Dato for udgivelse
22 maj 2008 15:04
SKM-nummer
SKM2008.451.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-075478
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat
Emneord
Grundværdi, antal byggeretter
Resumé
Som følge af at en sommerhusejendom ikke kan udstykkes på grund af husets placering på grunden, nedsatte Skatterådet grundværdien ved vurderingen pr. 1. januar 2002, idet antallet af byggeretter blev reduceret fra 2 til 1. Som konsekvens heraf, blev også ejendomsværdien nedsat ved vurderingen.
Hjemmel
07-135652
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Vurderingsloven §13 og § 16 B

Henvisning
Vurderingsvejledningen 2008-2 C

Sagens faktiske forhold

Grundværdien for en sommerhusejendom har ved vurderingerne siden 2002 fejlagtigt været ansat med 2 byggeretter.

Ejendommen, der er 2.712 m2 stor og bebygget i 2000 med et sommerhus på 64 m², ligger i et sommer-husområde, hvor lokalplanen bestemmer, "at ingen grund må udstykkes med mindre nettoareal end 1.200 m2, der skal kunne rumme et kvadrat med sidelinie på mindst 30 meter."

Kommunen har udtalt, at der med byggelovens krav om afstand på mindst 5 meter fra bygning til skel mangler ca. 2 meter før lokalplanens krav om et kvadrat med sidelinie på 30 meter kan opfyldes.

Kommunen er derfor af den opfattelse, at grunden ikke kan udstykkes yderligere, når henses til sommerhusets aktuelle placering på grunden.

Af Vurderingslovens § 16 B fremgår, at:

"Ved ansættelsen af grundværdien for arealer udlagt til beboelsesformål eller sommerhusformål, hvor beboelsesbygningens placering eller størrelse den 1. januar 2002 var og fortsat er til hinder for en udstykning til to beboelsesparceller, bortses der fra denne udstykningsmulighed."

På denne baggrund nedsatte Skatterådet grundværdien og dermed også ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 med værdien af 1 byggeret. SKAT har selv ændret vurderingerne pr. 1. oktober 2003 og 1. oktober 2005 i overensstemmelse med foranstående.

Grundværdien og dermed også ejendomsværdien forud for 2002 blev ikke ændret jfr. Vurderingslovens § 16 B, idet grundværdien inden 2002 skulle ansættes som grundens værdi i ubebygget stand, uanset sommerhusets placering på grunden.