Dato for udgivelse
22 Jan 2008 15:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Dec 2007 12:45
SKM-nummer
SKM2008.53.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 1-359/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Salg
Emneord
Parcelhusreglen, grund, udstykning
Resumé

Sagsøgeren erhvervede i 1997 en ejendom beliggende i Helsingør. I august 1999 udstykkede sagsøgeren den samlede ejendom i 2 parceller, således at den ene af de 2 parceller fremstod som en ubebygget grund efter udstykningen. I 2001 solgte sagsøgeren den udstykkede og ubebyggede grund. Sagen vedrørte herefter spørgsmålet om, hvorvidt avancen opnået ved salget af den udstykkede og ubebyggede parcel var omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1. Til støtte for sin påstand gjorde skatteyderen bl.a. gældende, at fortjenesten ved salget af den udstykkede parcel ville have været skattefri, såfremt parcellen var frasolgt forinden udstykningen, men dog betinget af efterfølgende udstykning, at sagsøgeren ubestridt ville kunne have solgt hele ejendommen skattefrit. Byretten fandt, at fortjeneste ved salg af fast ejendom som udgangspunkt er skattepligtig, i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 1, og at undtagelsesbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, efter sin ordlyd må forstås, således at det er en betingelse for skattefritagelse, at der på salgstidspunktet er tale om en bebygget grund. Byretten fandt derfor, at det forhold, at ejendommen ikke var bebygget på salgstidspunktet måtte føre til, at betingelserne for skattefritagelse i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, allerede af den grund ikke var opfyldt.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 E.J.1.1

Parter

A
(Jan Schøtt-Petersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Lisbeth Jørgensen

Afsagt af byretsdommer

Niels Østergaard

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører spørgsmål om sagsøgers salg af ejendommen ... B er skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8.

Sagsøger har nedlagt påstand om at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at sagsøgers indkomstansættelse for indkomståret 2001 nedsættes med kr. 425.468 kr..

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

I 1997 erhvervede sagsøger ejendommen ... ved arveudlægsskøde. Ejendommen havde et areal på 1320 m2.

I august 1999 blev ejendommen udstykket i to parceller ... A og ... B på henholdsvis 670 m2 og 650 m2. Ejendommen blev udstykket således, at ... A kom til at ligge i ejendommens nordvestlige ende ud mod ..., og ... B kom til at ligge ud mod ... i ejendommens sydøstlige ende med et koteletben ud til ... til indkørsel. Det enfamiliehus, der var opført på ejendommen, og som tjener til bolig for sagsøger, kom til at ligge på ... A, mens ... B var ubebygget.

Pr. 1. september 2001 solgte sagsøger ... B.

Parterne er enige om, at fortjenesten ved salget er opgjort til 425.468 kr. i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven. Skatten heraf udgør ca. 253.000 kr.

Landsskatteretten har den 27. november 2006 afsagt kendelse. Kendelsen stadfæster skatteankenævnets afgørelse, hvorefter avancen anses for skattepligtig.

Landsskatterettens begrundelse var følgende

"...

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1, stk. 1, skal fortjeneste ved salg af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, medregnes fortjeneste ved salg af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder dog ikke til den skattepligtige indkomst, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter bestemmelsen.

Det lægges til grund, at ejendommen ... blev udstykket 26. august 1999 i ... A og ... B, og at ... B blev overdraget til overtagelse 1. september 2001. Det lægges endvidere til grund, at ... B på overdragelsestidspunktet var ubebygget.

Da ejendommen ... B ikke har tjent til bolig for klageren efter udstykningen, er fortjenesten ved afståelsen ikke fritaget fra beskatning efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der på overdragelsestidspunktet ikke var opført en bygning på ejendommen ... B, der var egnet til at tjene til bolig.

Da den talmæssige opgørelse af avancen ikke er bestridt, stadfæster Landsskatteretten skatteankenævnets afgørelse.

..."

