Dato for udgivelse
10 Oct 2008 13:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Sep 2008 11:27
SKM-nummer
SKM2008.820.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-146317
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomme
Resumé

Skatterådet bekræfter, at tilskud på ... mill. kr. fra ...-fonden til vedligeholdelse af ... Slots have er skattefri.

Hjemmel

08-121816

Reference(r)
Ligningsloven § 7 E, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 A.G.4.1

X har anmodet Skatterådet om tilladelse til, at et støttebeløb fra fond på ... mill. kr. til gennemførelse af et haverenoveringsprojekt på ... Slot med henvisning til ligningslovens § 7 E, stk. 2 ikke skal medregnes til støttemodtagerens skattepligtige indkomst. En væsentlig del af projektet består i oprensning af den østre del af den fredede voldgrav omkring ... Slot samt reetablering af sten og trækantninger hele voldstedet rundt.

Der er opnået støttetilsagn på ... kr. fra Kulturarvstyrelsen til oprensning af den fredede voldgrav samt omsætning og reetablering af sten- og trækantninger hele voldstedet rundt. Voldgraven er fredet i henhold til bygningsfredningsloven og får tilskud i henhold hertil.

Faktiske forhold vedr. støttemodtager

Gods og Slot ligger ved ... Gods og ... ejes af ... Han overtog ... Gods i 1977 og ... Slot i 1986. X er 5. generationsejer.

Gods har  ha, hvoraf landbrugsjorden andrager  ha, mens ... ha er skov.

Slot er med staldgård og park et af de første og mest karakteristiske barokanlæg i Danmark.

Parken er på 8 hektar og meget velholdt med løbende forbedringer samt forsøg på inddragelse af partier af den omliggende skov.

Vedr. fonden

Fond har iværksat kampagnen "Herregårdshaver" med det formål at udarbejde og gennemføre et antal demonstrationsprojekter, som demonstrerer metoder til sikring af herregårdshaver i fremtiden. Der er udvalgt ni haver, hvoraf ... Slots have udgør en af disse.

Støtten fra fond forudsætter, at ejeren holder haveanlægget åbent for offentligheden. Ejeren forpligter sig til at der er offentlig adgang i en periode på 15 år efter haveprojektets slutning og i denne 15 årige periode forpligtiger ejerne sig til at vedligeholde det istandsatte haveanlæg.

Skatteyders repræsentants argumentation for skattefritagelse

Skatteyders repræsentant, advokat ... henviser til Skatterådets sag vedr. ... Gods, der ligeledes er omfattet af Fonden fonds projekt og af Skatterådet er meddelt skattefrihed for tilskuddet. Der er stor identitet i de faktiske forhold omkring de to godser, herunder identitet omkring vilkårene for de bevilgede tilskud og den faktiske anvendelse af haveanlæg/bygningsdele.

SKATs indstilling og begrundelse

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk.1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

I følge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Kulturarvstyrelsen har givet tilsagn om at støtte på  kr. til oprensning af den fredede voldgrav og reetablering af sten og trækantninger hele voldstedet rundt.

Skatterådet har i sagen vedrørende ... Gods tiltrådt, at formidlingsaktiviteter i relation til det omgivende kulturlandskab anbragt i kælderen havde så nær tilknytning til bygningsarbejde i kælderen, at tilskud hertil kunne fritages

Ligningsrådet har, som nævnt af skatteyders repræsentant, i en sag vedrørende ... Slot tiltrådt, at et større tilskud til haveanlægget var skattefrit. Kulturarvstyrelsen havde givet tilskud til sandstensskulpturerne i parken.

Skatterådet har i sagen vedr. ... Gods tiltrådt, at et større tilskud til haveanlægget var skattefrit. Kulturarvstyrelsen havde givet tilskud til fredet pavillion og A Amt havde givet tilskud til renovering af haveanlægget.

Skatterådet har i sag vedr. ... Gods tiltrådt, at et større tilskud til haven var skattefrit. Kulturarvstyrelsen havde bevilget tilskud til istandsættelse af fredede monumenter og statuer i haven.

Skatterådet har i sag vedrørende ... Gods tiltrådt, at et større tilskud til haven var skattefrit. B Kommune havde givet tilsagn om støtte på 50.000 kr. til istandsættelsen af stensætningen på kampestensgrotten

Skatterådet har i sag vedrørende ... Gods tiltrådt, at et større tilskud til haven var skattefrit. C Kommune havde givet tilsagn om støtte på 45.000 kr. til bl.a. medfinansiering renoveringen af de fredede stendiger

Det indstilles derfor, at Skatterådet imødekommer ansøgningen vedr. skattefrihed for tilskuddet fra fond til ... Slots have, da det som ovenfor anført er i overensstemmelse med Rådets tidligere praksis at fortolke "bygningsarbejde" bredt.

Skattetrådet tiltrådte indstillingen.