Dato for udgivelse
06 okt 2008 11:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 aug 2008 10:18
SKM-nummer
SKM2008.800.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, B-2045-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Fogedret, udlæg, udlænding
Resumé

Da en skyldners hustru i 2005 fik opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, påhvilede det skyldneren at stille økonomisk sikkerhed for eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hustruen, jf. udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt. Sikkerheden blev stillet derved, at skyldnerens bank udstedte en anfordringsgaranti over for skyldnerens kommune. Skyldnerens bank fik samtidig håndpant i indeståendet på en til formålet oprettet konto i banken. Indeståendet svarede til størrelsen af den stillede anfordringsgaranti.

I 2008 foretog SKAT udlæg i indeståendet på skyldnerens konto (med respekt af bankens bedre ret). Skyldneren gjorde gældende, at pengene tilhørte hans hustru, og at de stod på en konto i hans navn, fordi det af udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt., fremgik, at han skulle stille sikkerhed for eventuelle fremtidige udgifter.

Fogedretten i Svendborg ophævede det af SKAT foretagne udlæg, men Østre Landsret fandt, at beløbet på skyldnerens konto tilhørte skyldneren. Landsretten lagde navnlig vægt på, at bankkontoen var oprettet i skyldnerens navn, at skyldneren havde givet håndpant i det til enhver tid værende indestående på kontoen, samt at håndpantsætningserklæringen indeholdt en tvangsfuldbyrdelsesklausul. Sagen blev herefter hjemvist til fogedretten.

Reference(r)

Retsplejeloven § 507

Henvisning
Inddrivelsesvejledning 2008-3 G.5.1

Parter

SKAT
(Kammeradvokaten v/advokat Lars Dueholm)

mod

A
(Selv)

Afsagt af landsdommerne

Rosenløv, B. O. Jespersen og Hanne Harritz Pedersen (kst.)

----------

Fogedretten, den 24. juni 2008, FS 6-2799/2008

Det skyldige beløb blev opgjort således

Sagen opgjort til

52.777,00 kr.

I alt

52.777,00 kr.

Forklaringer

Skyldner forklarede, at indeståendet på kontoen er overført fra hans polske hustru og indsat på kontoen, der efter myndighedskrav skulle stå i hans navn. Han havde ikke selv haft pengene til at stille sikkerheden. Han mener herefter ikke, at kontoens registrering udviser de reelle formueretlige ejerforhold.

SKAT anfører, at forklaringen om pengestrømmen ikke bestrides, men anfører, at det fra Polen overførte beløb må anses for foræret eller lånt til skyldner, der herefter har oprettet konto i eget navn.

Fogedretten optog sagen til kendelse

----------

Fogedrettens kendelse 8. juli 2008, FS 6-2799/2008

Der afsagdes sålydende kendelse

Efter rpl § 507 foretages udlæg i skyldnerens formue. I tilfælde, hvor der findes en formel registrering af ejerforhold, er denne som udgangspunkt afgørende for, om et aktiv anses for at tilhøre skyldneren eller en trediemand, herunder navnlig et husstandsmedlem.

I nogle tilfælde svarer de formelle registreringsforhold imidlertid ikke til den formueretlige realitet. Det mest kendte eksempel er nok, at ægtefælle, der er uden egen økonomisk formåen til at have en fast ejendom, køber en ejendom med midler, der stilles til rådighed af den anden ægtefælle. Formel overensstemmelse kan i disse tilfælde altid skabes ved at konstruere nogle interne overdragelser, men overvejende praksis synes at være, at man i sådanne tilfælde tilsidesætter den formelle registering og i stedet henholder sig til den formueretlige realitet.

I den foreliggende sag er det ubestridt, at sikringskontoen efter udlændingelovens § 9 er etableret med midler fra hustruen. Kontoen må derfor reelt anses for at tilhøre hende.

Konsekvenserne deraf i relation til udlændingelovens § 9 skal ikke afgøres under denne sag.

Som følge af det anførte

Det foretagne udlæg ophæves.

----------

Østre Landsrets kendelse af 29. august 2008, B-2045-08

SKAT har nedlagt påstand om, at det af pantefogeden den 23. maj 2008 foretagne udlæg i indestående på reg.nr..., kontonr. ... i F1 Bank A/S, fremmes.

Indkærede, A, har ikke udtalt sig vedrørende kæren.

Fogedretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Det er ubestridt, at der på As konto reg.nr..., kontonr. ... i F1 Bank A/S indestår 53.096 kr. A har anført, at beløbet tilhører hans hustru, BB, hvilket bestrides af SKAT.

Som udgangspunkt anses indestående på bankkonto lydende på skyldnerens navn for at tilhøre skyldneren. Dette bestyrkes i sagen navnlig af oplysningen om, at A den 2. november 2005 over for banken har givet håndpant i det til enhver tid indestående beløb på kontoen. Håndpantsætningserklæringen indeholder bl.a. en tvangsfuldbyrdelsesklausul.

Det er herefter ikke bevist, at beløbet tilhører andre end A. Fogedretten har således ikke haft grundlag for at ophæve pantefogedudlægget. Da udlægget er ophørt med at eksistere, jf. Højesterets kendelse gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1975, side 130, hjemvises sagen til fogedretten til fornyet behandling med henblik på foretagelse af udlæg i As formue.

T h i   b e s t e m m e s

Sagen hjemvises til fogedretten til fornyet behandling.

Kæremålsafgiften tilbagebetales.

I kæremålsomkostninger skal A inden 14 dage til SKAT betale 1.000 kr.