Dato for udgivelse
19 Nov 2008 13:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Nov 2008 15:29
SKM-nummer
SKM2008.924.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-107330
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse, tilførselsdato
Resumé
Skatterådet kan bekræfte, at A A/S kan overdrage den faste ejendom til et datterselskab, efter reglerne om skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse, jf. fusionsskattelovens § 15c, stk. 1.
Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15c
Fusionsskatteloven § 5
Selskabsskatteloven § 31, stk. 3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-4 S.D.6.4

For at undgå en overtrædelse af bestemmelserne om tavshedspligt har SKAT valgt at fjerne visse dele af afgørelsen.

Spørgsmål
SKAT kan bekræfte, at A A/S kan overdrage den faste ejendom til et datterselskab, efter reglerne om skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse, jf. fusionsskattelovens § 15c, stk. 1?

Svar
Spørgsmålet besvares med et "ja".

Beskrivelse af de faktiske forhold
A A/S har i starten af 2008 truffet en række strategiske beslutninger vedrørende den fremtidige udvikling af aktiviteterne i Danmark. Konkret indebærer dette, at aktiviteten i Y-by skal lukkes. Det forventes, at aktiviteten vil ophøre i løbet af 2008, og herefter vil A A/S kun have behov for at anvende en mindre del af bygningerne på den faste ejendom i Y-by, idet en del af de funktioner, som i dag udføres i by Y også fremover skal udføres fra lokaler på samme faste ejendom. Der vil være tale om i alt ca. 60 medarbejdere.

I forlængelse af nedlukningen af aktiviteten i by Y er det hensigten, at den faste ejendom i by Y, hvor aktiviteten hidtil har været drevet, skal tilføres et nyt datterselskab med henblik på at skabe de juridiske rammer for projektudvikling af området (salg og/eller udlejning). Det er ikke på nuværende tidspunkt endeligt afklaret, hvorledes projektudviklingen af området præcist skal gennemføres.

Tilførslen giver en række strategiske fordele. På kort sigt sikres, at projektudviklingen af den faste ejendom kan udvikles selvstændigt og uafhængigt af selskabets øvrige aktiviteter. På længere sigt giver tilførslen mulighed for, at A A/S kan indgå i alliancer med andre interessenter i ejendomsbranchen om udvikling af den faste ejendom.

Tilførslen ønskes gennemført med selskabsretlig og skatteretlig virkning pr. 1. januar 2009. Skattemæssigt vil datoen for tilførslen blive fastsat i overensstemmelse med fusionsskattelovens § 5. Det er hensigten at vedtage tilførslen når det bindende svar foreligger.

Det modtagende selskab vil være et 100 % ejet datterselskab - enten et allerede 100 % ejet datterselskab uden aktivitet, et nystiftet selskab eller et til formålet erhvervet skuffeselskab. Overdragelsen sker som apportindskud, og A A/S vil alene modtage aktier som vederlag for de indskudte aktiver og passiver.

Som det fremgår af ovenstående, er tilførslen udelukkende begrundet i forretningsmæssige hensyn, dels for at skabe øget fokusering på forretningsområdet og dels for lettere at kunne indgå alliancer med øvrige interessenter, der måtte findes hensigtsmæssigt i forbindelse med projektudviklingen af ejendommen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling
Spørgsmålet må efter vores opfattelse besvares bekræftende.

Skattefri tilførsel af aktiver kan gennemføres uden tilladelse, såfremt betingelserne i fusionsskattelovens §§ 15c og 15d er opfyldt. Det er vores opfattelse, at samtlige betingelser er opfyldt.

Det er et krav, at den aktivitet, der overføres til datterselskabet, udgør en gren af en virksomhed samt at virksomheden kan fungere ved egne midler. Betingelsen er efter vores opfattelse opfyldt i nærværende sag. Den tilførte virksomhed består således i projektudvikling af en fast ejendom, hvilket efter en naturlig forståelse af begrebet "virksomhed" må anses for omfattet heraf. Dette støttes yderligere af, et en fast ejendom som udgangspunkt i sig selv anses for en gren af en virksomhed, hvilket derfor i endnu højere grad må gælde for en fast ejendom, der ønskes tilført et datterselskab med henblik på udvikling heraf i selvstændigt regi. Vi skal endelig oplyse, at projektudviklingen på nuværende tidspunkt allerede er etableret i A A/S.

