Dato for udgivelse
24 Apr 2008 16:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Apr 2008 15:39
SKM-nummer
SKM2008.370.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-061888
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed
Emneord
Skattefri ophørsspaltning, objektive regler, selskabsdeltager, skæringsdag
Resumé
Skatterådet bekræftede, at selskabsdeltagere ikke behøver at have ejet samtlige aktier i over tre år for at benytte de objektive regler, samt at spaltningsdag i det konkrete tilfælde var lig skæringsdag.
Hjemmel
08-022486
Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15 a, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 S.D.7.3
Spørgsmål

Kan det bekræftes, at efterfølgende beskrevne spaltning kan gennemføres skattefrit efter fusionsskatteloven § 15a, stk. 1, 4.pkt ?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Anmodningen om det bindende svar angår skattefri ophørsspaltning af A Holding I ApS i henhold til fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 4. pkt.

A Holding I ApS ejes af personerne BB, CC og DD, som hver ejer 1/3 af selskabet. A  Holding I ApS ejer 60 % af A Holding A/S, der ejer 100 % af A ApS. Ved den planlagte ophørsspaltning vil A Holding I ApS blive spaltet ud til tre nystiftede anpartsselskaber, der enkeltvis ejes af henholdsvis BB, CC og DD. De tre anpartsselskaber vil efter spaltningen eje hver 20 % af A Holding A/S.

Ophørspaltningen gennemføres med selskabsretlig virkning fra 01.01.2008. Ved ophørsspaltningen fordeles aktiver og passiver i A Holding I ApS ligeligt til de tre nystiftede selskaber. De tre nye selskaber stiftes ved apportindskud af aktiver og passiver fra A Holding I ApS. Det forventes, at de tre selskaber stiftes med en anpartskapital på 125.000 kr. hver.

Anpartshaverne BB, CC og DD har inden for en 3-årig periode modtaget fondsaktier i A Holding I ApS. Alle tre selskabsdeltagere har dog været selskabsdeltagere i A Holding I ApS i mere end 3 år.

Formålet med at opnå bindende svar på at ophørsspaltningen kan gennemføres efter FUL § 15a, stk. 1, 4. pkt., er at sikre at ophørsspaltningen overholder betingelserne for at kunne gennemføres som en skattefri spaltning i henhold til bestemmelsen. Der er tale om en planlagt disposition, som forventes gennemført, hvis der opnås positivt bindende svar.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er vores opfattelse, at betingelserne for at ophørsspaltningen kan gennemføres efter FUL § 15a, stk. 1, 4. pkt. er overholdt, jf. nærmere nedenfor.

Følgende fremgår af FUL § 15a, stk. 1, 6. pkt.: "4. pkt. finder ikke anvendelse, hvis det indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet af stemmerne og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne." Bestemmelsen er behandlet af skatterådet i SKM.2007.818.SR, hvor det fastslås at det ikke kan kræves at anpartshaverne skal have ejet samtlige af sine anparter i selskabet i 3 år, men at det alene kræves at anpartshaveren har været selskabsdeltager i mindst 3 år. Anpartshaverne i A Holding I ApS har alle været selskabsdeltagere i mindst 3 år. De har blot ikke ejet de ovenfor nævnte fondsaktier i 3 år. På baggrund af SKM.2007.818.SR, er denne betingelse ved spaltningen af A Holding I ApS, således ikke til hinder for anvendelsen af FUL § 15a, stk. 1, 4. pkt.

7. pkt. i FUL § 15a, stk. 1 angår spaltninger hvor det indskydende selskab ikke ophører, og hvis en selskabsdeltager i det indskydende selskab, kan modtage skattefrit udbytte af anparterne. Denne bestemmelse er ikke relevant i forhold til denne spaltning, da det er en ophørsspaltning, og ingen af anpartshaverne kan modtage skattefrit udbytte.

Ifølge 8. pkt. i FUL § 15a, stk. 1 kan FUL § 15a, stk. 1, 4. pkt. heller ikke finde anvendelse, hvis en selskabsdeltager er hjemmehørende i udlandet og har bestemmende indflydelse. Alle tre selskabsdeltagere i A Holding I ApS er hjemmehørende her i landet. Således er denne bestemmelse ikke relevant i forhold til denne ophørsspaltning.

FUL § 15a, stk. 2 indeholder 2 betingelser for anvendelsen af FUL § 15a, stk. 1, 4.pkt. Første betingelse fremgår af 2. pkt., der kræver at værdien af de tildelte anparter med tillæg af eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver. SKM.2007.917.SKAT fastslår, ud fra fire sager om skattefri ophørsspaltning, at i aftaler indgået mellem ikke-interesseforbundne parter, hvor der foreligger modstridende interesser, vil det, som parterne har aftalt, være udtryk for handelsværdien. De tre anpartshavere af A Holding I ApS er ikke interesseforbundne parter, da de alle er interesseret i at få så meget værdi som muligt fra A Holding I ApS ved ophørsspaltningen. Det kan ud fra SKM.2007.917.SKAT altså fastslås, at værdien af de tildelte anparter svarer til handelsværdien af overførte aktiver og  passiver, og dermed er betingelsen i FUL § 15a, stk. 2, 2.pkt. opfyldt.

