Dato for udgivelse
13 Mar 2008 10:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 May 2007 08:27
SKM-nummer
SKM2008.235.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, S-1578-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Marskandiser, skattesvig, afgiftsunddragelser, hæleri
Resumé

Landsretten kendte T skyldig i overtrædelse af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens §§ 13 og 16, arbejdsmarkedsfondsloven og en række afgiftslove. T blev endvidere dømt for hæleri.

T blev idømt fængsel i 10 måneder og en tillægsbøde på 700.000, med en forvandlingsstraf på 50 dage.

T arbejdede i årene 1999 - 2003 som lønmodtager, men handlede sammen med sin far som marskandiser, og deltog bl.a. på en række kræmmermarkeder og auktioner.

På T's garantkonto havde der være en række indbetalinger, som T oplyste, dels at stamme fra gaver fra faderen, dels fra provenu af realkreditlån, og dels genindsætninger af tidligere hævede beløb. T forklarede, at han hævede beløb fra kontoen forud for auktioner, hvor han godt kunne medbringe 50.000 - 80.000 kr. kontant, og at han efterfølgende genindsatte beløbene i det omfang, de ikke blev brugt på auktionen.

Af indbetalingerne på garantkontoen i årene 1999 - 2003 havde byretten anset henholdsvis 212.435 kr. , 317.911 kr., 317.800 kr., 240.000 kr. og 226.600 kr. , i alt 1.314.756, for at stamme fra overskud af selvstændig virksomhed.

Landsretten fandt det ubetænkeligt at tilsidesætte T's forklaring om, hvorfra indsætningerne stammede, og fandt T skyldig i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand. I forhold til byretsdommen blev skatteunddragelserne nedsat med 40.000 kr. årligt vedrørende gaver fra T's far.

Reference(r)
Straffeloven § 289 
Straffelovens § 290
Skattekontrolloven § 16, stk. 3
Skattekontrolloven § 13, stk.1
Abejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2
Fyrværkeriafgiftsloven § 7, stk. 1
Mineralvandsafgiftsloven § 21, stk. 3
Øl- og vinafgiftsloven § 25, stk. 3
Chokolade- og sukkervareafgiftsloven § 26, stk. 3
Tobaksafgiftsloven § 25, stk. 3
Spiritusafgiftsloven § 31, stk. 3

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Michael Lindquist, besk.)

Afsagt af landsdommerne

B. Vollmond, Talevski og Christian Lundblad (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 25, april 2006, SS 122/2006

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 20. februar 2006 fra Politimesteren.

T er tiltalt for

1

hæleri efter straffelovens § 290, stk. 2, jf. stk. 1,

ved den 22. december 2004 kl. 13.30 på sin bopæl ... med henblik på fortjeneste ved videresalg at have købt/besiddet nedennævnte genstande, som stammede fra tyveri:

  1. Puma parfumevarer, værdi ca. 40.000 kr., der stammede fra tyveri, Fa. G1, hvor der blev stjålet effekter til en udsalgspris af 1.029.538,40 kr. 
  2. smykker og ure, værdi ca. 66.734,00 kr., der stammede fra indbrud i G2 Guld-Sølv, den 29-07-03, hvor der blev stjålet smykker og ure til en samlet værdi af 224.957,00 kr. 
  3. Whirlpool AWM 800 vaskemaskine, værdi ca. 13.500 kr.

2

overtrædelse af fyrværkerilovens § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1,

ved den 22. december 2004 ca. kl. 13.30 på sin bopæl, ... uden myndighedernes tilladelse og med henblik på videresalg at have været i besiddelse af 10 stk. 6" Chrysantimom bomber, 2 stk. 3" Chrysantimom bomber, 5 stk. 4" chrysantimom bomber, 28 stk. zink raketter, 1300 strygere, 1060 ghost knaldperler, 18 stk. bomberør, 293 stk. fenix fontæner, 132 stk. silver funder fontæner, 14 stk. super blitz, 1401 stk. karamel kanonslag og 455 stk. div. kanonslag.

