Dato for udgivelse
04 jun 2008 10:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 maj 2007 11:22
SKM-nummer
SKM2008.510.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
S-0855-07
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Dokumentfalsk, pizzasag, uregistreret, virksomhed, grov, uagtsomhed, anke, afvist, erstatning
Resumé

Tiltalte drev to pizzeriaer, H1 og H2, gennem et selskab i perioden 1. marts 2003 til 31. maj 2004. Selskabet var ikke momsregistreret. Den ikke angivne moms androg 227.985 kr. T var tiltalt for dokumentfalsk, da han havde sendt en momsregistreringsblanket til ToldSkat for en polsk virksomhed, skønt underskriften ikke stammede fra firmaets direktør, og skønt firmaet ikke havde kendskab til T. T forklarede at han troede at der skulle laves momsregnskab en gang om året. T havde søgt kontakt med den anmeldte revisor, men kunne ikke få fat i ham trods flere henvendelser, hvorefter en kammerat, ansat i en bogføringsvirksomhed skulle lave bogføringen. T forklarede, at advokaten havde bedt den anmeldte revisor anmelde selskabet til ToldSkat. Ved kontrolbesøg i H1 konstateredes, at kasseapparatet ikke virkede. ToldSkat udarbejdede en samlet skønsmæssig momsansættelse på baggrund af omsætningen i H1. Byretten fandt ikke, at det kunne afvises, at T havde søgt kontakt til revisor, hvorfor den manglende momsregistrering alene kunne tilregnes T som groft uagtsom. Da der var mangler i regnskabsforholdene, fandt retten at det var ubetænkeligt at lægge den skønsmæssige ansættelse til grund, dog kun vedrørende H1, da skønnet vedrørende H2 alene var beregnet ud fra H1's omsætning. T blev straffet med en bøde på 150.000 kr. og T blev pålagt at betale Skats krav på udeholdt moms på 185.951 kr. T blev ikke dømt for påstanden om dokumentfalsk. Landsretten afviste ankesagen, da dommen var anket efter ankefristens udløb.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 1, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, 1. pkt., jf. straffeloven § 89

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jens J. Kold Antonsen)

Afsagt af landsdommerne

Olav D. Larsen, Lars Christensen og Lisbeth Kjærgaard (kst.)

----------

Byrettens dom af 26. marts 2007, SS 52-630/2005

Tiltalen og parternes påstande

Anklageskrifter er af 19. august 2005, 29. september 2005 og 10. maj 2006.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

momsloven, lovbekendtgørelse nr. 703 af 8. august 2003 § 81, stk. 3, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, pkt. 1

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioden 1/3-2003 -31/12-2003 at have drevet registreringspligtig virksomhed restaurant H1, uden at anmelde virksomheden til momsregistrering hos ToldSkat, hvorved tiltalte unddrog momstilsvar på 143.917 kr., og i perioden 1/1-2004 -31/5-2004 at have drevet både restaurant H1 og registreringspligtig virksomhed H2 Pizza, uden at anmelde virksomheden til momsregistrering hos ToldSkat, hvorved tiltalte unddrog momstilsvar på 84.068 kr.

2

straffelovens § 276, tyveri,

ved omkring den 20. juni 2004 ved middagstid ved ... at have stjålet et Shell kontokort nr. ... med kode tilhørende DN fra dennes bil, hvorpå tiltalte brugte kortet til diverse indkøb på forskellige servicestationer i Danmark og Polen for i alt 11.525,24 kr.

3

straffelovens § 264. stk. 1, nr. 1,

ved den 8. december 2004 og den 16. december 2004 uberettiget at have skaffet sig adgang til forretningen H1,

4

straffelovens § 279, bedrageri,

ved den 5. juli 2004 i ... at have købt en Ford Mondeo reg.nr. ... hos autohandler G1, hvorpå bilen blev finansieret af F1 Finans A/S, med 52.000 kr., selv om tiltalte hverken havde evne eller vilje til at betale beløbet helt eller delvist eller vilje til at levere bilen tilbage, hvorved F1 Finans A/S led et formuetab,

5

straffelovens § 171, dokumentfalsk

ved den 25. oktober 2005 at have gjort brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, idet tiltalte frem sendte en skriftlig anmodning om momsregistrering til ToldSkat for firmaet H3 Group, Polen, skønt underskriften ikke stammede fra firmaets direktør, og skønt firmaet ikke har kendskab til tiltalte.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået frifindelse for anklageskrifternes forhold 25, og i øvrigt nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes en fængselsstraf på 20-40 dage og en tillægsbøde på 225.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Oplysningerne i sagen

Sagen er behandlet med domsmænd.

