Dato for udgivelse
02 Oct 2008 11:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 May 2008 09:55
SKM-nummer
SKM2008.790.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-3822-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forældelse
Emneord
Andelsboligforening, skattefri, virksomhed, nedsættelse, fortjeneste
Resumé
Skatteministreriet tog bekræftende til genmæle i en sag om anerkendelse af nedsættelse af andelsboligforenings skattepligtige fortjeneste ved overgang til skattefri virksomhed.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 5, stk. 6
Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.B.2.2

Parter

Andelsboligforeningen H1
(advokat Jakob Krogsøe)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Bodil Dalgaard Hammer)

Afsagt af landsdommerne

M. Levy, Kaspar Linkis og Anne-Marie Boysen (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 21. december 2006, har sagsøgeren, Andelsboligforeningen H1, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at Andelsboligforeningen H1's skattepligtige fortjeneste ved overgang til skattefri virksomhed for indkomståret 2002 nedsættes fra 582.550 kr. til 347.482 kr.

Da sagsøgte under sagen har anerkendt nedsættelsen af den skattepligtige fortjeneste, dømmes sagsøgte i overensstemmelse med sagsøgerens påstand som nedenfor bestemt.

Retten har ved fastsættelsen af sagens omkostninger lagt vægt på sagens genstand, forløb og resultat. Sagsøgerens skattepligtige fortjeneste er efter sagens udfald blevet nedsat med 235.068 kr. Det af sagsøgeren vundne beløb udgør herefter 70.520,40 kr. (skatteværdien af det beløb, hvormed skatteforhøjelsen blev reduceret, 235.068 kr., med en selskabsskatteprocent på 30 for indkomståret 2002).

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgeren, Andelsboligforeningen H1's, skattepligtige fortjeneste ved overgang til skattefri virksomhed for indkomståret 2002 nedsættes fra 582.550 kr. til 347.482 kr. Herudover skal Skatteministeriet inden 14 dage til Andelsboligforeningen H1, betale sagens omkostninger med 17.000 kr., heraf 4.000 kr. til godtgørelse af retsafgift.