3

overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jfr. stk. 1, samt straffelovens § 289 jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved med fortsæt til skatteunddragelse ikke inden 4 uger efter at have modtaget meddelelse om skatteansættelsen for indkomståret 1999 ved årsopgørelse nr. 1 af 14/03 2000 at have underrettet skattemyndighederne om, at den skattepligtige indkomst var for lavt ansat, idet yderligere personlig indkomst, der efterfølgende af ToldSkat er opgjort til kr. 212.435 ikke var anført

samt ved med forsæt til skatteunddragelse i sine selvangivelser for indkomstårene 2000, 2001, 2002 og 2003 at have undladt at selvangive yderligere personlig indkomst, der af ToldSkat er opgjort til henholdsvis 317.911, 317.800, 240.000 og kr. 226.610, eller i alt 1.102.321 kr., alt hvorved der blev unddraget stat, amt, kirke og kommunen skat kr. 615.121

4 (5)

overtrædelse af lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jfr. stk. 1,

ved i perioden den 1. januar 1999 til 31. december 2003 på ... med forsæt til at unddrage staten bidrag at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om bidragsgrundlaget, idet han havde indtægter på i alt 1.314.756 kr. uden at indeholde arbejdsmarkedsbidrag, hvorved statskassen blev unddraget 105.525 kr. i bidrag

5(6)

overtrædelse af mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2 og 7, jfr. §10a, stk. 1, øl- og vinafgiftlovens § 25, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2 og 5, jfr. § 6, chokoladeafgiftlovens § 26, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2 og 6, jfr. § 10a, stk. 1, tobaksafgiftlovens § 25, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2 og 4, jfr. § 10, stk. 1, spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2 og 6, jfr. § 18, stk. 2,

ved i perioden den 1. oktober 2004 til 23. december 2004 kl. 13.00 på ... uden afgiftberigtigelse overfor de statslige told- og skattemyndigheder med forsæt til at undgå betaling af afgifter at have købt og indført fra Tyskland med henblik på videresalg ikke under 396 liter mineralvand, 942,04 liter øl, 78 kg. Matadormix, 2,4 kg. tobak samt 257,95 liter spiritus fundet ved ransagning på sigtedes bopæl den 22. december 2004, hvorved statskassen er unddraget mineralvandsafgiftbeløb på 455 kr., ølafgiftbeløb på 2.730 kr., vinafgiftbeløb på 1.294 kr., chokoladeafgiftbeløb på 1.107 kr., tobaksafgiftsbeløb på 966 kr. samt spiritusafgiftsbeløb på 6.169 kr., i alt 12.721 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V.1, V.2, V.3, politiassistent V.4.

T har blandt andet forklaret, at han troede, at Puma parfumevarerne var parallelimporteret. Han var ikke klar over, at de var stjålne.

Tiltalte forklarede, at han ikke købte vaskemaskinen og smykkerne af den samme person, som han købte Puma parfumevarerne af. Han mødtes tilfældigvis med personen i centrum af ... by.

Tiltalte ønsker ikke at oplyse, hvem personen er. Personen oplyste, at varerne var parallelimporteret. Tiltalte vidste ikke, at Puma parfumevarerne var stjålne. De aftalte at mødes ude ved landevejen, hvor varerne blev læsset over i tiltaltes varebil. Parfumevarerne og smykkerne stod nedpakket hos tiltalte, idet han skulle skaffe sig af med dem samme dag, som politiet foretog ransagning på hans bolig. Han havde ikke endeligt besluttet sig for, hvor han ville flytte tingene til, men de skulle ikke være i hans bolig.

Tiltalte forklarede, at han ikke var klar over, hvad han ville bruge Puma parfumevarerne til, da han erhvervede dem. Smykkerne og urene havde han købt engang i løbet af sommeren 2004. Tiltalte havde en formodning om, at disse var stjålne, henset til den pris, som han skulle give for dem. Tiltalte tør ikke oplyse, hvem han købte varerne af.

Vedrørende vaskemaskinen forklarede tiltalte, at han ikke kender noget til, at label med identifikation af vaskemaskinen var pillet af. Han var ikke klar over, at vaskemaskinen kostede kr. 13.500. Han købte den for kr. 3.500 og fik at vide, at den var ærlig købt og billigt til salg. Det var den samme person, som han havde købt de stjålne smykker af, som solgte ham vaskemaskinen.

Foreholdt sin forklaring til politirapport, sagens forhold 1, bilag 19, side 2, hvoraf fremgår, at afhørte har forklaret, at han gav kr. 15.000 for vaskemaskinen og smykkerne, forklarede sigtede, at han mener, at han gav kr. 5.000 for vaskemaskinen.

Forsvareren foretog dokumentation af tiltaltes forklaring til politirapport, sagens forhold 1, bilag 19, side 3, hvoraf fremgår at afhørte havde en formodning om, at effekterne enten er kopivarer, eller importeret fra udlandet og ønskede derfor ikke at oplyse yderligere.

