Dato for udgivelse
31 mar 2008 08:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 mar 2008 08:48
SKM-nummer
SKM2008.285.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-047591
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning
Emneord
Skattefri aktieombytning uden tilladelse, værdiansættelse, ombytningsforhold
Resumé
Skatterådet kan bekræfte, at betingelsen i Aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 3, opfyldes, hvis A modtager 53,01% og B modtager 46,99% af anparterne i det holdingselskab, der stiftes, når A og B sammen gennemfører en skattefri anpartsombytning med deres anparter i C ApS og D ApS.
Hjemmel
07-184650
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 36A, stk. 3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1, S.D.7.5.

Spørgsmål:

  1. Kan SKAT bekræfte, at betingelsen i Aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 3, opfyldes, hvis A modtager 53,01% og B modtager 46,99% af anparterne i det holdingselskab, der stiftes, når A og B sammen gennemfører en skattefri anpartsombytning med deres anparter i C ApS og D ApS
  2. Hvis spørgsmål 1 ikke kan besvares bekræftende, hvor stor en ejerandel af det nystiftede holdingselskab, skal A og B da hver modtage for at opfylde betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 3.
Svar
  1. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.
  2. Bortfalder
Beskrivelse af de faktiske forhold

A er far til B. A og B ejer i fællesskab C ApS og D ApS. Ejerforholdet til de to selskaber er således:

C ApS

Selskabet har en nominel anpartskapital på kr. 140.000, der er opdelt i nominelt kr. 7.000 A-anparter og kr. 133.000 B-anparter. Den eneste forskel på A- og B-anparterne er stemmerne, idet hver A-anpart à kr. 1.000 har 10 stemmer, medens hver B-anpart à kr. 1.000 har 1 stemme.

A ejer alle A-anparterne svarende til 5% af selskabet, og B ejer alle B-anparterne svarende til 95% af selskabet.

Selskabets væsentligste aktiviteter består i reparation og salg af biler. Selskabet, der har 30/6-regnskabsår, havde ifølge årsrapporten for 2006/07 en regnskabsmæssig egenkapital pr. 30/6 2007 på kr. 3.312.713. Kopi af årsrapporten for 2006/07 er vedlagt ansøgningen.

A driver virksomheden. B er ikke ansat i selskabet.

D ApS

Selskabet har en nominel anpartskapital på kr. 126.000, der er opdelt i nominelt kr. 63.000 A-anparter og nominelt kr. 63.000 B-anparter. Den eneste forskel på A- og B-anparterne er stemmerne, idet hver A-anpart à kr. 1.000 har 10 stemmer, medens hver B-anpart à kr. 1.000 har 1 stemme.

A ejer alle A-anparterne og nominelt kr. 59.220 B-anparter svarende til 97% af selskabet. B ejer nominelt kr. 3.780 B-anparter svarende til 3% af selskabet.

Selskabets virksomhed består i ejendomsudlejning og investering. Selskabet, der har 30/6-regnskabsår, havde ifølge årsrapporten for 2006/07 en regnskabsmæssig egenkapital pr. 30/6 2007 på kr. 4.937.466. Kopi af årsrapporten for 2006/07 er fremlagt.

A er direktør i selskabet. Selskabet har ingen ansatte.

Nuværende selskabsstruktur:

Visning af billede: 1,1

Påtænkte dispositioner

A og sønnen B har et ønske om at etablere en holdingstruktur omkring ejerskabet til C ApS og D ApS.

Dette ønskes realiseret ved, at A og B gennemfører en fælles skattefri anpartsombytning med samtlige deres anparter i de to selskaber. Den skattefri anpartsombytning påtænkes gennemført efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 36A, dvs. påtænkes gennemført uden tilladelse fra SKAT.

Anpartsombytningen vil blive gennemført ved, at A og B indskyder samtlige deres anparter i de to selskaber som apportindskud i et nystiftet holdingselskab. As og Bs vederlag for deres anparter i C ApS og i D ApS vil udelukkende bestå i anparter i det ny holdingselskab.

