Dato for udgivelse
24 nov 2008 11:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 nov 2008 11:39
SKM-nummer
SKM2008.940.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS K-2707/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Arv og gaver
Emneord
Domstolsprøvelse, afvisning, fristoverskridelse
Resumé

Efter bevisførelsen lagde retten til grund, at retssagen var anlagt den 4. oktober 2007 dagen efter udløbet af tremånedersfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

Retten afviste derfor sagen.

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3
Henvisning
Processuelle regler 2008-4 I.1.3

Parter

H1 Fond
(Advokat T. Ingemann Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af byretsdommer

Finn Haargaard

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøgeren, H1 Fonds påstand er, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at bevilge sagsøgeren fritagelse for betaling af boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Sagsøgtes påstand er afvisning, subsidiært frifindelse. Afvisningspåstanden begrundes i, at sagen er anlagt efter udløbet af 3-måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

Denne afgørelse vedrører alene afvisningsspørgsmålet, der er udskilt til særskilt behandling. Parterne har erklæret sig enige i, at retten træffer afgørelse herom på skriftligt grundlag.

Oplysningerne i sagen

I forbindelse med behandlingen af et dødsbo, hvor sagsøgeren ifølge testamente er universalarving, meddelte SKAT afslag på sagsøgers ansøgning om boafgiftsfritagelse.

Sagsøger indbragte spørgsmålet for Landsskatteretten, der ligeledes meddelte afslag på det ansøgte ved afgørelse af 3. juli 2007.

Nærværende sag vedrører prøvelse af Landsskatterettens afgørelse.

Sagsøger indgav stævning, dateret den 2. oktober 2007. Fremsendelsesbrevet er ligeledes dateret den 2. oktober. Det anføres, at stævningen er "OVERBRAGT".

Det er under sagen oplyst, at G1 på sagsøgers advokats kontor afhentede stævning m.v. den 2. oktober 2007, at forsendelsen ikke blev afleveret til retten den pågældende dag, men at forsendelsen på ny den 3. oktober 2007 blev afhentet på sagsøgers advokats kontor af en repræsentant for G1.

Under sagen har sagsøger fremlagt en "intern kvittering" af 3. oktober 2008 [2007.red.SKAT] fra G1 (bilag 6c), hvori modtagelsesrubrikken er udfyldt med en underskrift.

Rettens modtagestempel på fremsendelsesbrevet og kassestempel på stævningen er dateret den 4. oktober 2008 [2007.red.SKAT].

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har gjort gældende, at stævningen er indgivet rettidigt og dermed inden fristens udløb for sagsanlæg. Stævning inklusive bilag er afleveret til og modtaget af retten den 3. oktober 2007, hvilket dokumentere af, at en medarbejder ved retten har påtegnet G1s interne kvittering af 3. oktober 2008 [2007.red.SKAT].

Sagsøgte har gjort gældende, at stævningen er modtaget af retten den 4. oktober 2007, som det fremgår af stævningens kassestempel og fremsendelsesbrevets modtagestempel. Da 3-månedersfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, udløb den 3. oktober 2007, er sagen anlagt efter fristudløb og skal afvises. Det bestrides, at sagsøger har dokumenteret, at sagen er anlagt den 3. oktober. De af sagsøger fremlagte kvitteringer fra G1 dokumenterer ikke, at de omhandlede forsendelser vedrører stævningen i nærværende sag, ligesom det ikke kan lægges til grund, at den person, der har underskrevet i modtagefeltet på den som bilag 6e fremlagte interne kvittering, er medarbejder ved retten.

Rettens begrundelse og afgørelse

Sagen er anlagt ved indlevering af stævning til retten, jf. retsplejelovens § 348, stk. 1.

Retten har påført stævningens fremsendelsesbrev et modtagestempel, dateret den 4. oktober 2007, og stævningen et kassestempel, dateret samme dag.

Sagsøger har ikke dokumenteret, at den person, der har underskrevet modtagerubrikken i den som bilag 6c fremlagte "interne kvittering" fra G1 er en repræsentant for retten. Det bemærkes i denne forbindelse, at den pågældende ikke har stemplet kvitteringen med rettens stempel.

Retten må herefter lægge til grund, at sagen er anlagt den 4. oktober 2007, dagen efter udløbet af 3-måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

Da der ikke findes grundlag for at bortse fra fristoverskridelsen, tages sagsøgtes afvisningspåstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagen afvises.

Inden 14 dage betaler sagsøgeren, H1 Fond, sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, med 6.000,00 kr.