Dato for udgivelse
11 feb 2008 11:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 jan 2008 15:03
SKM-nummer
SKM2008.121.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 4-110/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Indberetning, regulering og efterangivelse
Emneord
Skønsmæssig ansættelse, massagevirksomhed
Resumé

Sagsøgerens indkomst og momstilsvar for indkomstårene 2002 og 2003 var skønsmæssigt ansat. Der var enighed mellem parterne om, at regnskabsgrundlaget for indkomstårene var tilsidesætteligt. Sagsøgeren gjorde gældende, at indkomsten og momstilsvaret skulle nedsættes som følge af, at sagsøgeren ikke havde arbejdet som massagepige i det omfang, som myndighederne havde lagt til grund. Myndighedernes skøn var baseret på sagsøgerens egne oplysninger, og myndighederne havde taget hensyn til, at sagsøgeren i 2003 havde nedsat arbejdsevne. Retten fandt herefter ikke, at sagsøgeren med henvisning til nogle annonceringsoplysninger havde godtgjort, at skønnet var udøvet på et forkert grundlag eller var åbenbart urimeligt.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Skattekontrolloven § 5

Opkrævningsloven § 5, stk. 2

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-1 A.I.1 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-1 E.B.1.4

Henvisning
Momsvejledningen 2008-1 T.4.2

Parter

A
(advokat Troels Lind Pedersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af byretsdommer

Eva Skov

Sagens baggrund og parternes påstande

Tvisten angår skattemyndighedernes skøn over, hvor mange dage sagsøgeren, A, har haft indtægter fra egen virksomhed som massør i 2002 og 2003.

A, har påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at hendes skatteansættelser for indkomstårene 2002 og 2003 nedsættes med henholdsvis 196.800 kr. og 67.200 kr., og at momsansættelsen for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2003 nedsættes med 66.000 kr.

Skatteministeriet har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning af sagen til fornyet behandling ved de stedlige skattemyndigheder med henblik på opgørelse af As skatte- og afgiftstilsvar for indkomstårene 2002 og 2003.

Oplysningerne i sagen

A havde i indkomstårene 2002 og 2003 indtægter fra massagevirksomhed, der blev drevet fra lejligheder på adresserne ...1, og ...2. Indtægterne hidrørte dels fra eget arbejde som massør, dels fra udlejning af lejlighederne til andre massører. A angav sin indkomst af selvstændig virksomhed for 2002 og 2003 med henholdsvis 158.960 kr. og 48.470 kr. I bilag til selvangivelsen for 2002 opgjorde hun sit befordringsfradrag hjem/arbejde til 15.610 kr. for kørsel fra bopælen til ...1 i 130 dage. I selvangivelsen for 2003 er befordringsfradraget anført med 26.560 kr.

Den 14. januar 2005 traf ToldSkat afgørelse om at ændre As skatteansættelser for de to indkomstår og at forhøje hendes momstilsvar for samme år. Afgørelserne blev indbragt for Landsskatteretten, som den 7. juni 2006 afsagde kendelser om henholdsvis skatteansættelse og momstilsvar. I kendelsen om skatteansættelse har Landsskatteretten blandt andet anført:

"...

Sagen drejer sig om skønsmæssig forhøjelse af indkomst af selvstændig virksomhed.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

Indkomståret 2002

Skattemyndigheden har skønsmæssigt forhøjet indkomst af selvstændig virksomhed med 238.140 kr.

Landsskatteretten stadfæster ansættelsen.

Indkomståret 2003

Skattemyndigheden har skønsmæssigt forhøjet indkomst af selvstændig virksomhed med 433.959 kr.

Landsskatteretten stadfæster ansættelsen.

...

Sagens oplysninger

Klageren har pr. 1. april 2001 startet virksomhed med udlejning af ...1, og pr. 1. oktober 2002 blev der startet udlejning af ...2. Derudover har klageren pr. 1. november 2003 åbnet Butique H1.

Omsætningen for indkomstårene 2002 og 2003 er selvangivet med henholdsvis 301.860 kr. og 259.940 kr. Indkomst af selvstændig virksomhed er selvangivet med henholdsvis 158.960 kr. og 48.470 kr.

