Dato for udgivelse
24 jan 2008 13:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 sep 2007 15:44
SKM-nummer
SKM2008.68.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-174544
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktier, optioner, omstrukturering
Resumé
Skatterådet bekræftede, at visse justeringer af A optioner, A Restricted Stock Units og A-medarbejder-aktiekøbsplanen, der påtænkes i forbindelse med omstrukturering af A, vil være skattefri for A-medarbejdere.
Reference(r)
Ligningsloven § 16
Ligningsloven § 28
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 A.B.1.10
Spørgsmål

Vil de justeringer af A optioner, A Restricted Stock Units og A-medarbejder-aktiekøbsplanen, der påtænkes i forbindelse med omstruktureringen af A (børskode = Z), være skattefri for:

A) A-medarbejdere, som for tiden har A-optioner,

B) A-medarbejdere, som for tiden har A Restricted Stock Units, og

C) A-medarbejdere, som for tiden har A-aktier?

Svar

A.

Ja, jf. nedenfor.

B.

Ja, jf. nedenfor.

C.

Ja, jf. nedenfor.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Anmodningen om et bindende svar er begrundet i en mulig omorganisering af det nuværende selskab, A International Ltd.

Denne omorganisering indebærer, at A International Ltd. opsplittes i 3 separate enheder: A Ltd., A Electronics Ltd og A Healthcare Ltd. 

Opsplitningen sker ved, at A Electronics Ltd. og A Healthcare Ltd udskilles fra A International Ltd., som derefter vil ændre navn til A Topaz Ltd.

I forbindelse med omorganiseringen vil indehavere af A International Ltd.-aktier modtage et forholdsmæssigt antal aktier i A Healthcare Ltd. og A Electronics Ltd. i forbindelse med en skattefri transaktion.

Udskillelsen vil betyde visse justeringer til A incentive programmer.

Hensigten med denne anmodning er forud for justeringerne af incentive programmerne at opnå sikkerhed for, at de ikke vil medføre indkomstbeskatning af ansatte og selskabets direktører, som er skattepligtige i Danmark.

Efterfølgende dækker termen "medarbejdere" både medarbejdere og direktører.

De danske skatteregler, som vedrører justeringerne af A-optionerne og A Restricted Stock Units samt tildeling af nye optioner og A Restricted Stock Units, fremgår af § 28 og § 16 i Ligningsloven.

Aktieavancebeskatningsloven gælder for justeringerne af A- medarbejderaktie-købsplanen, eftersom aktierne købes til markedsværdi.

Det danske arbejdsgiverselskab

De danske medarbejdere, som ejer A-optioner, A Restricted Stock Units og A-aktier, som er underlagt ovenstående justeringer, er ansat i A, som er et datterselskab af A International Ltd.

Omstruktureringen

Akoncernen

Pr. november 2006 have A International Ltd. 15.417.500 udstedte og udestående aktier.

A er en global, diversificeret koncern, som leverer produkter og ydelser til kunder inden for 5 forretningsområder:

Med en nettoomsætning i 2005 på USD 40 mia. har A ca. 250,000 medarbejdere på verdensplan, herunder nogle hundrede i Danmark. As aktier er noteret på Børsen i New York.

Mulig omstrukturering af koncernen

Bestyrelsen i A International Ltd. (Z) har foreløbigt godkendt en plan om at udskille selskabets nuværende forretningsområder i 3 separate selskaber, som skal børsnoteres - A Electronics Ltd., (E Z), A Healthcare Ltd. (H Z) og A Ltd (Bermuda).