Tiltalte og vidnerne V.1 og V.2 har afgivet forklaring.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han regnede med, at der kun skulle laves momsregnskab en gang om året. Han drev virksomheden fra den 1. marts 2003, og han regnede så med, at han skulle aflevere momsregnskab den 10. april 2004. Han havde fra en fra ToldSkat fået at vide, at momsregnskaber skulle afleveres henholdsvis en gang om året, en gang hvert halve år, hvert kvartal, eller hver måned, alt efter hvor stor omsætningen var. 30 - 50% af omsætningen i pizzeriaerne udgjorde frokosttilbud. Han havde disse tilbud fra kl. 11.00 - 16.00. Det er han ikke blevet spurgt om fra Skat. Da der var kontrolbesøg, afleverede han en dejbolle til damen fra Skat. Det kan nok passe, at den vejede omkring 265 gram, og at der så skulle bruges ca. 186 gram mel. Han bekræftede, at en sæk mel var på 25 kg., og at der var et spild på mellem 2 - 4 kg. Han solgte mest familiepizzaer, men som tilbud på den måde, at man kunne spise sig mæt til 29,95 kr., og det var jo så forskelligt, hvor mange slice folk spiste. Det er rigtigt, at han til Skat udleverede restaurantens menukort, da de var på kontrol. Det var det kort, han havde hele tiden. Han havde dog også andre kort ved siden af, f.eks. med tilbud. Han har også solgt sodavand. De ansatte måtte tage en halv liter sodavand om dagen. De måtte også spise en gang om dagen. Han selv spiste normalt ikke i pizzeriaet. Han har max spist der 20 gange i de 10 måneder. Hans kassekladde er fremlagt som bilag 29, og han bekræftede, at det er for 2003 og for H1. Der er kun ført udgifter + indtægter fra dankort og checks. Hvis der blev betalt kontant, har han ikke registreret det der, men et andet sted, og det er også afleveret til ToldSkat. Det var i H2 Pizza som i H1. Der blev også solgt sodavand der. Han havde 6 - 8 ansatte i H1. SM kørte H2, og det var ham, der selv stod for ansættelserne der. Det skete, at en af tiltaltes 6 - 8 ansatte hjalp lidt til i H2. SM havde intet med H1 at gøre. Han var driftschef. Der skulle afregnes med ham hvert halve år. H2 blev drevet af H3, og i det selskab ejede han alle anparterne i, og han var også direktør. Det, som blev tjent i H2, skulle deles mellem ham og SM med 50 - 50. De skulle også dele, hvis der blev underskud. Det var JT, en statsautoriseret revisor, der var registreret over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som revisor. Han kunne dog ikke få fat i JT, selv om han forsøgte flere gange, og så blev V.1 revisor. Han kunne dog ikke anmeldes, men idet han ikke var registreret revisor, skulle en af hans chefer anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Han ved, at advokaten har bedt JT om at anmelde selskabet til ToldSkat. Han ved ikke, om V.1 har haft kontakt til JT. Da V.2 kom på kontrolbesøget, bekræftede hun over for ham, at hans forståelse ad indgivelse af moms, henholdsvis med en frist på et år, et halvt år, pr. kvartal og hver måned, var en rigtig forståelse. Han husker ikke, om han har drøftet den forståelse med JT. Han havde en kontoplan, og han tror også, at han havde en plan for moms, men han husker det ikke. V.1 brugte et andet program end det program, som han selv havde udviklet (bilag 29). Det program havde han hentet og lavet over nettet. Det var noget, han selv ville udvikle, og så eventuelt videresælge, uden at det dog blev til mere. V.1 havde sit eget program. Han har tastet ind som bilag 29 viser, når han har haft kræfter til det, efter at være kommet hjem fra arbejde. Han har lavet det på den måde, for at ToldSkat så også nemt kunne trække det ind, uden eventuelt at være nødt til at komme på besøg og hente et regnskab. Han er programmør. V.1 har fået bilagene, og V.1 har selv lagt dem ind i sit eget program, et program, som han mener også kunne afregne for moms. Da der var kontrolbesøg, kom der tre personer en fra politiet, en fra skattevæsenet og en fra toldvæsenet. Politimanden tjekkede, om der var, f.eks. ulovligt ansatte. Det forklarede politimanden ham, og han sagde, at alle skulle blive og skulle vise identifikation. Alt var i orden i den retning. Personen fra Skat skulle også se, om folk var registreret rigtigt, og det var også i orden. V.2 ville have alle bilagene med. Han sagde til hende, at han også havde nogle bilag hjemme, og de tog så fra pizzeriaet til hans daværende adresse. Hun fik bilagene, og hun så hans system, som han viste hende over nettet. Han bad hende om at måtte beholde et par mapper, fordi han var ikke færdig med at taste ind for de seneste 1 - 2 måneder, og det fik hun lov til. Resten af bilagene tog hun med. Der var vel i alt tale om flere tusinde bilag. Han fik at vide, at det han manglede at få tastet ind, skulle han aflevere 6 - 7 dage senere. Da var han syg, men 2 - 3 dage senere fik han SM til at aflevere det. ToldSkat havde et password, så de kunne gå ind og tjekke. Han har fået kopier af nogle af bilagene retur. Han mener ikke, at han har fået alle bilagene retur, da bilagene var sat i ringbind. Han har ikke drøftet momsbeløbene med skattefolkene.

