Dato for udgivelse
25 sep 2008 14:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 sep 2008 15:03
SKM-nummer
SKM2008.753.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-138804
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Entreprise, arbejdsudleje, planteskole
Resumé

Skatterådet bekræfter, at den som bilag 1 vedlagte kontrakt mellem A og B om optagning, klargøring i plantekasse af prikleplanter samt prikling (udplantning) af ca. 950.000 nåletræsplanter er en entrepriseaftale. Skatterådet har herved især lagt vægt på, at B bærer ansvaret og risikoen for arbejdsresultatet frem til afleveringstidspunktet, at vederlaget til udlejeren efter det oplyste ikke beregnes på grundlag af den tid, der er medgået, eller i andre henseender under hensynstagen til en sammenhæng mellem dette vederlag og den løn, som arbejdstageren modtager, samt at antallet af arbejdstagere efter kontrakten alene bestemmes af B og at B indestår for at arbejdet udføres af personer, der er i besiddelse af den nødvendige faglige viden og erfaring.

Hjemmel
08-077814
Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 4 og § 48 B
Kildeskatteloven § 43, stk. 2, litra h
Kildeskattebekendtgørelsen § 17, nr. 28

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 D.A.2.3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 D.D. artikel 15, arbejdsudleje

Spørgsmål

 

Kan Skatterådet godkende den som bilag 1 vedlagte kontrakt som en entrepriseaftale?

 

Svar

 

Ja, der henvises i øvrigt til SKATs nedenstående sagsfremstilling og begrundelse.

 

Beskrivelse af de faktiske forhold

 

A har gennem en årrække entreret med en litauisk virksomhed B vedrørende udførelse af arbejde for A.

 

Der indgås skriftlige aftaler med den litauiske virksomhed. Den som bilag 1 vedlagte aftale er indgået vedrørende perioden 14. juli 2008 til 23. august 2008. Aftalen er udfærdiget på såvel dansk som engelsk. Spørger bemærker for en god ordens skyld, at det er den engelske version af kontrakten, der anvendes.

 

Den vedlagte kontrakt er i det hele moduleret over en kontrakt, som X har indgået med en af sine samarbejdspartnere. Den af X indgåede kontrakt blev den 22. april 2008 af Skatterådet godkendt som entrepriseaftale.

 

Kontrakten mellem A og B går ud på optagning, klargøring i plantekasse af prikleplanter samt prikling (udplantning) af ca. 950.000 nåletræsplanter. Planterne leveres af A og optagning og udprikling foretages ved anvendelse af en optagemaskine og priklemaskine, som B selv skal anskaffe.

 

B har i flere år arbejdet for A og har i den sammenhæng tidligere anvendt A's maskiner. Maskinerne er senere lejet og endeligt købt den 29/6 2006. SKAT har spurgt A, hvorvidt B fortsat vil anvende de maskiner, som firmaet har købt af A og som står opmagasineret i en bygning hos A, som B råder over, jf. SKATs indstilling og begrundelse i SKM2008.379.SR. A har hertil svaret, at det formoder man, men at man ikke er bekendt med B's dispositioner.

 

Kontraktsummen er beregnet ud fra en optagnings- og klargøringspris på 80 DKK/1000 stk. planter og en priklepris på 100 DKK/1000 stk. planter eller i alt 180 DKK/1000 stk. planter. Det giver en samlet kontraktsum på 171.000 kr. før moms.

 

Hele arbejdet foregår i tidsrummet 14. juli 2008 - 23. august 2008.

 

Overholder B ikke denne tidsramme for så vidt angår optagning og klargøring, forpligter han sig til at betale en erstatning på 1000 kr./1000 planter, der ikke er plantet.

 

2 uger efter optagningen og klargøring af planter i priklekasser opgøres spild (planter der er skadet ved optagning). Disse planter fratrækkes den endelige faktura med 1000 kr./1000 planter.

