Dato for udgivelse
18 Jun 2008 12:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Jun 2008 08:49
SKM-nummer
SKM2008.541.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-088946
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-beskatning
Resumé

Skatterådet tillader, at A A/S og B A/S ikke er omfattet af selskabsskatteloven § 32, stk. 1 for den maksimale periode på 10 år fra juli 2007.  

Hjemmel
08-067117
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 32
Henvisning
Ligningsloven 2008-2 S.D.5.7
Redaktionelle noter
Dokumentets dato er ændret efter offentliggørelsen.
Ansøgning

Rådgiver har på vegne af C A/S anmodet Skatterådet om fritagelse fra CFC-beskatning, jf. Selskabsskatteloven § 32, stk. 2. Tilladelsen ønskes for:

  • A A/S
  • B A/S

C A/S anmoder Skatterådet om, at tilladelsen omfatter det maksimale 10 indkomstår, regnet fra og med indkomståret 2007, jf. selskabsskatteloven § 32, stk. 2.

Afgørelse

Skatterådet tillader, at A A/S og B A/S ikke er omfattet af selskabsskatteloven § 32, stk.1 i 10 indkomstår fra juli 2007, jf. selskabsskatteloven § 32, stk. 2.  

Sagsfremstilling

C A/S stiftede i 1995 A A/S og B A/S i 2006.

C A/S har i dag X datterselskaber, hvor der ved denne ansøgning ønskes tilladelse for 2 af datterselskaberne ikke skal være omfattet af selskabsskatteloven § 32.

Betingelserne for tilladelsen:

Ifølge selskabsskatteloven § 32, stk. 2 kan et datterselskab med koncession til at udøve forsikrings-, realkredit- eller bankvirksomhed og underlagt offentlig tilsyn anmode om at tilladelse til ikke at være omfattet af selskabsskatteloven § 32, stk. 1.

For at en af de tre nævnte virksomheder kan opnå tilladelsen, skal virksomheden opfylde 5 betingelser. 

  1. Virksomheden skal være underlagt offentligt tilsyn
  2. Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende.
  3. Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundet med, jf. ligningsloven § 2, stk. 2.
  4. Datterselskabets kapitalgrundlag ikke overstiger, hvad driften af forsikrings-, realkredit- eller bankvirksomheden tilsiger.
  5. Det er yderligere en betingelse, at beskatningen af udbytte fra datterselskabet til moderselskabet vil kunne frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.  
Rådgivers opfattelse af A A/S og B A/S' opfyldelse af betingelserne: 

Ad A A/S

Selskabet blev stiftet I 2006 under navnet X A/S. Finanstilsynet gav selskabet tilladelse til at drive X-virksomhed, og selskabet ændrede navn til A A/S. I forbindelse hermed blev virksomhedens egenkapital udvidet med X mio. kr. til i alt X mio. kr. 

Koncessionsforhold m.v.

Selskabet er hos finanstilsynet registreret med koncession til at drive X-virksomhed i Danmark, hvilket dokumenteres af vedlagte brev fra Finanstilsynet. SKAT er i besiddelse af dokumentet.  

Indtægtsforhold

A A/S har i regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2007 haft renteindtægter på i alt X kr., hvoraf hovedparten stammer fra kunder, der er hjemlandskunder, det vil sige, at private kunder bor i Danmark, og at kundeforholdet med virksomheder vedrører virksomhed udført i Danmark. 

Af totale renteindtægter på X kr. stammer X fra kunder, som ikke er hjemlandskunder.  

Det kan endvidere oplyses, at A A/S i samme periode har haft renteindtægter på i alt X, som stammer fra koncernforbundne selskaber, når ligningslovens § 2, stk. 2 anvendes. Alle transaktioner med koncernforbundne parter er foretaget på armlængdevilkår.  

Kapitalisering

Selskabets kapitalisering overstiger efter A A/S' opfattelse ikke, hvad driften tilsiger.  

Det skal i relation til spørgsmålet om kapitalisering bemærkes, at mindstekravet i Danmark til solvens er 8 %, jf. lov om finansiel virksomhed § 124. A A/S har pr. 31.12 2007 en solvensprocent på X %.  

Det er på denne baggrund vores vurdering, at A A/S som virksomhed ikke er overkapitaliseret i forhold til, hvad driften tilsiger.  

Der er vedlagt kopi af regnskab for selskabet for 2007 til dokumentation af selskabets økonomiske forhold, herunder dets kapitalforhold. 