Anklageren foretog dokumentation af sagens forhold 1, bilag 8 og 9.

Vedrørende sagens forhold 2 kunne tiltalte erkende sig skyldig, idet han dog bemærkede, at for så vidt angår zink raketterne og ghost knaldperlerne mener han ikke, at det var strafbart at have disse liggende.

Anklageren foretog dokumentation af sagens forhold 2, bilag 10, farlighedsvurderingen fra Hærens Ingeniør- og ABC-skole af 31/3 2005.

Anklageren foretog dokumentation af kosterrapport, sagens forhold 1, bilag 18.

Tiltalte forklarede supplerende, at han i ugen op til jul havde taget nogle varer med hjem til en kollega, som hedder NNs kammerat, som hedder V.1. Han har ikke solgt til arbejdskollegaer i øvrigt.

Tiltalte vedstod den forklaring, som han havde afgivet under grundlovsforhøret, hvoraf fremgår, at han ved tidligere lejligheder havde solgt et par kasser øl og vin til nogle arbejdskollegaer og til venner og familie.

V.1 kom af 2 omgange og købte. Tiltalte kan ikke huske, hvor meget han købte, men der var tale om 3 - 5 rammer øl. Ellers har tiltalte ikke solgt til andre. Årsagen til, at han havde så meget øl og spiritus var, at han stod foran 2 gange 40 års fødselsdag og endvidere jul og nytår. Det var beregnet til eget forbrug.

Vidnet V.1 har blandt andet forklaret, at han har købt øl hos tiltalte ad 3 omgange fra sommeren 2004 og frem. Det drejer sig om ca. 10 - 12 rammer øl med 30 øl i hver ramme. Prisen var kr. 95 pr. ramme. Vidnet kom ofte i ..., og han havde fra kammerater fået oplyst, at man kunne købe øl hos tiltalte. Vidnet har aldrig set andre købe øl hos tiltalte, men det var et rygte, at man kunne købe øl hos tiltalte.

Vidnet V.2 har blandt andet forklaret, at at hun var kollega og veninde med tiltaltes hustru. Hun har været i tiltaltes bolig ca. 2 gange indenfor 10 år. Hun har intet kendskab til, at tiltalte skulle sælge øl.

Foreholdt sin forklaring til sagens forhold 1, bilag 24, hvoraf fremgår, at afhørte har forklaret, at hun vidste at han fra sin garage solgte øl, forklarede vidnet, at hun aldrig har forklaret sådan til politiet.

Vidnet V.3 har blandt andet forklaret, at han ikke er bekendt med, at der blev solgt øl m.v. fra tiltaltes bolig. Han har set, at der stod nogle øl i boligen, men troede, at det var til eget forbrug.

Foreholdt sin forklaring til politirapport, sagens forhold 1, bilag 27, hvoraf fremgår, at afhørte skulle have forklaret, at han var bekendt med, at sigtede sælger lidt øl fra adressen, forklarede vidnet, at han ikke har forklaret sådan til politiet.

Vidnet politiassistent V.4 har blandt andet forklaret, at politiet havde fået 2 uafhængige opkald om, at der foregik salg af øl og spiritus, fyrværkeri m.v. hos tiltalte. Anmelderen havde observeret op til 25 - 30 biler på en enkelt dag. Bilerne havde et kort ophold uden foran tiltaltes bopæl mellem jul og nytår i 2003. Den 22/12 2004 blev der foretaget en ransagning hos tiltalte. Tiltalte sagde under ransagningen, at han solgte lidt øl og lidt fyrværkeri.

Der har været fremlagt sagens bilag.

Tiltalte er tidligere straffet

ved

byrettens dom af 15. oktober 2002 med udsat straffastsættelse og bøde for overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 1. Prøvetid 1 år.

Rettens bemærkninger

Vedrørende forhold 1

Ved tiltaltes erkendelse der findes bestyrket ved det i øvrigt fremkomne findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet for så vidt angår hæleri af smykker og ure. For så vidt angår parfumevarer og vaskemaskine findes tiltalte efter bevisførelsen skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, idet tiltaltes forklaring herom findes at burde tilsidesættes som utroværdig. For så vidt angår vaskemaskinen findes der alene at kunne straffes for forsøg idet det ikke er dokumenteret at denne er meldt stjålet.