 

4 uger efter prikling (plantning) af nåletræsplanter på A's jordareal foretages en opgørelse af anslagsprocenten (hvilke planter der gror). Slår mindre end 90 % af de priklede planter an forpligter B sig til et forholdsmæssigt nedslag i kontraktsummen.

 

Overholder B ikke tidsrammen for prikling af nåletræsplanter forpligter B sig til at erstatte planter, der ikke er plantet (priklet) efter denne dato med 1200 DKK/1000 planter.

 

 

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

 

Da kontrakten vedrørende X er godkendt som en entrepriseaftale, bør kontrakten vedlagt som bilag 1 efter advokatfirmaets opfattelse også godkendes som en entrepriseaftale

 

 

SKATs indstilling og begrundelse

Udenlandsk arbejdskraft kan arbejde i Danmark på flere måder.

 • Arbejdskraften kan ansættes direkte i en dansk virksomhed, som herefter skal indeholde og afregne dansk skat for de ansatte og aflevere løn oplysninger til skattemyndighederne. De ansatte bliver efter interne regler og eventuelt indgåede dobbeltbeskatningsaftaler med bopælslandet beskattet som fuldt eller begrænset skattepligtige efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2.
 • Arbejdskraften kan udlejes af en udenlandsk virksomhed til den danske virksomhed. Ansættelsen vil i så fald være hos den udenlandske virksomhed, men hvervgiveren udøver de normale arbejdsgiverrettigheder mv. Hvervgiveren skal efter nationale regler som udgangspunkt indeholde en skat på 30 % af vederlaget til arbejdskraften. Den arbejdsudlejede beskattes efter nationale regler og en eventuelt indgået dobbeltbeskatningsaftale med bopælslandet som begrænset skattepligtig i Danmark. Den indeholdte skat 30 % anses for en endelig skat. Den arbejdsudlejede kan dog vælge i stedet for at blive beskattet efter de almindelige regler for begrænset skattepligtige med heraf følgende muligheder for fradrag i indkomsten.
 • En udenlandsk virksomhed påtager sig en opgaven for hvervgiveren, og udfører denne arbejdsopgave på egen risiko og ansvar, med egne ansatte og under egen instruktion og ved brug af egne arbejdsredskaber mv.. Den udenlandske arbejdsgiver bliver efter nationale regler og eventuel indgået dobbeltbeskatningsaftale med arbejdsgiverens bopælsland kun skattepligtig til Danmark, såfremt han opnår fast driftssted i Danmark, hvilket kræver, at arbejdet foregår på en bestemt lokalitet og har en vis tidsmæssig udstrækning. De ansatte bliver efter samme regelsæt kun skattepligtige til Danmark, såfremt den udenlandske arbejdsgiver får fast driftssted i Danmark, eller såfremt de opholder sig i Danmark i mere end 183 dage og deres ophold i Danmark spænder over en sammenhængende periode på 6 måneder kun afbrudt af ferie eller lignende.

Begrebet arbejdsudleje (2) tager i dansk ret ifølge betænkning over forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsloven (1981-1982) sigte på entrepriselignende forhold. Herved er det begrebsmæssige slægtskab til entrepriseaftaler fastslået. Problemet er, at de to situationer (2) og (3) som nævnt ovenfor behandles skattemæssigt meget forskelligt. SKATs opgave består derfor i at skille de entrepriselignende forhold fra de egentlig entrepriseforhold.

 

Der synes i den forbindelse ikke at være megen støtte at hente indenfor entrepriseretten, idet opdelingen mellem entrepriselignende forhold (arbejdsudleje) og egentlig entreprise ikke synes at have nogen relevans indenfor entrepriseretten.

 

Opdelingen er rent skattemæssig betinget og er udtryk for en international anerkendt opdeling som afgør hvornår et arbejdsland er berettiget til at foretage beskatning.

