Dato for udgivelse
19 Dec 2008 14:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Nov 2008 09:28
SKM-nummer
SKM2008.1038.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
07-01956
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst
Emneord
Koncernforbundne virksomheder, ophør af skattepligt
Resumé

Klager blev udstationeret fra en dansk koncern til arbejde i USA i et selskab knyttet til denne koncern. I USA blev klager ansat i en anden koncern uden forbindelse med den første koncern og senere ansat i Danmark i et selskab under den anden koncern. Klager ansås berettiget til at anvende beskatningsordningen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 1.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 48 E, stk. 1 (dagældende)
Kildeskatteloven § 48 E, stk. 3, nr. 3 (dagældende)

Klagen vedrører, hvorvidt klageren kan anvende beskatningsordningen efter kildeskattelovens § 48 E, stk. 1, i indkomståret 2007.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomstår 2007

Personlig indkomst

Klageren har ikke opfyldt betingelsen i den dagældende kildeskattelovs § 48, stk. 3, nr. 3, og kan derfor ikke anvende kildeskattelovens § 48 E.

Landsskatteretten anser betingelsen i den dagældende kildeskattelovs § 48, stk. 3, nr. 3, for opfyldt.

Sagens oplysninger

Klageren arbejdede i Danmark hos G1 A/S indtil 1. september 1998, fra hvilken dato han som ansat hos G2 Inc., der er koncernforbundet med G1 A/S, arbejdede i USA. Den fulde skattepligt til Danmark er anset for ophørt 1. april 1999.

Klageren indgik i USA aftale med en anden koncern, H, om fra 1. september 2000 at arbejde hos H1 Inc., USA, hvor han arbejdede frem til 1. februar 2007. Efterfølgende indgik klageren aftale om at arbejde hos H2 A/S, Danmark.

Der er efter det oplyste ikke koncernforbindelse mellem de to koncerner.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har ikke godkendt, at klageren kan anvende ordningen i kildeskattelovens § 48 E.

Skattecentret har lagt vægt på, at klageren har været ansat i H1 Inc., USA, der er koncernforbundet med H2 A/S, Danmark, inden for 3 år efter, at den fulde skattepligt til Danmark er ophørt. Det er i denne forbindelse skattecentrets opfattelse, at det er en forudsætning for § 48 E-beskatning ved ansættelse i et dansk selskab, der er koncernforbundet med et udenlandsk selskab, som den skattepligtige tidligere har været ansat i, at ansættelsen i det udenlandske koncernforbundne selskab tidligst sker 3 år efter ophør af den fulde skattepligt til Danmark.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om, at betingelsen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3, skal anses for opfyldt.

Til støtte for den fremsatte påstand har klageren gjort gældende, at kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3, som affattet ved lov nr. 468 af 9. juni 2004, alene omfatter tilfælde, hvor den skattepligtige forud for ansættelsen har været udsendt fra Danmark til tjeneste i udlandet 1) af den virksomhed/forskningsinstitution, hvormed ansættelsesforholdet indgås, eller 2) af en virksomhed koncernforbundet med den virksomhed, hvormed ansættelsesforholdet indgås, idet udsendelse som ansat i en udenlandsk virksomhed omfatter en periode inden for tre år efter ophør af skattepligt. Det afgørende er således, hvorvidt den skattepligtige forud for ansættelsen har været udsendt fra Danmark af den virksomhed/koncern, hvormed ansættelsen indgås.

Til støtte for ovennævnte fortolkning henvises til ordlyden af kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3, og til betænkningen til lovforslaget.

Alle tilfældene i kildeskattelovens § 48 E, stk.3, nr. 3, er relateret til udsendelse: "den skattepligtige ikke forud for ansættelsen har været udsendt fra Danmark til tjeneste i udlandet af..., eller af..., herunder...".

Det fremgår af bemærkningerne i betænkningen til ændringsforslaget (nr. 5), at den ændrede affattelse af § 48 E, stk. 3, nr. 3, er rettet mod omgåelse af reglen om udstationering fra Danmark, idet tilfælde, hvor medarbejderen nyansættes i forbindelse med udstationering, sidestilles med tilfælde, hvor medarbejderen fortsætter sit hidtidige ansættelsesforhold i forbindelse med udstationering. Det fremgår af betænkningen, at ændringen ikke omfatter ansættelse i udlandet, der ikke forbundet med udstationering fra Danmark: "Ændringen har ikke betydning for personer, som i udlandet ansættes til arbejde i en udenlandsk koncernforbundet virksomhed - f.eks. en person, som i udlandet ansættes til arbejde i en dansk virksomheds udenlandske datterselskab uden i forvejen at have været ansat i det danske moderselskab". Denne bemærkning er naturlig, henset til at ændringen alene er rettet mod omgåelse af reglen om udstationering fra Danmark, og bemærkningen må ses i sammenhæng med den indledende bemærkning om baggrunden for kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3: "Efter kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3, kan en person ikke anvende den særlige skatteordning, hvis den pågældende har været udsendt fra Danmark til arbejde i udlandet for den virksomhed, hvor den pågældende ansættes. Dette skyldes, at den særlige ordning er søgt målrettet mod personer, der reelt rekrutteres i udlandet".

