Dato for udgivelse
04 jun 2008 09:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 dec 2006 13:43
SKM-nummer
SKM2008.504.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-2296-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skrothandler, socialt, bedrageri, urigtige, momsangivelser, manglende regnskab
Resumé
T startede selvstændig skrotvirksomhed i 2004. T handlede med 2 produkthandlere og skrev under på en faktura, når han handlede. Han fik en kopi af fakturaen men gemte den ikke. Han erkendte, at være vidende om at det ikke var korrekt når han skrev 0 på hans momsangivelser. Han lavede ikke noget regnskab, hvorfor T var tiltalt for overtrædelse af momsbekendtgørelsens strafbestemmelse, idet der ikke var ført et regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelse af afgiftstilsvar for hver afgiftsperiode. I samme periode modtog T førtidspension, hvorfor der var nedlagt påstand om socialt bedrageri. Tiltalte havde uden forbehold erkendt sig skyldig i den rejste tiltale. Byretten idømte T fængsel i 60 dage og en tillægsbøde på 225.000 kr. Landsretten stadfæstede dommen men ændrede fængselsstraffen til 50 dage.
Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

Momsloven § 81, stk. 1, nr. 2, jf. § 52 a, stk. 1

Momsbekendtgørelsen § 100, stk. 2, jf. § 50, stk. 1, jf. momsloven § 55, 1. pkt.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Peter Junge).

Afsagt af landsdommerne

Würtzen, Kurt Rasmussen og Lars Bentsen (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 16. august 2006, SS 3-730/2006

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 18. maj 2006.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

straffelovens § 279, bedrageri

ved i tiden fra den 1. juli 2004 til 3. november 2004, for at skaffe sig uberettiget vinding, svigagtigt at have undladt at oplyse Socialforvaltningen om, at han havde påbegyndt selvstændig virksomhed og havde indtægter for salg af skrot, hvorved han bestemte socialforvaltningen til at udbetale sig 40.805 i pension,

2

momslovens § 81, stk. 3. jf. stk. 1, nr. 1

ved med forsæt til afgiftsunddragelse for perioden fra den 1. juli 2004 til den 3. november 2004 som indehaver af et enkeltmandsfirma, registreret med adresse på sigtedes bopæl, ... at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, idet momstilsvarene for den nævnte perioder var angivet med for lave beløb (0 kr.). Statskassen blev herved unddraget kr. 241.521 i moms,

3

momslovens § 81, stk. 1, nr. 2, jf. § 52 a, stk. 1

ved som indehaver af et enkeltmandsfirma, registreret med adresse på sigtedes bopæl ... ikke at have opbevaret kopier af fakturaer m.v., som er udstedt til ham i perioden fra den 1. juli 2004 til den 3. november 2004,

4

momsbekendtgørelsens § 100, stk. 2, jf. § 50, stk. 1. jf. momslovens § 55, 1. pkt.

ved for perioden fra den 1. juli 2004 til den 3. november 2004 som indehaver af et enkeltmandsfirma, registreret med adresse på sigtedes bopæl, ... ikke at have ført regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte har vedrørende forhold 1 forklaret, at det er korrekt, at han modtog førtidspension samtidig med, at han drev selvstændig virksomhed. Han tænkte ikke over, at dette kunne være at problem. Han er ikke god til tal og regnskaber. I dag er han klar over, at man ikke må det.

Tiltalte har vedrørende forhold 2-4 forklaret, at han startede sin egen virksomhed meget muligt omkring den 1. juli 2004. Han skulle købe og sælge noget skrot. Han handlede med to forskellige produktlhandlere. Han skrev under på en faktura, når han handlede. Han fik en kopi af fakturaen. Han gemte dem ikke. Han havde ikke sat sig ind i, hvordan man skulle drive en virksomhed. Han havde en omsætning, der udløste en moms meget muligt svarende til det beløb, der er nævnt i anklageskriftet. Han vidste godt, at når han skrev 0 kr. på momsangivelserne, at dette ikke var korrekt. Han lavede ikke nogen form for regnskab, og han havde heller ikke nogen til at hjælpe sig med det.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 279, efter momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, efter § 81, stk. 1, nr. 2, jf. § 52 a, stk. 1, og efter momsbekendtgørelsen § 100, stk. 2, jf. § 50, stk. 1, jf. momslovens § 55, 1. pkt. til fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 225.000 kr., jf. § straffelovens 58, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 225.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 5. december 2006, 12. afdeling, S-2296-06

Retten i Herning har den 16. august 2006 afsagt dom i 1. instans (SS 3-730/2006).

Tiltalte, T, har påstået straffen nedsat til fængsel i 40 dage - med en uændret tillægsbøde.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

Navnlig under hensyn til, at tiltalte både har begået socialbedrageri for et beløb på godt 40.000 kr. og forsætlig momsunddragelse for et beløb på godt 240.000 kr., er fængselsstraffen passende bestemt.

Det tiltrædes endvidere, at tillægsbøden, der fastsættes efter straffelovens § 50, stk. 2, er fastsat som sket. Forvandlingsstraffen nedsættes dog til fængsel i 50 dage.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at forvandlingsstraffen nedsættes til fængsel i 50 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.