Vedrørende forhold 2

Efter bevisførelsen herunder tiltaltes egen forklaring findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Vedrørende forhold 3 og 4

Udfra tiltaltes egen forklaring herom har tiltalte ikke haft indtægter af betydning fra handel på markeder, idet han efter sin forklaring blot var sammen med sin far. Tiltaltes forklaring om, at de betydelige beløbsindsættelser på tiltaltes konto i de omhandlede år skulle stamme fra markedshandel, findes derfor at burde tilsidesættes. Efter anklagemyndighedens endelige opgørelse, hvorefter der er foretaget fradrag for det maksimale årlige afgiftsfri gavebeløb for gaver givet af tiltaltes far til tiltalte, findes tiltalte herefter skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Vedrørende forhold 5

Efter bevisførelsen herunder vidnet V.1s forklaring og til dels tiltaltes egen forklaring finder retten, at det alene ud fra mængden af varer findes godtgjort at disse var købt med henblik på videresalg. Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet i dette forhold.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år 3 måneder, jf. straffelovens § 290, stk. 2, jf. stk. 1, fyrværkerilovens § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, samt straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1, til dels jf. straffelovens § 89 og mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2 og 7, jfr.§ 10a, stk. 1, øl-og vinafgiftlovens § 25, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2 og 5, jfr. § 6, chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2 og 6, jfr. § 10a, stk. 1, tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2 og 4, jfr. § 10, stk. 1, spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2 og 6, jfr. § 18, stk. 2.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på forholdenes grovhed og nærmest forretningsmæssige karakter, samt beløbenes størrelse.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 736.000,00 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Retten følger påstanden om konfiskation, jf. straffelovens § 75, stk. 1, nr. 1.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 22. december 2004 til 14. februar 2005, herunder i isolation fra den 22. december 2004 til den 6. januar 2005.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år 3 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 736.000,00 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel 150 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 2. maj 2007, 15. afdeling, S-1578-06

Påstande

Byrettens dom af 25. april 2006 (SS 122/2006) er anket af T med påstand om frifindelse i forhold 1, for så vidt angår forsøg på hæleri med hensyn til en vaskemaskine. T har endvidere påstået frifindelse i forhold 3 og 4 og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Berigtigelse af anklageskriftet m.v.

Anklagemyndigheden har frafaldet, at forhold 1 henføres under straffelovens § 290, stk. 2.

Anklagemyndigheden har berigtiget anklageskriftets forhold 3, således at den yderligere personlige indkomst - efter et fradrag på 40.000 kr, pr. år for gaver fra tiltaltes far - udgør følgende beløb: I 1999: 172.435 kr., i 2000: 277.911 kr., i 2001: 277.800 kr., i 2002: 200.000 kr. og i 2003: 186.610 kr. Som følge heraf er i forhold 4 indtægterne på i alt 1.314.756 kr. berigtiget til 1.114.756 kr., og det unddragne beløb til 89.180 kr. [?.red.SKAT]

Tiltalen i forhold 3 og 4 er baseret på et bilag (bilag 13), der er udarbejdet af V.5 fra SKAT. Bilaget viser, hvilke indbetalinger på tiltaltes "garantkonto", der har fundet sted i 1999-2003. I 1999 drejede det sig om 212.435,82 kr. I 2000 udgjorde beløbet 317.911,33 kr. I 2001 var beløbet på 317.800 kr., mens det i 2002 var på 240.000 kr. I 2003 udgjorde beløbet 226.610 kr.

Berigtigelsen af forhold 3 og 4 er sket under hensyn til tiltaltes forklaring om, at han i de omhandlede år modtog gaver mellem 10.000 kr. og 40.000 kr. om året fra sin far.

Forklaringer i byretten

Tiltalte har i byretten om forhold 3 forklaret bl.a.

"...

at han var lønmodtager i de omhandlede år.

...

Anklageren foretog herefter dokumentation af retsbog af 18. januar 2005, vedrørende tiltaltes forklaring om sagens forhold 3.

Tiltalte vedstod denne forklaring og forklarede supplerende, at han har afleveret selvangivelse for alle årene 1999-2003.

...

Tiltalte forklarede endvidere, at han foretog en omprioritering i 1993 og 1997 vedrørende sin bolig i .... Han foretog endvidere omprioritering i 2003 og 2004. Endelig modtog han arv på godt kr. 100.000 primo 2004.

...

Tiltalte forklarede, at han fik arven af sin far, som døde den 23. januar 2004, udbetalt løbende, og at de i alt drejede sig om kr. 100.000.

Tiltalte forklarede, at han sammen med sin far har handlet som marskandiser frem til faren døde i 2004. Tiltalte har i denne periode ikke købt ret meget til sig selv.