Vedrørende ToldSkats afgørelse af 6. august 2004 tror han ikke, at han har modtaget den afgørelse. Han mener heller ikke, at der bør laves et skønsmæssigt momsbeløb, når nu myndighederne har fået alle bilagene. I den situation kan det korrekte beløb jo udregnes. Han mener i øvrigt ikke, at han skylder ToldSkat noget. De skylder ham noget. Han har fået V.1 til at lave et momsregnskab (bilag 24). Han købte H1 for en halv mio. kr. Der blev lavet salgskontrakt. Der var tale om en halv mio., incl. moms. V.1 har set kontrakten og har ført det ind derfra. Der er sendt en negativ momsangivelse til ToldSkat, men der er ikke reageret. V.1 har tastet det ind til ToldSkat, og han har også selv afleveret det i receptionen. Han har også afleveret det til advokat PR. Fra den 1. marts og til oktober eller november 2003 betalte han forpagtningsafgift på 25.000 kr. vedrørende H1 til ham, han senere købte den af. Derfra er der også et negativt momstilsvar. Han har ikke været til møde vedrørende købet hos ToldSkat. På kontrolbesøget afleverede han også papirer vedrørende købet, men han har intet hørt til, om man ville godkende eller ikke godkende det negative momstilsvar. Han holdt med at drive H1 den 28. maj 2004. Den blev faktisk stjålet fra ham. I de sidste måneder, april og maj 2004, blev hele det eventuelle overskud taget af den tidligere ejer. H2 blev solgt i juni eller juli 2004. Efter at de 2 pizzariaer er afhændet, har han ikke haft noget med driften at gøre. H3 er erklæret konkurs, og PR er kurator. Konkursbehandlingen er ikke færdig. Han har bedt PR om et møde, og han har som sagt afleveret V.1s momsangivelse til PR. Han ved ikke, hvad PR har gjort i den anledning.

