Dato for udgivelse
19 jun 2008 09:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 jun 2008 09:06
SKM-nummer
SKM2008.545.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-026363
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
anpartsombytning, udenlandsk, objektive regler
Resumé

Skatterådet bekræfter, at X kan foretage en skattefri anpartsombytning efter ABL § 36A med et cypriotisk selskab, som herefter bliver holdingselskab for det danske selskab, A ApS.

Skatterådet bekræfter, at det cypriotiske selskab kan sælge anparterne i A ApS inden 3 år uden at skattefriheden for anpartsombytningen tilbagekaldes
Hjemmel

08-089262

Lovbekendtgørelse 2007-10-31 nr. 1274

Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 36A
Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-2, afsnit S.D.7.5

Spørgsmål

  1. Kan X foretage skattefri anpartsombytning efter aktieavancebeskatningslovens § 36A?
  2. Hvis ja til spørgsmål 1 kan X så lade det modtagende cypriotiske selskab sælger anparterne i A ApS inden 3 år - uden at skattefriheden for anpartsombytningen tilbagekaldes?
  3. Hvis nej til spørgsmål 1, kan han så få tilladelse til skattefri anpartsombytning efter aktieavancebeskatningslovens § 36, hvis X acceptere et vilkår om, at det modtagende selskab beholder anparterne i A ApS i mere end 3 år?
Svar
  1.  ja
  2.  ja
  3. bortfalder
Beskrivelse af de faktiske forhold

X har pt. ejerskabet til alle anparterne i A ApS. Han ønsker nu at foretage en skattefri anpartsombytning med et cypriotisk selskab, der herefter bliver holdingselskab til A ApS.

Det modtagende cypriotiske selskab vil antagelig beholde anparterne i A ApS i mere end 3 år. X vil gerne acceptere et vilkår herom.

Det kan lægges til grund, at X vil opfylde alle de krav, der fremgår af ABL § 36A. Der tænkes f.eks. på kravet om, at der ikke vil blive udloddet mere end årets overskud mv.

Det kan endvidere lægges til grund, at det modtagende cypriotiske selskab er et selskab omfattet af 90/434/EØF.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Nærværende skrivelse er foranlediget af aktieavancebeskatningslovens §36A, stk. 10, hvor det fremgår, at bestemmelsen ikke kan benyttes, hvis en selskabsaktionær i det erhvervede selskab ønsker at ombytte anparterne i det erhvervede selskab med anparter i et udenlandsk selskab.

X er selvfølgelig ikke omfattet af ordlyden da han er personlig aktionær, men problemet er samspillet med aktieavancebeskatningslovens §36A, stk. 5.

Hvis det erhvervende cypriotiske selskab får ledelsens sæde på Cypern, så vil aktieavancebeskatningslovens § 36A naturligvis ikke kunne praktiseres da avancen på de ombyttede anparter udgår af dansk beskatning.

Problemet kan efter min mening løses ved et ejertidsvilkår på 3 år.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Rådgiver har anført, at det kan lægges til grund, at betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 36A, vil være opfyldt. Endvidere er det anført, at det erhvervende selskab er et selskab, som er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 direktiv 90/434/EØF.

Da aktionæren i det erhvervede selskab er en fysisk person, X, er han ikke omfattet af bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 10.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Såfremt betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 36A er opfyldt, som anført ovenfor, og navnlig betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 7 vedrørende udbyttebegrænsning i 3 år fra ombytningstidspunktet overholdes, kan skattefriheden for anpartsombytningen ikke tilbagekaldes.

Et efterfølgende salg af anparterne i A ApS inden 3 år kan ikke i sig selv medføre fortabelse af skattefriheden ved anpartsombytningen.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med "ja". Skatteyderen kan evt. blive omfattet af Ligningslovens § 16H.

Sagsfremstillingen har været sendt i høring hos Skattecenter Y, som udtaler:

A ApS er stiftet pr. 20. juni 2006, og der foreligger ingen offentliggjorte årsrapporter. Selskabskapitalen er ved stiftelsen på 125.000 kr., og vi har ingen yderligere oplysninger om kapitalen pt., selskabets aktivitet eller lignende.

Derudover er vi enige i udkast til bindende svar.

Sagsfremstillingen har ligeledes været sendt i høring hos rådgiver, som ikke har nogen bemærkninger hertil.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.