Dato for udgivelse
29 aug 2008 09:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 aug 2008 12:56
SKM-nummer
SKM2008.701.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, B-1797-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Retspleje, henvisning, principiel, karakter
Resumé

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvornår en aftale om salg af aktier er indgået. Videre vedrører sagen et skatteprocessuelt spørgsmål om, hvorvidt ansættelsen er foretaget rettidigt, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, om en ansættelse, der er en direkte følge af en ansættelse vedrørende skatteyderen for et andet indkomstår. Oprindelig havde SKAT fundet, at aftalen var indgået i 2000. Ved en kendelse havde Landsskatteretten fundet, at aftalen var indgået i 2001.

Byretten havde ikke fulgt sagsøgerens anmodning om sagens henvisning til landsretten.

Reference(r)
Retsplejeloven § 226, stk. 1

Parter

H1 ApS
(advokat Poul Bostrup)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Afsagt af landsdommerne

Bloch Andersen, Lone Kern-Jespersen og Ole Græsbøll Olesen

----------

Byrettens kendelse af 17. juni 2008, BS 150-1072/2008

Der afsagdes straks sålydende kendelse

Under hensyn til at sagen efter det oplyste frembyder særligt omfattende retlige spørgsmål og under hensyn til parternes enighed, bestemmes i medfør af RPL § 12 stk. 3 nr. 3, at der skal medvirke 3 dommere ved behandling af sagen.

----------

Byrettens kendelse af 2. juli 2008, BS 150-1072/2008

Der afsagdes herefter sålydende kendelse

I fortsættelse af rettens kendelse af den 17. juni 2008 og da sagen ikke skønnes at være af principiel karakter

bestemmes

Sagen henvises ikke til Østre Landsret.

Sagen udsat med frist til replik til 12. september 2008.

----------

Østre Landsrets kendelse 18. august 2008, 5. afdeling, B-1797-08

Der fremlagdes kæreskrift af 8. juli 2008, hvorved H1 ApS har kæret Byrettens kendelse af 2. juli 2008 (BS 150-1072/2008) om ikke at henvise sagen til Østre Landsret, dommerens fremsendelsesbrev af 11. juli 2008 og udskrift af retsbogen indeholdende den kærede kendelse.

Der fremlagdes endvidere kæresvarskrift af 15. juli 2008 fra indkærede.

Indkærede har anført, at indkærede ikke vil protestere mod, at sagen henvises til Østre Landsret, men at det dog fortsat er indkæredes opfattelse, at sagen ikke er principiel. Indkærede har henvist til sine bemærkninger i svarskriftet for byretten.

Dommeren har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse med bemærkning om, at han ved kendelse af 17. juni 2008 har bestemt, at der skal medvirke 3 dommere ved sagens behandling i byretten.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Den foreliggende sag vedrører i første række det skatteretlige spørgsmål, hvornår en aktieoverdragelse har fundet sted. Dette beror på en konkret bedømmelse af den foreliggende aftale. Landsretten tiltræder, at dette ikke kan anses for et principielt spørgsmål.

Sagen vedrører videre et skatteprocessuelt spørgsmål, om ansættelsen af skatteyderens indkomst kan ændres efter udløbet af den ordinære frist for ansættelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2. Der foreligger ikke nogen videre praksis fra de overordnede retter om anvendelsen af denne bestemmelse. Landsretten finder, at sagen indeholder sådanne principielle spørgsmål, at betingelserne for henvisning til landsret, jf. retsplejelovens § 226, stk. 1, er opfyldt.

Thi bestemmes

Byrettens kendelse ændres, således at denne sag henvises til Østre Landsret.

Kæreafgiften tilbagebetales kærende.