Dato for udgivelse
18 Dec 2008 10:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Dec 2008 16:27
SKM-nummer
SKM2008.1015.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-156755
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse, hospitalsbehandling, tilknytning
Resumé
Skatterådet har truffet afgørelse om, at et privathospital skulle beregne erhvervelsesmoms af tjenesteydelser bestående i sterilisering af katetre. Ydelserne kunne således ikke anses for momsfritagne som leveret i nærtilknytning til hospitalsbehandling, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1. Hospitalet skulle endvidere pålægge moms ved videresalg af samme ydelser til andre hospitaler.
Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 1

Henvisning
Momsvejledningen 2008-4 D.11.1.

Spørgsmål

  1. Er sterilisering af brugte katetre momsfritaget som en ydelse i nær tilknytning til hospitalsbehandling?
  2. Skal spørger tillægge moms, hvis de videresælger ydelsen sterilisering af brugte katetre til et andet hospital med en lille avance?

Svar

  1. Nej.
  2. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers aktivitet er at drive privathospital primært inden for hjertekirurgi for derigennem at være samarbejdspartner for det offentlige sygehusvæsen.

Spørger leverer p.t. kun momsfrie hospitalsydelser. Spørger er dog momsregistreret for varekøb i andre EU-lande.

Spørger ejer katetre, som kan genanvendes. De steriliseres i Tyskland. Der er tale om arbejde udført på løsøre i Tyskland, hvorefter løsøret/katetrene sendes til Danmark.

Spørger køber laboratorieydelser/sterilisering af brugte katetre af den tyske leverandør. Den tyske leverandør sender en faktura til spørger uden moms. Det er på denne baggrund afgørende for spørger at vide, hvorvidt ydelsen kan anses for en momsfri hospitalsydelse, eller om spørger skal beregne en dansk erhvervelsesmoms.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at ydelsen er momsfritaget som ydelse i nær tilknytning til hospitalsbehandling. Fritagelsen er i den danske momslovs § 13 stk. 1 nr. 1.

Fritagelsen i den danske momslov er implementeret ved momssystemdirektivets artikel 132 stk. 1 litra b):

"Artikel 132

1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

...

b) hospitalsbehandling og pleje samt transaktioner i nær tilknytning hertil udført af offentligretlige organer eller, under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for sådanne organer, af hospitaler, centre for lægebehandling og diagnostik og andre lignende behørigt anerkendte institutioner

...."

I EF-dom C-76/99 (Kommissionen mod Frankrig) har EF-domstolen fortolket bestemmelsen i forhold til laboratorieprøver. I dommen udtaler EF-domstolen, at overførsel af laboratorieprøver med henblik på medicinske analyser er fritaget. Overførslen var en konsekvens af en henvisning fra sundhedsvæsenet.

EF-domstolens fortolkning i forhold til laboratorieprøver taler for, at steriliseringsydelsen er omfattet af bestemmelsen om momsfritagelse i nær tilknytning til hospitalsbehandling.

Fritagelsen er anvendt i afgørelsen SKM2002.163.LSR, hvor Statens Seruminstituts salg af laboratorieundersøgelser blev betragtet som momsfri leverance i nær tilknytning til hospitalsbehandling. Der er her lagt vægt på, at momslovens § 13, stk. 1, nr.1 ikke skal fortolkes snævert som alene omfattende den egentlige hospitalsbehandling og lægevirksomhed, men også ydelser, der må anses som en integreret del af denne behandling.

De steriliserede katetre anvendes af spørger i forbindelse med udførelse af operationer og umiddelbart efter en operation. Katetrene er nødvendige for, at overskydende væske og blod kan komme ud af kroppen under og efter en operation.

Steriliserede katetre er uomgængeligt nødvendige for spørgers sygdomsbehandling. Da katetrene ikke kan anvendes til andet formål end sygdomsbehandling, mener vi, at sterilisering af brugte katetre er en momsfri hospitalsydelse, og spørger skal derfor ikke beregne moms ved købet.

SKATs indstilling og begrundelse

Det lægges til grund for besvarelsen, at ydelserne bestående i sterilisering af katetre har leveringssted i Danmark, jf. momslovens § 18, stk. 2, 2. pkt.

Af momslovens § 4, stk. 1, fremgår følgende:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, er følgende ydelser momsfrie:

"hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed."

Momsfritagelsen er en implementering af momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra b, der omfatter følgende ydelser:

"hospitalsbehandling og pleje samt transaktioner i nær tilknytning hertil udført af offentligretlige organer eller, under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for sådanne organer, af hospitaler, centre for lægebehandling og diagnostik og andre lignende behørigt anerkendte institutioner."

Det bemærkes, at ydelserne bestående i sterilisering af katetre leveres af det tyske selskab til spørger.

Vurderingen af, hvorvidt ydelser i form af sterilisering af katetre leveres i nær tilknytning til momsfritaget hospitalsbehandling, skal foretages med udgangspunkt i det tyske selskabs leverancer til spørger - ikke i spørgers leveringer til sine kunder.

Det bemærkes, at EF-domstolen i sagen C-76/99 (Kommissionen mod Frankrig) netop tog udgangspunkt i, at både overførslen af prøverne og analysen af prøverne blev leveret af samme laboratorium, samt at overførslen var en biydelse til den momsfritagne analyse.

Steriliseringen af katetrene kan herefter ikke anses for leveret i nær tilknytning til hospitalsbehandling, idet steriliseringen er det tyske selskabs eneste leverance - og dermed det tyske selskabs hovedleverance - til spørger.

Under hensyn til, at sterilisering af katetre ikke i sig selv kan anses for hospitalsbehandling eller en integreret del heraf i fritagelsesbestemmelsens forstand, må det tyske selskabs leverancer anses for momspligtige.

Det indstilles på denne baggrund, at det første spørgsmål besvares med "nej", samt at det andet spørgsmål besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling med den anførte begrundelse.