Dato for udgivelse
28 jan 2008 15:47
SKM-nummer
SKM2008.89.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1801-0523
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ophør af virksomhed
Emneord
Anmodning om genoptagelse, væsentlig interesse, direkte interesse, individuel interesse, retlig interesse
Resumé
 Anmodning om genoptagelse for selskabet A, indgivet d. 29. okt. 2007, blev ikke imødekommet, da selskabet var ophørt ved likvidation d. 25. april 2007.
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 40, stk. 1

Landsskatterettens afgørelse

Anmodningen om genoptagelse er ikke imødekommet.

Sagens oplysninger

Advokatfirmaet B har ved brev af 29. oktober 2007 bedt Landsskatteretten om at genoptage Landsskatterettens kendelse af 3. april 2006 for A A/S, j.nr. 2-5-1801-0429.

Klagerens påstand og argumenter

Som begrundelse for at få sagen genoptaget har B henvist til Landsskatterettens brev af 3. april 2006, hvor Landsskatteretten i forbindelse med kendelsen for A A/S, j. nr. 2-5-1801-0429 har anført, at Landsskatteretten vil genoptage A A/S´ sag, hvis Østre Landsrets dom af 19. december 2005 (Bekaert Handling Group A/S) ændres ved Højesteret.

Østre Landsrets dom af 19. december 2005 (Bekaert Handling Group A/S) blev ændret ved Højesterets dom af 24. oktober 2007. B har ved genoptagelsesanmodningen af 29. oktober 2007 gjort opmærksom på, at A A/S´ tilgodehavende hos SKAT er transporteret til C Ltd., c/o B, att. D, og at dette skete for at muliggøre en afslutning af A A/S´ likvidation. Der er henvist til vedlagt brev af 6. juli 2007 fra D, B til Skattecentret, hvoraf følgende fremgår:

"A A/S i likvidation - CVR-nr. XXX

I forbindelse med likvidationen af A A/S har selskabet transporteret et muligt tilgodehavende hos skattevæsenet til C Ltd., c/o B, att. D.

Det transporterede tilgodehavende udgør det mulige krav mod SKAT i forbindelse med sagens om fradrag for omkostninger til rådgiver på DKK 3.649.684 i forbindelse med A A/S´ køb af E A/S. Jeg henviser til vedlagte brev fra Landsskatteretten af 3. april 2006, hvoraf fremgår, at Landsskatteretten vil genoptage sagen, såfremt Østre Landsrets dom af 19. december 2005 i sagen vedrørende Bekaert Handling Group ændres ved Højesteret.

....."

A A/S er ophørt ved likvidation den 25. april 2007.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Landsskatterettens brev af 3. april 2006 er et genoptagelsestilsagn afgivet til A A/S i forbindelse med afsigelse af kendelsen af 3. april 2006 for A A/S vedrørende indkomstårene 1998 og 1999.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 40, stk. 1 kan en klage til Landsskatteretten indgives af enhver, der har en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i den afgørelse, der klages over.

A A/S er likvideret den 25. april 2007 og eksisterer således ikke på tidspunktet for fremsendelse af repræsentantens genoptagelsesanmodning af 29. oktober 2007. A A/S kan herefter ikke anmode om genoptagelse af Landsskatterettens kendelse af 3. april 2006.

C Ltd. kan ikke anmode om genoptagelse af Landsskatterettens kendelse af 3. april 2006, idet C Ltd. ikke har en retlig interesse i sagen efter skatteforvaltningslovens § 40, stk. 1. C Ltd. kan alene anses at have en økonomisk interesse i sagen, jf. transporten af et muligt økonomisk krav mod SKAT.

Landsskatteretten imødekommer herefter ikke B´s anmodning om genoptagelse af sagen for A A/S, j nr. 2-5-1801-0429.