Dato for udgivelse
19 Dec 2008 14:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Nov 2008 09:54
SKM-nummer
SKM2008.1040.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
07-02573
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Konkurs, selskab, tab ved afståelse af aktier, noterede aktier, unoterede aktier, ejertidskrav
Resumé

Aktier, der var overgået fra noterede til unoterede aktier, opfyldte ikke betingelserne for skattefrihed i § 4, stk. 4, jf. stk. 5, i den dagældende aktiebeskatningslov.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 4, stk. 3, 4 og 5 (dagældende)

Klagen skyldes, at der ikke er godkendt tab ved afståelse af aktier, der er overgået fra noterede til unoterede aktier ved selskabets konkurs inden aktierne havde været ejet i tre år.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2004

Skattankenævnet har ikke godkendt fradrag for tab på aktier med 324.618 kr.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren, A, købte den 16. februar 2000 nominelt 2.000 kr. aktier i G1 A/S for 750.000 kr. Han købte senere nominelt 1.300 kr. aktier for 25.000 kr. G1 A/S var på tidspunktet for klagerens erhvervelse noteret på Københavns Fondsbørs, og der var således tale om børsnoterede aktier.

Den 17. april 2002 blev der afsagt konkursdekret over G1 A/S, hvilket medførte, at aktierne blev slettet fra Københavns Fondsbørs den 18. april 2002.

Den 13. oktober 2004 solgte klageren sine aktier i G1 A/S nominelt 3.300 kr. til kurs 0,01, i alt 330 kr.

Den 18. februar 2004 blev konkursbehandlingen af G1 A/S afsluttet, hvorefter selskabet blev slettet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Skatteankenævnets afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for tab på aktier.

Den 17. april 2002 blev der afsagt konkursdekret for G1 A/S og selskabets aktier overgik dermed fra at være børsnoterede til at være unoterede. Det tidsrum, hvor G1 A/S har været børsnoteret, udgør herefter maksimalt 2 år, 2 måneder og 2 dage. Selskabet opløses den 18. februar 2004, og da aktierne anses for afstået, når selskabet endeligt opløses, kan klagerens samlede ejertid af aktierne opgøres til 4 år og 2 dage. Aktierne anses her for at være unoterede.

Ifølge dagældende aktieavancebeskatningslov § 4, stk. 4 kan klageren få fradrag for tab på unoterede aktier i den skattepligtige indkomst, når aktierne har været ejet i 3 år eller mere.

Aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 5 har dog den begrænsning til stk. 4, at såfremt aktierne har været børsnoterede i ejertiden, og den periode, hvor de har været børsnoterede ikke er mindst 3 år, kan stk. 4 ikke anvendes og tabsfradrag kan ikke opnås.

Det bemærkes, at såfremt aktierne havde været børsnoterede i hele klagerens ejertid, ville tabet alene kunne fratrækkes i årets fortjenester, og resterende tab fremføres til fradrag i kommende års fortjenester på børsnoterede aktier (kildefremførselsberettiget tab) og ikke i den skattepligtige indkomst.

Skatteankenævnet er af den opfattelse, at da klageren i alt har ejet sine aktier i mere end 3 år, kan han ikke opnå fradrag efter aktieavancebeskatningsloven § 2, da den alene omhandler aktier med en ejertid under 3 år, og det der omtalte kildeartsbestemte fremførselsberettigede tab/fradrag kan ikke godkendes.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at klageren har fradragsret for tab på aktier, jf. dagældende aktieavancebeskatningslov § 4, stk. 3.

Repræsentanten har henvist til aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 4 (LBKG nr. 695 af 21.8.2002) og til aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 5 (Lov nr. 421 af 25. juni 1993). Det fremgår af bemærkningerne, at der ikke indtræder fradragsadgang i tilfælde, hvor

"En skattepligtigs beholdning af børsnoterede aktier ikke overstiger kr.100.000, og en aktie ved f.eks. suspendering fra børsnoteringen overgår fra børsnoteret til unoteret. I et sådant tilfælde, hvor afståelsen af aktien ville have været uden skattemæssige konsekvenser opnår den pågældende ikke fradragsret for tab som følge af overgangen fra børsnoteret til unoteret."

Ved lov nr. 1413 af 21. december 2005 blev aktieavancebeskatningsloven ændret radikalt. Som følge heraf blev reglerne om fradragsret for unoterede aktier, herunder den tidligere § 4, stk. 5 flyttet til § 13. Af aktieavancebeskatningslovens § 13 følger, at tab ved afståelse af unoterede aktier fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gælder dog ikke for aktier, som i den skattepligtiges ejertid har været børsnoterede, jf. § 13, stk. 2.

Af motiverne til § 13, stk. 2 /L 78 2005/2006) fremgår:

"Bestemmelsen svarer i princippet til § 4, stk. 5 i den nuværende aktieavancebeskatningslov. Efter bestemmelsen kan tab på unoterede aktier, som i den skattepligtiges ejertid har været børsnoterede, alene fradrages efter de regler, der gælder for børsnoterede aktier. Baggrunden for reglen er de forskellige tabsfradragsregler, der gælder henholdsvis unoterede og børsnoterede aktier og det forhold, at der ikke bør kunne opnås en gunstigere stilling ved afnotering."