 

Opdelingen har ingen skattemæssig relevans, hvis aftalen indgås imellem to danske virksomheder, idet reglerne om arbejdsudleje ikke anvendes i denne situation, jf. cirkl nr. 135 af 4/11 1988 pkt. 42. Begge virksomheder vil i denne situation være skattepligtige af overskuddet af deres virksomhed i Danmark, og det er principielt uden interesse om det er arbejdsudlejeren eller arbejdsindlejeren, der skal indeholde A-skat.

I arbejdsudlejesituationen er der ikke tvivl om, at lønmodtageren er ansat i den udenlandske virksomhed, men det er den danske virksomhed, der har det overordnede ansvar og risiko for det arbejde, der udføres.

Ved afgørelsen af om der tale om et entrepriseforhold eller et entrepriselignende forhold (arbejdsudleje) kan skattemyndighederne lægge vægt på nedenstående forhold der, såfremt de besvares med et ja, vil kunne godtgøre, at der er tale om et arbejdsudlejeforhold,

 • den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiveren (brugeren)
 • arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren (brugeren) disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret
 • vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensynstagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, arbejdstageren får
 • hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren (brugeren), og
 • udlejeren ikke ensidigt fastsætter antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer

Der henvises til cirkulære nr. 135 af 4/11 1988 om opkrævning af indkomst og formueskat efter kildeskatteloven, pkt. 42.

Begrebet arbejdsudleje er også et internationalt anerkendt begreb indenfor skatteretten. Det fremgår således af bemærkningerne til OECD modeloverenskomstens artikel 15, at brugeren af arbejdskraften kan være den reelle arbejdsgiver under stort set de samme betingelser, som nævnt ovenfor. Betingelserne er, jf. pkt. 8 i kommentarerne til OECD-modelaftalens artikel 15:

 • udlejeren bærer ikke ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet;
 • brugeren har instruktionsmyndigheden over arbejdstageren;
 • arbejdet udføres på en arbejdsplads, som brugeren kontrollerer og er ansvarlig for;
 • vederlaget til udlejeren beregnes på grundlag af den tid, der er medgået, eller i andre henseender under hensynstagen til en sammenhæng mellem dette vederlag og den løn, som arbejdstageren modtager
 • hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed for arbejdstageren af brugeren;
 • antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer ikke ensidigt bestemmes af udlejeren

Der er tale om en samlet vurdering. Den nationale vurdering af om der er tale om arbejdsudleje må antages at være identisk med den internationale vurdering, der foretages med udgangspunkt i kommentaren til OECD-modeloverenskomstens artikel 15.

En meget væsentlig del af denne vurdering er vurderingen af hvem der bærer ansvar og risiko for arbejdsresultatet. Udgangspunktet er, at hvis der betales efter regning, altså efter medgået tid, bærer hvervgiveren (bygherren, brugeren) risikoen for arbejdsresultatet, jf. f.eks. Hans Henrik Vagner, Entrepriseret, 4. udgave ved Torsten Iversen, side 39 og Eric Boesgaard, Entrepriseudbud, 1. udgave side113. Det taler i udpræget grad for, at der foreligger en arbejdsudlejesituation.

Hvor der, som det er tilfældet i den forelagte kontrakt, betales efter optagne, klargjorte og priklede, antal planter, er det vanskeligere at vurdere hvem af aftaleparterne, der reelt bærer risikoen for arbejdsresultatet alene ud fra den måde vederlaget beregnes på. Da hvervtageren (B) modtager vederlag i forhold til en anslagsprocent for planterne på 90, således, at der sker en forholdsmæssig reduktion af kontraktsummen ved en anslagsprocent på under 90, kan han siges at bære tabsrisikoen, såfremt den aftalte anslagsprocent ikke opnås. Hvervgiveren (A) bærer på den anden side også en risiko, idet han mister fortjenesten på de planter der ikke slår an. Risikoen er i en sådan situation således delt. Såfremt hvervtagerens (B's) ansatte er timelønnede og ikke akkordlønnede, bærer hvervtageren imidlertid derudover en selvstændig risiko. Det er derfor ikke uvigtigt for bedømmelsen af forholdet at undersøge hvorledes hvervtagerens ansatte aflønnes.