Efter anpartsombytningen vil det nystiftede holdingselskab eje samtlige anparter i C ApS og samtlige anparter i D ApS. A og B vil i fællesskab eje det nystiftede holdingselskab i et forhold, der svarer til de værdier, som de hver især har indskudt i holdingselskabet, jf. nærmere herom nedenfor.

Anpartskapitalen i det nystiftede holdingselskab vil i lighed med de ombyttede anparter også blive opdelt i A-anparter og B-anparter, hvor den eneste forskel er stemmeretten. Således vil hver A-anpart få 10 stemmer og hver B-anpart vil få 1 stemme. B vil udelukkende blive vederlagt med B-anparter, idet han udelukkende har indskudt B-anparter i det ny holdingselskab. A vil både blive vederlagt med A-anparter og B-anparter, idet vederlagets fordeling på A-anparter og B-anparter vil afspejle forholdet mellem værdien af de indskudte A-anparter og B-anparter.

Selskabsstruktur efter aktieombytning:

Visning af billede: 1,2

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er en betingelse for at gennemføre en skattefri anpartsombytning uden tilladelse, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede anparter. Dette følger af aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 3.

Ved den påtænkte anpartsombytning, hvor der ikke udbetales kontante udligningssummer, vil værdien af samtlige anparter i det ny holdingselskab svare til den samlede værdi af C ApS og D ApS.

Betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 3, vil derfor være opfyldt, hvis As procentuelle andel af det ny holdingselskab svarer til den procentuelle andel, som værdien af hans indskudte anparter udgør af samtlige indskudte anparter. Tilsvarende gælder naturligvis for B.

Når forskellen på A- og B-aktier udelukkende består i stemmeretten, så følger det af fast praksis, at A- og B-aktier anses for at have samme værdi. Dette fremgår eksempelvis af Ligningsvejledningen for Selskaber 2007-1, side 599, afsnittet om vedtægtsændringer.

Ved vurderingen af, hvor stor en ejerandel far og søn hver skal have af holdingselskabet, kan det derfor lægges til grund, at alle anparter i henholdsvis C ApS og i D A/S har samme værdi, samt at A- og B-anparterne i det ny holdingselskab ligeledes vil have samme værdi.

Den regnskabsmæssige værdi pr. 30/6 2007 af C ApS udgjorde som tidligere nævnt kr. 3.312.713. For at nå frem til handelsværdien af selskabet skal der hertil lægges værdi af goodwill. En værdiansættelse af goodwill ud fra TSS-cirkulære 2000-10 viser, at selskabet har en goodwill på kr. 1.800.000. Den udskudte skat vedrørende goodwill udgør kr. 450.000. På den baggrund er det vores vurdering, at handelsværdien af samtlige anparter i C ApS udgør kr. 4.662.713 (= kr. 3.312.713 + kr. 1.350.000).

Den regnskabsmæssige værdi pr. 30/6 2007 af D ApS udgjorde som tidligere nævnt kr. 4.927.466. Der er ingen goodwill knyttet til selskabets virksomhed, idet virksomheden som tidligere nævnt består i udlejning af fast ejendom og investering i værdipapirer. Selskabets ejendom beliggende X-vej 2, Y-rup, er medtaget til en værdi på kr. 2.347.504. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1/10 2006 af ejendommen udgør kr. 2.550.000.

Den offentlige ejendomsvurdering overstiger således den bogførte værdi med kr. 202.496. Ifølge TSS cirkulære 2000-9 skal den offentlige ejendomsvurdering erstatte den bogførte værdi. Dette medfører i den foreliggende sag en opskrivning af ejendommen med kr. 202.496. Den udskudte skat vedrørende opskrivningen udgør kr. 50.624. På den baggrund er det vores vurdering, at handelsværdien af samtlige anparter i D ApS udgør kr. 5.089.338 (= kr. 4.937.466 + kr. 151.872).

Efter de almindelige værdiansættelsesprincipper svarer en værdiansættelse efter TSS cirkulære 2000-9 af anparterne i C ApS og i D ApS til selskabernes handelsværdi.