Klageren har forklaret følgende til skattemyndigheden

Klageren har fundet lejerne til ...1 og ...2 ved at indrykke annoncer i Ekstra Bladet, hvor hun har søgt efter personer, der vil leje sig ind i lokalerne. Lejerne har henvendt sig telefonisk til klageren, og de har derefter aftalt, hvornår vedkommende kan komme og arbejde fra den pågældende adresse.

Personerne har opgivet deres "kunstnernavn" til klageren og et mobiltelefonnummer, hvor personen kan kontaktes, og klageren har for det meste ikke kendt lejerens identitet, og mobiltelefonnummeret var oftest et taletidskort, der ikke gav mulighed for at finde ud af, hvem der var lejer. Der blev ikke udarbejdet skriftlige aftaler om leje af lokalet, og der blev ikke udarbejdet faktura eller anden form for kvittering i forbindelse med udlejning.

...

Klageren har en oversigt over, hvem lejlighederne har været udlejet til i perioden 1. -24. februar 2004 og det fremgår af listen, at ...1 har været benyttet 11 af 24 dage, svarende til 45 % af tiden, og ...2 har været benyttet 8 af 24 dage, svarende til 33 % af tiden.

Klageren har siden 1. april 2001 drevet massagevirksomhed fra ...1, og fra 1. oktober 2002 har klageren startet massagevirksomhed fra ...2. Det er forklaret, at klageren arbejder som massør 130 dage om året, og klageren finder kunderne ved indrykning af annoncer i Ekstra Bladet.

Det er videre forklaret, at klageren ikke har noteret den daglige omsætning, men at den daglige omsætning har varieret, og der skete ikke bogføring af den daglige omsætning, da hun kan huske den daglige omsætning. Skattemyndigheden har spurgt til omsætningen nogle bestemte dage, og omsætningen på de pågældende dage er på i alt 5.100 kr., svarende til 1.020 kr. pr. dag.

Det er forklaret til Landsskatteretten, at massagevirksomheden havde åben 11-22. Det er videre forklaret, at ...2 havde været lukket i en periode på grund af oversvømmelsen, og selv om der blev annonceret i Ekstra Bladet, var det ikke muligt at arbejde i lokalerne på grund af generne fra skaden og den efterfølgende udbedring.

Det fremgår i den forbindelse af et brev af 11. juli 2003 bestyrelsen i Ejerforeningen G1, ...2, at ...2 har haft store problemer med vand i kælderen, og at der derfor er igangsat en udskiftning af brønden.

...

Der er desuden fremlagt kopier af annoncer i Ekstra Bladet fra 2002 og 2003 vedrørende massagevirksomhed, hvoraf det fremgår, at der i 2002 og 2003 har været henholdsvis 48 og 69 annoncer for massagevirksomhed vedrørende "AA", som er oplyst at være klagerens "kunstnernavn".

Skattemyndighedens afgørelse

Indkomst af selvstændig virksomhed for indkomstårene 2002 og 2003 er skønsmæssigt forhøjet med henholdsvis 238.140 kr. og 443.959 kr.

Der er henvist til statsskattelovens § 4 og bogføringslovens § 7, stk. 1 og 3.

Ved en gennemgang af virksomhedens regnskabsmateriale her det vist sig, at der ikke har været foretaget fornøden indtægtsregistrering. Regnskabsgrundlaget er herefter tilsidesat, da regnskabet ikke kan danne grundlag for opgørelse af overskud af virksomhed.

...

Ved udarbejdelse af den skønsmæssige omsætning er der beregnet henholdsvis en udnyttelsesprocent for lejlighederne, en værelsesleje ved udlejning af lejlighederne og en indtjening ved arbejde som massagepige.

Hvad angår udnyttelsesprocent for lejlighederne har klageren forklaret, at lejlighederne ikke benyttes alle dage, men der er ikke sket en nærmere redegørelse for udnyttelsesprocenten. Der er derfor foretaget en beregning af udnyttelsesprocenten ud fra indrykkede annoncer i Ekstra Bladet. For de første 24 dage i februar 2004 fremgår det af klagerens kalender, at ...1 har været benyttet 22 ud af de 24 dage, svarende til 95 % af tiden, og at ...2 har været benyttet 19 ud af 24 dage, svarende til 80 % af tiden.