FUL § 15a, stk. 2 indeholder i 3. pkt. en betingelse, der kræver at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, skal svare til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab. Vi henviser til vedlagte foreløbige skønnede spaltningsbalance, der viser, at aktiver og passiver overføres forholdsmæssigt, i forhold til den enkelte anpartshavers ejerandel i A Holding I ApS. Hver af de tre nystiftede selskaber får dermed 1/3 af aktiverne og passiverne i A Holding I ApS før spaltningen. Det er på baggrund heraf vores opfattelse at reglen i FUL § 15a, stk. 1, 4. pkt. er overholdt. Vi skal gøre opmærksom på at værdien af aktierne i A Holding A/S i spaltningsbalancen er indregnet til kostpris svarende til den værdi, som aktierne er bogført til regnskabsmæssigt. Vi skal for god ordens skyld nævne, at dette ikke nødvendigvis svarer til markedsværdien af aktierne på spaltningstidspunktet ved et salg af aktiverne til en uafhængig tredjemand. Men i henhold til årsregnskabsloven er det et helt normalt indregningsprincip, at kapitalandele i tilknyttede virksomheder bogføres til kostpris.

FUL § 5 finder tilsvarende anvendelse på en spaltning i henhold til FUL § 15a, stk. 1, 4. pkt. Det er således en betingelse at spaltningsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Dette vil altid være tilfældet ved en ophørsspaltning til nystiftede selskaber, hvorfor denne betingelse ligeledes er opfyldt.

Det er vores opfattelse, at alle øvrige betingelser i fusionsskatteloven for at gennemføre spaltningen skattefrit er overholdt. Der henvises til beskrivelsen af den planlagte spaltning ovenfor.

Høring

SKATs indstilling og begrundelse har været sendt til høring hos spørger og hos det skattecenter hvor selskabet er hjemmehørende.

Spørger har ingen bemærkninger hertil mens Skattecenteret, der er enig i at spørgsmålet kan besvares positivt, har følgende bemærkninger:

Selv om værdien af aktierne i A Holding A/S i spaltningsbalancen er værdiansat til kostpris, hvilket ikke nødvendigvis udgør en handelsværdi, medfører ophørsspaltningen efter det oplyste ikke formueforskydning mellem selskabsdeltagerne i det indskydende selskab. I den konkrete sag formodes spaltningsdatoen at være sammenfaldende med skæringsdatoen for de modtagende selskaber. Bemærkningen om at dette altid vil være tilfældet ved en ophørsspaltning til nystiftede selskaber, er man i Skattecenteret ikke nødvendigvis enig i.

SKATs indstilling og begrundelse

Af Fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 4. pkt. fremgår, at selskaber omfattet af bl.a. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, under visse betingelser har adgang til beskatning efter reglerne i § 15 b, stk. 1 og 2, uden at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen.

Af § 15a, stk. 1, 6 pkt. fremgår at 4. pkt. ikke finder anvendelse, hvis det indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet af stemmerne og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne.

Videre fremgår det af § 15a, stk. 1, 6. og 7. pkt., at 4. pkt. heller ikke kan anvendes, hvis en selskabsdeltager, der kan modtage skattefrit udbytte af aktierne i det indskydende selskab, og som helt eller delvis vil være skattepligtig efter aktieavancebeskatningsloven ved salg af disse aktier, vederlægges med andet end aktier i det eller de modtagende selskaber, eller hvis en selskabsdeltager, der er hjemmehørende i udlandet, har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab.

Selskabet der ønskes ophørsspaltet er et dansk anpartsselskab og således omfattet af bestemmelsen.

Det oplyses, at de tre selskabsdeltagere alle har ejet anparter i selskabet i mere end tre år, om end de ikke har ejet samtlige deres anparter i tre år. Af SKM2007.818.SR og SKM2008.188.SR fremgår, at der hverken efter loven eller efter forarbejderne stilles krav om, at selskabsdeltagerne skal have ejet alle deres anparter i tre år, når de blot har været selskabsdeltagere i mere end tre år. Bestemmelsen i § 15a, stk. 1, 6. pkt., er således ikke til hinder for at selskabet spalter efter bestemmelsen i § 15a, stk. 1, 4. pkt.

Da de tre selskabsdeltagere er fysiske personer og bosiddende her i landet, vil udbytte af anparterne være skattepligtig indkomst for de pågældende jf. ligningslovens § 16 A, hvorfor betingelserne i 6. og 7. pkt. heller ikke finder anvendelse.

Det oplyses, at indskydende selskab ophørsspaltes til tre nystiftede selskaber, hvorfor spaltningsdatoen vil være sammenfaldende med skæringsdatoen.

Det indskydende selskab er sambeskattet med de to underliggende selskaber og med det indskydende selskab som administrationsselskab. Selskabernes regnskabsår følger kalenderåret og spaltningen falder således sammen med et nyt regnskabsårs indtræden.

Betingelsen i Fusionsskattelovens § 5, stk. 1 vil således også være opfyldt.

Når henses hertil og når henses til de i øvrigt foreliggende oplysninger, indstiller SKAT, at det stillede spørgsmål besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.