Dato for udgivelse
25 sep 2008 14:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 jun 2008 13:23
SKM-nummer
SKM2008.758.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
05-02400
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Godtgørelse, registreringsafgift, afgiftsmæssig identitet
Resumé

Der var konkret foretaget så mange ændringer på en indregistreret motorcykel, at der ikke kunne ydes godtgørelse for registreringsafgift i forbindelse med udførsel til Brasilien.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 1
Registreringsafgiftsloven § 7a og 7b, stk. 4, nr. 1

Klagen vedrører godtgørelse for registreringsafgift af en motorcykel, som er udført fra Danmark til Brasilien. Spørgsmål om motorcyklen har mistet sin afgiftsmæssige identitet, således at der skal betales ny registreringsafgift.

Landsskatterettens afgørelse

Registreringsafgift

Regionen har ikke godkendt udbetaling af godtgørelse for registreringsafgift, da klageren er anset for at skulle betale ny registreringsafgift.

Landsskatteretten stadfæster regionens afgørelse.

Sagens oplysninger

Den 19. september 2004 henvendte klageren sig til regionen med henblik på at få udbetalt godtgørelse for registreringsafgift, da han ville udføre sin motorcykel, Yamaha XVS 1100, fra Danmark til Brasilien. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har foretaget ændringer på motorcyklen i form af montering af ny tank, nyt styr, nye fælge m.v., men at der ikke er sket ændring af motor eller stel, der begge er originale.

Regionens afgørelse

Regionen har ikke godkendt udbetaling af godtgørelse for registreringsafgift i relation til klagerens motorcykel, som er udført fra Danmark til Brasilien, da klageren er anset for at skulle betale ny registreringsafgift. Motorcyklen er blevet ombygget og istandsat i en sådan grad, at den har mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 7a, hvorfor der ikke kan udbetales godtgørelse, jf. § 7b, stk. 4, nr. 1.

Af daværende Told- og Skattestyrelsens udtalelse til Landsskatteretten, den 2. september 2005, fremgår blandt andet:

"(...) I anledning af anmodningen om udbetaling af eksportgodtgørelse blev motorcyklen forevist for vurderingsmyndigheden den 30. september 2004. I denne forbindelse oplyste (klageren), at motorcyklen var totalt ombygget, og at ombygningen var foretaget af et firma.

Ombygningen er dokumenteret via fotos.

I brev af 11. juli 2005 har (klageren) ændret forklaring, idet det nu oplyses, at de udskiftede reservedele ikke er blevet skiftet samtidig. Han erkender, at motorcyklen har skiftet udseende, fordi der gennem tiden er blevet udskiftet slidte og beskadigede dele med en ny tank, styr, fælge m.m.

Det er styrelsens opfattelse, at ombygningens omgang og karakter indebærer, at motorcyklen må anses for at have mistet sin afgiftsmæssige identitet. Bedømt ud fra de foreliggende fotos er der stor visuel forskel på den oprindelige motorcykel og den ombyggede motorcykel. (...)"

SKAT, Hovedcentrets udtalelse

(...) Det er Hovedcentrets opfattelse, at det har afgørende betydning, at alt andet end stel og motor er udskiftet. Det bekræftes af klagers indlæg, at det alene er stel og motor, som er originalt i denne sag.


Klager gør opmærksom på i sit indlæg af 11. juli 2005, at de udskiftede dele ikke er udskiftet samtidigt, men der er imidlertid ikke fremlagt dokumentation for denne nye påstand. Det fremgår af sagen, at klager tidligere har oplyst, at den totale ombygning var foretaget af et firma.

Hovedcentret vil henlede opmærksomheden på de vedlagte billeder, der viser den motorcykel, som er indregistreret og således er den motorcykel, der oprindeligt er betalt registreringsafgift af. Det ses bl.a., at der efter ombygningen er påsat et bredere bagdæk, som medfører konstruktionsmæssige ændringer af bagsvinger, således det overhovedet er muligt at sætte det brede dæk på. (...)