Der er udarbejdet en oversigt over, hvad der er reklameret med i samme periode i Ekstra Bladet, og opgørelsen er lavet ved at tjekke massageannoncerne, hvor der har været annonceret med massage på de pågældende adresser. Derefter er der ringet til det nummer, der er oplyst i annoncen, for at kontrollere om der har været nogen på arbejde.

Derudover er der stikprøvevis gennem perioden 1. januar - 1 maj 2004 undersøgt, hvor meget der er annonceret for massage på adresserne gennem Ekstra Bladet. Der er i perioden tjekket 104 gange, og der er observeret 82 reklamer for ...1, svarende til 81 % af dagene, og 74 reklamer for ...2, svarende til 73 % af dagene.

Udnyttelsesprocenten for ...1 og ...2 kan herefter skønnes til henholdsvis 80 % og 70 %.

...

Ved fastlæggelse af indtjeningen må det vurderes, at der i gennemsnit er 6 kunder om dagen, og at deres ydelser som minimum koster. 500 kr. Dette giver en samlet indtjening på 3.000 kr. pr. dag, hvilket er et stykke under de 4.000 kr., som erfaringerne viser er den gennemsnitlige daglige indtjening som massøse.

Opgørelsen for omsætningen for indkomståret 2002, inkl. moms, kan herefter opgøres således:

Udlejning ...1

251 dage á 1.400 kr.

351.400 kr.

 

114 dage á 1.200 kr.

136.800 kr.

 

I alt

488.200 kr.

 
   

Selvangivet eget brug

 

130 dage á 1.400 kr.

182.000 kr.

 

Omsætning i alt

306.200 kr.

 

Udnyttelsesprocent på 80

 

244.960 kr.

 

Udlejning ...2

62 dage á 1.200 kr.

74.400 kr.

 

30 dage á 1.000 kr.

 30.000 kr.

 

I alt

104.400 kr.

 

Udlejningsprocent 70

 

73.080 kr.

 

Selvangivet antal dage på arbejde

130 dage á 3.000 kr.

 

390.000 kr.

Omsætning i alt

 

708.040 kr.

På grund af usikkerheden i forbindelse med udøvelse af skønnet anses en omsætning på 675.000 kr., inkl. moms, som et passende skøn over omsætningen i virksomheden. Omsætningen, ekskl. moms, ansættes herefter skønsmæssigt til 540.000 kr.

For indkomståret 2003 kan omsætningen, inkl. moms, opgøres således:

Udlejning ...1

251 dage á 1.400 kr.

351.400 kr.

 

114 dage á 1.200 kr.

136.800 kr.

 

I alt

488.200 kr.

 
 

Selvangivet eget brug

65 dage á 1.400 kr.

  91.000 kr.

 

Omsætning i alt

 397.200 kr.

 

Udnyttelsesprocent på 80

 

317.760 kr.

 

Udlejning ...2

251 dage á 1.200 kr.

301.200 kr.

 

114 dage á 1.000 kr.

114.000 kr.

 

I alt

415.200 kr.

 
 

Selvangivet eget brug

65 dage á 1.200 kr.

78.000 kr.

 

Omsætning i alt

337.200 kr.

 

Udlejningsprocent 70

 

236.040 kr.

 

Egen indtjening

130 dage á 3.000 kr.

 

390.000 kr.

Omsætning i alt

 

943.800 kr.

På grund af usikkerheden i forbindelse med udøvelse af skønnet anses en omsætning på 900.000 kr., inkl. moms, som et passende skøn over omsætningen i virksomheden. Omsætningen, ekskl. moms, ansættes herefter skønsmæssigt til 720.000 kr.

...

Det er oplyst, at klageren fysisk ikke har kunnet klare arbejdet som massøse, og derfor er der fundet grundlag for at nedsætte antallet af arbejdsdage med 25 %, svarende til 33 dage. Når udnyttelsesprocenten fastholdes nedsættes omsætningen herefter med 33 dage x (3.000 kr. - 1.200 kr.) svarende til 59.400 kr.

Den korrigerede omsætning for indkomståret 2003 kan herefter skønsmæssigt ansættes til 879.873 kr., inkl. moms, og omsætningen, ekskl. moms, kan opgøres til 703.899 kr.