Omstruktureringen af Z vil foregå i følgende 6 trin:

 1. To eksisterende datterselskaber i Z, A Holdings  No. 4 Limited
  (Nr. 4) og A Holdings  No. 15 (Nr. 15), vil blive anvendt som de nye holdingselskaber for henholdsvis Electronics- og Healthcare-koncernen. Nr. 4 og nr. 15 vil skifte navn som beskrevet ovenfor.
 1. Aktierne i nr. 4 og nr. 15 overføres til A Int'l Group SA (A IGSA).
 1. ESA, som er moderselskab for en række datterselskaber inden for Electronics-segmentet, samt HSA, som er moderselskab for en række datterselskaber inden for Healthcare-segmentet, overføres (sammen med andre aktiver og forpligtelser, der er relevante for Electronics- og Healthcare-segmentet) af A IGSA til henholdsvis nr. 4 og nr. 15. 
 1. A IGSA bliver likvideret.
 1. Z udlodder aktier i nr. 4 og nr. 15 til aktionærerne i Z.
 1. Z skifter navn til A Ltd.

Gennemførelse af de foreslåede udskillelser er underlagt visse betingelser, herunder endelig godkendelse fra Z's bestyrelse, modtagelse af en skatteudtalelse (tax opinion) fra en advokat samt anmeldelse og registrering hos American Securities and Exchange Commission. Udskillelsen er også betinget af opnåelse af eventuel nødvendig refinansiering. Der kræves ikke godkendelse af Z's aktionærer.

Justering af udestående aktieoptioner, Restricted Stock Units og aktier

Visse medarbejdere har i øjeblikket aktieoptioner og Restricted Stock Units i Z. Desuden har visse medarbejdere aktier i Z, som kommer fra medarbejderaktie-købsplanen (ESPP). I henhold til betingelserne i ESPP opsparer medarbejderne penge fra deres beskattede løn til at købe aktier i Z til markedsværdi. På købsdatoen giver Z et supplerende antal aktier vederlagsfrit, svarende til 15% af det beløb, som medarbejderen køber aktier for.

En omstrukturering af Z, i forbindelse med hvilken Z opdeles i 3 separate selskaber, vil betyde en nedsættelse i værdien af Z's aktier. Som følge heraf vil indehaverne af Z aktier modtage et forholdsmæssigt antal aktier i A Healthcare og A Electronics.

Aktieoptioner, Restricted Stock Units og aktier, som er købt i henhold til medarbejderaktiekøbsplanen, blev tildelt i henhold til "2004 Stock and Incentive Plan". 2004 Stock and Inventive Plan fastlægger, at selskabet kan justere aktieoptionerne, Restricted Stock Units og aktierne, som er tildelt i henhold til planen, i tilfælde af omstrukturering.

Afsnit 5.3 i "2004 Stock and Incentive Plan" fastlægger følgende i tilfælde af omstrukturering:

5.3 Justeringer. I tilfælde af en ændring i de udstående aktier som følge af aktieopdeling, omvendt aktiesplit, udbytte eller anden udlodning (hvad enten den er kontant, i form af aktier, andre værdipapirer eller andre aktier), ekstraordinært kontantudbytte, kapitalrekonstruktion, fusion, konsolidering, opsplitning, frasalg, omorganisering, kombination, genkøb eller ombytning af aktier eller andre værdipapirer eller lignende selskabsretlig transaktion eller begivenhed, kan Komiteen foretage passende justering, hvis den efter eget skøn beslutter, for at forhindre udvanding eller forøgelse af fordelene eller de mulige fordele, som det er hensigten at opnå med planen, at transaktionen eller begivenheden kræver justering i antallet eller typen af aktier, som kan udstedes i henhold til planen, antallet af aktier, som er underlagt en udestående tildeling, eller optionsprisen for en tildeling. Eventuelle justeringer foretaget af Komiteen i henhold til afsnit 5.3 vil være endelige og bindende i enhver henseende i henhold til planen. Ingen justeringer vil blive foretaget hvad angår tildelinger til en nøglemedarbejder, for så vidt som justeringen ville betyde, at tildelingen ikke ville kunne opfylde betingelserne for præstationsbaseret godtgørelse i henhold til afsnit 162 (m) i kodekset.

Justering af udestående aktieoptioner

Det er ikke hensigten, at justeringerne i de udestående aktieoptioner skal tilføre yderligere værdi til de nuværende indehavere af aktieoptioner. Justeringerne er blot er forsøg på at bevare den samme værdi af alle udestående aktieoptioner efter den selskabsretlige omstrukturering. 