V.1 har forklaret vedrørende bilag 24, at han har lavet opgørelsen som den er dateret, uden at han nu kan huske det nøjagtige tidspunkt. Det kan godt have været i 2005, hvis den er dateret der. Han fik bilag fra T, alle i kopi. Han tastede tallene ind i systemet, og så fik han det beregnet. Der var også nogle kontrakter på større beløb, en kontrakt på vist 500.000 kr., og noget med en forpagtningsafgift på 25.000 kr. Det gav en negativ angivelse, som han mener, han tastede ind til ToldSkat via tast-selv. Han havde fået nummeret fra T. Han mener også, at han efterfølgende faxede det ind, fordi T spurgte til det. T havde fået oplyst, at ToldSkat ikke havde fået det. Derfor faxede han det til ToldSkat, og han mener også, at han samtidig faxede et eksemplar til til T. Han hørte ikke fra ToldSkat. Han mener ikke, at man behøver at skønne, når man har bilagene. Der er jo klare regler for det. Vedrørende afgørelsen af 6. august 2004 fra ToldSkat mener han ikke, at han har set den. Han har læst inden for økonomi, regnskab og finansiering. Han er uddannet både i udlandet og i Danmark. I Danmark har han fået en efteruddannelse i bl.a. regnskabsføring via HK-kurser. Lige nu er han ansat hos et tysk firma. Da han lavede det for T, var han ansat i et bogføringsfirma. Han har ikke modtaget penge for at lave det for H3. Det var decideret pizzeriaet H1, han havde bilag fra. Han har lavet bogføring for T sidste år i hans personlige firma H4. Vedrørende salgsmomsen var der nogle kasseregnskaber. Der var ingen kassestrimler eller andet. Han mener, at det var A4-regneark, og at det var over det daglige salg. Det var ført dagligt, og det var for 2003. Han har fået kassekladderne (bilag 29). Det var det første, han fik, men det kunne han ikke bruge. Han bad om mere, fordi der ikke var et decideret salg. Det han så fik, var en stak papirer, som T kom med. Med varekøb, som der står i bilag 24, menes f.eks. købsmoms fra husleje, madvarer, elregning. Også kontrakterne og kvitteringer for betaling af forpagtningsafgift, viste alle, at de var incl. moms. Han har ikke set nogle kvitteringer for 2004 vedrørende forpagtningsafgift. Han tror, at han så 5 - 6 stykker, og det var alt sammen fra 2003. Der var kun en kontrakt over købet af H1, men der var også andre kopier, nemlig kvitteringer på forpagtning. Han har også, mener han, afleveret materiale til politiet. Forevist bilag 16, forpagtningskontrakt, bilag 8, salgskontrakt af 8. november 2003, og bilag 9, salgskontrakt af 1. januar 2004, bekræftede vidnet, at han har set forpagtningskontrakten og den første salgskontrakt. Han har ikke set kontrakten fra 1. januar 2004. Han kan huske, at han har medtaget momsen vedrørende de 500.000 kr. Han kan ikke huske, hvor meget han har taget med vedrørende forpagtningen, men som sagt mener han, at han så 5 - 6 kvitteringer. De kvitteringer var svarende til f.eks. hvad side 3 i bilag 10 viser. Muligvis har han set og brugt den sidste kvittering, som er i bilag 10, da den kvittering er fra 2003. Alle de kvitteringer, han så, var som sagt incl. moms. At han i bilag 24 har skrevet: "Ingen momsaktiviteter", er det egentlig noget, der ikke skulle have stået der. Det er en standard, som man kan krydse eller lade være at krydse. Den skulle have været slettet. Han fik fra T CVR-nummer, tast-selv kode og bilag, som han brugte. Han har aldrig haft kontakt med den tidligere revisor, JT.

