Dato for udgivelse
07 aug 2008 13:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 jun 2008 14:31
SKM-nummer
SKM2008.654.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-112477
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Medarbejderaktier, almene kriterier, favørelement
Resumé
Skatterådet bekræfter, at den påtænkte medarbejderaktieordning opfylder betingelserne i Ligningslovens § 7 A. Skatterådet bekræfter endvidere, at markedskursen på aktierne, som fastlagt af B-bank, kan accepteres ved opgørelsen af favørelementet i relation til Ligningslovens § 7 A.
Hjemmel
08-000079
Reference(r)
Ligningslovens § 7 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3, A.B.1.10

Af hensyn til tavshedspligten er afgørelsen offentliggjort i redigeret form.

Spørgsmål

  1. Vil den påtænkte medarbejderaktieordning opfylde betingelserne i ligningslovens § 7 A?
  2. Vil markedskursen på aktierne, som fastlagt af banken B A/S, kunne accepteres ved opgørelse af favørelementet i relation til ligningslovens § 7 A?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S er en dansk virksomhed med udenlandske koncernforbundne selskaber.

A A/S påtænker at udbyde medarbejderaktier efter reglerne i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1.

Det er en helt afgørende forudsætning for A´s beslutning om at etablere medarbejderaktieordningen, at de involverede danske medarbejdere kan have tillid til, at ordningen opfylder betingelserne for skattefritagelse efter reglerne i ligningslovens § 7 A, stk. 1.

A A/S har i forvejen en medarbejderobligationsordning efter ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, for selskabets danske medarbejdere, og selskabet har tidligere gennemført lignende medarbejderaktieordninger.

Medarbejderaktieordningen svarer i et vist omfang til en tidligere medarbejderaktieordning, der blev gennemført i A A/S. På daværende tidspunkt blev der indhentet bindende forhåndsbesked.

Medarbejderaktier

Direktionen ønsker at tilbyde medarbejderne i A A/S mulighed for at tegne medarbejderaktier til favørkurs.

Medarbejderaktieordningen går ud på, at medarbejderne får mulighed for at tegne medarbejderaktier til halv pris, dvs. 50 % af den kursværdi, som banken B A/S fastsætter i forbindelse med generalforsamlingen i 2008 ud fra selskabets vedtægter.

Det skal i relation til erhvervelsestidspunktet bemærkes, at dette forventes at blive ved udløbet af tegningsperioden. På denne dag vil A A/S være i besiddelse af samtlige tegningsblanketter, og den endelige afklaring af, om ordningen gennemføres, vil blive foretaget denne dag. Samtidig vil fordeling af aktierne ved eventuel over- eller undertegning blive foretaget denne dag. Det er således denne dag, hvor medarbejderne endelig erhverver ret til de tegnede aktier.

For det tilfælde at det samlede antal aktier, som medarbejderne ønsker at tegne, overstiger et på forhånd fastsat antal, vil der ske en reduktion i antallet af de aktier, som medarbejderne kan tegne. Ved overtegning reduceres således i første omgang antallet af aktier hos de medarbejdere, der har ønsket at tegne det maksimale antal. Hvis der herefter fortsat er behov herfor, reduceres antallet hos de medarbejdere, der har ønsket at tegne færre aktier osv.

Ved undertegning vil medarbejdere, som måtte ønske det få mulighed for at tegne yderligere aktier. Det vil blive muligt at tegne ekstra aktier til samme favørpris.

Afgrænsning af medarbejdergruppen

Afgrænsningen af hvilke medarbejdere, der kan tegne aktier, sker efter følgende kriterier:

1. Kun medarbejdere i A A/S og i danske selskaber, hvor A A/S direkte eller indirekte pr. 1. januar 2008 ejer mere end 50 % af selskabskapitalen og stemmerne, vil få adgang til at tegne aktier. Herunder også medarbejdere i nystiftede selskaber, hvor aktiver og passiver primært stammer fra et af de danske selskaber i koncernen, hvor ejerbetingelserne er opfyldt.

