Dato for udgivelse
20 nov 2008 10:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 nov 2008 08:53
SKM-nummer
SKM2008.931.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-145844
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst
Emneord
Frankrig, dobbeltbeskatningsoverenskomst, hjemmehørende, pension
Resumé
Begrebet "hjemmehørende" i § 3 bemyndigelsesloven til opsigelse af den franske dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO), og "har sit skatteretlige domicil" i selve DBO'en med Frankrig skal have præcist samme indhold, blandt andet set i relation til overgangsbestemmelsen om beskatningsretten til pensioner.
Hjemmel

L nr. 85 af 20.2. 2008
BKI nr. 36 af 27.6. 1958

Reference(r)

§ 3 i lov nr. 85 af 20/022008 om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.
Artikel 2, nr. 4 i overenskomst af 8. februar 1957 med Frankrig til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4, D.E Frankrig
Spørgsmål

Kan det bekræftes, at bestemmelsen "hjemmehørende" i § 3 i lov nr. 85 af 20. februar 2008 har præcist samme indhold, som bestemmelsen "har sit skatteretlige domicil" i artikel 2 stk. 4 i bekendtgørelse nr. 36 af 27/6 1958 af overenskomst af 8. februar 1957 med Frankrig til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Overenskomsten af 8. februar 1957 med Frankrig til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v. er opsagt, så overenskomsten ophører at have virkning fra den 1. januar 2009, jævnfør overenskomstens artikel 28, således at overenskomstens virkninger begrænser sig til indtægter m.v. i 2008 og tidligere.

Ifølge lov nr. 85 af 20. februar 2008 er nogle af overenskomstens virkninger ifølge dansk skattelovgivning imidlertid bibeholdt for personer, der den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig.

Uanset den forskellige ordlyd er der derfor sammenfald mellem det domicilbegreb, der følger af overenskomsten af 8. februar 1957 med Frankrig til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v. og det domicilbegreb, som er fastlagt ifølge den interne danske bestemmelse i § 3 i lov nr. 85 af 20. februar 2008.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmålet kan besvares bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af overenskomsten af 8. februar 1957 med Frankrig til undgåelse af dobbeltbeskatning artikel 2, nr. 4 at:

"En fysisk person har sit skatteretlige domicil på det sted, hvor han har sin faste bopæl, dette udtryk forstået som centrum for den pågældendes livsinteresser, det vil sige det sted, med hvilket han har de stærkeste personlige forbindelser."

I lov nr. 85 af 20. februar 2008 om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien (opsigelsesloven) er der i § 3 en overgangsbestemmelse vedrørende beskatningen af pensioner til personer der den 28. november 2007 var hjemmehørende i hhv. Frankrig og Spanien.

Af bemærkningerne til lovforslag L13 (opsigelsesloven) fremgår at overgangsbestemmelsen i § 3 er foreslået for at undgå, at en opsigelse medfører økonomiske virkninger for pensionister, som allerede bor i at af de to lande.

Afgørelsen af hvor en person skal anses for hjemmehørende i henhold til opsigelsesloven, skal efter SKAT's opfattelse være den samme som lægges til grund, når det skal afgøres hvor en person har sit skatteretlige domicil hhv. skattemæssige hjemsted i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem Danmark og hhv. Frankrig og Spanien.

SKAT indstiller at svare ja til det stillede spørgsmål.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKAT's indstilling med den anførte begrundelse.