Denne undersøgelse er også vigtig med henblik på at få af- eller bekræftet et andet af de forhold, der taler for arbejdsudleje:

 • vederlaget til udlejeren beregnes på grundlag af den tid, der er medgået, eller i andre henseender under hensynstagen til en sammenhæng mellem dette vederlag og den løn, som arbejdstageren modtager

Hvis hvervtagerens ansatte således aflønnes ud fra den optagne, priklede og anslagne mængde planter dvs. akkordaflønning, vil der som udgangspunkt være den fornødne sammenhæng mellem vederlæggelsen af hvervtageren og den løn som hans ansatte modtager.

Endelig kan der anføres endnu en grund til at det er vigtigt at få oplyst hvorledes hvervtageren aflønner sine ansatte. Efter nationale regler skal hvervgiveren ved arbejdsudleje indeholde 30 % skat af de ansattes løn. Modtages der ingen oplysninger om denne løn vil der i stedet blive tilbageholdt 30 % af bruttovederlaget til hvervtageren.

SKAT har derfor forespurgt hvorledes B's folk aflønnes, hvortil A har svaret, at de intet kendskab har til B's aflønning af deres medarbejdere.

 

SKATs vurdering af de enkelte momenter:

 

 • udlejeren (B) bærer ikke ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet.

Det fremgår af tillægget til kontrakten, at B påtager sig at betale erstatning, såfremt:

 

Planterne skades i forbindelse med optagning. Erstatningen udgør 1.000 DDK/1.000 planter.

 

Tidsrammen for så vidt angår optagning og klargøring ikke overholdes. Erstatningen udgør 1.000 DKK/1.000 planter, der ikke er plantet i plantekasser inden fristens udløb.

 

Anslagsprocenten er under 90 for de planter, der er udplantet (priklet) på åben jord. Tabet fradrages procentvis på fakturaen.

 

Tidsrammen for så vidt angår udplantning (prikling) på åben jord ikke nås indenfor tidsrammen. Erstatningen er 1.200 DK/1.000 planter.

 

B bærer således efter disse erstatningsregler ansvaret og risikoen for at arbejdsresultatet er som forudsat i kontrakten frem til afleveringstidspunktet

 

Det taler for at kontrakten er en entreprisekontrakt.

 

 • brugeren har instruktionsmyndigheden over arbejdstageren.

B har nu i flere år udført arbejde hos A af samme karakter dog ikke nødvendigvis ved anvendelse af samme arbejdstagere. Det må alligevel på dette grundlag antages, at B selvstændigt er i stand til at udøve den instruktion af arbejdstagerne, der er nødvendig for arbejdets udførelse.

Det kan tale for at kontrakten er en entreprisekontrakt

 • arbejdet udføres på en arbejdsplads, som brugeren kontrollerer og er ansvarlig for.

Der er ingen tvivl om, at arbejdet foregår på brugerens (A's) arbejdsplads, som kontrolleres af A, men B har lejede maskiner stående der og har tilsyneladende bygninger til rådighed på arbejdspladsen.

Dette kriterium taler efter SKATs opfattelse hverken for eller imod at kontrakten er en entreprisekontrakt

 • vederlaget til udlejeren beregnes på grundlag af den tid, der er medgået, eller i andre henseender under hensynstagen til en sammenhæng mellem dette vederlag og den løn, som arbejdstageren modtager

Det fremgår af kontrakten, at kontraktsummen er beregnet ud fra en optagnings- og klargøringspris på 80 DKK/1000 stk. planter og en priklepris på 100 DKK/1000 stk. planter eller i alt 180 DKK/1000 stk. planter, men at der sker en forholdsmæssig reduktion af kontraktsummen såfremt anslagsprocenten er lavere end 90. Der er således ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem medgået tid og vederlaget. Såfremt arbejdstagernes løn imidlertid udbetales i forhold til det arbejde, der er udført, og som der betales for, vil der være en sammenhæng mellem arbejdstagerens løn og det vederlag, som B erhverver. A har imidlertid ikke kunnet fortælle hvorledes arbejdstagerne er aflønnet.