Det kan som udgangspunkt lægges til grund, at klagerens aktier i G1 A/S som følge af konkursdekretets afsigelse den 17. april 2002 og efterfølgende sletning fra Københavns Fondsbørs den 18. april 2002 civilretligt er overgået fra at være noterede aktier til at være unoterede aktier.

Det følger af ordlyden til den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 4, stk. 1, jf. § 4, stk. 5, at bestemmelsen bl.a. tilsigter at afskære fradrag for tab på unoterede langtidsaktier i det tilfælde, hvor de pågældende aktier er erhvervet som børsnoterede aktier, men hvor aktierne noteres fra Københavns Fondsbørs inden tre års ejertid, og efterfølgende sælges som unoterede aktier efter mere end tre års ejertid.

Bestemmelsen er funderet i den overvejelse, at en skatteyder ikke ved at beholde aktier, der er afnoterede inden tre års ejertid, udover treårsperioden skal opnå mulighed for at konvertere det kildeartsbegrænsede fradrag, som skatteyderen ville kunne have foretaget ved en tabsgivende afståelse, såfremt aktierne fortsat var børsnoterede til et fradrag i den almindelige skattepligtige indkomst som følge af en tabsgivende afståelse på unoterede aktier.

Om end det ikke fremgår konkret af motiverne til den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 4, stk. 5, er der støtte for denne antagelse, idet det blandt andet anføres i motiverne, at der ikke opnås fradrag efter den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 4, stk. 4, i de tilfælde, hvor afståelsen af aktien ville have været uden skattemæssige konsekvenser f.eks., hvis aktiebeholdningens samlede værdi var under 100.000 kr.

Der er på denne baggrund reale grunde, der taler for, at den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 4, stk. 5, har den hensigt, at skatteyderen ikke skal stilles bedre som følge af overgangen fra børsnoteret til unoteret.

Spørgsmålet er imidlertid, om der, som SKAT og skatteankenævnet har gjort, er grundlag for at fortolke den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 4, stk. 5, således, at en overgang fra børsnoterede aktier til unoterede aktier ikke alene medfører, at der mistes fradag for tab på unoterede langtidsaktier, men også medfører, at det som følge af afnoteringen ikke er muligt at foretage fradrag for tab efter reglerne om fradrag for tab på børsnoterede langtidsaktier.

Der foreligger ikke reale grund for at antage, at det var lovgivers hensigt med den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 4, stk. 5, at afskære skatteyderen for enhver form for fradrag, hvilket selvsagt ville stride imod enhver form for retsopfattelse.

Det følger tværtimod eksplicit af motiverne til aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 2, at denne bestemmelse i princippet svarer til den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 4, stk. 5, og der er derfor støtte for at lægge til grund, at den i motiverne beskrevne retstilstand også har været gældende forud for indførelsen af aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 2.

Lovgiver har således i motiverne fastslået det princip, at tab på unoterede aktier, som i den skattepligtiges ejertid har været børsnoterede, kan fradrages efter de regler, der gælder for børsnoterede aktier.

Det er derfor åbenbart, at det har været lovgivers hensigt med den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 4, stk. 5, at en unoteret aktie, der i den skattemæssiges ejertid har været børsnoteret i skattemæssig henseende fortsat skal behandles efter reglerne for børsnoterede aktier, således at det sikres, at skatteyderens retsstilling hverken bliver forbedret eller forringet.

På baggrund af motivernes ordlyd gøres det gældende, at tab på unoterede langtidsaktier, der i skatteyderens ejertid har været børsnoterede, skal behandles efter reglerne om fradrag på tab ved salg af børsnoterede langtidsaktier, jf. dagældende aktieavancebeskatningslovs § 4, stk. 3.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til den dagældende aktieavancebeskatningslov § 4, stk. 4, skal tab ved afståelse af unoterede aktier på et tidspunkt, der ligger tre år eller mere efter erhvervelsen af aktierne, i de tilfælde, hvor en fortjeneste ville have været skattepligtig efter stk. 1, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst.

Aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 4 finder i henhold til § 4, stk. 5 ikke anvendelse for aktier, som i den skattepligtiges besiddelsestid har været børsnoterede, hvis fortjeneste eller tab ved afståelse på tidspunktet for overgangen fra børsnoterede til unoterede ikke ville have været omfattet af stk. 1 eller 3.

Det er ubestridt, at aktierne i G1 A/S har været børsnoterede i mindre end tre år af klagerens ejertid, hvorfor forholdet er omfattet af dagældende aktieavancebeskatningslov § 4, stk. 5. Reglen om kildeartsbegrænset fradragsret i den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 4, stk. 3 finder ikke anvendelse, idet aktierne var unoterede på tidspunktet for klagerens afståelse af aktierne.

Uanset, at de omhandlede aktier samlet set har været ejet i mere end tre år, er der således ikke fradragsret for tabet, som videre ikke kan modregnes i tilsvarende avance.

Det er uden betydning, at det fremgår af motiverne til § 13 i lov nr. 1413 af 21. december 2005, at denne bestemmelse i princippet svarer til dagældende aktieavancebeskatningslov § 4, stk. 5, idet ejertidskravet på tre år er bortfaldet ved indførelsen af § 13.

Der er herefter ikke grundlag for at ændre skatteankenævnets afgørelse, og den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.