Tiltalte forklarede på spørgsmål fra forsvareren supplerende, at han løbende har modtaget penge af sin far over årene. Det drejer sig om kr. 10.000 - 40.000 årligt.

..."

I den retsbog af 18. januar 2005, hvortil der henvises, har tiltalte forklaret bl.a.

"Sigtede forklarede, at en lang række af de indbetalinger, der fremgår af sagens bilag ..., hidrører fra 4 omprioriteringer af faste ejendomme samt arvebeløb fra [sigtedes] far, som afgik ved døden i december 2003. Ligesom sin far har sigtede ernæret sig som kræmmer og handlet på auktioner, herunder hittegodsauktioner og bilauktioner, og det har været nødvendigt at benytte kontanter af hensyn til omsætningen disse steder."

V.5 har i byretten forklaret bl.a.

"...

at det er hende, der har lavet forslag til ændret skatteansættelse... Vidnet modtog fra politiet en opgørelse ... over tiltaltes konto i F1-Bank. Hun kunne her konstatere, at der var betydelige kontantindbetalinger. Hun gennemgik [opgørelsen] for at udskille realkreditbetalinger fra omlægning af lån m.v. Herefter har hun lavet sagens bilag 13, som er en opgørelse over indbetalinger på førnævnte konto, som vidnet ikke umiddelbart kunne se, hvorfra stammede. Disse betydelige indbetalinger er ikke medtaget på tiltaltes selvangivelse for de respektive år. Den lønindtægt, som tiltalte har selvangivet efter fradrag af a-skat og arbejdsmarkedsbidrag, er mindre end de beløb, der er indsat på førnævnte konto år for år. Tiltalte har ikke kunnet redegøre nærmere for forskellen mellem de af vidnet i bilag 13 opgjorte beløb og tiltaltes indtægt, som den fremgår af bilag ...

Vidnet har inden sine beregninger foretaget fradrag for de beløb, som tiltalte har modtaget i forbindelse med omlægning af sine realkreditlån i de respektive år, således at de nettobeløb, der er indkommet ved låneomlægningen, ikke er en del af de indsætninger, som fremgår af sagens bilag 13 samt indtægter fra G3 ...

...

Vidnet forklarede på spørgsmål fra forsvareren supplerende, ... at såfremt det dokumenteres, at der er udbetalinger, der knytter sig til indbetalinger, vil det alene være avancen, forskelsbeløbet, som vil skulle angives. Dette vil krave nærmere dokumentation og denne har vidnet ikke set.

...

Vidnet forklarede supplerende ... Såfremt tiltalte havde haft en virksomhed, ville denne ved en omsætning på over 50.000 kr. være momspligtig. Efter vidnets opfattelse er det derfor vanskeligt at angive, hvad der måtte vedrøre denne virksomhed, men dette måtte være tiltaltes ansvar."

Forklaringer i landsretten

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og V.5, som begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har vedrørende forhold 1 supplerende forklaret bl.a., at vaskemaskinen ikke var pakket ind eller spændt op. Der var også spor af vand i den. Han troede derfor, at den ikke var ny, men måske havde været en demo-model. Vaskemaskinen blev købt af den samme person, som tiltalte købte smykker af. Tiltalte fik ikke nogen kvittering herfor. Tiltalte spurgte ikke personen, hvor han havde vaskemaskinen fra. Tiltalte kan ikke præcist sige, hvad han gav for vaskemaskinen, men han gav ved samme handel 15.000 kr. i alt for smykkerne og vaskemaskinen.

Tiltalte har vedrørende forhold 3 og 4 supplerende forklaret bl.a., at han i den omhandlede periode fra 1999-2003 havde fast fuldtidsjob som lønmodtager på en fabrik. Hans løn er i hele perioden sat ind på den samme lønkonto.

Han har ikke haft en fast kræmmerplads, men han har deltaget på forskellige auktioner sammen med sin far. På kræmmermarkeder og på auktioner i den omhandlede periode kunne han kun betale kontant. Han kunne godt have mellem 50-80.000 kr. kontant med på en auktion.