Forklaringer

Sagsøger har forklaret, at han er 68 år og uddannet diplomingeniør. Han er nu pensionist. Han har boet på ... siden 1951 bortset fra en periode på ca. 10 år. Han fik ejendommen arveudlagt efter sin mor. For at betale boomkostninger og udrede arv til sin bror var han nødt til at optage et lån på 775.000 kr. Han ville ikke kunne klare de årlige udgifter på ca. 60.000 kr. og besluttede derfor at udstykke og sælge. Han modtog ingen rådgivning men bad selv en landinspektør udstykke. Efter udstykningen blev der ikke foretaget nogen fysisk opdeling af grunden, og han benyttede som hidtil hele grunden. Ejendomsmægleren forsøgte gennem et års tid at få ejendommen solgt, og der gik ca. 9 måneder fra køberen dukkede op, til køberen endeligt accepterede.

Parternes procedure

Parternes anbringender er i de respektive påstandsdokumenter angivet således:

Sagsøger

"...

at

den med bilag 4 stedfundne ejendomsoverdragelse er skattefri i medfør af Ejendomsavancebeskatningslovens § 8,

 

at

fortjeneste ved salg af en- eller tofamilieshuse efter regler i Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 som udgangspunkt ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst, såfremt ejendommen har tjent til bolig for ejeren,

 

at

sagsøger ubestridt ville kunne have solgt hele ejendommen matr. nr. 17 cl skattefrit efter den omhandlede bestemmelser, såfremt han havde foretaget en samlet overdragelse uden udstykning,

 

at

sagsøger kunne har foretaget en skattefri afståelse efter samme bestemmelse, såfremt han havde solgt en parcel af ejendommen, svarende til den udstykkede parcel, og betinget af at parcellen blev udstykket i forbindelse med ejendomsoverdragelsen,

 

at

sagsøger ubestridt har benyttet hele ejendommen som haveareal for sig bolig,

 

at

sagsøger ubestridt har betalt ejendomsværdiskat af det samlede areal i sin ejertid,

 

at

det frastykkede areal under disse omstændigheder må behandles på samme måde som et salg af restejendommen, således at salget af det frastykkede areal kan ske skattefrit, hvorved bemærkes,

 

at

hensigten med skattefritagelsesreglen i Ejendomsavancebeskatningsreglen § 8 er at sikre, at ejendommen, som ikke er spekulationsobjekter, efter objektiverede regler kan handles skattefrit, og

 

at

beskatning af overdragelsen på denne baggrund kan siges at savne fornøden hjemmel.

..."

Sagsøgte

"Til støtte for påstanden gøres det gældende, at sagsøgeren ikke opfyldte betingelserne for skattefrihed i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, i forbindelse med salget af ... B. Sagsøgerens avance er derfor skattepligtig, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 1. Den talmæssige opgørelse af avancen er ubestridt.

Det fremgår af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, at fortjeneste ved "afståelse af en en- og tofamilieshuse ... " er skattefri, hvis "huset ... har tjent til boligf or ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen... ". Allerede fordi sagsøgeren solgte en ubebygget grund, opfylder han ikke betingelserne for skattefrihed.

Det bemærkes i den forbindelse, at det er uden betydning, at sagsøgeren eventuelt kunne have frasolgt en del af ejendommen matr. nr. 17 cl skattefrit, hvis frasalget var sket uden forudgående udstykningen, således at frasalget i stedet var blevet betinget af udstykning. Det fremgår direkte af ordlyden af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, at det er ejendommens status på salgstidspunktet, der er afgørende for, om betingelserne for skattefrihed er opfyldt, jf. hertil bl.a. SKM2003.91.HR.

Når udstykning, som her, er gennemført inden frasalget, sælges der en selvstændig ejendom, der under ingen omstændigheder kan anses for omfattet af parcelhusreglen, idet den ejendom, der afstås, er en ubebygget grund, jf. hermed TfS 2000.829 LR."

Rettens præmisser

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1, er fortjeneste ved salg af fast ejendom som udgangspunkt skattepligtig.

Undtagelsesreglen i samme lovs § 8, stk. 1, må efter sin ordlyd ("fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse ...") forstås således, at det er en betingelse for skattefritagelse, at der på salgstidspunktet er placeret et hus.

Ved salget af ... B i 2001 var denne ejendom ikke bebygget, og betingelserne for skattefritagelse var derfor ikke opfyldt.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages derfor til følge.

Sagsomkostninger er fastsat som advokatsalær 25.000 kr. med tillæg for udarbejdelse af materialesamling 519 kr. alt med tillæg af moms afrundet til 31.900 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøger, A, betale 31.900 kr. til sagsøgte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.