På det foreliggende grundlag taler dette punkt efter SKATs opfattelse delvist, men ikke klart for at kontrakten er en entreprisekontrakt.

 • hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed for arbejdstageren af brugeren;

Ifølge tillæg til kontrakten står B selv for transport af optagene prikleplanter fra optagningssted til aflæsningsplads. Det fremgår videre, at B selv skal anskaffe en optagemaskine til prikleplanterne. For så vidt angår arbejdsopgaven vedrørende prikling i plantekasse fremgår det af tillægget, at B også her selv må sørge for transporten fra afhentningsstedet til priklestedet samt B selv må anskaffe den plantemaskine, der skal anvendes ved priklingen.

SKM2007.789.LSR vedrører en tidligere kontrakt mellem A og B. I denne sag havde B lejet de nødvendige maskiner af A. Landsskatteretten fandt på trods heraf, at der var tale om en arbejdsudlejekontrakt. I sagen SKM2008.379, som vedrører en kontrakt mellem samme parter, er de samme maskiner nu ikke lejet, men købt af B over en 10 års periode. Da maskinerne var anskaffet til brug for arbejdet for A, samt da B på det tidspunkt på 4. år udførte samme arbejde for A, samt da maskinerne i disse år fortsat har været opbevaret i A's lokaler med betaling af leje, tilsluttede Skatterådet sig SKATs opfattelse, at der ikke er nogen afgørende forskel på om maskinerne er lejet eller ejet, hvorfor Skatterådet fortsat fandt, at der var tale om en kontrakt om arbejdsudleje.

I nærværende sag har A på forespørgsel oplyst, at planteskolen formoder, at B fortsat vil anvende de købte maskiner i forbindelse med arbejdet, men at man ikke kender B's dispositioner.  SKAT finder under disse omstændigheder ikke at det kan tillægges nogen afgørende betydning, at B anvender egne maskiner købt hos A.

Dette punkt taler derfor hverken for at kontrakten er en entreprise- eller arbejdsudlejekontrakt.

 • antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer ikke ensidigt bestemmes af udlejeren

Antallet af arbejdstagere bestemmes efter kontrakten alene af B, jf. kontraktens § 7. B indestår endvidere for at arbejdet udføres af personer, der er i besiddelse af den nødvendige faglige viden og erfaring, jf. kontrakten § 3.

Dette punkt taler derfor for at kontrakten er en entreprisekontrakt.

SKATs samlede vurdering er herefter at kontrakten kan godkendes som en entreprisekontrakt, idet flest momenter taler for dette resultat.

 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse

 

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.

 

 

 

                                                                                       BILAG NR. I.

 

 

Contract no. 10

 

Contract between:

 

1. The parties:

 

As Nursery                                                                  As Contractor

 

A                                                                                    B

                            

Hereby agree on the performance of the following contract work:

 

2. Scope and duration of the contract work:

 

B shall perform the following contract work concerning:

 

Lifting, preparation of transplants in planting boxes as well as transplanting of approx. 950,000 conifer plants.

 

The contract work shall be performed during the period from 14 July to 23 August 2008.

 

3. Nature and quality of the contract work

 

The contract work shall include lifting, preparation in planting boxes and transplanting as described above as well as all work which is related to the performance of this contract work.

 

The work shall be performed correctly and B shall guarantee that the work be carried out by persons possessing the necessary professional skills and experience so that the quality of the work in every respect complies with the standards of the business.