Forhøjelsen af indkomst af selvstændig virksomhed for indkomstårene 2002 og 2003 kan herefter opgøres således:

...

De skønsmæssige forhøjelser kan anses for yderligere overskud af indkomst af selvstændig virksomhed og er efter statsskattelovens § 4 skattepligtig indkomst. Derfor skal de skattepligtige indkomster for indkomstårene 2002 og 2003 skønsmæssigt forhøjes med 238.140 kr. og 443.959 kr.

Klagerens påstand og argumenter

Skattemyndighedens afgørelse er ugyldig. Subsidiært, skal forhøjelserne for de enkelte indkomstår nedsættes til 0 kr.

...

Til støtte for den subsidiære påstand er det anført, at skattemyndighedens skøn vedrørende størrelsen af lejeindtægten pr. dag, antallet af dage, hvor lejligheden har været udlejet, skønnet over indtægt pr. dag ved massagevirksomhed og over antal dage klageren har arbejdet pr. år er urigtige.

...

Desuden har skattemyndigheden antaget, at klageren har arbejdet ca. 100 dage om året, men det fremgår af de fremlagte annoncer i Ekstra Bladet for 2002 og 2003, at der kun har været annoncer for klagerens personlige virke henholdsvis 48 og 69 gange. Derfor skal forhøjelsen vedrørende klagerens personlige massagevirksomhed nedsættes, således at der lægges til grund, at klageren kun har arbejdet henholdsvis 48 dage i 2002 og 69 dage i 2003.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

...

I den skønsmæssige ansættelse af selvstændig virksomhed indgår der skøn over udnyttelsesprocent af udlejning af lokaler og størrelsen af den daglige lejeindtægt . ...

Der er ikke fremlagt dokumentation for den faktiske udnyttelsesprocent for indkomstårene 2002 og 2003, og der er ikke godtgjort, at lokalerne på adressen ...2 har været uanvendelige til udlejning som følge af problemer med en kloak. Ud fra en vurdering af de oplysninger skattemyndigheden har lagt til grund ved udøvelsen af skønnet, må det være med rette, at det ved den skønsmæssige ansættelse kan lægges til grund, at udnyttelsesprocenten for ...1 og ...2 skønsmæssigt er ansat til henholdsvis 80 og 70.

...

Hvad angår klagerens indtægt fra massagevirksomhed er der ikke fremlagt dokumentation for de faktiske indtægter eller antal kunder pr. dag. Under hensyntagen til priserne på den prisliste, der forelå ved skattemyndighedens kontrol, kan den daglige indtjening skønsmæssigt ansættes til 3.000 kr.

Ved opgørelsen af omsætningen fra massagevirksomheden har skattemyndigheden reduceret antal af arbejdsdage i 2003 med 25 % som følge af klagerens uarbejdsdygtighed. De fremlagte annoncer for klagerens personlige virke som massagepige kan ikke anses for tilstrækkelig dokumentation for det faktiske antal arbejdsdage, og der foreligger ikke øvrige oplysninger, der godtgør, at klageren har været uarbejdsdygtig i et større omfang. Derfor er det ikke godtgjort, at der skal ske en yderligere reduktion af antal arbejdsdage.

Der er ikke kommet indsigelser til selve opgørelsen af den beregnede omsætning for det enkelte indkomstår, og opgørelserne ses ikke at være fejIbehæftet. Da det i øvrigt ikke er godtgjort, at der er grundlag for at ændre de enkelte elementer i skattemyndighedens skøn, stadfæstes ansættelserne.

..."

Kendelse af 7. juni 2004 om skønsmæssig forhøjelse af As afgiftstilsvar med 170.343 kr. for afgiftsperioden 1. januar 2002 - 31. december 2003 blev afsagt som en konsekvens af kendelsen om skønsmæssig forhøjelse af indkomsten.

Der har været fremlagt kopi af As annoncer i Ekstra Bladet den 3., 5., 8., 9., 11., 12., 16., og 19. februar 2004 og kontoudtog vedrørende hendes konto i Jyske Bank for perioden 24. april 2001 til 30. december 2003.