Samtlige aktiver og passiver, der kan henføres til virksomhedsgrenen, indgår i overdragelsen. Det modtagende selskab vil blive overført X kr. i likvide midler i forbindelse med tilførslen, hvilket vurderes at være fuldt ud tilstrækkeligt til, at virksomheden kan fungere uden lån eller sikkerhed fra A A/S. Det kan oplyses, at A A/S forventer, at der i den første fase skal anvendes maksimalt X kr. til projektudvikling af ejendommen. Dette beløb er indeholdt i de likvide midler, som tilføres det nye selskab. Selskabets løbende overskudslikviditet vil formentlig blive lånt til moderselskabet, idet det er selskabets hensigt at samle overskudslikviditet i det moderselskabet.

A A/S vil alene modtage aktier som vederlag for overdragelsen af virksomheden, og der vil med andre ord ikke blive ydet vederlag i kontantvederlag eller andet.

Det kan oplyses, at det modtagende selskab vil overholde udbyttebegrænsningsreglen i fusionsskattelovens § 15d, stk. 8.

Endelig skal det nævnes, at såvel det modtagende som det indskydende selskab er danske aktie- eller anpartsselskaber og dermed opfylder kravet til selskabsform i fusionsskattelovens § 15c, stk. 1.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at A A/S opfylder betingelserne for at tilføje den faste ejendom og den dermed forbundne aktivitet i form af projektudvikling til et datterselskab.

De endelige selskabsdokumenter vil blive indsendt senest 1 måned efter vedtagelsen af tilførslen, jf. fusionsskattelovens § 6.

I brev af 15. oktober 2008 er rådgiver kommet med supplerende oplysninger til selve grenafgrænsningen.

A A/S har truffet beslutning om, at aktiviteten i by Y skal afvikles.

Den faste ejendom, hvorpå A A/S har sit domicil, har en meget attraktiv beliggenhed midt i by Y. På denne baggrund er det således A A/S' ønske, at selskabet får mulighed for at forestå og/eller deltage i projektudvikling og byggeprojekt på den faste ejendom for derigennem at optimere koncernens indtjening.

Da A A/S' kernevirksomhed er Z-virksomhed, vil det ikke være acceptabelt, at investeringer vedrørende projektudvikling og/eller byggeprojekter på den faste ejendom indgår som en integreret del af selskabets hovedaktiviteter.

På baggrund af ovenstående er det således A A/S' ønske, at selskabet får mulighed for at forestå og/eller deltage i projektudvikling og byggeprojekt på den faste ejendom via et selvstændigt selskab.

Den faste ejendom og de derpå liggende bygninger ønskes derfor udskilt via en skattefri tilførsel af aktiver. Samtlige aktiver og passiver vedrørende den faste ejendom og de derpå liggende bygninger vil indgå i tilførslen. Der er således tale om, at grenen udgør fast ejendom med dertil knyttede passiver. Ifølge praksis, jf. eksempelvis TfS 2006,749 SM og Ligningsvejledningen 2008-3, afsnit S.D.3.2.1., udgør fast ejendom almindeligvis i sig selv en gren af en virksomhed.

Mens A A/S afventer igangsætningen af projektudviklingen og byggeprojekt på den faste ejendom, vil selskabet bevare sit domicil på grunden. Dette medfører, at det indskydende selskab vil leje sig ind i det modtagende selskabs bygninger. Lejeaftalen vil naturligvis blive indgået på markedsvilkår.

Som følge af A A/S lejer sig ind hos det modtagende selskab og dermed indtil videre fortsat vil have sit domicil på den faste ejendom, vil de 60 medarbejdere, der alle udgør administrative funktioner, der er knyttet til A A/S' kernevirksomhed, i en kortere eller længere periode fortsat udføre deres arbejde i bygningerne på den faste ejendom. De 60 medarbejdere vil imidlertid ikke indgå i tilførslen, men vil fortsat være ansat i det indskydende selskab, A A/S.

SKATs indstilling og begrundelse
Med vedtagelsen af L110A i 2007 blev det muligt at omstrukturere skattefrit uden tilladelse fra SKAT, forudsat at visse betingelser bliver overholdt.