Ad B A/S

Selskabet driver alle former for X-virksomhed, herunder virksomhed der må anses som accessorisk til X-virksomhed.  

Koncessionsforhold mv.

Selskabet er hos finanstilsynet registreret med koncession til at drive X-virksomhed i Danmark, hvilket dokumenteres af vedlagte registreringsbevis. SKAT er i besiddelse af dokumentet.  

Indtægtsforhold

B A/S har i regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2007 haft renteindtægter på i alt X kr. Renteindtægterne stammer udelukkende fra hjemlandskunder, det vil sige at private kunder bor i Danmark og, at kundeforholdet med virksomheder vedrører virksomhed udført i Danmark.  

B A/S har i samme periode ikke haft indtægter fra koncernforbundne selskaber, når ligningsloven § 2, stk. 2 anvendes. Alle transaktioner med koncernforbundne parter er foretaget på armlængdevilkår. 

Kapitalisering

Selskabets kapitalisering overstiger efter C A/S' opfattelse ikke, hvad driften tilsiger.  

Det skal i relation til spørgsmålet om kapitalisering bemærkes, at mindstekravet i Danmark til solvens er 8 %, jf. lov om finansiel virksomhed § 124. B A/S har pr. 31. 12 2007 en solvensprocent på X %.  

Det er på baggrund af ovenstående vores vurdering, at B A/S ikke er overkapitaliseret i forhold til, hvad driften tilsiger.  

Der er vedlagt kopi af regnskab for selskabet for 2007 til dokumentation af selskabets økonomiske forhold, herunder dets kapitalforhold.  

SKATs indstilling og begrundelse

C A/S ansøger om fritagelse, for 2 af dets datterselskaber, fra selskabsskatteloven § 32, jf. selskabsskatteloven § 32, stk. 2.  

Koncession mv.

Der er fremlagt koncession for både A A/S og B A/S. Begge selskaber er således underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.  

Indtægtsforhold

Det fremgår af dokumentation fremlagt af C A/S, at B A/S ikke har renteindtægter fra udenlandske kunder. Af samme dokumentation fremgår det, at indtægter fra udenlandske kunder udgør X pct. af A A/S' renteindtægter. 

Det er tilsvarende oplyst, at B A/S ikke har indtægter fra koncernforbundne parter. For så vidt angår A A/S har selskabet indtægter på X pct. fra kapitalforbundne parter. 

Kapitalisering

Det fremgår af B A/S' årsrapport 2007, at selskabet i 2007 havde en solvensprocent på X.  

Det fremgår ligeledes af A A/S' årsrapport 2007, at selskabet i 2007 havde en solvensprocent på X. 

Lovgivningen for finansielle institutioner stiller krav om en solvensprocent på 8.

Det kan dog oplyses, fra en nøgledatabase for 1. halvår 2007 fra finanstilsynet, at virksomheder i samme gruppe som A A/S i gennemsnit har en solvensprocent på X. Ligeledes fremgår det af nøgledatabasen, at virksomheder i samme gruppe som B A/S i Danmark i gennemsnit har en solvensprocent på X. 

Som det fremgår ligger A A/S' solvensprocent under gennemsnittet for virksomheder i samme gruppe. Modsat fremgår det dog også, at B A/S' solvensprocent ligger over gennemsnittet for tilsvarende virksomheder i Danmark.  

Det er dog ikke SKATs vurdering, at B A/S er kapitaliseret højere end, hvad driften tilsiger.  

Udbyttebeskatning

A A/S og B A/S er danske selskaber, hvorfor det ikke findes relevant at omtale nedsættelse af udbyttebeskatningen.

Indstilling

På baggrund af ovenstående indstiller SKAT, at C A/S' ansøgning, om tilladelse til, at A A/S og B A/S ikke omfattes af selskabsskatteloven § 32, stk. 1, imødekommes for den maksimale periode på 10 år gældende fra og med juli 2007.

Tilladelsens længde

Det indstilles, at tilladelsen meddeles for 10 år fra og med juli 2007. Det betinges dog, at C A/S årligt, og senest samtidig med indsendelsen af selvangivelse for det pågældende indkomstår tilsender den skatteansættende myndighed en erklæring om, at de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for denne tilladelse i al væsentlighed er uændrede. 

Der forbeholdes den skatteansættende myndighed ret til at efterprøve om erklæringen er korrekt, og C A/S er således forpligtet til på forlangende at dokumentere i hvilket omfang de oplysninger og sammenligningstal m.v., der er lagt til grund ved denne tilladelse ikke har ændret sig i en diskvalificerende retning.