Dato for udgivelse
21 May 2008 15:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 May 2008 12:47
SKM-nummer
SKM2008.448.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-075300
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at betingelserne som angivet i FUL § 15 a, stk. 1, 1. pkt., 4. pkt., 6.-8. pkt. og FUL § 15 a, stk. 2, 2. og 3. pkt. anses for opfyldt i forbindelse med en af A ApS og B ApS samtidig gennemført ophørsspaltning under de nedenfor angivne omstændigheder.

Hjemmel
08-012307
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 15 a
Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-2 S.D.7.3.

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-1 S.D.6.3

Spørgsmål

Kan betingelserne som angivet i FUL § 15 a, stk. 1, 1. pkt., 4. pkt., 6.-8. pkt. og FUL § 15 a, stk. 2, 2. og 3. pkt. anses for opfyldt i forbindelse med en af A ApS og B ApS samtidig gennemført ophørsspaltning under de nedenfor angivne omstændigheder?

Svar

Ja, se begrundelse nedenfor.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A og B er i dag ejer af to koncerner. Disse koncerner kan beskrives som følger.

Koncern nr. 1

Den første koncern består af et holdingselskab, A ApS, der ejes med 50 % til hver af henholdsvis A og B. Den skattemæssige købesum for anparterne i dette selskab er for A 15.000 kr. og for B 15.000 kr.

A ApS ejer dels kapitalandele i datterselskaber samt har en mængde investeringer i forskellige værdipapirer.

A ApS er 100 % ejer af datterselskabet C ApS. Det fremgår af regnskabet at A ApS besidder en ejendom. C ApS er igen 100 % ejer af E ApS. Dette selskab er et grafisk officetrykkeri, som i dag producerer tryksager, så som bogomslag, pjecer, kataloger, skilte, plakater, løsblade m.m. Desuden udføres mindre bogbinderiopgaver, så som falsning, hulninger, skæringer og pakninger. Kundepotentialet er hovedsagligt forlagsbranchen, mediebranchen, bureauer, IT-branhcen samt tryksagskonsulenter m.fl..

Denne koncern benævnes i det følgende som koncern nr. 1.

Koncern nr. 2:

A og B er endvidere ejere af et yderligere holdingselskab, B ApS. Selskabets aktivitet er besiddelse af kapitalandele i datterselskab samt investeringer i forskellige værdipapirer.

Det datterselskab, som B ApS er ejer af er D ApS. Selskabet er en grafisk virksomhed, som i dag producerer montage, scanninger, cromalin, H.P.-rints samt CTP, dvs. plader til trykkerier. Kundepotentialet er hovedsagligt forlagsbranchen, mediebranchen, bureauer, it-branchen samt trygsagskonsulenter.

Den skattemæssige anskaffelsessum for A er 13.750 kr. og for B 13.750 kr.

Den pågældende koncernstruktur kan grafisk for de to koncerner illustreres som følger:

Visning af billede: Katja 1

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

A og B ønsker at få lavet en hel ny selskabsstruktur. Denne selskabsstruktur kan beskrives som følger:

Slutresultatet for den påtænkte omstrukturering er sådan, at A skal være ejer af selskabet 100 % i form af A Holding ApS. Dette holdingselskab skal være ejer af C ApS med 50 % og D ApS samt E ApS, begge med 100 %.

B skal være 100 % ejer af B Holding ApS, der igen skal eje C ApS med 50 %.

De aktiver, der i øvrigt er i koncernen, navnlig de to holdingselskaber, skal herudover fordeles mellem parterne, sådan at de værdier, de får i hvert deres egen koncern svarer til 50 % af de to koncerners samlede værdi.

Grafisk kan den påtænkte selskabskonstruktion kan angives som følger:

Visning af billede: Katja 2

 

Den påtænkte koncernstruktur ønsker man at etablere på følgende måde.

For det første ønsker man at gennemføre en skattefri spaltning af A ApS. Spaltningen skal gennemføres, sådan at A får et 100 % ejet selskab, og B også får et 100 % ejet selskab.

Samtidig som spaltning nr. 1 gennemføres, er det hensigten at spalte B ApS. Denne spaltning skal ske over i de selskaber, der er etableret ved spaltning nr. 1 - spaltning af A ApS. Denne spaltning benævnes som spaltning nr. 2.

Efter de to spaltninger er gennemført, er A herefter ejer af sit eget holdingselskab, der igen ejer E ApS 100 % og C ApS med 50 %. B er endvidere ejer af sit 100 % ejet holdingselskab, B Holding ApS, der igen ejer C ApS med 50 %.