Ifølge fusionsskattelovens § 15c, stk. 1 har selskaber adgang til beskatning efter fusionsskattelovens § 15d, hvis det sker i overensstemmelse med fusionsskattelovens § 15d, stk. 8, samt anskaffelsestidspunktet fastlægges efter fusionsskattelovens § 15d, stk. 4, 3. eller 4. pkt., og indskydende selskab ikke er hjemmehørende i udlandet og har fast driftssted i Danmark og samtidig bestemmende indflydelse i det modtagende selskab.

Det følger af fusionsskattelovens § 15c, stk. 2, at tilførsel af aktiver er den transaktion, hvor et selskab uden at være opløst tilføres den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. fungere ved hjælp af egne midler.

Det følger af høringssvarene til L110A til FSR, at de objektive betingelser for, at der foreligger en skattefri tilførsel af aktiver, herunder grenkravet også finder anvendelse ved den forslåede adgang til skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse.

Ifølge praksis vedrørende skattefri tilførsel af aktiver, jf. Ligningsvejledningen 2008-4 S.D.3.2.1 vil fast ejendom, som udgangspunkt blive betragtet som gren af virksomhed. Spørgsmålet må dog i sidste ende bero på en konkret vurdering.

Da der i denne sag er tale om en fast ejendom og der derudover ikke er nogen grund til ikke at anse denne som en gren af virksomhed, finder SKAT, at den faste ejendom i denne sag kan betragtes som en gren af en virksomhed, samt at den kan fungere ved hjælp at egne midler.

Det fremgår derudover af anmodningen, at A A/S alene vil modtage aktier som vederlag for overdragelsen af virksomheden.

Rådgiver nævner, at der kan ske tilførsel til et nystiftet selskab, et allerede etableret datterselskab eller et til anledningen købt skuffeselskab. SKAT skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der ved tilførsel af aktiver uden tilladelse til et eksisterende selskab, vil også disse aktier blive betragtet som erhvervet på tidspunktet for tilførslen, jf. fusionsskattelovens § 15d, stk. 4.

Rådgiver anfører, at den selskabsretlige tilførselsdato vil blive den 1. januar 2009, og at det ønskes, at den skatteretlige tilførselsdato ligeledes ønskes at være den 1. januar 2009.

Ifølge fusionsskattelovens § 15d, stk. 3, jf. § 5, stk. 3 skal indkomsten i et selskab, som deltager i en skattefri tilførsel af aktiver, opgøres efter reglerne i selskabsskattelovens § 31, stk. 3, som følge af at koncernforbindelsen, jf. selskabsskattelovens § 31 C, er ophørt eller etableret inden eller i forbindelse med tilførslen, anvendes tidspunktet for ophøret henholdsvis etableringen af koncernforbindelse.

For så vidt angår tilførsel til et skuffelselskab eller nystiftet datterselskab, følger det af selskabsskattelovens § 31, stk. 3, 6. og 7. pkt., at der ved tilførsel til disse former for selskaber, etableres koncernforbindelsen ved indkomstårets start. Da det følger af selskabsskattelovens § 10, stk. 4, at alle selskaber i sambeskatningen skal have samme indkomstår som administrationsselskabet, A A/S, kan SKAT således bekræfte, at den skatteretlige tilførselsdato vil være den 1. januar 2009.

For så vidt angår tilførsel til et allerede eksisterende datterselskab finder fusionsskattelovens § 5, stk. 1 anvendelse, idet koncernforbindelsen har eksisteret siden indkomstårets begyndelse også eksisterer efter tilførslen. Det betyder således, at tilførselsdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Da det følger af selskabsskattelovens § 10, stk. 4, at alle selskaber i sambeskatningen skal have samme indkomstår som administrationsselskabet, kan SKAT således bekræfte, at den skatteretlige tilførselsdato vil være den 1. januar 2009.

SKAT skal gøre opmærksom på, at muligheden for skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse kun er mulig, hvis man overholder udbyttebegrænsningen i fusionsskattelovens § 15d, stk. 8.

På baggrund af ovenstående er det SKATs opfattelse, at spørgsmålet kan besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet følger SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.