Dato for udgivelse
17 Jun 2008 09:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Aug 2007 13:26
SKM-nummer
SKM2008.537.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-0562-07
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, skattesvig, urigtige, momsangiselser, manglende, regnskab
Resumé

Tiltalte drev siden september 1998 i personligt regi et rengøringsservicefirma. T havde for fire indkomstår undladt at reagere på for lave årsopgørelser og havde afgivet urigtige momsangivelser eller helt undladt at indsende momsangivelse. T erkendte sig skyldig i overtrædelserne af skattekontrolloven og momsloven, men nægtede sig skyldig i forsæt. T forklarede at det hele "sejlede" blandt andet på grund af meget arbejde, 3 børn, rod i bilag, fakturaer samt i det hele taget manglende styr på det regnskabsmæssige og T havde derfor ikke chance for at vurdere om skattemyndighederne besad de rigtige oplysninger. T havde tidligere været momsregistreret i anden branche og modtaget et administrativt bødeforelæg for overtrædelse af momsloven.

Byretten fandt, at T havde måttet indse at indkomstansættelserne var for lave og momsangivelserne urigtige og T havde derfor haft det fornødne forsæt. Straffen blev fastsat til 9 måneders fængsel og en tillægsbøde på 1.975.000 kr. Til Landsretten havde Kriminalforsorgen afgivet supplerende udtalelse. T havde påstået formildelse, herunder at frihedsstraffen blev gjort helt eller delvist betinget. Landsretten stadfæstede dommen med dissens. Efter forholdenes karakter var der trods T's personlige forhold ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1 og 2
Straffeloven § 289, stk. 1, jf. momsloven § 81, stk. 3, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 1, og stk.1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 3, 1. pkt.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jens Brusgaard)

Afsagt af landsdommerne

Olav D. Larsen, Lars Christensen og Lisbeth Christensen (kst.)

----------

Byrettens dom af 1. marts 2007, SS 999/2006F

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift af 3. november 2006 er modtaget den 7. november 2006.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage det offentige skat for indkomstårene 2000, 2001, 2002 og 2003, at have undladt inden 4 uger fra modtagelse af meddelelse om indkomstansættelsen, at underrette Skatteforvaltningen om, at de meddelte indkomstansættelser var for lave med følgende beløb:

- vedr. 2000    

    kr.

80.000

- vedr. 2001    

kr.

280.000

- vedr. 2002

kr.

150.000

- vedr. 2003

kr.

240.000

hvorved det offentlige blev unddraget skatter til i alt kr. 407.367.

2

straffelovens § 289, stk. 1, jf. momslovens § 81, stk. 3, 1. pkt. jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt. jf. stk. 3, 1. pkt.

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift vedrørende sin personligt drevne virksomhed H1 Rengøringsservice, for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2005 at have afgivet urigtige momsangivelser til ToldSkat og for 3. kvartal 2005 at have undladt at angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift, alt hvorved statskassen blev unddraget 1.575.000 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf samt en tillægsbøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i at have haft forsæt, men har erkendt sig skyldig i overtrædelse af bestemmelserne i skattekontrollovens § 16, stk. 1, samt momslovens § 81, stk. 1, nr. 1, og stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt. jf. stk. 3, 1. pkt.

Sagens oplysninger

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte

Tiltalte har blandt andet forklaret, at hun har drevet H1 Rengøringsservice siden 25/9-1998. Hun havde tidligere været momsregistreret i en anden branche. Hun havde op til 10 ansatte, men knoklede også meget selv. I starten havde hun en revisor til at ordne regnskaberne. Hun havde i 1999 et momsproblem i forbindelse med køb og salg af biler. Dette var mens revisoren var på. Det endte med, at hun i 2002 vedtog at betale en bøde på 20.000 kr. Bøden er blevet betalt. Revisoren fik udleveret regnskabsmaterialet for 1. kvartal 2000, men der skete ikke mere. Han fik altså ikke udarbejdet et regnskab for denne periode. Det var herefter meningen, at hun selv skulle tage vare på udarbejdelse af regnskaber m.v. Det hele "sejlede" dog bare. Bilagene lå i stakkevis rundt om på gulvet. Hun havde ingen overblik over, hvad der skete regnskabsmæssigt i virksomheden. Hun havde således heller ikke en chance for at vurdere, om kommunen i forbindelse med skatteansættelserne var i besiddelse af de rigtige oplysninger. Hun bogførte ikke. Hun havde 3 små børn, og arbejdede selv rigtig mange timer med at gøre rent. Hun fik ikke udarbejdet regnskaber eller selvangivelse, som hun havde pligt til. Hun vidste nok godt, at hun havde bogføringspligt og regnskabspligt. Hun havde også flere gange overvejet, at få ansat en regnskabskyndig, men det blev ikke lige til noget. Når hun udarbejdede momsangivelser foregik det på den måde, at hun sad med bunken af fakturaer samt med udskrifter af kontoudtog og udregnede så godt hun kunne. Det var således blot et "slag på tasken".