Transaktionen betyder, at udestående aktieoptioner vil blive modificeret på forskellige måder, afhængig af den ansættende enhed. Alle medarbejdere har på nuværende tidspunkt aktieoptioner til aktier.

Efter omstruktureringen vil:

 • Nuværende A Corporate-medarbejdere modtage optioner på aktier i Electronics, Healthcare og T.
 • Nuværende medarbejdere i A Engineered Products and Services, som er et datterselskab af A Corporate, vil modtage optioner på aktier i T.
 • Nuværende medarbejdere i A Fire and Security, som er et datterselskab af A Corporate, vil modtage optioner på aktier i T.
 • Nuværende H-Z-medarbejdere vil modtage optioner på aktier i Healthcare.
 • Nuværende E-Z-medarbejdere vil modtage optioner på aktier i Electronics.

I alle tilfælde vil den økonomiske værdi af optionerne forblive den samme før og efter omstruktureringen, således at alle medarbejdere vil være i den samme økonomiske position som før omstruktureringen, dvs. den indre værdi vil være den samme før og efter omstruktureringen. Der vil ikke ske nogen fremrykning i modningen af aktieoptionerne.

Justering af udestående Restricted Stock Units

En Restricted Stock Unit er ikke en reel aktie, men kun et betinget løfte fra det udstedende selskab til deltagerne om, at de vil modtage aktier, hvis de opfylder visse ydelsesbaserede betingelser. (Deltagerne modtager ikke aktiebeviser, ret til udbytte eller stemmerettigheder før overdragelsesdatoen.) Datoen for afgivelse af løftet om modtagelse af aktier kaldes "grant date" (tildelingsdato), og datoen for overdragelse af aktierne til deltagerne kaldes "vesting date" (overdragelsesdatoen). Overdragelse af aktier til medarbejderne på overdragelsesdagen er underlagt visse overdragelsesbetingelser.

Indehaverne af Restricted Stock Units vil bytte deres nuværende tildeling med tildeling af Restricted Stock Units i T, Electronics og Healthcare. Dette er tilfældet for medarbejdere i alle enheder.  

Restricted Stock Units, som vedrører arbejdsgiverselskabet, vil fortsat blive overdraget i henhold til den oprindelige plan. Restricted Stock Units som vedrører ikke-arbejdsgiverenheder vil blive overdraget 50% ved afslutningen af transaktionen og 50% 6 måneder senere. For eksempel vil medarbejdere i T beholde Restricted Stock Units i T og modtage Restricted Stock Units i Electronics og Healthcare. Restriktionerne på T Restricted Stock Units vil ophøre i overensstemmelse med den oprindelige overdragelsesplan. Restricted Stock Units i Electronics vil blive overdraget 50% ved afslutningen på transaktionen og 50% 6 måneder senere. Restricted Stock Units i Healthcare vil blive overdraget på lignende måde.

Den økonomiske værdi af Restricted Stock Units vil forblive den samme før og efter omstruktureringen således at alle medarbejdere vil være i den samme økonomiske position som før omstruktureringen, dvs. den indre værdi vil være den samme før og efter omstruktureringen. Justeringen har kun til hensigt at bevare den eksisterende værdi i alle udestående tildelinger af Restricted Stock Unit lige før justeringen af enhederne.

Modifikation af udestående aktier

Aktier, som allerede er blevet købt af medarbejderne på transaktionsdagen, vil blive ombyttet til aktier i T, Healthcare og Electronics (samme behandling som "almindelige" aktionærer). Hvis personen arbejder for en T-enhed, vil han fortsat deltage i medarbejderaktiekøbsplanen efter transaktionen uden nogen afbrydelse. Hvis personen arbejder for enten Healthcare eller Electronics, vil alle bidrag fra lønnen, som er blevet sat til side, men endnu ikke er anvendt til at købe aktier for, blive refunderet til denne person. Det forudses, at både Healthcare og Electronics vil indføre nye medarbejderaktiekøbsplaner efter transaktionen.

