Dato for udgivelse
14 feb 2008 08:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 maj 2007 13:58
SKM-nummer
SKM2008.148.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
18. afdeling, S-2550-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Uregistreret, salgsvirksomhed, momsunddragelse
Resumé

T drev i perioden fra den 1. januar til den 1. oktober 2004 i sit nystiftede ApS uregisteret virksomhed med salg af effekter, som han havde overdraget til selskabet fra et andet ham tilhørende ApS. Han unddrog herved 591.425 kr i moms. T erkendte de faktiske forhold, men nægtede sig skyldig bl.a. under henvisning til fejl fra bankens side og almindelige vanskeligheder ved start af ny virksomhed.

T blev i byretten idømt fængsel i 6 måneder, hvoraf 4 måneder blev gjort betinget bl.a. på vilkår om udførelse af samfundstjeneste i 80 timer. T blev endvidere idømt en tillægsbøde på 575.000 kr.

T ankede dommen til frifindelse. Anklagemyndigheden kontraankede til skærpelse.

Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Straffeloven § 289 jf. momsloven § 81

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1
(Advokat Birgitte Schack, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Mikael Sjöberg, Nils Erik Jensen og Mette-Lise Pommer (kst.) med domsmænd

------------

Byrettens dom af 26. juni 2006, SS 489/2006

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskriftet er dateret den 3. april 2006.

T1, er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. lovbekendtgørelse. nr. 703 af 8. august 2003 momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og § 52 , stk. 6,

ved i perioden fra januar til til oktober 2004 med forsæt til momsunddragelse, at have drevet uregistreret virksomhed H1 Optik ApS, beliggende ... idet tiltalte foretog overdragelse af varelager samt inventar fra et andet firma, H2 Import ApS, der ligeledes ejes af tiltalte, køb af varer importeret fra Kina via H2 Import ApS, samt videresalg til danske forhandlere, alt sammen handler, hvor der blev faktureret moms, og hvorved det offentlige blev unddraget moms med i alt 591.425 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af JP der har forklaret følgende:

