Dato for udgivelse
19 aug 2008 10:21
SKM-nummer
SKM2008.673.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-00620
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Modregning og transport
Emneord
Modregning, overskydende skat, studiegæld
Resumé

Der kunne ske modregning i overskydende skat for forfalden studiegæld, selv om den overskydende skat var opstået som følge af indtægtsnedgang i forbindelse med børnepasningsorlov.

Reference(r)

Inddrivelsesloven § 1

Klagen vedrører modregning i overskydende skat for studiegæld.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster Inddrivelsescentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren modtager dagpenge og bor alene sammen med sine to børn under 18 år.

Klageren oparbejdede i løbet af sin studietid en studiegæld, som den 3. oktober 2006 udgjorde 269.836,61 kr.

Ved brev af 18. august 2006 til klageren meddelte Inddrivelsescentret, at Inddrivelsescentret havde overtaget klagerens studiegæld til inddrivelse. Det fremgik endvidere af brevet, at hvis klageren ikke kunne indfri gælden inden 14 dage, skulle hun afdrage gælden med 1.500 kr. pr. måned fra 1. oktober 2006, og at Inddrivelsescentret ville modregne, selvom klageren overholdt betalingsordningen. Klageren overholdt ikke betalingsordningen.

Inddrivelsescentret meddelte ved brev af 4. september 2006, at klageren skulle afdrage på studiegælden med 1.500 kr. pr. måned fra 1. november 2006. Hvis klageren ikke kunne betale den månedlige ydelse, kunne hun søge om henstand med betalingen eller nedsat ydelse. Det fremgik endvidere af brevet, at Inddrivelsescentret ville modregne i klagerens overskydende skat og andre tilgodehavender hos staten, selvom hun overholdt betalingen. Klageren overholdt ikke denne betalingsordning.

Ved brev af 8. juni 2007 imødekom Inddrivelsescentret klagerens anmodning om, at afdraget på studiegælden blev nedsat til 1.000 kr. pr. måned fra 1. juli 2007. Det fremgik endvidere af brevet, at Inddrivelsescentret ville modregne i klagerens overskydende skat og andre tilgodehavender hos staten, selvom hun overholdt betalingen. Klageren har overholdt denne betalingsaftale.

Klagerens årsopgørelse nr. 2 for indkomståret 2006 udviste en overskydende skat på 20.942 kr. Det fremgik af årsopgørelsen, at klagerens renteudgifter vedrørende studiegælden udgjorde 55.696 kr. Renteudgifterne var fratrukket i kapitalindkomsten. Det fremgik endvidere af årsopgørelsen, at klagerens overskydende skat var tilbageholdt, da SKAT ville undersøge, om der var gæld, som skulle dækkes af den overskydende skat.

Inddrivelsescentrets afgørelse

Inddrivelsescentret har foretaget modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2006 med 19.271 kr. Inddrivelsescentret har ved genvurdering af sagen i forbindelse med klagen til Landsskatteretten fastholdt denne afgørelse.

Modregningen er sket efter dansk rets almindelig modregningsregler, der er fastsat ved retspraksis.

Modregningen vedrører kun den gæld, som Inddrivelsescentret har modtaget til inddrivelse.

I en udtalelse til Landsskatteretten har Inddrivelsescentret anført, at Inddrivelsescentret kan foretage modregning, selvom klageren har overholdt den indgåede afdragsordning, hvis der forudgående tages forbehold herfor. Inddrivelsescentret har ved breve af 18. august 2006 og 4. september 2006 gjort klageren opmærksom på denne modregningspraksis.

Inddrivelsescentrets modregningsret gælder ifølge almindelige retsgrundsætninger, efter hvilke enhver af de parter, som har en gensidig forfalden fordring på hinanden, kan kræve modregning på betingelse af, at fordringerne er udjævnelige. Modregningen kan ske ved en af parterne ensidig erklæring og uden grundlag i en egentlig aftale. Der behøves ikke samtykke fra modparten.

Inddrivelsescentret kan afstå fra at modregne i overskydende skat, hvis klageren dokumenterer, at det vil være velfærdstruende for hende, at modregningen fastholdes. Klageren har ikke oplyst om forhold, der kan begrunde en fravigelse af Inddrivelsescentrets modregningspraksis.

Klagerens overskydende skat for indkomståret 2006 er opstået som følge af, at klageren i overensstemmelse med reglerne har fået de ikke betalte renter på studiegælden i Økonomistyrelsen overført som rentefradrag i de år, hvor klageren har misligholdt gælden.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om, at modregningen i overskydende skat ophæves.

Klageren har frivilligt indgået en afdragsordning med Inddrivelsescentret, selvom hun forsørger to børn og kun modtager dagpenge. Det er derfor ikke rimeligt, at der foretages modregning i klagerens overskydende skat.

Den overskydende skat er opstået som følge af, at klageren indbetalte for meget skat i en periode, hvor hun havde børnepasningsorlov.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det antages, at tilgodehavender hos det offentlige kan have en sådan karakter, at modregningen heri er udelukket, jf. således Inddrivelsesvejledningen 2007, afsnit K.6. Tilgodehavender i form af overskydende skat har ikke en sådan karakter.

Det forhold, at en del af den overskydende skat skulle være opstået som følge af, at klagerens indkomst ikke var forskudsregisteret korrekt, kan ikke medføre, at modregningen ophæves. Klageren skulle i stedet have søgt sin forskudsopgørelse ændret og eventuelt søgt om nedsættelse af det månedlige afdrag på gælden.

Det må endvidere antages, at for så vidt angår studiegæld, for hvilken der er indgået en afdragsordning, der overholdes, er det en betingelse for modregning, at restanceinddrivelsesmyndigheden har taget forbehold om at foretage modregning. Inddrivelsescentret har ved breve af 18. august 2006, 4. september 2006 og 8. juni 2007 taget et sådan forbehold. Det forhold, at klageren overholder den indgående afdragsordning, er derfor ikke til hinder for, at der foretages modregning.

Der gælder ikke særlige modregningsregler vedrørende studiegæld. Modregning kan derfor kun gennemføres, hvis visse betingelser er opfyldt.

Kravene skal være udjævnelige. Det betyder, at modfordringen, dvs. modregnerens krav, kan benyttes til rigtig opfyldelse af hovedfordringen, dvs. modpartens krav. Betingelsen er opfyldt, hvis begge fordringer er pengefordringer.

Modfordringen skal endvidere være retskraftig. Modfordringen må således ikke være bortfaldet, f.eks. ved akkord, forældelse, præklusion eller gældssanering.

Modfordringen skal endvidere være forfalden til betaling, og frigørelsestiden, dvs. det tidspunkt, hvor debitor kan frigøre sig for sin gæld, skal være indtrådt for hovedfordringen.

Både kravet på studiegæld og klagerens krav på overskydende skat er pengekrav. Fordringerne er derfor udjævnelige.

Kravet på studiegæld tilkommer staten. Da klagerens krav på overskydende skat er et krav mod staten, er der således gensidighed mellem de to fordringer.

Kravet på studiegælden var forfalden til betaling, da modregningen blev foretaget. Endvidere var frigørelsestiden for klagerens krav på overskydende skat indtruffet på dette tidspunkt.

Betingelserne for at foretage modregning til dækning af klagerens studiegæld var således opfyldt.

Inddrivelsescentrets afgørelse stadfæstes derfor.