 

FØR omstrukturering

Selskabsnavn

Opsplitning

Indre værdi af optioner

100 x (USD25-USD20) = USD500
(Denne værdi skal fastholdes efter omstrukturering)

Forhold mellem markedsværdi og optionspris af aktier

USD 25/20 = 1 til 1,25
(Dette forhold kan ikke overskrides efter omstrukturering)

EFTER omstrukturering

Nut selskabs navn

Opsplitning

Udnyttelse af du justerede optioner

USD11,25/1,25 = USD9

Antal justerede optioner

100

Indre værdi af optioner

100 x (USD11,25-USD9) = USD225

EFTER omstrukturering

Electronics

Opsplitning

Udnyttelse af du justerede optioner

USD7,5/1,25 = USD6

Antal justerede optioner

100

Indre værdi af optioner

100 x (USD7,5-USD6) = USD150

EFTER omstrukturering

HealthCare

Opsplitning

Udnyttelse af du justerede optioner

USD6,25/1,25 = USD5

Antal justerede optioner

100

Indre værdi af optioner

100 x (USD6,25-USD5) = USD125

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Optioner

De optioner, der indehaves af de danske deltagere, er alle omfattet af Ligningslovens § 28. Som sådan udskydes beskatningen indtil tidspunktet for udnyttelse eller salg af optionen. I henhold til tidligere praksis kan en option anses for solgt, hvis der gennemføres væsentlige ændringer i optionsordningen (f.eks. ændring af pris eller forlængelse af udnyttelsesperioden). Vi mener ikke, at justeringerne som følge af den foreslåede omstrukturering udgør et nyt optionstilbud, og skal derfor ikke anses for salg af de oprindelige optioner. Vi baserer vor opfattelse på følgende argumenter:

I følge de seneste ændringer til § 28 blev der indføjet en generel undtagelse fra princippet om skønnet salg i § 28, stk. 1, punktum 7, hvorefter en optionsindehaver ikke anses for at have solgt optioner på grund af ændringer, der er gennemført i forbindelse med fusioner, spaltning af virksomheder, tilførsel af aktiver og aktie-for-aktieombytning. Denne ændring trådte i kraft for omstruktureringer, der finder sted den 1. januar 2006 eller senere.

Som beskrevet i punkt III.2. ligner omstruktureringen en dansk spaltning og tjener dette formål i henhold til US Tax and Corporate law (i følge hvilken de amerikanske aktionærer drager fordel af et successionsprincip, og der ikke udløses nogen skat som følge af omstruktureringen).

Tidligere dansk skattepraksis, som kategoriserede forskellige udenlandske omstruktureringer som skattepligtige udlodninger til aktionærerne (f.eks. TfS 1999, 257), er modsætningsslutninger til den danske definition af en spaltning som en transaktion, hvor et selskab overfører en del af eller alle sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber. I tilfælde af en delvis overdragelse skal de aktiver og passiver, der overdrages, udgøre en "del af selskabet", og aktionærerne skal modtage kompensation ved udstedelse af aktier. I de situationer hvor overdragelsen kun bestod af uddeling af aktier i datterselskabet til aktionærerne, var omstruktureringen modsætningsvist ikke omfattet af den danske definition af spaltning.

I dette tilfælde sker der imidlertid en overdragelse af aktiver og passiver (samt af datterselskabsaktier) til to eksisterende selskaber. På sidste transaktionstrin modtager aktionærerne i Z aktier i de to selskaber som kompensation for uddelingen. Det faktum at disse aktier i første omgang modtages af Z (og ikke aktionærerne) kan ikke anses for væsentligt forskelligt fra situationen med en dansk spaltning: aktierne overdrages efterfølgende og straks til de enkelte aktionærer i Z, og det er fra begyndelsen hensigten, at aktionærerne og ikke Z selv skal eje aktierne.