2. Kun medarbejdere i udvalgte udenlandske datterselskaber vil få adgang til at tegne. Medarbejdere i datterselskaber i visse lande vil blive udelukket fra deltagelse. Det drejer sig om lande, hvor nationale valutarestriktioner m.v. eller strenge prospektkrav eller lignende har til følge, at A A/S ikke ønsker at tilbyde medarbejderne tegningsretter.

3. Kun medarbejdere, som er i fast ansættelse, vil få adgang til at tegne aktier. Ved fast ansættelse forstås medarbejdere, som umiddelbart før erhvervelsestidspunktet har været beskæftiget i koncernen mere end 8 timer pr. uge. Ved bevilget eller berettiget orlov (såsom militærtjeneste, barselsorlov, forældreorlov, uddannelsesorlov, udstationering eller lignende bevilget eller berettiget orlov) bedømmes arbejdstiden pr. uge på tidspunktet umiddelbart før orlovens start.

4. Medarbejderne skal være i uopsagt stilling på erhvervelsestidspunktet. Medarbejdere ansat i tidsbegrænset stilling anses ikke for at være opsagte og kan derfor deltage i ordningen. Også medarbejdere, som på erhvervelsestidspunktet er opsagt på grund af alder til pensionering (herunder efterløn m.v.) kan deltage i ordningen.

I modsætning til selskabets tidligere medarbejderaktieordninger kan alle medarbejdere tegne lige mange aktier, uanset anciennitet.

Der tilbydes aktietegning til medarbejdere i de danske selskaber og i en række af selskabets udenlandske datterselskaber.

Som omtalt vil nogle lande ikke blive omfattet af medarbejderaktieordningen. Som et led i undersøgelsen af mulighederne for at gennemføre en global medarbejderaktieordning har repræsentanten på foranledning af A A/S rettet forespørgsel til repræsentantens kontorer i de lande, hvor A A/S har datterselskaber. Efter en foreløbig bearbejdning af svarene fra de enkelte lande har repræsentanten konstateret, at det i en række lande af forskellige årsager enten er helt umuligt eller særdeles vanskeligt at gennemføre en medarbejderaktieordning.

Repræsentanten har på nuværende tidspunkt ikke færdiggjort sine undersøgelser vedrørende forholdene i de enkelte lande. På den baggrund kan det endnu ikke oplyses, hvilke lande, der bliver omfattet og hvilke lande, der bliver undtaget i ordningen.

A A/S vil ikke tilbyde aktier til medarbejdere i datterselskaber i lande, hvor det enten af lovmæssige årsager er umuligt at gennemføre ordningen eller fordi der i landene er væsentlige økonomiske og tidsmæssige hindringer for ordningens etablering.

Sådanne hindringer kan være, at det enten ikke er tilladt at eje udenlandske aktier, eller at valutabestemmelserne er så restriktive, at det ikke vil være muligt at købe aktier i A A/S.

Andre lande har strenge nationale krav til udarbejdelse af prospekter, som er meget dyre og tidskrævende. A A/S kan vælge på denne baggrund at fravælge disse lande, da omkostningerne til udarbejdelse af prospekter vil stå i åbenlyst misforhold til dels antallet af medarbejdere i disse lande, dels omkostningerne ved medarbejderaktieordningen i sin helhed. Derudover vil en udarbejdelse af de krævede prospekter medføre betydelige forsinkelser i ordningens gennemførelse.

Medarbejderne i lande, hvor ovennævnte hindringer findes, vil ikke blive tilbudt at deltage i medarbejderaktieordningen.

Aktieklasser

Medarbejderaktierne vil være B-aktier. B-aktierne har samme rettigheder som selskabets øvrige B-aktier og medarbejderaktierne udgør ikke en særlig aktieklasse.

B-aktierne giver hver en stemme på generalforsamling og vil give ret til udbytte for regnskabsåret for 2008.

Betingelserne i ligningslovens § 7 A, stk. 2, sidste punkt vil således være opfyldt.

Båndlæggelse

De erhvervede aktier vil blive båndlagt fra erhvervelsestidspunktet i 2008 og indtil 5 år efter udløbet af kalenderåret 2008. I denne periode kan medarbejderne hverken overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over aktierne.

