Dato for udgivelse
30 jun 2008 10:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 apr 2008 16:34
SKM-nummer
SKM2008.598.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
07-02257
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Omberegning af grundværdi
Resumé

Ved den ordinære vurdering i 2001 for en samvurderet grund var der ved en fejl anvendt 2 byggeretter i stedet for 4 byggeretter. Efterfølgende konstatering af fejlen begået af myndighederne ved beregning af grundværdien, kunne ikke rettes ved en senere omberegning af grundværdien. Ved omberegning af grundværdien efter vurderingslovens § 33, stk. 16, som følge af ophævelsen af samvurderingen, blev de oprindelige 2 byggeretter for den samvurderede ejendom herefter fordelt med 1 byggeret til hver ejendom.

Reference(r)

Afskrivningsloven §§ 1 og 14

Klagen vedrører omberegning af grundværdien i 2001 niveau.

Den omberegnede grundværdi i 2001 niveau er af vurderingsankenævnet ansat til:

Grundværdi 395.100 kr.

Landsskatterettens afgørelse

Den omberegnede grundværdi i 2001 niveau ændres til 221.100 kr.

Sagens oplysninger

Ejendommene beliggende X og Y er henholdsvis en ubebygget sommerhusgrund på 2.911 m2 og et sommerhus med et grundareal på 6.423 m2.

Klageren ejer begge ejendomme, og de to ejendomme har indtil 2006 været samvurderet.

Hver ejendom har sit selvstændige matrikelnummer. Klageren har jf. vurderingslovens § 33, stk. 15 anmodet om at få vurderingerne for de to ejendomme opdelt, og ejendommene vurderet hver for sig.

Ved den almindelige vurdering pr. 1. januar 2001 er der for den samlede ejendom ved beregningen af grundværdien anvendt 2 byggeretter.

Ved vurderingen pr. 1. januar 2002 indgik der i beregningen af grundværdien for den samlede ejendom 4 byggeretter.

Ved den herefter særskilte vurdering er den omberegnede grundværdi pr. 1. januar 2001 beregnet med samlet 4 byggeretter.

Vurderingsankenævnets afgørelse

Vurderingsankenævnet giver klageren medhold i, at de to ejendomme skal vurderes særskilt, og der sker genoptagelse af vurderingerne fra og med vurderingsåret 2002.

Det anføres, at der efter vurderingslovens § 8, stk. 3 skal foretages en omberegning af ejendomsværdien i såvel 2001 som 2002 niveau, og at ankenævnet er enig med vurderingsmyndigheden i, at vurderingerne skal foretages som anført i vurderingsmyndighedens agterskrivelser af 9/8 2006.

Med hensyn til den værdimæssige forskel i grundværdien bemærkes det, at denne skyldes at der på omberegningstidspunktet i 2003 er medregnet 3 byggeretter i ansættelsen, hvor der i den oprindelige vurdering i 2001 - dvs. for adskillelsen - kun var medregnet 2 byggeretter.

Ejerens påstand og argumenter

Der nedlægges påstand om, at omberegningen af grundværdien i 2001 niveau medfører en stigning i skatten, hvilket efter klagerens opfattelse er i strid med skattestoppet.

Det gøres gældende, at den omberegnede grundværdi i 2001 niveau for de to ejendomme til sammen skal være af samme størrelse, som den samlede grundværdi ved den almindelige vurdering pr. 1. januar 2001.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Vurderingslovens § 33, stk. 16-18, som hjemler omberegning af grundværdien, er indsat ved lov nr. 1047 af 17. december 2002.

Omberegning af grundværdien sker ved ændring af grundens størrelse, anvendelse mv., således at loftet for grundskylden tilpasses de ændrede forhold.

I nærværende sag er hjemlen til omberegningen af grundværdien vurderingslovens § 33, stk. 16, idet der er sket en matrikulær ændring af grundarealet.

Af bemærkningerne til § 33, stk. 16-18 fremgår det, at omberegningen af tekniske grunde sker med udgangspunkt i det seneste år, hvor den faktiske grundværdi har ligget til grund for påligningen af grundskyld. Det vil sige, i det år, hvor der senest har været sammenfald mellem den aktuelle grundværdi og den afgiftspligtige grundværdi.

Videre fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at grundværdierne pr. 1. januar 2001 vil danne grundlag for ordningens start.

Ved omberegningen anvendes det vurderingsniveau, som var gældende i det år, som skal omberegnes.

Landsskatteretten lægger til grund, at det er korrekt, at der i nærværende sag er foretaget en omberegning af grundværdien for 2001.

Retten er endvidere af den opfattelse, at der ikke ses at være grundlag for ved omberegningen at anvende 4 byggeretter, idet der ved den oprindelige vurdering pr. 1. januar 2001 kun er anvendt 2 byggeretter.

Det forhold, at myndighederne bliver opmærksomme på, at en ejendom tidligere har været vurderet på et forkert grundlag eller der har været anlagt et forkert skøn, har efter rettens opfattelse ingen betydning i omberegningssituationen. Skatteloftet hviler på tidligere vurderinger, og fejl begået her kan ikke rettes ved senere omberegninger, jf. vurderingsvejledningens afsnit F.1.

De 2 byggeretter anses herefter at skulle fordeles med 1 byggeret til hver ejendom.

Ved omberegning af grundværdien anses en normalgrundstørrelse på 1.500 m2 desuden at skulle benyttes, idet der heller ikke her anses at være grundlag for en ændring i forhold til den oprindelige vurdering 1. januar 2001.

Den oprindelige beregning af grundværdien pr. 1. januar 2001 er som følger:

3.000 m2 à 60 kr.

180.000 kr.

2 byggeretter à 72.000 kr.

144.000 kr.

6.334 m2 à 12 kr.

76.008 kr.

I alt

400.008 kr.

Grundværdi afrundet

400.000 kr.

Den omberegnede grundværdi i 2001 niveau vil herefter kunne beregnes som følger:

1.500 m2 à 60 kr.

90.000 kr.

1 byggeret à 72.000 kr.

72.000 kr.

4.923 m2 à 12 kr.

59.076 kr.

I alt

221.076 kr.

Grundværdi afrundet

221.100 kr.

Omberegningen af grundværdien i 2001 niveau ændres herefter fra 395.100 kr. til 221.100 kr.