Som følge heraf og fordi omstruktureringen må betragtes som en spaltning i henhold til dansk selskabsskattelovgivning, vil § 28, stk. 1, punktum 7 være gældende, og justeringerne af aktieoptionerne vil ikke udløse nogen beskatning for de danske optionsindehavere.

Alternativt, hvis omstruktureringen ikke anses for at udgøre en spaltning i henhold til dansk lovgivning, mener vi, at optionsindehaverne vil kunne drage fordel af analogien i § 28, stk. 1, punktum 7. Dette baserer vi på følgende:

I løbet af første høring af lovforslaget, som i første omgang ikke omfattede denne 7. punktum, udtryktes et ønske om, at det skulle være muligt at justere optionsaftaler efter en omstrukturering uden risiko for, at optionsindehaveren ville blive beskattet som følge af et "skønnet" salg. I bemærkningerne til reglen i 7. punktum (ændring til anden behandling af lovforslag L 56) henviser skatteministeren til denne behandling og anser det for "uhensigtsmæssigt, at ansatte beskattes som følge af justeringer, da "den ansatte som udgangspunkt ingen indflydelse har på virksomhedens omstrukturering ...". I forbindelse med selskabsretlige omstruktureringer kan der ske ændringer af aftalens parter, aftalens genstand, mængde, pris eller leveringstidspunktet. Desuden anføres det, at "Med forslaget skabes der en generel ordning der fjerner den usikkerhed der hidtil har været om, hvorvidt de ansatte skal afståelsesbeskattes som følge af selskabsretlige omstruktureringer."

Formålet med ændringen må anses for meget klart, og omfanget af de accepterede ændringer omfattende. Vi mener, at ordlyden i den nye regel i Ligningslovens § 28 skal fortolkes under hensyntagen til formålet med reglen (som beskrevet i bemærkningerne). Derfor mener vi, at reglen skal læses som omfattende alle omstruktureringer, a) som optionsindehaveren ikke har nogen indflydelse på, b) som indebærer, at justeringer foretages i optionsaftalen og c) hvor formålet med justeringerne er at bevare samme værdi af optionerne før og efter omstruktureringen, uanset hvorvidt de i henhold til dansk selskabslovgivning kategoriseres som "fusioner", "spaltninger", "aktie-for-aktieombytning", "tilførsel af aktiver eller en anden form for omstrukturering.

Hvis omstruktureringen ikke anses for en spaltning i dansk henseende, tjener den dette formål for de amerikanske deltagere (den er skattefri for A og aktionærerne hvad angår amerikansk indkomstskat, og de modtager fuldt ejerskab til A T, A Electronics og A Healthcare). De foreslåede justeringer ligger inden for grænsen af de forventede og accepterede ændringer, der er nævnt i bemærkningerne. Desuden er justeringer af aktieoptioner og anden aktiebaseret aflønning samtidig med en omstrukturering almindelig praksis globalt for multinationale selskaber. Rationalet i justeringen er, at den ekstraordinære og endelige udskillelse af A Electronics og A Healthcare er en væsentlig ændring i virksomhedsstrukturen, som absolut ikke er del af den ordinære udbyttepolitik i en virksomhed. Udskillelsen vil i dette tilfælde skabe de fritstående selskaber A Electronics og A Healthcare. Den usædvanlige og ekstraordinære karakter af en omstrukturering af denne størrelse - i modsætning til den ordinære og forudsigelig karakter af en almindelig dividendeudlodning af indkomst og fortjeneste - retfærdiggør, at justeringen er en del af de omstruktureringer, der er omfattet af § 28 eller dennes analogi.

Da § 28 ikke omfatter nogen formulering vedrørende de accepterede ændringer (og bemærkningerne anvender en meget bred terminologi for at beskrive omfanget), og eftersom værdien af tildelinger før og umiddelbart efter justeringerne forbliver den samme, mener vi, at justeringerne beskrevet ovenfor under IV er forudset og accepteret i reglen.