D ApS er fortsat ejet 100 % af C ApS. Med henblik på at få ejerskabet til dette selskab på plads, er det, efter at spaltningerne er gennemført, hensigten at overdrage det pågældende selskab ved en skattepligtig overdragelse fra C ApS til A 100 % ejede holdingselskab, A Holding ApS. Herefter er den pågældende omstrukturering gennemført.

Repræsentanten anfører, at det pågældende spørgsmål skal besvares bekræftende, idet de angivne betingelser i FUL § 15 a, stk. 1 og 2, alle er opfyldte. Disse betingelser gennemgås enkeltvis i det følgende:

Det er efter FUL § 15 a, stk. 1, 1. pkt., en betingelse, at såvel det indskydende som det modtagende selskab skal være omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF og ikke ved beskatningen her i landet anses for en transparent enhed.

Denne betingelse er opfyldt, idet såvel A ApS som B ApS er anpartsselskaber, jfr. direktivets art. 3, litra a, idet selskaberne er hjemmehørende i Danmark, jfr. direktivets art. 3, litra b, sammenholdt med det faktum, at selskaberne er indregistrerede her i landet, og idet selskaberne er undergivet dansk selskabsskat, jfr. direktivets art. 3, litra c, sammenholdt med SEL § 1, stk. 1.

Det er efter FUL § 15 a, stk. 1, 4. pkt., en betingelse, at selskabsdeltagerne i det indskydende selskab ved indkomstopgørelsen benytter reglerne i FUL § 15 b, stk. 7.

Det fremgår af FUL § 15 b, stk. 7, 1. pkt., at FUL § 15 b, stk. 4 og 5, finder anvendelse med de modifikationer, der følger af FUL § 15 b, stk. 7, 3.-5. pkt.

Betingelsen som anført i FUL § 15 b, stk. 4, 3. pkt., er uden relevans for nærværende sag, idet spaltningsdatoen for det indskydende og de modtagende selskaber notorisk vil være sammenfaldende.

Betingelserne som anført i FUL § 15 b, stk. 4, 4.-6. pkt., er uden relevans for nærværende sag, idet anpartshaverne ikke vederlægges med andet end aktier/anparter i de nye holdingselskaber, og idet der er tale om en ophørsspaltning.

Betingelserne som anført i FUL § 15 b, stk.7, 3.-5. pkt., er uden relevans for nærværende sag, idet selskabsdeltageren i det eller de modtagende selskaber er fysiske personer og dermed ikke har karakter af et selskab m.v., og idet der er tale om en ophørsspaltning.

Det er efter FUL § 15 a, stk. 1, 6. pkt., en betingelse, at følgende situation ikke foreligger: Det indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet af stemmerne og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne.

Denne situation foreligger ikke, idet hverken A eller B har været anpartshaver i selskaberne - A ApS eller B ApS i mindre end 3 år, hvorfor denne betingelse er opfyldt.

Det er efter FUL § 15 a, stk. 1, 7. pkt., en betingelse, at der ikke foreligger en grenspaltning, hvor en selskabsdeltager under nærmere angivne omstændigheder vederlægges med andet end aktier i det eller de modtagende selskaber.

Denne situation foreligger ikke, idet der er tale om en ophørsspaltning, hvorfor denne betingelse er opfyldt.

Det er efter FUL § 15 a, stk. 1, 8. pkt., en betingelse, at der ikke i selskaberne findes en selskabsdeltager, der er hjemmehørende i udlandet, og som har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab.

Denne situation foreligger ikke, alene af den grund at selskabets aktionærer/anpartshavere alle er hjemmehørende i Danmark, hvorfor denne betingelse er opfyldt.

Det er efter FUL § 15 a, stk. 2, 2. pkt., en betingelse, at værdien af de tildelte aktier eller anparter med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver.

Denne betingelse er opfyldt, idet de to parter har modstridende interesser. Som det fremgår har parterne foretaget en værdiansættelse af aktierne i de to selskaber. Parterne har herefter fordelt disse i forbindelse med spaltningen. Værdien af anparterne i de to selskaber, der ophørsspaltes, A ApS og B ApS, med 50 % hver til de to anpartshavere, vil derfor svare til værdien af de aktiver og passiver, der placeres i de to fremtidige nye holdingselskaber - A. Holding ApS og B. Holding ApS.

Det er efter FUL § 15 a, stk. 2, 3. pkt., en betingelse, at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab.

Denne betingelse er opfyldt. Af bilag 8 fremgår det, at forholdene mellem aktiver og gæld i de indskydende selskaber svarer til forholdene mellem aktiver og gæld i de modtagende selskaber.

