerne drives i selskabsform således:

Person 1 ejer 75 % af anparterne i A ApS. De resterende 25 % af A ApS ejes af Person 2. Person 1 ejer 52, 5 % af anparterne i B ApS. Person 2 ejer de resterende 47,5 % af anparterne i B ApS. A Aps og B ApS ejer hver 50 % af C ApS.

Udover butikken i A-by forefindes i A ApS et andelsbevis vedrørende ejendommen D i A-by, hvorfra butikken i A-by drives.

Butikken i A-by drives af Person 1, medens butikken i B-by drives af Person 2. Butikken i C-by drives af en ansat bestyrer samt af brødrene Person 1 og Person 2 i fællesskab.

A ApS, B ApS samt C ApS anvender alle 4 kalenderåret som regnskabsår. Kopi af seneste årsrapporter er vedlagt som bilag 5, 6, 7 og 8.

Påtænkte dispositioner

Brødrene Person 1 og Person 2 har et ønske om

 • at etablere en holdingstruktur omkring ejerskabet til A ApS, B ApS og C ApS,
 • at opdele ejerskabet til A ApS og B ApS
 • at udskille andelsbeviset til ejendommen D i A-by til et selvstændigt ejendomsselskab, E ApS.

Således har Person 1 og Person 2 et ønske om etablering af følgende selskabsstruktur:

Person 1 ønsker sit eget helejede holdingselskab, Person 1 Holding ApS. A ApS skal være 100 % ejet af Person 1 Holding ApS. Person 1 Holding ApS skal endvidere eje 70 % af E ApS.

Person 2 ønsker ligeledes sit eget helejede holdingselskab, Person 2 Holding ApS. B ApS skal være 100 % ejet af Person 2 Holding ApS. A ApS og B ApS skal hver eje 50 % af C ApS. Person 2 Holding ApS skal endvidere eje 30 % af ejendomsselskabet E ApS.

Den ønskede selskabsstruktur påtænkes opnået ved gennemførelse af følgende steps:

Step 1

En skattefri anpartsombytning uden tilladelse efter aktieavancebeskatningslovens § 36A, hvorved samtlige anparter i A ApS og i B ApS indskydes i et til lejligheden nystiftet holdingselskab, Butik Holding ApS, idet anpartshaverne Person 1 og Person 2 som vederlag herfor modtager samtlige anparter i holdingselskabet.

Med udgangspunkt i værdien d.d. af anparterne i driftsselskaberne tildeles Person 1 og Person 2 anparter i det nystiftede holdingselskab i forholdet 69,91 % og 30,09 %, idet brødrene derved opnår fuldt vederlag for værdien af de indskudte anparter, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 3. Værdierne og fordelingen heraf fremgår af vedlagte opgørelser, jf. bilag 1 og 2.

Ved værdiansættelserne d.d. er A ApS opgjort til 11.487.527 kr. og B ApS er opgjort til 3.360.944 kr., jf. bilag 1.

Person 1 har i dag en ejerandel i A ApS på 75 % og en ejerandel i B ApS på 52,5 %. Med udgangspunkt i en samlet værdi på begge selskaber på 14.848.471 kr. svarer dette til en andel af selskaberne tilsammen på 69,91 %.

Ligeledes ejer Person 2 i dag 25 % af A ApS og en ejerandel af B ApS på 47,5 %, hvilket med udgangspunkt i en samlet værdi af selskaberne d.d. på 14.848.471 kr. svarer til en andel af selskaberne tilsammen på 30,09 %, jf. bilag 2.

Anpartsombytningen påtænkes gennemført, når svar på nærværende anmodning foreligger. Ved den faktiske gennemførelse af anpartsombytningen vil opgørelserne i bilag 1 og 2 blive reguleret, således at ombytningen sker til værdierne ultimo seneste måned forud for ombytningsdatoen. Således kan der ske ændring i den angivne procentfordeling, men ikke i værdiansættelsesprincipperne eller princippet for fordelingen.

Step 2

En skattefri ophørsspaltning uden tilladelse af A ApS,

 • hvorved andelsbeviset vedrørende ejendommen D i A-by, samt en andel af "Anden gæld" placeres i et nystiftet modtagende ejendomsselskab, E ApS, samt
 • hvorved øvrige aktiver og passiver, det vil sige selve butikken i A-by, placeres i et andet nystiftet modtagende selskab, Ny A ApS.

A ApS ophører ved spaltningen, som gennemføres i henhold til fusionsskattelovens § 15a og 15b. Spaltningen påtænkes gennemført med virkning pr. stiftelsesdatoen for Butik Holding ApS, jf. ovenfor under Step 1.