Tiltalte forklarede at H2 Import ApS vist nok startede i 1999, og det var tanken, at det skulle importere gaveartikler fra fjernøsten. Selskabet var korrekt registreret, og han havde 2 ansatte, KJ og senere også SR, som dog først blev ansat pr. 1. januar 2004 i det nye selskab H1 Optik ApS. Han besluttede engang i august 2003, at han ville udskille brilleimporten fra H2 Import ApS til det nyoprettede selskab H1 Optik ApS, som blev stiftet i september 2003 og skulle starte 1. januar 2004. Det var så tanken, at de to sælgere skulle stå for brilleimporten, og videresalg i det nye selskab, medens han selv fortsatte H2 Import ApS, og beholdt import og salg af keramik m.v.. H1 Optik ApS blev imidlertid aldrig momsregistreret, uagtet han havde indsendt de af revisor den 11. december 2003 udfærdigede erklæringer, bilag 5 og 6. Bilagene blev indsendt i umiddelbar forlængelse af revisors skrivelse enten den 11. eller den 12. december 2003, og han var uforstående over for, at ToldSkat ikke mente, at have modtaget dem på det tidspunkt. Anmeldelsen blev ikke sendt anbefalet, og han fik heller ikke sikret sig, at selskabet var momsregistreret inden han startede op. Pr. 1. januar 2004 blev en del af varelageret fra H2 Import ApS overført til H1 Optik ApS, og tilbage i H2 Import var der et varelager bestående af blandt andet keramik. H1 Optik ApS betalte 823.656,97 kr. for varelageret til H2 Import ApS, og heraf udgjorde 164.730 kr. moms. Denne købsmoms blev fratrukket i regnskabet fra H1 Optik ApS, og det gjorde han fordi, der var tale om salg af et varelager. Han fik først senere at vide, at ToldSkat anså overdragelsen for en virksomhedsoverdragelse, hvorfor der slet ikke skulle have været betalt moms. H2 Import betalte imidlertid ikke salgsmomsen videre til ToldSkat på grund af et alvorligt computernedbrud, hvorfor det ikke var muligt at lave regnskaberne og selskabet ophørte dog også efterfølgende. Foreholdt sin forklaring til retsbogen af 8. september 2004, bilag 16, i skifteretten samt likvidator, advokat P. M. de Fine Lassens notat af 17. september 2004, bilag 15, fastholdt tiltalte, at der kun var tale om en overdragelse af en del af varelageret fra H2 Import ApS til H1 Optik ApS, og det var ikke tanken på det tidspunkt, at H2 Import ApS skulle ophøre, men det blev senere en nødvendighed på grund af de manglende regnskaber. H2 Imports varelager bestod af andet end briller, og selskabet øvrige inventar var nok blevet solgt ud inden mødet i skifteretten den 8. september 2004. Det var korrekt, at han drev virksomheden H1 Optik ApS., selv om selskabet ikke var momsregistreret, men han var hele tiden af den opfattelse, at det ville blive endelig momsregistreret i løbet af foråret 2004. Speditøren G1 anvendte nok pr. automatik det gamle cvr. nr. for H2 Import ApS helt frem til september 2004, da de ikke havde noget cvr. nr. for H1 Optik ApS. H3 Administration var hans private momsadministration, og ved en fejl fra Nordeas side kom de til at stå for indberetningen af A-skat i forbindelse med den første dataløn, men det blev rettet måneden efter, i marts 2004. I juli 2004 blev han kontaktet af en RB fra ToldSkat, som meddelte ham, at man ikke kunne registrere H1 Optik ApS på baggrund af fotokopier. Det undrede ham således efterfølgende, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senere har meddelt, at de først modtog anmeldelserne i september 2004. Den samlede opgørelse over unddragen moms på 591.425 kr. bestrides ikke beløbsmæssigt, men han havde på intet tidspunkt haft forsæt til momsunddragelse, og han havde som nævnt også indberettet A-skat. Han havde heller ikke været klar over, at der ville blive stillet krav om en sikkerhedsstillelse fra ToldSkats side på 600.000 kr. for at få H1 Optik ApS registreret. Han havde da også reageret på alle henvendelser, men han havde måske ikke været aktiv nok i de mellemliggende perioder, da han koncentrerede sig om, at få virksomheden op at stå. Der skulle ikke længere betales importmoms ved køb af varer, men den skulle først betales når varerne blev videre solgt. Både H2 Import ApS og H1 Optik ApS var nu under konkurs. Han havde haft forskellige virksomheder siden 1989, og der var nogle af dem, der var gået konkurs. Han mente ikke, at han havde gæld til ToldSkat. Computernedbruddet skete da den ene af i alt 4 harddiske gik i stykker, og leverandøren bad ham fjerne den, der var gået i stykker. Da reparatøren kom fjernede han, inden de fik talt sammen, den harddisk han troede, der var gået i stykker, og derefter gik alt i sort, da der var fjernet 2 ud af 4 harddiske. Han havde svært ved at se, hvad han skulle have fået ud af hele hændelsesforløbet.

