Dato for udgivelse
29 okt 2008 15:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 okt 2008 10:52
SKM-nummer
SKM2008.860.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-156298
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skattefri aktieombytning
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at såfremt A overdrager samtlige sine aktier i A A/S og som vederlag modtager nyudstedte anparter (svarende til 100 % af de samlede anparter) i Newco ApS (og ikke andet vederlag), kan A anvende reglerne om skattefri aktieombytning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36A.

Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at såfremt B pr. 31. december 2007 indskyder samtlige sine anparter i B ApS i Newco ApS og som vederlag modtager nyudstedte anparter (svarende til 32,48 % af de samlede anparter) i Newco ApS (og ikke andet vederlag), vil værdien af de modtagne anparter i Newco ApS svare til handelsværdien af de indskudte anparter i B ApS, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 3, således at B kan anvende reglerne om skattefri aktieombytning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36A.

Skatterådet kan afvise, at svaret på spørgsmål 1 vil blive anderledes selvom den i spørgsmål 2 beskrevne aktieombytning gennemføres i umiddelbar forlængelse af den i spørgsmål 1 beskrevne aktieombytning.

Hjemmel
08-004275
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 36 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.D.6
Spørgsmål

1. Såfremt A overdrager samtlige sine aktier i A A/S til Newco ApS og som vederlag modtager nyudstedte anparter (svarende til 100 % af de samlede anparter) i Newco ApS (og ikke andet vederlag), kan A da anvende reglerne om skattefri aktieombytning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36A?
2. Såfremt B pr. 31. december 2007 indskyder samtlige sine anparter i B ApS i Newco ApS og som vederlag modtager nyudstedte anparter (svarende til 32,48% af de samlede anparter) i Newco ApS (og ikke andet vederlag), vil værdien af de modtagne anparter i Newco ApS da svare til handelsværdien af de indskudte anparter i B ApS, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 3, således at B kan anvende reglerne om skattefri aktieombytning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36A?
3. Vil svaret på spørgsmål 1 blive anderledes selvom den i spørgsmål 2 beskrevne aktieombytning gennemføres i umiddelbar forlængelse af den i spørgsmål 1 beskrevne aktieombytning?

Svar

Spørgsmål 1 besvares med et "ja".
Spørgsmål 2 besvares med et "ja".
Spørgsmål 3 besvares med et "nej".

Beskrivelse af de faktiske forhold 

Vedr. A og A ApS

Bs mor, A, ejer 92,80 % af aktierne i selskabet A A/S. A A/S driver alene virksomhed med udlejning af fast ejendom, idet selskabet ejer ejendommen X.
Den pågældende ejendom er pr. 16. oktober 2007 vurderet til kr. X mio., jf. vurderingserklæring fra ejendomsmægler XX.
Den samlede egenkapital i A A/S er således kr. X (reguleret for den opskrevne værdi af ejendommen og den hertil hørende udskudte skat, jf. vedlagte opgørelse af bytteforholdet).

Vedr. B og B ApS

B ejer i dag 100% af anparterne i selskabet B ApS. Dette selskab ejer igen 100% af aktierne i BB A/S. B ApS har ikke anden aktivitet end at eje aktierne i BB A/S. BB A/S er en rejsebureauvirksomhed. Virksomheden beskæftiger 19 medarbejdere og har kontorer i København og Århus. Værdien af BB A/S er af Deloitte Corporate Finance blevet vurderet til kr. X mio. pr. 31. december 2007, der er en værdiindikation dateret 1. november 2007.

Deloitte Corporate Finance har nærmere forklaret, hvorledes værdiansættelsen af selskabet er blevet foretaget, og der henvises derfor til bilaget for den detaljerede værdiansættelse og forklaringen hertil. Overordnet bemærkes dog, at Deloitte Corporate Finance har anvendt den såkaldte "discounted cash-flow" vurderingsmodel. Denne vurderingsmodel udtrykker virksomhedens markedsværdi baseret på den tilbagediskonterede værdi af en fremtidig pengestrøm. Vurderingsmodellen anvendes normalt, når en virksomheds markedsværdi skal fastslås.

