Dato for udgivelse
11 Aug 2008 09:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Jul 2008 12:27
SKM-nummer
SKM2008.656.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 8-348/2008
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Stutteri, synsmænd
Resumé

I en sag om, hvorvidt sagsøgerens stutteri blev drevet erhvervsmæssigt i indkomståret 1997 begærede sagsøgeren, at retten under hovedforhandlingen skulle tiltrædes af 2 sagkyndige medlemmer, jf. retsplejelovens § 20, stk. 1. Der havde været afholdt syn og skøn for Landsskatteretten. Retten udtalte, at såfremt der var behov for yderligere sagkyndig oplysning af sagen, kunne dette afhjælpes ved en afhjemling af skønsmanden under hovedforhandlingen, og retten fandt derfor ikke behov for, at retten under hovedforhandlingen skulle tiltrædes af 2 sagkyndige medlemmer.

Reference(r)
Retsplejeloven § 20, stk. 1

Parter

A
(Advokat Rasmus Nørgaard Bek)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Christian Andersen)

Afsagt af byretsdommer

Helle Krogh

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgerens stutteri blev drevet erhvervsmæssigt i indkomståret 1997, eller om der i skattemæssig henseende var tale om hobbyvirksomhed, hvorefter underskuddet ved virksomhedens drift ikke kan fradrages i anden indkomst.

De teknisk- faglige forhold er belyst ved en syns- og skønserklæring.

Såfremt der er behov for yderligere sagkyndig oplysning af sagen, kan dette afhjælpes ved en afhjemling af skønsmanden under hovedforhandlingen. Retten finder derfor ikke, at der der i medfør af retsplejelovens § 20, stk. 1 er behov for, at retten under hovedforhandlingen tiltrædes af 2 sagkyndige medlemmer.

D e r f o r   b e s t e m m e s

Sagsøgerens anmodning om, at retten under hovedforhandlingen tiltrædes af 2 sagkyndige medlemmer tages ikke til følge.

Sagen er herefter udsat på hovedforhandling, der er berammet til den 19. november 2008.