Hvis § 28 eller dennes analogi ikke kan fortolkes således, at den omfatter den forventede omstrukturering, mener vi, at den hidtidige praksis fra ligningsrådet, som accepterer forskellige ændringer i optionsaftaler (af anden grund end omstrukturering) vil sikre, at omstruktureringen er en ikke-skattepligtig begivenhed for optionsindehaverne. I alle disse tilfælde var den afgørende faktor, hvorvidt de foreslåede ændringer fulgte et formål i henhold til § 28.

I denne situation består justeringerne af ændringer i optionsprisen, antallet af optioner og udsteder af optionerne. En tidligere dom (SKM2003.69.LR) omhandler ændringer i optionsprisen og antallet af optioner. I sit rationale for dommen, som fastslog, at der udløses beskatning som følge af ændringerne, henviste ligningsrådet til, at ændringerne ikke skyldtes virksomhedsomstruktureringer, som efterlod de ansatte uden forbindelse til den virksomhed, som oprindeligt var en part i aftalen. Det var derimod sådan, at "værdien af den underliggende aktie havde udviklet sig i en retning, som sandsynligvis ikke var forudset på tidspunktet for udstedelse af optionen". Under disse omstændigheder blev ændringerne i optionsprisen ikke anset for retfærdiggjort af ligningsrådet.

I dette tilfælde er den eneste grund til justeringen imidlertid omstruktureringen. Justeringerne skal ikke medføre en generel ændring af prisen eller medføre andre justeringer, som ikke vedrører spaltningen. En spaltning og dens "afhjælpning" blev forudset ved udarbejdelsen af optionsaftalen, og de foreliggende justeringer ligger inden for grænserne for tilladte ændringer i henhold til bestemmelsen i afsnit 5.3 om "justeringer". Justeringer, som forudses i de oprindelige dokumenter, kan ikke anses for væsentlige ændringer.

Desuden er justeringerne udformet for at bevare værdien af optionerne, og det er meningen, at de skal binde deltagerne tættere til deres ansættende virksomheder.

Dette sidste punkt blev anført i en anden dom, (TfS 2001, 918 LR), som henviser til formålet med § 28. Denne dom anfører, at et af formålene med § 28 er at give virksomheder muligheden for at belønne medarbejderne på en måde, som binder dem til virksomheden og giver dem indflydelse på deres arbejdsplads samt øger deres incitament ved at overføre en del af virksomhedens overskud til dem. I denne dom fra 2001 var de foreslåede ændringer, som ligningsrådet skulle tage stilling til, forskellige fra det, der blev fastlagt i de oprindelige dokumenter, og var derfor ikke justeringer i henhold til omstruktureringsreglen i optionsaftalen. De oprindelige dokumenter fastslog, at optionsindehaverne efter en spaltning skulle behandles, som om de havde udnyttet deres optioner umiddelbart før spaltningen (og derfor skulle behandles som aktionærer), og modtage optioner i begge virksomheder. De foreslåede ændringer indebar imidlertid, at de kun ville modtage optioner i den ansættende virksomhed. Trods denne ændring i det, der oprindelig blev bestemt, mente Ligningsrådet ikke, at der var tale om et "skønnet" salg af optioner, eftersom ændringerne var i særdeles god overensstemmelse med de grundlæggende ideer i § 28 (at knytte medarbejderne til den ansættende virksomhed).

Da et andet formål med § 28 er at udskyde beskatning indtil det tidspunkt, hvor optionsindehaveren modtager et gode, mener vi, at optionsindehaveren vil kunne undgå beskatning som følge af justeringerne.

Sammenfattende mener vi, at i henhold til enten § 28 eller dennes analogi, eller til tidligere praksis vedrørende justeringer, som accepteres i henhold til formål, der er beskyttet i § 28, er svaret til del a) af spørgsmålet et "ja".

ARestricted Stock Units

Restricted Stock Units er ikke definerede instrumenter i henhold til dansk selskabslovgivning eller dansk skattelovgivning. Som nævnt er Restricted Stock Unit ikke en reel aktie, men udelukkende et betinget løfte fra det udstedende selskab til deltagerne om, at de vil modtage aktier, hvis de opfylder visse overdragelsesbetingelser. Deltagerne modtager ikke aktiebeviser, ret til dividende eller stemmerettigheder før overdragelsesdagen.