JP oplyste, at hun var ansat hos Skat og havde været sagsbehandler på denne sag. Tiltalte havde tidligere drevet flere selskaber, hvoraf nogle var blevet tvangsopløst eller gået konkurs, og det var også årsagen til, at hendes kollega på vegne af Skat mødte op i skifteretten den 8. september 2004. Grunden til Skat var interesseret i denne tvangsopløsning var blandt andet, at de tidligere havde fremsendt i alt 64 udlægsmeddelelser til tiltalte i et andet selskab. Sikkerhedsstillelse i for bindelse med registrering af et selskab kræves, når man gentagne gange havde haft gæld på 50.000 kr. eller derover. Hun kunne ikke huske, om man tidligere havde stillet krav om sikkerheden over for tiltalte i forbindelse med registrering af et selskab, men det var næppe sandsynligt, at der var tale om ældre selskaber. Tiltalte var dog godt kendt af ToldSkat, og han var under konstant overvågning. Hun var sikker på, at man ikke i december 2003 modtog en registreringsanmeldelse vedrørende H1 Optik ApS, da en sådan anmeldelse, efter at være blevet gennemgået, ville være blevet taget til side og havnet hos hende. Fra den 14 . juni 2004 overgik al registrering til Erhvervs- og Selskabsstyrelse, som scannede al post ind, og hun havde tjekket, at man indtil da ikke havde modtaget nogen anmeldelse. Den første registreringsanmeldelse man fik var i september 2004, og i den forbindelse kontaktede hun selskabets revisor NL, som meddelte, at han i starten af 2004 havde oplyst tiltalte om, at selskabet ikke var registreret. SS og RB var i foråret 2004 begge ansat i den administrative arbejdsgiverkontrol, og hun var efterfølgende blevet gjort bekendt med, at SS både i februar og i maj måned 2004 havde rykket for en registreringsanmeldelse, da de fik indbetalt A-Skat og arbejdsmarkedsbidrag. Hun var også sikker på, at kollegaerne ikke havde modtaget en sådan registreringsanmeldelse, da alle anmeldelser ville blive videresendt til registreringskontoret og behandlet af vidnet. Efter den 14. juli 2004 var samtlige registreringsanmeldelser blevet scannet ind af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men de skulle godkendes af Skat som havde direkte opkobling til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis tiltalte mente, han var korrekt registreret, burde han som minimum en gang om måneden have indbetalt det skyldige momsbeløb, og ved hendes kontrolbesøg i oktober 2004, erkendte tiltalte da også, at han skyldte ca. 200.000 kr. i moms, som han dog ikke længere var i stand til at betale. Vidnet mindes ikke at have set en registreringsanmeldelse med tiltaltes underskrift i ToldSkat i forsommeren 2004, men hun havde fået forevist en sådan med tiltaltes underskrift hos kriminalpolitiet.

Tiltalte fremstod på ny og forklarede, at han ikke havde talt med ToldSkat om en momsgæld på ca. 200.000 kr. i forbindelse med kontrolbesøget. H1 Optik ApS havde ingen likviditetsproblemer og kunne sagtens have betalt den skyldige moms, blot kunne man ikke stille en sikkerhed på 600.000 kr. Han var også uforstående overfor, at der skulle være tale om månedlige momsindbetalinger, idet man i en virksomhed af hans karakter, betalte kvartalsvis - henholdsvis 10. maj og 10. august for første og andet kvartal 2004. Det var korrekt, at der ikke var blevet indbetalt moms for de to perioder, men det var, som nævnt ikke det, han havde mest fokus på, og normalt fik man da også nogle rykkere.. Det kunne undre ham, at ToldSkat ikke reagerede over den manglende registreringsanmeldelse, når de nu mente ikke at havde modtaget en sådan. Han havde ikke talt med sin revisor NL om den manglende registrering."

Der har været fremlagt erklæring af 22. februar 2006 fra Kriminalforsorgen i medfør af retsplejelovens § 808.

Rettens bemærkninger

Det er ubestridt, at den manglende indbetaling af moms til det offentlige vedrørende H1 Optik ApS udgør i alt 591.425 kr. Tiltalte var direktør i såvel H2 Import ApS og H1 Optik ApS, der nu begge er under konkurs, og han oprettede i efteråret 2003 H1 Optik-Aps med henblik på at overføre H2 Import ApS's brilleimport fra Østen til dette nye selskab. Selskabet begyndte sine aktiviteter den 1. januar 2004 og købte i den forbindelse H2 Imports varelager af briller. H1 Optik ApS' var ikke blevet registreret hos ToldSkat på dette tidspunkt, og henset til vidnet JPs forklaring sammenholdt med de i sagen øvrige oplysninger om registreringen af selskabet lægges det til grund, at tiltalte måtte være klar over, at H1 Optik ApS ikke var korrekt registreret hos ToldSkat, da det begyndte sine aktiviteter, og det lægges endvidere til grund, at ToldSkat først i september 2004 modtog en registreringsanmeldelse for H1 Optik ApS. På dette tidspunkt var H2 Import den 8. september 2004 taget under likvidation i skifteretten på baggrund af en opløsningsbegæring fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og tiltalte forklarede i skifteretten vedrørende H2 Import ApS's aktiviteter, at "aktiviteterne øgedes ved udgangen af 2003, hvor aktiviteterne blev ført over i et nyt selskab". Da H1 Optik ApS ikke var afgiftsregitreret benyttede man i forbindelse med selskabets import og videresalg H2 Imports CVR-nr. Tiltalte findes således, at havde benyttet et CVR-nr. fra en ikke i igangværende virksomhed ved importen af varer som reelt vedrørte H1 Optik ApS og som blev videresolgt af dette selskab med moms.. Da selskabet ikke var registreret, og da tiltalte koncentrerede sig mere om selskabets drift, blev der på intet tidspunkt for H1 Optik ApS's vedkommende indbetalt skyldige momsbeløb, ligesom tiltalte ikke holdt de skyldige momsbeløb isoleret fra selskabets øvrige økonomi med henblik på senere indbetaling. Under disse omstændigheder findes tiltalte bevidst at have unddraget det offentlige for moms med i alt 591.425 kr., hvorfor han findes skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 8. august 2003 § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og § 52, stk. 6.