Idet B ApS ikke har andre aktiver eller passiver end aktierne i BB A/S, må værdien af B ApS være identisk med værdien af BB A/S.

Illustration af selskaberne

De forskellige selskaber og ejerskabet hertil fremgår nedenfor af figuren:

Visning af billede: Image5

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling 

Påtænkte aktieombytninger

Med henblik på at lave en fælles koncernstruktur for samtlige de selskaber, som B på længere sigt kommer til at eje, er det tanken, at A skal stifte et nyt holdingselskab til sine aktier i A A/S.

Dette nye holdingselskab vil blive stiftet gennem en skattefri aktieombytning uden tilladelse, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36 A, derved at A indskyder samtlige sine aktier i A A/S mod at blive vederlagt med 100 % anparter i det nystiftede holdingselskab, der i nærværende anmodning om bindende ligningssvar betegnes "Newco ApS".

Umiddelbart i forlængelse af As aktieombytning, der forventes at finde sted inden årsskiftet, vil B gennemføre en aktieombytning med Newco ApS. B vil således overdrage samtlige sine anparter i B ApS (svarende til 100 % af anpartskapitalen) til Newco ApS mod at blive vederlagt i anparter i Newco ApS til en værdi, der nøjagtig svarer til værdien af de indskudte anparter i B ApS.

Det værdiforhold, der anvendes, er forholdet mellem handelsværdien af indskuddet (kr. X mio. pr. 31. december 2007) og handelsværdien af de samlede aktiver i Newco ApS. Handelsværdien af de samlede aktiver i Newco ApS er opgjort til summen af A A/S handelsværdi på kr. X mio. og handelsværdien af BB A/S på kr. X mio. Dette fører til, at de samlede aktiver i Newco ApS er værdiansat til kr. X. B skal derfor som vederlag for sine anparter i B Aps modtage 32,48 % af anparterne i Newco ApS, hvilken procent er beregnet som kr. X mio. af  X mio.

Koncernstrukturen efter de påtænkte transaktioner er illustreret i figuren nedenfor:

Visning af billede: Image6

Det ønskes besvaret, hvorvidt først A og derefter B kan anvende reglerne om skattefri aktieombytning. Herunder ønskes det særligt oplyst, hvorvidt SKAT er af den opfattelse, at de af parterne anvendte værdiansættelser svarer til handelsværdien af de relevante aktiver. Der henvises til spørgsmål 1-3 ovenfor.

Det er rådgivers opfattelse, at der netop er tale om, at ombytningsforholdet svarer til handelsværdi, idet der er foretaget uafhængige vurderinger af værdien af henholdsvis BB A/S og af den af A A/S' ejede ejendom. Disse vurderinger må efter rådgivers opfattelse lægges til grund, idet de ikke alene er foretaget af uafhængige personer, men også bygger på generelt anerkendte værdiansættelseskriterier.

Det objektive indhold af aktieavancebeskatningslovens § 36 A er derfor opfyldt for begge de påtænkte aktieombytninger.    

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Efter aktieavancebeskatningslovens (ABL) § 36 a er der mulighed for skattefri aktieombytning uden tilladelse for selskaber. Efter ABL § 36 a, stk. 1 kan der foretages en skattefri aktieombytning uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, når både det erhvervende og det erhvervede selskab er omfattet af begrebet selskab i medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF.

I denne sag er både det erhvervende og det erhvervede selskab omfattet af direktiv 90/434/EØF.

Efter ABL § 36, stk. 3 er det en betingelse for at ombytte aktierne skattefrit uden tilladelse, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier. Det vil sige, at det erhvervende selskab i forbindelse med ombytningen skal vederlægge aktionæren i det erhvervede selskab med værdier, der svarer til handelsværdien af de aktier, aktionæren ombytter.   