Der skal ikke betales nogen udnyttelsespris ved modtagelse af aktierne, og derfor beskattes instrumentet ikke i henhold til §28 i ligningsloven. A Restricted Stock Units, som indehaves af danske medarbejdere, er derfor omfattet af §16 i ligningsloven.

Eftersom et betinget løfte om levering af aktier engang i fremtiden ikke findes eller "eksisterer" i dansk selskabsretlig forstand, skal det være muligt at justere dette løfte uden nogen skattemæssig konsekvenser for deltagerne, i det omfang der ikke sker nogen værdistigning af det fortsatte løfte i forhold til det oprindelige løfte.

Justeringerne af dette løfte blev forudset i de oprindelige plandokumenter. Justeringer, som forudses i de oprindelige dokumenter (og hvis eneste formål er at sikre, at værdien for indehaveren er den samme lige før og efter omstruktureringen) kan - som udgangspunkt - ikke betragtes som væsentlige ændringer.

Ved denne metode giver ombytningen af de nuværende Restricted Stock Units i A International Ltd. med Restricted Stock Units i A T, A Electronics og A Healthcare udelukkende det tilbage til deltagerne, som blev taget fra dem som følge af omstruktureringen af A International Ltd.

De aktier, som ejes af medarbejdere, skal behandles som de aktier, der er ejet af ordinære aktionærer. Da omstruktureringen efter vor mening kan opfattes som en dansk selskabsretlig spaltning, kan deltagerne anvende successionsprincipperne i den danske fusionsskattelov under forudsætning af, at der opnås tilladelse til at behandle spaltningen som skattefri.

Derfor er svaret på del c) af spørgsmålet et "ja".

SKATs indstilling og begrundelse

A.

Spørgsmålets besvarelse afhænger af hvorvidt de givne selskabsretlige omstruktureringer bevirker en så væsentlig ændring af genstanden og udnyttelseskursen  på optionerne i A, at de eksisterende optioner må anses for afståede.

Således som dispositionen er fremlagt og illustreret ovenfor er det vurderet, at dispositionen ikke medfører så væsentlige ændringer i genstanden, at denne kan anses for afstået.

Der er herved lagt vægt på, at der ikke sker nogen ændring af værdien af optionerne og at tilpasningen af optionerne i den foreliggende situation efter en konkret vurdering allerede følger af den oprindelige optionsaftale.

Spørgsmålet bør derfor besvares bekræftende.

B.

A Restricted Stock Units (RSU) er genstandene for den del af incentiveprogrammet, hvorefter de respektive medarbejdere på givne betingelser kan tildeles aktier i selskabet. Tildeling forudsætter opfyldelse af nærmere aftalte individuelle præstationer. Tildeling er således et led i de respektive medarbejderes aflønning, hvorfor der ikke fra medarbejderne ydes et særskilt vederlag for aktier, hvis de modtages.

Således som dispositionen er fremlagt og illustreret ovenfor er det vurderet, at dispositionen ikke medfører så væsentlige ændringer i genstanden, at denne kan anses for afstået.

Der er herved lagt vægt på, at der ikke sker nogen ændring af værdien af RSUerne og at tilpasningen af disse i den foreliggende situation efter en konkret vurdering allerede følger af den oprindelige aftale om RSUere.

Spørgsmålet bør derfor besvares bekræftende.

C.

Allerede af de af repræsentanten anførte årsager bør spørgsmålet besvares bekræftende.

Der er ved besvarelsen ikke taget stilling til forudsætningen om tilladelse til skattefri spaltning efter fusionsskattelovens regler, idet dette ikke henhører under instituttet om bindende svar, jf. skatteforvaltningslovens § 21.

Høring

Spørgers repræsentant har den 30. august 2007 meddelt, at man ingen bemærkninger har.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år.