Båndlæggelsen kan alene hæves, hvis medarbejderen i båndlæggelsesperioden dør eller bliver berettiget til at modtage højeste eller mellemste førtidspension efter de indtil 1. januar 2003 gældende regler i lov om social pension, eller vedkommende bliver berettiget til førtidspension efter de nu gældende regler herom.

Udstedes der fondsaktier, nye aktier med fortegningsret for aktionærerne, eller fremkommer der provenu ved salg af tegningsrettigheder på grundlag af de båndlagte aktier, vil båndlæggelsen tillige omfatte dette.

Betingelsen om båndlæggelse i § 7 A, stk. 1, nr. 1 vil hermed være opfyldt.

Begrænsning af favørelementet til 10 % af årslønnen

Værdien af favørelementet vil ikke overstige 10 % af den ansattes løn. Det bemærkes, at bestyrelsen i A A/S endnu ikke har fastsat den endelige tegningskurs. Som nævnt bliver medarbejderaktierne udbudt til 50 % af markedskursen.

Favørelementet ved et køb af maksimalantallet af medarbejderaktier vil i denne situation svare til i alt 10.000 kr.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Det er repræsentantens opfattelse, at afgrænsningen af medarbejdergruppen er sket efter almene kriterier, og at betingelserne i ligningslovens § 7 A, stk. 2 herom dermed er opfyldt. De anførte kriterier medfører ifølge praksis på området ikke, at ordningen mister sin generelle karakter eller kommer til at favorisere en bestemt medarbejdergruppe.

Repræsentanten henviser til Skatterådets svar i SKM2006.514.SR, hvor Skatterådet præciserer, at der er valgfrihed med hensyn til, om et selskab tilbyder de ansatte i selskabets udenlandske datterselskaber at deltage i en ordning omfattet af ligningslovens § 7 A.

Ad spørgsmål 2

Beregningen af favørelementet i forhold til 10 %´s grænsen i LL § 7 A og selskabets fradrag for udgifterne ved ordningen, jf. SL § 6, stk. 1, litra a, vil ske på baggrund af aktiernes markedskurs, som fastsat på selskabets generalforsamling i 2008.

Markedskursen fastsættes ifølge selskabets vedtægter i overensstemmelse med en vurdering foretaget af B A/S. Den fastsatte kurs gælder indtil næste generalforsamling.

Den beregnede kurs anvendes i forbindelse med samtlige overdragelser af aktier i A A/S, herunder f.eks. ved overdragelse af aktier mellem interesseforbundne personlige aktionærer i selskabet.

For medarbejderne vil den vedtægtsbestemte beregnede kurs blive anvendt både ved fastlæggelse af kursen ved tildelingen af aktier/tegningsretter og ved et eventuelt senere salg af aktierne til fonden eller selskabet. Kursberegningsmodellen vil ikke finde anvendelse, hvis A A/S er blevet børsnoteret på overdragelsestidspunktet.

Det er repræsentantens opfattelse, at kursen fastsat på generalforsamlingen må betragtes som et forsvarligt udtryk for markedsværdien af aktierne. Det skal i den forbindelse nævnes, at Ligningsrådet i sin afgørelse vedrørende den tidligere medarbejderaktieordning accepterede denne kursfastsættelse ud fra samme kursberegningsmodel.

Tilsvarende har Ligningsrådet tidligere i en afgørelse fra 2003 anerkendt samme kursberegningsmetode i forbindelse med overdragelse af aktier mellem interesseforbundne aktionærer i A A/S.

Efter repræsentantens opfattelse kan kursen derfor anerkendes både ved opgørelsen af favørelementet i relation til LL § 7A og ved opgørelsen af selskabets fradrag for udgifterne ved ordningen.   

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Direktionen ønsker at tilbyde medarbejderen i A A/S samt en række datterselskaber mulighed for at tegne medarbejderaktier til favørkurs.

A A/S ønsker at tilbyde medarbejder-favøraktier i henhold til reglerne herom i LL § 7 A, stk. 1, nr. 1, hvorefter medarbejderne ikke beskattes af det favørelement, som de modtager af arbejdsgiveren. For at opnå skattefrihed efter LL § 7 A, er der en række betingelser, der skal være opfyldt.

