Dato for udgivelse
04 jun 2008 09:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 feb 2007 08:58
SKM-nummer
SKM2008.506.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
19. afdeling, S-228-07
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Smugleri, cigaretter, Polen, betinget, dissens
Resumé

Landsretten stadfæstede byrettens dom på 40 dages fængsel og betaling af unddragne afgifter på 69.252 kr., jf. Toldlovens § 73,

stk. 2.

 

Tre dommere fandt efter det oplyste om T's gode personlige forhold imidlertid, at straffen undtagelsesvis kunne gøres betinget. Tre dommere efter forholdets karakter og omfang ikke grundlag for at gøre straffen betinget. (dissens)

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 11 a, stk. 2

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jens Duus, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Hans Chr. Thomsen, Henrik Gam og Karen Hald (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 1. december 2006, SS 32.28867/2006

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 29. september 2006.

T er tiltalt for

smugleri efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, pkt. 1, jf. § 11 a, stk 2

ved med forsæt til told- og afgiftsunddragelse i forbindelse med indrejse den 22. februar 2006 fra Polen til Danmark via Københavns Havn, at have undladt at angive i alt 81.320 stk. cigaretter for told- og skatteforvaltningen, hvorved han unddrog statskassen et afgiftsbeløb på 69.252 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af toldlovens § 73, stk. 4, betaler unddragne afgifter på 69.252 kr.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse for forsætligt smugleri, subsidiært om rettens mildeste dom.

Tiltalte har ikke protesteret mod påstanden om betaling af afgifterne.

Bevisførelsen, herunder forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forsætligt smugleri, men har erkendt grov uagtsom overtrædelse af toldloven. Tiltalte har til retsbogen af 19. september 2006 forklaret følgende: "... at det er korrekt, at han indrejste fra Polen til Danmark den 22. februar 2006 via Københavns Havn. Han var kørende i sin egen bil. Han blev stoppet i paskontrollen, og da de kontrollerede hans bagage, fandt de cigaretterne. Han husker ikke præcis, hvor mange cigaretter han havde i bilen, men foreholdt sagens bilag 3, rapport af 23. februar 2006 fra SKAT, forklarede sigtede, at det er korrekt, at han havde flere forskellige slags cigaretter, og at han havde mange cigaretter. Han havde købt cigaretterne i flere forretninger i Polen. De kostede omkring 47-48.000 svenske kroner. Cigaretterne ville han videresælge til venner og bekendte i Sverige. Han ved ikke i dag, hvor meget han kunne have tjent på at sælge cigaretterne. Det var nogle af hans svenske venner, der havde fortalt ham, at det nu var lovligt at indføre cigaretter fra Polen til Danmark, og en af vennerne viste ham en internetside vedrørende indførelse af cigaretterne til Danmark. Han havde ikke selv undersøgt spørgsmålet nærmere."

Tiltalte har til domsforhandlingen vedstået forklaringen afgivet i retten den 19. september 2006. Tiltalte har endvidere under domsforhandlingen forklaret følgende: "... til, at han har købt cigaretterne 4 steder ... at han har boet i Sverige i 4 år. Inden tiltalte kom til Sverige, havde han boet i Danmark i 16 år. Mens tiltalte boede i Sverige og Danmark, havde han været på rejser til de arabiske lande. Tiltalte har også været i Polen. Tiltalte har en samlever, der er fra Polen. Tiltalte har ikke selv undersøgt, hvad han må indføre fra udlandet til Sverige eller Danmark. Han har været i Polen både før og efter Polen er kommet ind i EU. Tiltalte kendte toldreglerne, inden Polen kom med i EU. Tiltalte vidste, at han måtte indføre 200 cigaretter fra Polen til Danmark, Tyskland og Sverige. Da Polen så kom med i EU, mente tiltalte, at der så gjaldt de samme regler, som når man indførte cigaretter fra Tyskland til Danmark. Tiltalte vidste imidlertid ikke, at der er en grænse på 200 cigaretter, og han mente ikke, der var forskel på, at de cigaretter man indførte fra Tyskland til Danmark var lavet i Polen eller andre steder. Tiltalte havde talt med en svensker om toldreglerne, fordi tiltalte gerne ville tjene nogle penge. Cigaretterne er billigere i Polen og han ville så sælge cigaretterne i Sverige til nogle venner. Tiltalte fik at vide, at en anden mand havde indført cigaretter fra Tyskland til Danmark, og der ikke skete ikke ham noget, og han havde også cigaretter med i stor mængde. Han kom over grænsen mellem Tyskland og Danmark."

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er født i Libanon og kom til Danmark for ca. 20 år siden. Han underviser arabisk og svensk på en friskole. Hans indtægt er 18.500 SEK før skat pr. måned. Han har 6 børn, hvoraf de 5 bor i Danmark. Han bor i en lejebolig.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ved tiltaltes forklaring og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er indrejst fra Polen i Danmark med 81.320 stk. cigaretter uden at angive disse. Når henses til mængden af cigaretter, formålet med indkøbet af cigaretter, at tiltalte har ladet sig nøje med oplysning om toldregler fra en anden uden selv at foretage undersøgelse, at tiltalte er vant til at rejse til og fra Polen, og den omstændighed at tiltaltes påståede uvidenhed drejer sig om toldlovgivningen, finder domsmandsretten, at anklagemyndigheden har bevist, at tiltalte med forsæt til afgiftsunddragelse har smuglet cigaretterne ind i Danmark. På denne baggrund findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Straffen fastsættes efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, pkt. 1, jf. § 11 a, stk. 2, til fængsel i 40 dage.

Påstanden om betaling af unddragne afgifter tages i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 10.000,00 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Jens Duus.

Tiltalte skal endvidere inden 14 dage betale unddragne afgifter på 69.252 kr. til SKAT.

-----------

Østre Landsrets dom af 23. februar 2007, 19. afdeling, S-228-07

Byrettens dom af 1. december 2006 (SS 32.28867/06) er anket af tiltalte med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges til grund, at tiltalte har forset sig som beskrevet i den rejste tiltale og således gjort sig skyldig i smugleri efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, pkt. 1, jf. § 11a, stk. 2.

Straffen på 40 dages fængsel findes passende udmålt.

Tre voterende finder efter det oplyste om tiltaltes gode personlige forhold, at straffen undtagelsesvis kan gøres betinget. Tre voterende finder efter forholdets karakter og omfang ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Efter resultatet af strafudmålingen gøres straffen betinget som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes, dog således, at fuldbyrdelsen af den idømte straf udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra i dag på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.