Vedrørende sine personlige forhold forklarede tiltalte, at hun i dag bor alene. Hun har 3 børn, der bor hos hendes tidligere mand. Hun er som følge af forløbet i denne sag blevet skilt. Hun arbejder forsat med at gøre rent, men er i dag ansat i hendes tidligere mands firma.

Der blev dokumenteret fra konklusionen i personundersøgelsen, hvoraf fremgår:

"Såfremt verserende sag kan afgøres med en betinget dom, findes sigtede egnet til en betinget afgørelse. Sigtede findes endvidere egnet til en betinget afgørelse med vilkår om samfundstjeneste samt tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse hermed."

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har forklaret, at årsagen til i forhold 1 den manglende reaktion over for de for lave indkomstansættelser samt i forhold 2 de forkerte momsangivelser var rod i bilag, fakturaer samt i det hele taget manglende styr på det regnskabsmæssige.

Uanset tiltaltes forklaring finder retten, at tiltalte ved i forhold 1 i perioden fra 2000 til 2003 at have unddraget det offentlige skat til i alt 407.367 kr. samt ved i forhold 2 i 5 fortløbende år har afgivet urigtige momsangivelser, således at statskassen blev unddraget 1.575.000 kr., har måttet indse, at indkomstansættelserne var for lave og momsangivelserne urigtige.

Tiltalte har derfor haft det fornødne forsæt i begge forhold.

Straffen fastsættes til fængsel i 9 måneder, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1 og straffelovens § 289, stk. 1, jf. momslovens § 81, stk. 3, 1. pkt. jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt. jf. stk. 3, 1. pkt.

Efter karakteren af de begåede forhold finder retten ikke, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at gøre straffen betinget. Tiltaltes gode personlige forhold i sig selv kan ikke begrunde en betinget dom. Retten har ved fastsættelse af straffen endvidere lagt vægt på størrelsen af de unddragne beløb.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.975.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 60 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 9 måneder.

Tiltalte T skal betale en tillægsbøde på 1.975.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 29. august 2007, 4. afdeling, S-0562-07

Byretten har den 1. marts 2007 afsagt dom i 1. instans (SS 999/2006F).

Tiltalte T har påstået formildelse af frihedsstraffen, navnlig således at frihedsstraffen gøres helt eller delvist betinget.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen afgivet en supplerende udtalelse af 3. april 2007.

Forklaringer

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at hendes børn nu er 10, 11 og 13 år. Hun blev skilt fra børnenes far i oktober 2006. Hendes eksmand har været gennem flere operationer grundet komplikationer efter donation af en nyre i januar 2006. Han gav en nyre til hendes far. Han er i øjeblikket indlagt på Kolding Sygehus. På grund af helbredsproblemer er han ikke i stand til at deltage i pasning af børnene. Af hensyn til børnene er hun flyttet tilbage til eksmanden og børnene. De har ikke anden familie, der kan tage sig af børnene. Hun er fortsat ansat i eksmandens virksomhed. Der foretages indeholdelse i hendes løn til afvikling af gælden til SKAT, men derudover har hun ikke haft økonomisk mulighed for at afvikle på gælden.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ved straffens fastsættelse citeres tillige momslovens § 81, stk. 1, nr. 2.

Fire voterende finder ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at forhøje fængselsstraffen og stemmer derfor for at stadfæste byrettens udmåling af fængselsstraffen.

To voterende finder, at fængselsstraffen efter karakteren af de begåede forhold, herunder størrelsen af de unddragne beløb samt perioden for unddragelserne, passende kan fastsættes til 1 års fængsel.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet, således at byrettens udmåling af fængselsstraffen stadfæstes.

Efter forholdenes karakter er der trods tiltaltes personlige forhold ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Tillægsbøden på 1.975.000 kr. er passende fastsat.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.