For det første skal der være tale om en generel ordning, dvs. adgangen til at erhverve aktierne skal stå åben for alle ansatte i virksomheden, jf. LL § 7 A, stk. 2, 1. pkt. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes.

Ifølge det oplyste sker afgrænsningen af hvilke medarbejdere, der kan tegne aktier til favørkurs efter følgende kriterier:

  1. Kun medarbejdere i A A/S og i danske selskaber, hvor A A/S direkte eller indirekte pr. 1. januar 2008 ejer mere end 50 % af selskabskapitalen og stemmerne, vil få adgang til at tegne aktier. Herunder også medarbejdere i nystiftede selskaber, hvor aktiver og passiver primært stammer fra et af de danske datterselskaber i koncernen, hvor ejerbetingelserne er opfyldt.
  2. Kun medarbejdere i udvalgte udenlandske datterselskaber. Medarbejdere i datterselskaber i visse lande vil blive udelukket fra deltagelse. Det drejer sig om lande, hvor nationale valutarestriktioner m.v. eller strenge prospektkrav eller lignende har til følge, at A A/S ikke ønsker at tilbyde medarbejderne tegningsretter.
  3. Kun medarbejdere, som er i fast ansættelse, vil få adgang til at tegne aktier. Ved fast ansættelse forstås medarbejdere, som umiddelbart før erhvervelsestidspunktet har været beskæftiget i koncernen mere end 8 timer pr. uge. Ved bevilget eller berettiget orlov (såsom militærtjeneste, barselsorlov, forældreorlov, uddannelsesorlov, udstationering eller lignende bevilget eller berettiget orlov) bedømmes arbejdstiden pr. uge på tidspunktet umiddelbart før orlovens start.
  4. Medarbejderne skal være i uopsagt stilling på erhvervelsestidspunktet. Medarbejdere ansat i tidsbegrænset stilling anses ikke for at være opsagt, ligesom medarbejdere, som på erhvervelsestidspunktet er opsagt på grund af alder til pensionering (herunder efterløn m.v.) kan deltage i ordningen.

Det er ved afgørelsen i SKM2007.690.SR fastslået, at der er valgfrihed med hensyn til, om et selskab tilbyder de ansatte i selskabets danske datterselskaber at deltage i en ordning omfattet af LL § 7 A. SKAT finder herefter, at begrænsningen efter punkt 1 er en begrænsning efter almene kriterier, der kan accepteres i henhold til LL § 7 A.

I SKM2006.514.SR, som repræsentanten også har henvist til, fastslog Skatterådet, at der er valgfrihed med hensyn til, om et selskab ønsker at tilbyde de ansatte i selskabets udenlandske datter- og datterdatterselskaber at deltage i en ordning omfattet af LL § 7 A. SKAT finder herefter ikke, at begrænsningen efter punkt 2 er i strid med generalitetskravet i LL § 7 A.

Ifølge punkt 3 vil kun ansatte med over 8 timers ugentlig arbejdstid blive tilbudt at deltage i ordningen. En sådan begrænsning er tidligere accepteret af Skatterådet i SKM2005.382.LR.

Ifølge LL § 7 A, stk. 2 er det et krav at medarbejderne skal være i uopsagt stilling for at kunne modtage favøraktier i henhold til reglerne i LL § 7 A. For så vidt angår tidsbegrænset ansatte kan det diskuteres, hvorvidt disse er at anse som værende i opsagt stilling. Hvis de anses for at være i opsagt stilling kan de ikke tilbydes en skattefri medarbejderaktieordning i henhold til LL § 7 A. I SKM2001.560.LR fastslog Ligningsrådet, at det må anses for bedst stemmende med rådsdirektiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansatte at tillade, at tidsbegrænset ansatte er omfattet af en medarbejderaktieordning på lige fod med de øvrige ansatte. Afgrænsningen findes herefter at være i overensstemmelse med LL § 7 A.

Videre er det oplyst, at de tilbudte favøraktier vil være B-aktier i selskabet og have samme rettigheder som øvrige B-aktier. Kravet i LL § 7 A, stk. 2, sidste pkt. om at aktierne skal have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier af samme klasse, er dermed opfyldt.