Bestemmelsen skal sikre, at aktionæren ikke ved hjælp af et skævt ombytningsforhold forærer det erhvervende selskab (og dermed andre aktionærer i dette selskab) værdier uden at få et tilsvarende vederlag. Omvendt må det erhvervende selskab ikke ved hjælp af et skævt ombytningsforhold forære aktionæren værdier, der står i et misforhold til de ombyttede aktiers værdi. Det fremgår af svarene på spørgsmål 31 og 33 til L 110A.

I denne sag er der indhentet en uafhængig ejendomsvurdering af den ejendom, som ligger i A A/S. SKAT finder, at denne vurdering skønnes at ligge indenfor den usikkerhed, hvormed ejendommens kontante handelsværdi kan fastsættes.

Som det er oplyst af rådgiver, vil A vederlægges med 100 % anparter i Newco ApS. Det er på den baggrund SKATs opfattelse, at vederlagsaktierne svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier, jf. ABL § 36A, stk. 2.

Det er derudover en betingelse, for at kunne benytte ABL § 36 A, at reglerne i ABL § 36 A, stk. 4 og 5 benyttes af henholdsvis det erhvervende og erhvervede selskab ved indkomstopgørelsen.

Til slut er det en yderligere betingelse, at den udbyttebegrænsning, som pålægges de erhvervede selskab overholdes, for at aktieombytningen vil blive betragtet som skattefri, jf. ABL § 36 A, stk. 7.

Under forudsætning af at ovenstående imødekommes er det SKATs opfattelse, at spørgsmål 1 kan besvares bekræftende.

Ad spørgsmål 2

Som nævnt under spørgsmål 1 er det en betingelse, at det erhvervende og erhvervede selskab begge er selskaber omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØS, for at kunne benytte reglerne om skattefri aktieombytning, jf. ABL § 36 A.

B ApS erhverves af Newco ApS og begge disse selskaber er omfattet af begrebet selskab i direktiv 90/434/EØF.

Idet B ApS erhverves af et eksisterende selskab, vil SKM2007.699.SR ikke kunne bruges analogt, da der i denne sag var tale om ophørsspaltning til nystiftede selskaber.

Da der er tale om en aktieombytning til et eksisterende selskab, finder SKAT det nødvendigt, for at kunne besvare bekræftende på spørgsmålet, at der er foretaget en værdiansættelse af såvel den erhvervende som det erhvervede selskab.

Der er i denne sag fremlagt udførlig værdiansættelsesdokumentation for koncernen B. Værdiansættelsesdokumentationen har været i høring hos den skattelignende enhed, som har udtalt, at denne ikke har grund til at betvivle de oplysninger som er fremlagt af rådgiver. Det er på baggrund heraf samt en konkret samlet vurdering SKATs opfattelse, ud fra de oplysninger som er fremlagt, at der ikke er grund til at betvivle den værdiansættelse og efterfølgende værdifordeling, hvilket betyder, at B skal vederlægges med aktier til en handelsværdi af 32,48 % af X kr.

Under forudsætning af at reglerne i ABL § 36 A, stk. 4 og 5 benyttes af henholdsvis den erhvervende og erhvervede selskab samt, at udbyttebegrænsningen i ABL § 36 A, stk. 7 overholdes, er det således SKATs opfattelse, at B kan fortage en aktieombytning uden tilladelse efter ABL § 36 A af sine aktier i B ApS til Newco ApS.

Det er på baggrund af ovenstående således SKATs opfattelse, at spørgsmål 2 kan besvares bekræftende.

Ad spørgsmål 3

Ifølge Skatterådets afgørelse SKM2008.275.SR fremgår det under SKATs indstilling, at "Idet reglerne om skattefri aktieombytning uden tilladelse ikke er underlagt ejertidskrav, er det SKATs opfattelse, at der er mulighed for at foretage to på hinanden følgende aktieombytningen uden tilladelse såfremt de almindelige betingelser er opfyldt.(...)".

Det er på den baggrund SKATs opfattelse, at spørgsmål 3 skal besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet følger SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.