Dato for udgivelse
28 jan 2008 13:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 jan 2008 12:36
SKM-nummer
SKM2008.83.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 75/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Forsinket, selvangivelse, betingelse, sambeskatning, hjemmelsgrundlag
Resumé

Højesteret stadfæstede landsrettens dom, hvorefter Ligningsrådet havde fornøden hjemmel i selskabsskatteloven i sambeskatningscirkulæret at fastsætte af betingelsen om, at sambeskatning kun kan opnås, hvis der samtidig med anmodning om sambeskatning rettidigt er indleveret selvangivelser for samtlige selskaber omfattet af anmodningen, og hvorefter Ligningsrådet med rette havde afslået den konkrete anmodning om sambeskatning, selv om selvangivelserne blev indleveret blot en dag efter fristens udløb, og selv om selve anmodningen om sambeskatning var indgivet inden fristens udløb.

Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31, stk. 1 (dagældende)
Skattekontrolloven § 4, stk. 3
TS-cirkulære 2002-36

Parter

H1 Holding DK A/S
(advokat Suzanne Helsteen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Per Sørensen, Peter Blok, Børge Dahl og Vibeke Rønne

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 8. afdeling den 19. december 2006.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, H1 Holding DK A/S, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Anbringender

H1 Holding har yderligere anført, at der efter sambeskatningscirkulærets punkt 1.4 kun foreligger forsinket indgivelse af selvangivelserne, såfremt forsinkelsen giver grundlag for at pålægge et skattetillæg efter skattekontrollovens § 5. Det er der kun, hvis selvangivelse er forsinket med mere end en dag, hvilket ikke er tilfældet i denne sag.

Skattekontrolloven

Skattekontrollovens § 4, stk. 3, har følgende ordlyd:

"Udløber selvangivelsesfristen en fredag eller lørdag, kan selvangivelse rettidigt foretages den følgende søndag."

I forarbejderne til bestemmelsen hedder det (Folketingstidende 1995-96, tillæg A, s. 2574):

"Selvangivelse er som udgangspunkt først foretaget, når de selvangivne oplysninger er modtaget hos skattemyndigheden, og ikke allerede når oplysningerne afgives af den skattepligtige.

Selvangivelsesfristerne udløber på bestemte datoer. Efter forslaget betyder dette, at en selvangivelse, der er indgivet til skattemyndigheden inden normal kontortids begyndelse dagen efter fristdagen, anses for rettidig.

Dette gælder også en selvangivelse, der på fristdagen rettidigt er indleveret til postbesørgelse med postvæsenet (Post Danmark), således at selvangivelsen modtages af skattemyndigheden fra postvæsenet med den ordinære post den følgende dag.

Efter forslaget - ligesom efter gældende ret - flyttes selvangivelsesfristen til den følgende søndag, hvis fristen ellers ville udløbe en fredag eller en lørdag."

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af Ligningsrådet, er selvangivelserne ikke indgivet rettidigt, jf. herved skattekontrollovens § 4, stk. 3, og forarbejderne til denne bestemmelse.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som landsretten har anført, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 Holding DK A/S betale 65.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.