Ifølge det oplyste er kravet om båndlæggelse i LL § 7A, stk. 1, nr. 1, 4. pkt. opfyldt. 

Endelig er det oplyst, at værdien af favørelementet ikke vil overstige 10 % af den ansattes løn. Den endelig tegningskurs er endnu ikke fastsat, men ifølge det oplyste vil medarbejderne blive tilbudt at tegne til 50 % af den på generalforsamlingen fastsatte markedskurs.

Da SKAT, på baggrund af ovenstående, finder, at ordningen i sin helhed opfylder betingelserne i LL § 7 A, indstiller SKAT, at der svares ja til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2

Ifølge det oplyste fastsættes markedsværdien af A A/S´s aktier én gang årligt på generalforsamlingen. Værdien fastsættes ud fra § ... i selskabets vedtægter. § ... i vedtægterne er sålydende:

"Kursværdien for aktierne fastsættes således:

Med virkning fra den ordinære generalforsamling, fastsættes aktierne kurs i overensstemmelse med en vurdering af A aktiernes markedsværdi indhentet fra B A/S eller en anden af selskabets bestyrelse valgt anerkendt bank eller fondsmæglerselskab.

Vurderingen tager udgangspunkt i en sammenligning af indtjeningen i A A/S med et gennemsnit af nøgletal for indtjeningen i en række danske og udenlandske børsnoterede selskaber med samme forretningsmæssige grundlag som A A/S samt en vurdering af A A/S´ forventede fremtidige forretningsmæssige udvikling. Beregningen af værdien pr. aktie er foretaget på basis af det fuldt udvandende antal aktier i A A/S.

Den således fastsatte markedskurs gælder frem til næste ordinære generalforsamling."

På Ligningsrådets møde i 2004 godkendte Ligningsrådet den vurderingsmetode, der var anvendt i sagen til at fastsætte aktiernes markedskurs, idet Ligningsrådet henviste til en tidligere sag, hvor metoden var godkendt ved fastsættelse af aktiernes handelsværdi ved overdragelse mellem interesseforbundne parter.

I 2004-sagen skulle metoden anvendes til at værdiansætte aktier i forbindelse med en medarbejderaktieordning omfattet af LL § 7 A.

Spørgsmål 2 i sagen var sålydende:
"Vil markedskursen på aktierne kunne accepteres til ... ved opgørelse af favørelementet i relation til ligningslovens § 7 A og statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a?"

Ligningsrådet udtalte i sin begrundelse:
"Henset til at generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen i A A/S til at gennemføre medarbejderaktieordningen jf. vedtægterne § ..., at generalforsamlingen den ... har godkendt kursen fastsat af ... til kurs ..., at Ligningsrådet i j.nr. ... afgjorde, at handelsværdien for ... aktier i A A/S blev fastsat til kurs ... ved overdragelse af en del af aktierne til ..., og at ... ved beregningen af denne kurs anvendte samme beregningsmetode, som er lagt til grund i nærværende sag, konkluderes det, at spørgsmål 2 besvares ja."

SKAT vurderer, at markedskursen, som fastlagt af B A/S ved anvendelse af samme beregningsmetode, som anvendtes i ovennævnte sager fra 2001 henholdsvis 2004, kan accepteres ved opgørelse af favørelementet i relation til ligningslovens § 7 A.

SKAT har ved sin indstilling lagt til grund, at Ligningsrådet i de tidligere sager har accepteret metoden i forbindelse med fastlæggelse af aktiernes markedsværdi. Da der i nærværende sag er tale om anvendelse af den samme metode, finder SKAT ikke grundlag for at nå et andet resultat i nærværende sag.  

SKAT indstiller derfor, at der svares ja til spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

For så vidt angår spørgsmål 1 er svaret bindende for skattemyndighederne i 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.

For så vidt angår spørgsmål 2 er der tale om anerkendelse af en bestemt værdiansættelsesmetode og ikke en eksakt kurs beregnet med baggrund i denne metode. Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år, medmindre der af skattemyndighederne i denne periode udarbejdes nye retningslinier for værdiansættelse af unoterede aktier, som har betydning for bedømmelsen af den forelagte værdiansættelsesmetode.