Om værdiansættelserne generelt kan vi henvise til Ligningsvejledningen 2007-1, afsnit S.G.2.4.6.2. Der er ikke grundlag for at fastsætte handelsværdien af C ApS og D ApS anderledes end anført i Ligningsvejledningen og i TSS cirkulære 2000-9

Efter vores opfattelse kan det derfor lægges til grund, at værdien af C ApS og D ApS udgør henholdsvis kr. 4.662.713 og kr. 5.089.338. A og B indskyder dermed hver følgende værdier i det ny holdingselskab:

Selskab

A

B

Værdi i alt

C ApS

  5% =    233.136 kr.

95% = 4.429.577 kr.

4.662.713 kr.

D ApS

97% = 4.936.658 kr.

3% =    152.680 kr.

5.089.338 kr.

Værdi i alt

5.169.794 kr.

4.582.257 kr.

9.752.051 kr.

 

 

 

% af samlet indskud

53,01%

46,99%

 

På den baggrund er det vores vurdering, at betingelsen i Aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 3, vil være opfyldt, hvis A får en ejerandel på 53,01% af det ny holdingselskab og B får en ejerandel på 46,99%.

Det kan i den forbindelse oplyses, at anpartsombytningerne vil blive gennemført umiddelbart efter modtagelsen af SKAT's bindende svar.

SKATs indstilling og begrundelse

Ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse er det en betingelse, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier jf. Aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 3.

Opgørelse af værdien af vederlagsaktierne kan ske fx ved indhentelse af eksterne vurderingserklæringer eller efter de af SKAT udarbejdede TSS-cirkulærer, herunder TSS cirkulære 2000-9 vedrørende værdiansættelse af unoterede aktier.

Ved anpartsombytningen indskyder A og B samtlige anparter i de indskydende selskaber som apportindskud i et nystiftet holdingselskab, og de vederlægges alene med anparter i det nye holdingselskab.

Ejerandelene for A og B i det nystiftede holdingselskab vil være i et forhold, der svarer til de værdier, som de hver især har indskudt i holdingselskabet. 

I lighed med de ombyttede anparter, vil anpartskapitalen i det nystiftede holdingselskab blive opdelt i A-anparter og B-anparter, hvor den eneste forskel er stemmeretten. Hver A-anpart vil have 10 stemmer, og hver B-anpart vil have 1 stemme. B vederlægges udelukkende med B-anparter, idet han udelukkende har indskudt B-anparter i det nye holdingselskab. A vederlægges både med A-anparter og B-anparter, og vederlagets fordeling på A-anparter og B-anparter afspejler forholdet mellem værdien af de indskudte A-anparter og B-anparter.

Da begge anpartshavere vederlægges med A- og B-anparter i samme forhold som hidtil i forhold til de indskudte A- og B-anparter og til den opgjorte værdi heraf, sker der ikke en forrykkelse af værdierne blandt anpartshaverne. Betingelsen i Aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 3, er således iagttaget.

I relation til værdiansættelsen af goodwill i C ApS har den lignende enhed bekræftet, at goodwill efter TSS-cirkulære 2000-10 udgør kr. 1.800.000 forudsat, at levetiden ansættes til 5 år. Spørgsmålet er, hvor lang levetiden for goodwill skal være. Den lignende enhed har henvist til Ligningsvejledningen, afsnit E.I.4.1.2.9., hvor er anført, at levetiden for en virksomhed med standardprodukter (produktionsvirksomhed) er 7 år. I givet fald vil goodwill for selskabet være kr. 2.400.000.

Til det af den lignende enhed anførte har rådgiver bemærket, at størstedelen af dækningsbidraget hidrører fra reparationsvirksomhed og ikke produktionsvirksomhed. Der er tale om en mindre håndværkervirksomhed, hvor goodwill i mange tilfælde er personafhængigt, hvorfor levetiden for goodwill er kortere. Den kortere levetid skyldes, at en håndværker i samme branche - frem for at købe en allerede etableret virksomhed - starter fra bunden af.

Ud fra de i sagen fremlagte oplysninger, herunder regnskab for selskabet for 2006/2007, finder SKAT efter en samlet konkret vurdering, at den ansatte levetid for goodwill på 5 år er rimelig og korrekt.

SKAT indstiller på denne baggrund, at spørgsmålet besvares med et "JA".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. Skatteforvaltningsloven § 25, stk. 1.