Skatteministeriet, Departementet, har i SKM2006.604.LR afgivet en udtalelse om kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3, til brug for sagens behandling. Det fremgår bl.a. af udtalelsen: "I bemærkningerne til ændringsforslaget er det anført, at ændringerne ikke har betydning for personer, som "i udlandet" ansættes til arbejde i eksempelvis et dansk selskabs udenlandske datterselskab uden i forvejen at have været ansat i det danske moderselskab. Det anføres videre, at en sådan medarbejder ved flytning til Danmark fortsat vil kunne anvende § 48-ordningen, forudsat at betingelserne i øvrigt er opfyldt. Denne formulering kan give anledning til uklarhed, når den ses i sammenhæng med ændringsforslaget i øvrigt. Det skal derfor præciseres, at der i det pågældende afsnit tænkes på den situation, at en "lokal" person ansættes i et dansk selskabs udenlandske datterselskab og senere flyttes til moderselskabet i Danmark. En sådan person vil som hidtil kunne anvende 48 E-ordningen. Der tænkes i bemærkningerne ikke på den situation, at en person rejser fra Danmark til udlandet og ansættes i et udenlandsk datterselskab. Dette er netop en af de situationer, man ønsker at tage højde for med lovændringen".

Det bestrides, dels at bemærkningerne i betænkningen er uklare, dels at Departementet efter lovforslagets vedtagelse kan "præcisere" bemærkningerne i betænkningen til alene at omfatte særlige "lokale" personer, der ansættes i udlandet. Det afgørende er ikke, hvorvidt personen er "lokal" eller "ikke-lokal", men derimod om personen reelt er rekrutteret i udlandet.

Klageren har endvidere anført, at han i USA, blev ansat hos H1 Inc., USA, uden i forvejen at have været udsendt fra Danmark af en virksomhed tilhørende denne koncern, allerede fordi han ikke tidligere har været ansat i koncernen. Udstationeringen til G2 Inc., USA, er ikke sket med det formål at skifte til den anden koncern i udlandet. Muligheden for at skifte opstod i USA. Rekrutteringen af klageren er reelt sket i USA. Betingelsen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3, er således opfyldt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter den dagældende bestemmelse i kildeskatteloven § 48 E, stk. 1, som affattet i lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005 forud for ændringen af bestemmelsen ved lov om ændring af kildeskatteloven mv. nr. 522 af 17. juni 2008, kan personer, der bliver fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 i forbindelse med påbegyndelse af ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver, som er omfattet af kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 4, selskabsskattelovens § 1, § 2, stk. 1, litra a, eller § 3, m.v., eller som erhverver bopæl her i landet i forbindelse med ansættelsesforholdets påbegyndelse, vælge at blive beskattet efter reglerne i den dagældende kildeskattelovs § 48 E, stk. 4 og 5, af vederlag i penge, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 1, når de pågældende skal udføre arbejde her i landet. Der sker herved en bruttobeskatning af disse personer. Beskatningen kan alene ske, hvis de i den dagældende kildeskattelovs § 48 E, stk. 3, anførte betingelser er opfyldt.

Af den dagældende kildeskattelovs § 48 E, stk. 3, nr. 3 fremgår, at det blandt andet er en betingelse for anvendelse af stk. 1, at den skattepligtige ikke forud for ansættelsen har været udsendt fra Danmark til tjeneste i udlandet af den forskningsinstitution eller af den virksomhed, hvormed ansættelsesforholdet indgås, eller af en dermed koncernforbundet virksomhed, herunder at den skattepligtige efter ophør af skattepligt efter § 1 eller 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2, heller ikke har været ansat i en udenlandsk koncernforbundet virksomhed inden for en periode på tre år efter ophør af skattepligt.

I forarbejderne til ændringslov af nr. 468 af 9. juni 2004, hvorved den dagældende kildeskattelovs § 48 E, stk. 3, nr. 3, fik ovennævnte affattelse, fremgår blandt andet, at den særlige ordning i den dagældende kildeskattelovs § 48 E, stk. 1, er søgt målrettet mod personer, der reelt rekrutteres i udlandet.

I henhold til Østre Landsrets dom af 19. august 2008, offentliggjort i SKM2008.704.ØLR, anses blandt andet en person, der først flytter fra den danske del af en international koncern til den udenlandske del af den samme koncern og derefter i udlandet opnår ansættelse i en anden international koncerns udenlandske del for herefter at flytte til den danske del af den anden internationale koncern, for reelt rekrutteret i udlandet, uanset at ansættelsen i den udenlandske del af den anden internationale koncern sker inden for 3 år efter ophøret af skattepligt til Danmark.

Idet klageren 1. september 1998 flyttede fra G1 A/S i Danmark til G2 Inc. i USA, hvorfra han fra 1. september 2000 blev ansat hos H1 Inc., USA og efterfølgende fra 1. februar 2007 flyttede til H2 A/S, Danmark, anses klageren for reelt rekrutteret i udlandet.

På baggrund heraf tager Landsskatteretten klagerens påstand til følge, således at betingelsen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3, anses for opfyldt.