Lovens § 7a, stk. 3 indeholder en beløbsgrænse for reparation/genopbygning. I denne sag, er der imidlertid ikke tale om, at det sker med henblik på salg. Endvidere fremgår det, at fritagelsen er betinget af, at omkostningerne til reparationen/genopbygningen ikke overstiger den almindelige pris for et tilsvarende køretøj.


Eftersom fritagelsesbestemmelsen i lovens § 7a også indeholder en beløbsgrænse, må det være lovgivers intention, at en reparation/ombygning ikke skal være en totalombygning, hvor alt udskiftes på en gang, og således medfører en markedspris af en helt anden størrelse, end den originale Yamaha XVS 1100 Dragstar årgang 1999 ville have. (...)

Det er dermed Hovedcentrets opfattelse, at ombygningen har så stort et omfang, at det ikke kan anses for kun at være rene kosmetiske ændringer, som er foretaget. Endvidere mener Hovedcentret, at en løbende vedligeholdelse ikke dækker den situation, at alt udskiftes på en gang.

For at opnå afgiftsfritagelsen for reparation/ombygning, skal der være tale om en beskadiget motorcykel, der repareres løbende, fordi delene er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende. Dette finder Hovedcentret ikke er tilfældet i denne sag.

Det er på denne baggrund Hovedcentrets opfattelse, at motorcyklen ikke længere er identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj, og således må anses for at have mistet sin afgiftsmæssige identitet, og at der således ikke kan udbetales nogen godtgørelse, jf. registreringsafgiftslovens § 7b, stk. 4. nr. 1.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at der ikke skal betales ny registreringsafgift af motorcyklen, hvorfor der kan udbetales godtgørelse for tidligere betalt registreringsafgift, når motorcyklen udføres fra Danmark til Brasilien.

De dele, som er blevet udskiftet på motorcyklen, var enten slidte eller beskadigede, og delene er ikke udskiftet samtidig, men løbende. Der er ikke foretaget ændringer af stel eller motor.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af registreringsafgiftsloven fremgår følgende:

"§ 1. (...) Stk. 3. Der svares afgift af køretøjer som nævnt i stk. 1, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. dog §§ 7 og 7 a. (...)

§ 7a. Reparerede og genopbyggede køretøjer, hvoraf der tidligere er betalt registreringsafgift, og som er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende, og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, er fritaget for afgift.

Stk. 2. Fritagelsen efter stk. 1 er betinget af følgende:

  • Køretøjet skal efter genopbygningen svare til det i registreringsattesten omhandlede køretøj. Der må således ikke ske ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.
  • Udskiftning af køretøjets motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, må ikke indebære en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til køretøjets originale motoreffekt.
  • Genopbygningen af køretøjet skal være udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelskarrosseri, chassis eller -stel. Der må heller ikke fra et andet køretøj anvendes karrosseri, chassis, stel eller større del af disse komponenter end de nævnte reservedele."

  Det fremgår således, at køretøjer, som tidligere er afgiftsberigtigede, under visse nærmere angivne betingelser kan repareres eller genopbygges uden at der skal betales ny registreringsafgift. Det fremgår desuden, at det blandt andet er en betingelse for afgiftsfritagelse, at der ikke sker ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.

  Ud fra en samlet vurdering er Landsskatteretten enig med regionen og SKAT, Hovedcentret i, at motorcyklen ikke har bevaret sin afgiftsmæssige identitet, hvorfor der ikke kan udbetales godtgørelse, jf. registreringsafgiftslovens § 7b, stk. 4, nr. 1. Der er lagt vægt på, at selv om der ikke er foretaget ændringer af motor og stel, er der foretaget mange øvrige ændringer, der samlet set ikke kan anses som almindelig vedligeholdelse eller rene kosmetiske ændringer. Der henvises til Vestre Landsrets dom af 2. februar 2005, offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og afgifter TfS.2005.274.V (appelleret), Landsskatterettens kendelse af 14. maj 2003, offentliggjort som SKM2003.305.LSR (www.skat.dk), samt Landsskatterettens kendelse af 18. oktober 2007, offentliggjort som SKM2007.738.LSR (www.skat.dk). Der henvises desuden generelt til punktafgiftsvejledningens afsnit E.1.3.2.

  Landsskatteretten stadfæster regionens afgørelse.