De indbetalinger på garantkontoen, som skattemyndighedernes opgørelse angår, vedrører i første række beløb, der er hævet og efterfølgende sat ind på garantkontoen igen. Pengene blev f.eks. hævet, når han tog på auktion, og blev sat ind igen i det omfang, de ikke blev brugt på auktionen. Foreholdt at det ikke fremgår af politiets rapporter om afhøring af tiltalte, at han til politiet skulle have forklaret sådan, forklarede tiltalte, at han ikke kan huske, om han har fortalt politiet, at pengene blev hævet på kontoen og sat ind igen i forbindelse med auktioner. Han tog på auktioner 2-3 gange om måneden sammen med sin far. Han har en gang imellem købt noget på auktion til eget brug, men ikke med henblik på videresalg. Hævninger har også fundet sted i anden sammenhæng, f.eks. da han skulle købe byggematerialer til sit sommerhus.

Provenuet fra realkreditlånene i 2002 og 2003 har ikke været øremærket til noget. Disse penge er derfor også gået ind og ud på kontoen. Også de penge, som blev indsat på kontoen i perioden fra 1999-2002, stammer i vidt omfang fra realkreditlån, der var optaget i tidligere år. I 1997 blev der således udbetalt et provenu på ca. 150.000 kr. og i 1993 ca. 158.000 kr. Pr. 1. januar 1999 havde han haft en del af dette beløb på i alt ca. 300.000 kr. liggende hjemme.

Checken af 20. juli 2002 på 50.000 kr, er udstedt af MK. Checken udgør købesummen for en bil, der er solgt af tiltaltes bror. Checken af 25. maj 2001 på 50.000 kr. angår også en bil, som tiltaltes bror har solgt, nemlig en Peugeot. Tiltalte har således ikke beholdt disse penge selv. Tiltalte kan ikke sige, hvad checken af 23. maj 2005 på 57.000 kr. angår. Checken af 11. august 2003 på 85.000 kr. angår betaling for køb af tiltaltes bil. Tiltalte har det som hobby at renovere biler. Han har en stor garage, hvor der kom flere personer og reparerede biler. Tiltalte har imidlertid ikke erhvervsmæssigt købt eller solgt biler eller repareret biler.

V.5 har supplerende forklaret bl.a., at skattevæsenet anskuer det således, at tiltalte har drevet selvstændig virksomhed, og at indbetalingerne på garantkontoen er overskuddet ved denne virksomhed.

Selv om skattevæsenet har anmodet herom, har tiltalte ikke givet nogen præcis forklaring på, hvor indbetalingerne på garantkontoen hidrører fra. Hun har ikke set nogen dokumentation for, at tiltalte har hævet beløb og indsat det igen i forbindelse med deltagelse på kræmmermarkeder eller auktioner. Pr. 31. december 1998 havde tiltalte et bankindestående på 13.354 kr. Tiltaltes ægtefælle havde ikke noget bankindestående pr. 31. december 1998.

De i byretten af vidnerne V.1, V.2, V.3 og politiassistent V.4 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Landsrettens begrundelse og resultat

Forhold 1

Efter bevisførelsen for landsretten findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte bestemt formodede, at vaskemaskinen stammede fra tyveri. Herefter tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig i forsøg på hæleri, hvorved bemærkes, at det - som anført af byretten ikke er dokumenteret, at vaskemaskinen er meldt stjålet.

Da anklagemyndigheden har frafaldet, at forhold 1 henføres under straffelovens § 290, stk. 2, frifindes tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 2, men findes skyldig i overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 1, jf. til dels § 21. Landsretten har lagt til grund, at den værdi af varerne, der er nævnt i forhold 1, er baseret på udsalgsprisen.

Forhold 3 og 4

Landsretten finder det ubetænkeligt at forkaste tiltaltes forklaring on, hvorfra indbetalingerne på garantkontoen stammer. Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt, herunder V.5s forklaring, finder landsretten, at tiltalte er skyldig i forhold 3 og 4 som berigtiget for landsretten og med den præcisering, at tiltalte i forhold 4 findes skyldig i overtrædelse af arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a), ved at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om bidragsgrundlaget, men ikke tillige ved at have undladt at indeholde bidrag som nævnt i stk. 1, litra b).

Sanktionen

Landsretten nedsætter den idømte frihedsstraf til fængsel i 10 måneder. Der er ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Landsretten har ved strafudmålingen lagt vægt på de grunde, som er anført i byrettens dom.

Efter berigtigelsen af forhold 3 og 4 nedsættes tillægsbøden til 700.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 50 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen, for så vidt den er påanket.

Frihedsberøvelse

Tiltalte har været frihedsberøvet som anført i byrettens dom, dog således at han var i isolation fra den 23. december 2004 til den 6. januar 2005.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte straffes med fængsel i 10 måneder og en tillægsbede på 700.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 50 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen, for så vidt den er påanket.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.