Da det findes upåkrævet, at straffen fuldbyrdes i sin helhed, udsættes fuldbyrdelsen af 4 måneder af straffen i medfør af straffelovens § 58, stk. 1, som nedenfor bestemt, herunder med vilkår om samfundstjeneste i 80 timer, jf. straffeloven § 62, idet anvendelse af helt betinget dom ikke findes tilstrækkelig.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 575.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 6 måneder.

Fuldbyrdelsen af 4 måneder af straffen udsættes og bortfalder, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

  1. Tiltalte skal inden for en længstetid på 6 måneder udføre ulønnet samfundstjeneste i 80 timer.
  2. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra i dag. Prøvetiden ophører dog ved længstetidens udløb.
  3. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 575.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 6.000 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Birgitte Schack.

-----------

Østre Landsrets dom af 22. maj 2007, 18. afdeling, S-2550-06

Byrettens dom af 26. juni 2006 (SS 489/2006) er anket af T1 med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet JP, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han i en årrække gennem forskellige selskaber har drevet en gros salg med importerede varer, blandt andet fra Østen. Han studsede ikke særlig over, at han ikke - som det ellers er sædvanligt - et par gange om året modtog oplysning om, hvad der var registreret om H1 Optik ApS.

Han har ikke af egen drift indsendt kvartalvise momsangivelser for selskabet. Fra den 28. januar 2004 blev der som følge af computernedbruddet ikke foretaget nogen bogføring i H2 Import ApS, herunder af moms af varekøb i udlandet. I H2 Import ApS var der i 2004 ikke mere end 20-30 poster, der skulle bogføres. I H1 Optik ApS var der i 2004 ca. 1000 transaktioner, og her foregik løbende bogføring. H1 Optik ApS ville i oktober 2004 have været i stand til at betale momstilsvaret på ca. 591.000 kr. via selskabets kassekredit. Han har ikke, som forklaret af JP, i begyndelsen af 2004 af revisor NL fået at vide, at selskabet ikke var registreret. I marts 2004 fortalte speditøren ham, at H1 Optik ApS ikke kunne anvendes til import, fordi selskabet ikke var registreret. Han henviste så til at benytte H2 Import ApS. H1 Optik ApS er blevet søgt registreret som importør i forbindelse med de øvrige registreringsanmeldelser, som han indsendte i december 2003.

JP har supplerende forklaret blandt andet, at tiltalte i 2001 har fået vejledning om de nye regler, gældende fra den 1. april 2001, om behandlingen af importmoms. En virksomhed skal være importørregistreret, hvis den vil have mulighed for at afregne importmoms sammen med den øvrige momsafregning frem for kontant betaling. Det var først efter besøget den 4. oktober 2004 hos tiltalte og en efterfølgende gennemgang af bilagsmaterialet, at det viste sig, at H1 Optik ApS's import var foretaget af H2 Import ApS.

Landsrettens bemærkninger

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Straffen, herunder tillægsbøden, findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T1 stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.