Det kan herefter konkluderes, at betingelserne, som angivet ovenfor, er opfyldt.

Rent teknisk er det tanken, at de to spaltninger skal gennemføres sådan, at de gennemføres samtidig og parallelle. Der er ikke noget til hinder for, at man spalter en andel af et selskab over i en anden andel af et selskab, der er under etablering ved en anden spaltning.

B bliver kompenseret ved, at D ApS overdrages til A Holding ApS. Denne kompensation ydes ved, at B gennem B Holding ApS vederlægges med andre former for aktier end datterselskabsaktier, nemlig værdipapirer.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad FUL § 15a, stk. 1, 1. pkt.

Ifølge FUL § 15 a, stk. 1, 1. pkt. har et selskab adgang til at foretage en skattefri spaltning, når såvel det indskydende som det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF.

Ifølge bilaget til direktiv 90/434/EØF er den danske selskabsform anpartsselskab omfattet af direktivet.

Idet både det indskydende og det modtagende selskab er anpartsselskaber er FUL § 15a, stk. 1. 1. pkt. opfyldt.

Ad FUL § 15a, stk. 1, 4. pkt.

Ifølge FUL § 15 a, stk. 1, 4. pkt. kan der kun foretages en skattefri spaltning uden tilladelse, hvis visse nærmere betingelser overholdes.

I så fald disse betingelser overholdes, må FUL § 15 a, stk. 1, 4. pkt. betragtes som opfyldt.

Ad FUL § 15a, stk. 1, 6-8. pkt.

Ifølge FUL § 15 a, stk. 1, 6.pkt. kan der ikke foretages en skattefri spaltning uden tilladelse, hvis det indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager og en eller flere af disse har været selskabsdeltager i mindre end 3 år.

A og B har efter det oplyste være selskabsdeltagere i mere end 3 år.

Ifølge FUL § 15 a, stk. 1, 7. pkt. kan der ikke foretages en skattefri spaltning uden tilladelse, hvis der er tale om en grenspaltning.

Der er i denne sag tale om en skattefri ophørsspaltning uden tilladelse, hvorfor FUL § 15 a, stk. 1, 7. pkt. ikke er aktuel.

Ifølge FUL § 15 a, stk. 1, 8. pkt. kan der ikke foretages en skattefri spaltning uden tilladelse, hvis en selskabsdeltager er hjemmehørende i udlandet, og denne har bestemmende indflydelse.

Både A og B er hjemmehørende i Danmark, hvorfor FUL § 15a, stk. 1, 8. pkt. anses for opfyldt.

FUL § 15 a, stk. 1,6.-8. pkt. må på baggrund af ovenstående betragtes som opfyldt.

Ad FUL § 15 a, stk. 2, 2. og 3. pkt.

Ifølge FUL § 15 a, stk. 2, 2. pkt. skal værdien af de tildelte aktiver og passiver svare til værdien af de overførte aktiver og passiver for at kunne foretage en skattefri spaltning uden tilladelse.

Forholdet mellem aktiver og gæld skal opgøres ud fra handelsværdierne på spaltningstidspunktet jfr. SKM 2007.917 SKAT.

SKAT har lagt vægt på, at aktiver og gæld fordeles mellem A og B , der er samarbejdspartnere. Aktionærerne anses i skattemæssig forstand som parter med modstridende interesser. Sagens øvrige oplysninger giver ikke SKAT grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Det er endvidere en betingelse, at forholdet mellem de aktiver og den gæld, der ved spaltningen overdrages til det modtagende selskab, skal svare til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, jfr. FUL § 15 a, stk. 2, 3. pkt. 

Ifølge åbningsbalancerne for selskabsdeltagerne svarer de tildelte aktiver og passiver til værdien af overførte aktiver og passiver.

Ifølge åbningsbalancen er forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab A ApS 29,74. I de modtagende selskaber A Holding ApS og B Holding ApS er forholdet 29,74.

I det indskydende selskab B  ApS er forholdet mellem aktiver og gæld 364,45. I de modtagende selskaber A Holding ApS og B Holding ApS er forholdet 364,45.

Det er således SKATs opfattelse, at FUL § 15 a, stk. 2, 2. og 3. pkt. er opfyldt.

Det er en afgørende forudsætning for nærværende afgørelse, at spaltningen af hhv. A ApS og B ApS sker samtidigt og til de 2 foran nævnte i forbindelse med spaltningerne nystiftede selskaber hhv. A Holding ApS og B Holding ApS .

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Rådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.