Forklaringer

A har blandt andet forklaret, at hun i 2002 boede i ...3. Hun havde to lejligheder, en i ...1 og en i ...2. Hun var i lejligheden 2 - 3 gange om ugen og kørte dertil i egen bil. Hun var nødt til at komme der så tit, da hun skulle hente og bringe vasketøj, afhøre beskeder på telefonsvareren, gøre rent, afhente affaldet og hente huslejen kontant fra pigerne. Hun har ikke arbejdet selv i 130 dage om året. Hun har kun arbejdet de dage, hvor der er annonceret i Ekstra Bladet. Hun annoncerede under navnet AA. Der var også dage, hvor der var annonceret, hvor hun alligevel ikke arbejdede. Kunderne betalte for ydelserne kontakt eller med dankort. Hun havde alene dankortautomat på ...1 og kun, indtil butikken H1 åbnede i november 2003. Dankortautomaten var en service for pigerne og for kunderne. Pigerne ville straks have pengene udbetalt kontant af hende, når kunderne havde betalt med dankort. Hun kørte derfor til ...4 og fik dankortkvitteringerne, hvorefter hun hævede pengene til pigerne. I ...2 blev huslejen lagt i en boks. Hun har accepteret Skattevæsnets ansættelses af hendes indtægter ved udlejning, men huslejen var ansat for højt. Hun kunne midlertidigt ikke dokumentere noget overfor Skattevæsnet. Hun kan huske sit møde med Skattevæsnet, hvorfra der er lavet et notat. De spurgte hende om dokumentation og så hendes kalender. Skattevæsnets notat er lavet ud fra hendes oplysninger, og hun vil derfor ikke bestride det. Navnene er skrevet ind ca. en måned i forvejen som vagter, men vagterne blev nogle gange lavet om. Det var ikke altid, at pigerne kom, hvorfor hun selv tog en vagt. Hun har ikke nogen dokumentation. Hun har aldrig hørt om nogen i den branche, der udsteder fakturaer for husleje. Hun kendte ikke pigerne personligt. De havde en aftale om en fast husleje pr. dag. Opgørelsen over hendes indtægter var kun i hendes hukommelse. Nogle gange har hun haft andre til at hjælpe med rengøringen, for eksempel hvis hun var syg eller i Polen. Der skulle gøres rent hver eller hver anden dag. Hun har også selv gjort rent i ...2 og vasket tøj. Op til jul har hun haft en pige til hjælp. Hun ved ikke, hvorfor hun ikke har beregnet befordringsgodtgørelse til ...2 fra oktober 2003. Hun har ikke beregnet befordringsgodtgørelse for alle sine ture til ...4, da hun også anvendte turene til indkøb mv. Hun har ikke annonceret andre steder end i Ekstra Bladet. Hun har ikke haft en hjemmeside på internettet og har ikke benyttet andre navne end AA. Det er rigtigt, at hun den 1. februar 2007 tjente 1.600 kroner, selv om der ikke var annonceret den dag. Der var sommetider fejl i Ekstra Bladets annoncering, således at annoncen kom i en anden dag end bestilt.

Parternes synspunkter (proceduren)

A har til støtte for sin påstand gjort gældende, at hun alene drev massagevirksomhed i 48 dage i 2002 og 69 dage i 2003, svarende til de dage, hvor hun havde indrykket annonce i Ekstra Bladet under navnet "AA". Notaterne om arbejdsdage i hendes kalender var alene planlægning og svarer ikke til de faktiske forhold. En del af de dankortbetalinger, der er indgået på hendes bankkonto, relaterer sig til, at de piger, der lejede værelser hos hende, anvendte dankortterminalen i forbindelse med kundebesøg. Hun udbetalte efterfølgende pigernes omsætning kontant til dem. Kontoudtogene, hvoraf det fremgår, at der ofte er hævet et kontantbeløb samme dag, som pengene er indgået, støtter hendes forklaring. Hun har foretaget befordringsfradrag vedrørende flere dage, end hun har drevet massagevirksomhed, idet hun ofte kørte til lokaliteterne i ...2 og ...1 for at hente penge, gøre rent eller købe ind. Lejlighederne har ikke været udlejet til andre massører på alle de dage, hvor hun ikke selv har arbejdet. Skattemyndighedernes skøn hviler således på et klart fejlagtigt grundlag, idet man har lagt vægt på antal dage med befordringsfradrag, hvilket ikke svarer til antal arbejdsdage som massør. Dette har skattemyndighederne anerkendt for 2003, hvor man har nedsat antallet af arbejdsdage på grund af sygdom.