 

A shall conduct random quality inspections of the performance of the work.

 

4. Basis of contract

 

The following basis in writing shall hold for this contract: This contract as well as AB92. Section 1(6) of AB92 shall be departed as contract and meetings shall be in English.

 

B shal be registered with SKAT the Danish tax authorities, in Sønderborg, Denmark, or in the place where SKAT requires the company to be registered.

 

B shall guarantee that the work be performed in accordance with the current rules concerning work environment, working hours and holidays. B shall moreover guarantee that all employees are insured against work injuries. B shall be responsible for the employees having a contract of employment and shalL ensure that the employees are insured socialy in their horne country. If possible, E l0l shall be brought along.

 

B shall inform SKAT/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen on the website (www.virk.dk) of the names, addresses, etc. of all ernployees no later than on the day when the work is commenced. This information is to be used for SKATs tax register 7E Register.

 

B shall be responsible for complying with the regulations pertaining to the performance of work in Denmark by foreign enterprises. B's contact to the Danish authorities shall be of no concern to A.

 

5. Contract sum

 

For the agreed contract work, B shall receive a total sum of approx. DKK 171 000. Danish VAT shall be added to the specified sum.

 

B shall once a month issue an invoice for the work performed in percentage terms in relation to the total contract sum.

 

Payrnent shall be effected by bank transfer to an account specified by B.

 

To be effected on time, payment shall take place no later than eight (8) days from receipt of invoice. The invoice shall be considered received when it has been forwarded by mail or e-mail.

 

6. Accommodation

Employees employed by B shall be accommodated by B.

Both board and lodging shall in every respect be of no concern to A.

 

A shall offer accommodation facilities to Bs employees. A rent of DKK 750 per week or part thereof shall be paid for the accommodation facilities regardless of how many of B's employees are staying at Y. If there are more companies accommodated at Y the rent will be divided between the companies.

 

7. Foremanship, etc.

 

B shall perform the agreed contract work using the number of workers which B deems necessary in order to perform the work within the period of time allowed.

 

B shall inform A of the names of one or two employees who have been assigned foremanship responsibilities on behalf of B.

 

The foreman shall be the contact person between B and A and must be able to speak and write English on a communicative level.

 

The foreman shall be authorised on behalf of B to make agreements with A on the overall performance of the work.

 

Besides such agreements, A shall have no authority to give Bs employees specific or general instructions.

 

8. Subcontractors

 

B shall only be entitled to let the work be performed, in full  or in part, by a subcontractor if A has expressly accepted this in writing.

 

9. Notification

 

The parties shall be obliged mutually to notify each other of any matter which may influence the performance of the described tasks, etc.

 

10. Term of contract

 

This contract shall apply for the period specified in point 2 hereof and, moreover, until the time when the outstanding accounts between the parties are finally calculated and settled.

 

11. Breach of contract and damages

 

In the event of one of the parties being in material breach of this contract, the other party shall be entitled to immediately terminate this contract. For the termination to apply, the party wishing to assert the breach shall beforehand have issued a written demand to the other party and with a notice of at least two (2) working days have requested the other party to remedy the breach. In case of non-payment, the time limit for the demand shall, however, be five (5) days.

 

The termination shall be in writing and effected by registered letter, another safe mode of dispatch or by delivery of a written notification against receipt.

 

Material breach shall exist in but are not limited to, the following situations:

 

By way of example, A shall be in material breach of contract if payment is not effected for more than five (5) days after B has issued a written demand specifying that payment has not been effected and that continued non-payment will result in the contract being terminated. A demand for payment cannot be issued until five (5) days after the final date of payment.

 

By way of example, B shall be in material breach of contract if the work is not performed correctly and in accordance with this contract. À demand in this connection can be issued immediately after any matter has been ascertained.

 

If one of the parties is in material breach of contract, the other party shall be entitled to ctaim damages for the financial loss suffered as a result of the breach. It shall only be possible to claim damages for documented losses.