Forud for spaltningen vil A ApS ved hjælp af eksisterende likvider indfri en række gældsposter, hvorefter selskabets gæld i procent af aktiver vil udgøre 5,06 % opgjort på grundlag af vedlagte værdiansættelse pr. d.d. af selskabets aktiver og passiver, jf. også nedenfor under "Værdiansættelserne", jf. bilag 9.

Ved spaltningen vil det ene modtagende selskab, E ApS, som nævnt modtage andelsbeviset samt en andel af "Anden gæld" på 246.445 kr. Dermed vil selskabets gæld i procent af aktiver udgøre 5,06 % på spaltningstidspunktet.

Det andet modtagende selskab ved spaltningen, Ny A ApS, vil modtage alle øvrige aktiver og passiver, og dermed tillige opnå en gæld i procent af aktiver på 5,06 % på spaltningstidspunktet.

Ophørsspaltningen påtænkes gennemført pr. stiftelsesdatoen for det nye holdingselskab. Ved den faktiske gennemførelse af spaltningen vil opgørelsen i bilag 3 blive reguleret, således at spaltningen sker til værdierne ultimo seneste måned forud for spaltningsdatoen. Således kan der ske ændring i den angivne procentfordeling af aktiver og gæld, men ikke i principperne for fordelingen.

Dermed vil balancekravet i fusionsskattelovens § l5a, stk. 2, 3. pkt., være opfyldt, jf. vedlagte spaltningsbalance (bilag 3).

Step 3

En skattefri ophørsspaltning af det nystiftede holdingselskab, Butik Holding ApS, jf. ovenfor step 1,

 • hvorved samtlige anparter i Ny A ApS tilføres et nystiftet modtagende selskab, Person 1 Holding ApS, som samtidigt tildeles 70 % af anparterne i E ApS, og
 • hvorved samtlige anparter i B ApS tildeles et andet nystiftet modtagende selskab, Person 2 Holding ApS, som samtidigt modtager de resterende 30 % af anparterne i E ApS.

Som vederlag for anparterne i indskydende selskab, hvor Butik Holding ApS vil ophøre, skal Person 1 modtage samtlige anparter i det ene modtagende selskab, Person 1 Holding ApS, medens Person 2 skal modtage samtlige anparter i det andet modtagende selskab, Person 2 Holding ApS.

Aktiver og passiver i indskydende selskab Butik Holding ApS vil på spaltningstidspunktet alene bestå i kapitalandele i Ny A ApS, B ApS og E ApS, og på samme måde vil aktiver og passiver i modtagende selskaber alene bestå i samme kapitalandele. Dermed vil balancekravet i fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 3. pkt., være opfyldt, jf. bilag 4.

Værdien af Person 1's anparter i Butik Holding ApS på 69,91 % (d.d.) svarer til handelsværdien af det modtagende selskab Person 1 Holding ApS, ligesom værdien af Person 2´s anparter i Butik Holding ApS på 30,09 % (d.d.) svarer til handelsværdien af det andet modtagende selskab, Person 2 Holding ApS. Således vil Person 1 og Person 2 modtage fuldt vederlag ved spaltningen i overensstemmelse med fusionsskattelovens krav herom i § 15a, stk. 2, 1. og 2. pkt., jf. bilag 4.

Spaltningen påtænkes gennemført med virkning pr. stiftelsesdatoen for Butik Holding ApS, jf ovenfor under Step 1.

Ved den faktiske gennemførelse af spaltningen vil opgørelsen i bilag 4 blive reguleret, således at spaltningen sker til værdierne ultimo seneste måned forud for spaltningsdatoen. Således kan der ske ændring i den angivne procentfordeling, men ikke i principperne for fordelingen.

Værdiansættelserne

Ved værdiansættelsen af A ApS og B ApS, jf. bilag 4, tages udgangspunkt i TSS cirkulære 2000-9 om unoterede aktier.

 • Goodwill i selskaberne opgøres i overensstemmelse med TSS cirkulære 2000-10, jf. vedlagte opgørelse.
 • Andelsbeviset vedrørende ejendommen D, A-by, værdiansættes i overensstemmelse med sidst vedtagne andelskrone.
 • Indretning og inventar skønnes til 500 tkr. i hvert selskab.
 • Biler ansættes til forhandlers købspris ud fra www.bilpriser.dk, jf. vedlagte opgørelse.
 • Kapitalandelene i C ApS ansættes til indre værdi ifølge sidst aflagte årsrapport.
 • Værdipapirer i indkøbsforeningen F er anskaffet for et år siden og optages til anskaffelsessummen.
 • Børsnoterede aktier medregnes til børskursen.
 • Omsætningsaktiver medregnes til bogførte værdier.
Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er vores opfattelse, at der ved de anvendte værdiansættelser af selskaberne A ApS og B ApS udfindes de aktuelle handelsværdier i overensstemmelse med almindelige værdiansættelsesprincipper.