Skatteministeriet har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at det påhviler A at dokumentere, at skattemyndighedernes skøn over antallet af arbejdsdage er udøvet på et forkert grundlag, eller at skønsudøvelsen må karakteriseres som åbenbart urimelig, jf. UfR 2005.316H [findes ikke.red.SKAT] og SKM2007.96.HR. Denne bevisbyrde har A ikke løftet. Skattemyndighedernes skøn over antallet af arbejdsdage er baseret dels på de oplysninger, som A har indberettet i forbindelse med indsendelsen af selvangivelserne, dels på oplysninger modtaget i forbindelse med skattemyndighedernes kontrol af det indleverede materiale. Af dette materiale fremgår blandt andet, at A ved opgørelsen af befordringsfradrag har selvangivet henholdsvis 130 og 200 arbejdsdage for indkomstårene 2002 og 2003, at hun i perioden fra 1. til 24. februar 2004 har været i stand til at arbejde i 11 dage, at hun har reklameret for sine tjenesteydelser og at skattemyndighederne har taget hensyn til hendes oplysninger om, at hun var delvis uarbejdsdygtig i 2003. Skatteministeriets skøn over antallet af arbejdsdage kan derfor ikke tilsidesættes som værende udøvet på et klart forkert grundlag eller som værende åbenbart urimeligt.

Den omstændighed, at A har optrykt annoncer i Ekstra Bladet, kan ikke tages til indtægt for, at hun alene har arbejdet de dage, hvor der har været annonceret. Det må antages, at hun efter opstarten af massagevirksomheden i april 2001 har oparbejdet et kundekartotek og en goodwill, der medfører, at hun ikke har behov for at reklamere for sine ydelser på daglig basis. Hun har således ved flere lejligheder i februar 2004 drevet massagevirksomhed, uanset om der samtidig hermed var optrykt en annonce i Ekstra Bladet. Endvidere fremgår det af hendes kontoudskrifter, at der i 2002 er blevet betalt beløb via hendes dankortterminal på dage, hvor hun ikke har reklameret for sine ydelser i Ekstra Bladet.

En reduktion af antallet af arbejdsdage vil endvidere medføre en tilsvarende forhøjelse af antallet af dage, hvor A må anses for at have udlejet lejligheden til andre massagepiger. Hun har accepteret skattemyndighedernes skøn over størrelsen af lejeindtægter pr. dag og har ikke fremlagt dokumentation for, at skønnet over udlejningsintensiteten skulle være forkert.

Til støtte for den subsidiære påstand har Skatteministeriet anført, at hvis retten måtte finde grundlag for at tilsidesætte skønnet over antallet af arbejdsdage, skal sagen hjemvises til behandling ved de stedlige skattemyndigheder, således at disse kan opgøre, hvilke lejeindtægter A måtte have som følge af den reducerede egenbenyttelse af lejlighederne.

Rettens begrundelse og afgørelse

Som anerkendt af A har skattemyndighederne været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af As indtægter og momstilsvar for 2002 og 2003, jf. skattekontrollovens § 3, stk. 4, jf. § 5, stk. 3, jf. bogføringslovens kapitel 4, og opkrævningslovens § 5, stk. 2, idet hun ikke har nogen registrering af eller dokumentation for sine indtægter af massagevirksomheden.

Skattemyndighedernes skøn er sket på grundlag af As annoncering og hendes opgørelse over antal arbejdsdage med befordringsfradrag, sammenholdt med hendes forklaring om og kalendernotater vedrørende egne arbejdsdage. Herefter og da skattemyndighederne endvidere har taget hensyn til As oplysninger om nedsat arbejdsevne på grund af sygdom, har hun ikke godtgjort, at skattemyndighedernes ansættelser er sket på et forkert grundlag eller er åbenbart urimelige. Retten tager derfor Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

Efter sagens udfald og økonomiske værdi skal sagsøgeren betale sagsomkostninger til sagsøgte med 16.000 kr. Beløbet dækker sagsøgtes udgifter til materialesamling og rimelige udgifter til advokatbistand inkl. moms.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage betale sagens omkostninger til sagsøgte med 16.000 kr.