Dato for udgivelse
03 nov 2008 08:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 sep 2008 15:30
SKM-nummer
SKM2008.878.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-00965
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Ekstraordinær genoptagelse, fejlagtig indbetaling, emballageafgift
Resumé

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse for fejlagtig indbetalt emballageafgift blev ikke imødekommet, da selskabet ikke havde forsøgt at sikre sig mod eventuelle fejl ved at foretage meddelelse til underleverandøren om afgiftspligt.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 1, nr. 4

Klagen skyldes, at skattecentret ikke har imødekommet H1 A/S's (herefter benævnt selskabet) anmodning om ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

Landsskatterettens afgørelse

Skattecentrets afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Selskabet er registreret efter emballageafgiftsloven og har indbetalt afgift på baggrund af egne fremstillede produkter, samt produkter indkøbt i udlandet eller indkøbt i Danmark.

I forbindelse med betalingen af afgifter, er der sket en fejl, idet selskabet har indbetalt afgift af færdigvarer købt hos danske leverandører, som også er registreret efter emballageafgiftsloven.

Skattecentret har erklæret sig enig i, at selskabet kan modtage de emballageafgiftspligtige produkter i uberigtiget stand fra de danske leverandører.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har ved afgørelse af den 19. december 2007 fundet, at der alene kan ske genoptagelse for perioden 1. november 2004 til 4. juli 2007, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, således at der tilbagebetales 106.760 kr. til klageren i for meget erlagt emballageafgift.

Der findes dog ikke at være grundlag for en ekstraordinær genoptagelse for perioden 1. januar 2003 til 31. oktober 2004, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, idet det er selskabet selv, der har indbetalt for megen afgift.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, for perioden 1. januar 2003 til 31. oktober 2004.

Til støtte herfor har repræsentanten bl.a. anført, at det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at den ekstraordinære genoptagelse bl.a. kan finde anvendelse, når en urigtig opgørelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den afgiftspligtige.

I nærværende sag har både selskabet og de danske leverandører været registreret efter emballageafgiftsloven, hvorfor selskabet kunne modtage emballageafgiftspligtige produkter i uberigtiget stand. På trods heraf har de danske leverandører faktureret selskabet inklusiv emballageafgift. Nogle leverandører har ikke specificeret emballageafgiften på fakturaen, hvorfor selskabet ikke ud fra fakturaen har været i stand til at se, at produkterne er solgt i afgiftsberigtiget stand. Selskabet har derfor fejlagtigt indbetalt emballageafgift af disse produkter.

Selskabet blev opmærksom på fejlen ultimo 2007, hvorefter de straks kontaktede skattecentret med henblik på at få forholdet korrigeret.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af skatteforvaltningslovens § 32 fremgår:

"§ 32. Uanset fristerne i § 31 kan et afgiftstilsvar eller en godtgørelse af afgift fastsættes eller ændres efter anmodning fra den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis:

(...)

4) Told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede giver tilladelse til ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder.

(...)".

Uanset fristerne i skatteforvaltningslovens § 31, kan skattecentret efter anmodning fra den afgiftspligtige give tilladelse til ændring af afgiftstilsvaret, som følge af at der foreligger særlige omstændigheder, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

Ifølge forslag til skatteforvaltningsloven med bemærkninger, jf. L 110, jf. lov nr. 427 af 6. juni 2005 fremgår det, at skatteforvaltningslovens § 31 og § 32 er en videreførelse af skattestyrelseslovens § 35 B og § 35 C.

Af bemærkningerne til den dagældende skattestyrelseslovs § 35 C, stk. 1, nr. 4, fremgår bl.a., at forslaget indebærer, at ændringer af afgiftstilsvaret kan tillades efter en konkret bedømmelse af forholdene. Bestemmelsen kan således finde anvendelse, hvor der foreligger særlige omstændigheder udenfor de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter betingelserne i bestemmelsens øvrige punkter, jf. nr. 1 - 3, og hvor det må anses for urimeligt at opretholde opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Bestemmelsen vil videre kunne finde anvendelse, hvor der er begået fejl af told- og skatteforvaltningen, uden at fejlene kan anses for ansvarspådragende, når fejlen medfører en materiel urigtig opgørelse af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen, og det efter en konkret bedømmelse må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen. Den vil endvidere kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor en urigtig opgørelse af et afgiftstilsvar eller en godtgørelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede.

Således som sagen foreligger oplyst for retten, findes selskabet ikke at have forsøgt at sikre sig mod eventuelle fejl, idet selskabet ikke har givet meddelelse til underleverandørerne om, at man er registreret efter emballageafgiftsloven, hvorfor risikoen bør ligge hos selskabet. Selskabet burde herefter have reageret på fakturaerne, som ikke angav, at der var tale om ubeskattet leverancer. Retten finder dermed ikke, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder som omhandlet i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

Skattecentrets afgørelse stadfæstes derfor.