Således tages udgangspunkt i TSS-cirkulære 2000-9 om værdiansættelse af unoterede anparter. I den forbindelse opgøres goodwill i overensstemmelse med TSS cirkulære 2000-10, ligesom fast ejendom - andelsbeviset - optages til seneste vurdering (andelskrone). Endvidere foretages et skøn over handelsværdier for så vidt angår indretning og inventar. Endelig optages værdipapirer til indre værdi eller aktuel børskurs.

Om værdiansættelserne generelt kan vi henvise til Ligningsvejledningens afsnit S.G.2.4.6.2. samt E.I.4.1.2.1. Der er ikke grundlag for at fastsatte handelsværdien af selskaberne A ApS og B ApS på anden måde end som i vedlagte bilag 1.

På denne baggrund er det tillige vores opfattelse, at krav om handelsværdier, ombytningsforhold og balancekrav i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 36A og fusionsskattelovens § 15a vil være opfyldt, såfremt den påtænkte skattefri anpartsombytning og de påtænkte skattefrie ophørsspaltninger gennemføres uden tilladelse som ovenfor beskrevet. Vi skal her henvise til gennemgangen ovenfor under Step 1, 2 og 3.

Afslutning

Vi beder derfor SKAT om at besvare de rejste spørgsmål 1, 3, 5 og 7 bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Ifølge aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 3, er det en betingelse for, at der kan ske skattefri aktieombytning uden tilladelse efter stk. 1, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier. 

Søskendeforhold og fætter-/kusineforhold anses som udgangspunkt skattemæssigt som parter med modstridende interesser. Sagens øvrige oplysninger giver ikke SKAT grundlag for at fravige dette udgangspunkt. SKAT finder derfor ikke, at der er grundlag for at anfægte den aftalte fordeling af anparterne i det nystiftede holdingselskab. SKAT indstiller på denne baggrund, at spørgsmålet besvares med "ja".

Ad spørgsmål 3

Ifølge fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 3. pkt., er det en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab.

Spørger har oplyst, at det indskydende selskab A ApS` gæld i procent af aktiver vil udgøre 5,06 %. Ved spaltningen vil det ene modtagende selskab, E ApS, gæld i procent af aktiver udgøre 5,06 % på spaltningstidspunktet. Det andet modtagende selskab ved spaltningen, Ny A ApS, vil tillige opnå en gæld i procent af aktiver på 5,06 % på spaltningstidspunktet. Der kan ske ændring i den angivne procentfordeling af aktiver og gæld, men ikke i principperne for fordelingen.

SKAT finder på denne baggrund, at balancekravet i fusionsskattelovens § l5a, stk. 2, 3. pkt., vil være opfyldt. SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med "ja".

Ad spørgsmål 5

Ifølge fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 3. pkt., er det en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab. Spørger har oplyst, at aktiver og passiver i indskydende selskab Butik Holding ApS på spaltningstidspunktet alene vil bestå i kapitalandele i Ny A ApS, B ApS og E ApS, og på samme måde vil aktiver og passiver i de modtagende selskaber alene bestå i samme kapitalandele. Der vil således ikke være nogen gæld hverken i det indskydende selskab eller i de modtagende selskaber.

SKAT finder på denne baggrund, at balancekravet i fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 3. pkt., vil være opfyldt. SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med "ja".

Ad spørgsmål 7

Af fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 2. pkt. fremgår, at det er en betingelse for at anvende stk. 1, 4. pkt., om skattefri spaltning uden tilladelse, at værdien af de tildelte anparter svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver.

Spørger har oplyst, at værdien af Person 1´s anparter i Butik Holding ApS på 69,91 % (d.d.) svarer til handelsværdien af det ene modtagende selskab Person 1 Holding ApS, ligesom værdien af Person 2´s anparter i Butik Holding ApS på 30,09 % (d.d.) svarer til handelsværdien af det andet modtagende selskab, Person 2 Holding ApS.

Søskendeforhold og fætter-/kusineforhold anses som udgangspunkt skattemæssigt som parter med modstridende interesser. Sagens øvrige oplysninger giver ikke SKAT grundlag for at fravige dette udgangspunkt. SKAT finder derfor ikke, at der er grundlag for at anfægte den aftalte værdifastsættelse. SKAT indstiller på denne baggrund, at spørgsmålet besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1.