Dato for udgivelse
04 Jun 2008 09:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Mar 2007 10:07
SKM-nummer
SKM2008.508.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-3110-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Strafudmåling, tilståelsessag, afdragsordning, personlige, forhold
Resumé

T erkendte i byretten at have drevet uregistreret virksomhed, hvorved han havde unddraget og forsøgt at unddrage det offentlige skatter, moms og bidrag til arbejdsmarkedsfonde, for i  alt ca. 1.247.000 kr. inden for en periode af 1½ år.

T havde anket med påstand om formildelse, medens anklagemyndigheden havde påstået skærpelse.

T var påbegyndt tilbagebetaling af det skyldige beløb med 1.500 kr. om måneden. T havde arbejde som vicevært og ville ifølge egen forklaring miste sit arbejde og bolig, hvis han blev idømt fængselsstraf, og derfor ikke kunne udføre sit arbejde. T havde 3 børn, hvoraf den ældste på 17 år boede hos ham.

Landsretten stadfæstede strafudmålingen, og fandt ikke, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

 
Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. momsloven § 81, stk. 3
Skattekontrolloven § 16, stk.3
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Ebbe Mogensen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Knud Knudsen, Bloch Andersen og Lone Kerrn-Jespersen med domsmænd

----------

Byrettens dom af 30. august 2006, S 5-1526/06

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 7. juni 2006.

T er tiltalt for

1

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og 5,

ved i perioden mellem den 14. oktober 2002 og den 31. december 2003 med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have drevet registreringspligtig virksomhed uden anmeldelse herom til ToldSkat nu SKAT samt uanset den manglende registrering udskrevet fakturaer med moms på i alt kr. 584.656, hvorved statskassen blev unddraget moms med dette beløb.

2

forsøg på overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, og 5, jf. straffelovens § 21,

ved i perioden mellem den 1. januar 2004 og den 8. marts 2004 med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have drevet registreringspligtig virksomhed uden anmeldelse herom til ToldSkat nu SKAT samt uanset den manglende registrering udskrevet fakturaer med moms på i alt kr. 73.300, hvorved statskassen, såfremt ToldSkat ikke have foretaget kontrolbesøg, ville være blevet unddraget moms med dette beløb.

3

overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved med forsæt til skatteunddragelse ikke inden 4 uger efter at have modtaget meddelelse om skatteansættelse for indkomstårene 2002 og 2003 ved årsopgørelse nr. 1 af henholdsvis 31. marts 2003 og 15. marts 2004 at have underrettet skattemyndighederne om, at skatteansættelserne var for lavt ansat, idet overskud af virksomhed på henholdsvis kr. 255.560 og kr. 700.000 ikke var anført, hvorved der blev unddraget skat således:

staten

kr.

224.362

 

... Kommune

kr.

112.549

(heraf kirken kr. 4.050)

... Kommune

kr.

65.292

(heraf kirken kr. 1.910)

... Amtskommune

kr.

101.273

 

i alt

kr.

503.476

 

4

overtrædelse af lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage staten bidrag for indkomstårene 2002 og 2003 at have undladt at give korrekte oplysninger om bidragsgrundlaget, hvorved staten blev unddraget bidrag med henholdsvis 22.999 kr. og kr. 63.000 eller i alt 85.999.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte har i retsmødet den 6. juni 2006 forklaret, at han har drevet et firma med videreformidling af opgaver indenfor mekaniske dele til lastbiler m.v. Sigtede formidlede kontakterne og fik et honorar for sin formidling. MK hjalp sigtede med at komme i gang. Sigtede har tidligere prøvet at starte et flyttefirma. Han brugte det samme momsnummer som i flyttefirmaet. Han skulle have registreret firmaet, men fik det ikke gjort. Han tog dernæst til Spanien, hvor han prøvede at starte et andet firma op, men det gik ikke, og han mistede alle pengene. Det er korrekt, at han ikke reagerede, da han fik årsopgørelserne for 2002 og 2003. Han fik heller ikke givet korrekte oplysninger om bidragsgrundlaget vedrørende lov om arbejdsmarkedsfonde. Han er enig i den beløbsmæssige opgørelse i sagen.

Sigtede er begyndt tilbagebetaling af de skyldige beløb. Han afdrager med 1.500 kr. om måneden. Sigtede har nogle bundne medarbejderaktier, som ligger til sikkerhed. Han har 3 børn, som han betaler børnebidrag til.

Tiltalte har blandt andet supplerende forklaret, at han tidligere havde drevet et flyttefirma, som var momsregistreret. Han havde forestillet sig, at det nye firma også skulle momsregistreres, men tiden gik, og han kom så meget bagud, at han fandt det for uoverskueligt at momsregistrere selskabet og få ordnet det med skatten. Så han opgav. Han stoppede firmaet i 2004 efter, at ToldSkat havde ransaget på firmaets adresse. Tiltalte startede med at afdrage gælden til ToldSkat i marts 2006. Han afdrager hver måned med 1.500 kr.

Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret, at han har viceværtarbejde. Såfremt han skal i fængsel, kan han ikke udføre arbejdet. Han vil blive fyret og dermed også miste sin bolig. Tiltalte har tre børn. Der er fælles forældremyndighed. Den yngste, en søn på 11, år har psykiske problemer. Sønnen opholder sig mest hos moderen men kommer jævnligt hos tiltalte og har udtrykt ønske om at bo hos tiltalte.

Rettens bemærkninger

Ved tiltaltes uforbeholdne erkendelse, der stemmer overens med det i øvrigt oplyste, er det bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 9 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og 5, jf. tildels straffelovens § 21, skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, og lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.200.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Retten har ved straffens fastsættelse lagt vægt på forholdets karakter, herunder størrelsen af de unddragne skatter og afgifter. Retten har ikke fundet grundlag for at gøre straffen hel eller delvis betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 9 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.200.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 12. marts 2007, 5. afdeling,S-3110-06

Byrettens dom af 30. august 2006 (S 5-1526/06) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forklaringer

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold. Tiltalte har blandt andet forklaret, at hans datter på 17 år nu bor hos ham, idet hun har fået læreplads. Han har selv for ca. 4 måneder siden fået fast arbejde som ansat tømrer ved siden af viceværtarbejdet. Han har fulgt afdragsordningen på 1.500 kr. om måneden. Han får udbetalt ca. 16.000 kr. netto om måneden, men han har kun et rådighedsbeløb på ca. 3.000 kr.

Rettens bemærkninger og afgørelse

Straffen, der for så vidt angår forhold 4 fastsættes efter § 18, stk. 1, litra a, jf. stk. 2, i lov om en arbejdsmarkedsfond, findes passende.

Landsretten tiltræder, at der ikke foreligger sådanne særligere omstændigheder, at der er grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.