 

12. Provisions of security and insurance

 

It has been agreed that A and B shall not provide the securities mentioned in sections 6 and 7 of AB92. ÀAP shall not take out any separate insurance policy pursuant to section 8 of AB92

.

B shall take out a customary business insurance policy covering any damage to the person and property of any third party. It shall be agreed which insurance company to use for this purpose.

 

13. Labour disputes

 

In case of any labour disputes against B (e.g. collective agreement requirements with strike notice) and/or any sympathy strikes in relation hereto aimed at A, A shall be entitled to terminate this contract with one day's notice. In such a situation any outstanding accounts between the parties in relation to point 5 Contract sum shall be settled, and no further claims shall exist between the parties due to the termination of this contract.

 

14. Danish law

 

This contract, the interpretation hereof and settlements of disputes in connection with this contract shall in every respect - formally and substantially - be subject to Danish Law.

 

All disputes which cannot be settled by way of amicable negotiations between the parties shall be brought before the court in Z Denmark, as the first court of instance.

 

This document shall be the parties final, complete and binding contract. The parties shall not be able to rely on previous drafts, correspondence or declarations from negotiations, etc. unless such conditions, etc. are included in the text of this contract.

 

11. Signatures

 

 

Date:                                                                              Date:

 

AS Nursery:                                                                 As Contractor:

 

 

A                                                                                    B

 

 

Addendum to contract no. 10

 

Lifting/preparation of transplants in planting boxes:

 

Transplants shall be situated at As address.

 

Transplants shall be lifted from As field and delivered at the unloading site at the address of the

nursery. B shall be responsible for alt transportation from the place of lifting.

 

The contract sum shall be calculated on the basis of the following information: lifting and preparation in planting boxes of approx. 950.000 conifer plants at DKK 80 per 1,000 plants.

 

Once a month an invoice for the work performed in percentage terms including Danish VAT shall be issued.

 

Two weeks after the lifting of the plants, wastage shall be calculated (i.e. plants damaged from lifting). These plants shall be deducted from the final invoice with DKK 1,000 per 1,000 conifer plants damaged from lifting.

 

Since this contract concerns living plants, it is important that the time limit be observed.

 

B shall therefore be under an obligation to observe this time limit, and B shall compensate A for the plants which have not been planted after the time limit has expired. The compensation shall be DKK 1,000 per 1,000 conifer plants.

 

B shall lift plants from field as indicated by A on a field map. A lifting plan shall be agreed when entering into this contract. The instructions in relation hereto shall be given by the owner at B or the owner's foreman.

 

B shall be responsible for obtaining a lifting machine. All costs in relation hereto (maintenance, transport, cleaning, insurance, etc) shall be paid by B.

 

Transplanting of transplants:

 

A shall be responsible for supplying transplants.

 

Transplants shall be collected at the address of the nursery, and B shall be responsible for all subsequent transport.

 

The contract sum shall be calculated on the basis of the following information: transplanting of approx. 950.000 conifer plants at DKK 100 per 1 000.

 

Once a month an invoice for the work performed in percentage terms including Danish VAT shall be issued. After four weeks the percentage of successful grafts shall be calculated (i.e. plants growing). If Less than 90 % of the grafts are successful, this amount shall be deducted in percentages from the invoice amount.

 

Since this contract concerns living plants, it is important that the time limit be observed.

 

B shall therefore be under an obligation to observe this time limit, and B shall compensate A for the plants which have not been planted after the time limit has expired. The compensation shall be DKK 1, 200 per 1,000 conifer plants.

 

B shall deliver plants planted on field as indicated by A on a field map. A planting plan shall be agreed when entering into this contract. The instructions in relation hereto shall be given by the owner of B or the owner's foreman.

 

B shall be responsible for obtaining a planting machine. All costs in relation hereto (maintenance, transport, cleaning, insurance, etc) shall be paid by B.