Specialkonsulent ved SKAT V.2, har forklaret, at hun også i 2004 var specialkonsulent. Hun har senere haft 1 års orlov, og er vendt tilbage i den samme stilling. Hun var på kontrolbesøg på H1. Det var et led i en større aktion. De traf T i forretningen. Man ser under et sådant besøg på, hvem der er ansat, og man laver normalt kasseafstemning og taler med indehaveren. T præsenterede sig som sådan. Der var flere ansatte, som hun husker det, en der ekspederede, og vel to mere ud over indehaveren. Normalt laver de som sagt en kasseafstemning, men det kunne de ikke her. De fik at vide, at kasseapparatet ikke virkede. Hun havde forinden besøget ikke rigtig kunnet se, hvordan virksomheden var registreret, men hun var inde på "smiley-siden", og der figurerede H3 Group ApS som den, der stod for virksomheden. Den var alene registreret vedrørende selskabsskat. Den var ikke momsregistreret. Efter at de havde været i pizzeriaet. tog de til Ts lejlighed. De fik at vide, at der der var bilag. Han sagde, at bogføringen ikke var ajour, men at han ville ajourføre den, og den efterfølgende tirsdag komme med bilagene. De ville kunne få adgang til kassekladden, som han i lejligheden viste på skærmen. Den var så omfattende, at det var bedre i stedet for print, at få online adgang. På stedet kunne hun ikke lige tage stilling til det, hun så af kassekladden på skærmen. Den efterfølgende tirsdag ville de kunne få adgangskoden, og man kunne eventuelt gennemgå det sammen. Hun mener, at hun havde menukortet fra pizzeriaet med, og en dejbolle. Det var alt, hvad hun havde fra kontrolbesøget. Efterfølgende skulle de tale videre, også om bilagene. Han kom ikke som aftalt om formiddagen, men ringede vel ved 12 - 13 tiden den samme dag og fortalte, at han var syg. De aftalte, at han så skulle komme torsdag. Han kom ikke, og han ringede ikke. Fredag tog hun og en kollega til H1 og fik at vide, at T var syg og indlagt. De fik intet med derfra. De gik den samme dag til H2 Pizza, hvor de egentlig skulle have været den første dag, da de var på H1. De fandt der ud af, at H3 Group også drev den. Det vidste de ikke forinden. Den oplysning fik de af en af dem, der stod i pizzeriaet. T ringede i løbet af fredagen, og hun aftalte med ham, at han skulle komme den næstfølgende onsdag med bilagene, uanset om han havde fået afsluttet eller ikke afsluttet det, han ønskede at lave. Hans kammerat SM kom så om onsdagen med fem ringbind. To ringbind med købsbilag, et med løn og bankbilag, et med kontrakter og et med en opgørelse fra "G3". Kassekladden fik hun ikke. Hun havde også lavet registreringsanmeldelse klar til at give ham, når han kom. I stedet sendte hun den til H3 Group på H1s adresse. Den kom retur. Hun forsøgte at kontakte T. Hun skrev den 3. juni 2004 også til ham og bad ham møde den 9. juni 2004. Han kom ikke, og der skete ikke noget. Ringbindene med købsbilagene omfattede perioden 1. marts - 31. december 2003. Der var ikke modtaget bilag overhovedet vedrørende H2 Pizza. Vedrørende afgørelsen den 6. august 2004 er den skønsmæssig, da hun ikke har haft noget regnskab at gå ud fra. Udgangspunktet er taget i købsbilagene, som de havde. Der er tastet købspriser ind, og i et andet regneark også antallet af varer og varernes art. Der er taget hensyn til et spild på 16 % for mel, idet T havde oplyst, at han havde et forholdsvis stort spild. Deres normale spildprocent er 10 % for pizzariaer. Det er en spildprocent, de bruger ud fra tidligere sager, de har haft. Der er beregnet et gennemsnit på 48 kr. pr. pizza. Luksuspizzaers pris er slet ikke taget med. Der er heller ikke taget pastaretter med på salgssiden. Derefter er der generelt lagt en rabat på 10 % til grund. Bruttoavancen er sat til 50 %. Det normale for pizzariaer er 50 - 60 %. Hun har skønnet et salg af sodavand via de indkøbte ekstrakter. Hun har haft kontakt til Carlsberg for at høre, hvor meget der skal blandes i af vand. Spild har hun fastsat til 150 liter. Ansattes forbrug har hun sat til 500 liter. De ansattes madforbrug har hun taget ud fra de skattemæssige takster. T havde under besøget forklaret dem, at skoler og andre kunne få rabat. Det er derfor, hun har lagt en generel rabat på 10% til grund, også henset til, at hun fra ham havde fået at vide, at han havde en ordning, hvor der kunne spises for 29,95 kr. Vedrørende 2004 tog hun omsætningen fra H1 og delte med antallet af måneder. Det lag de hun til grund for omsætningen i H2 Pizza. Hun så som sagt alene kassekladden i lejligheden på skærm. Senere har hun fået bilag 29 (print), og deri fremgår ingen moms. Hun havde ikke det print, da hun lavede den skønnede ansættelse, men det ville for hende at se ikke have medført nogen ændring. Vedrørende fradrag af købsmoms i forbindelse med købet af H1 er det sådan, at køb og salg af virksomheder skal ske uden moms. Hun har set kontrakter efter at afgørelsen blev truffet. Den seneste købekontrakt siger momsfrit, og det er det korrekte. Vedrørende bilag 10, sidste side, kvittering for 25.000 kr., mener hun, at hun har set et par bilag, svarende hertil. Der er ikke tale om en forskriftsmæssig faktura, og hvis det har været som led i overdragelse af virksomhed, skal der som foran forklaret slet ikke være moms på det. Hun fik at vide af T, at han havde en personlig virksomhed, H4. I 2003 var der 0-angivelser. Lønnen til de ansatte i H1 var angivet i den personlige virksomhed. Det er rigtigt, at tiltalte forklarede hende om rabatordningerne. Hun husker ikke konkret, om de har talt om "spis dig mæt"- ordningen for de 29,95 kr., men det er taget med under de generelle 10 %. H2 og H1 ligger vel 100 meter fra hinanden. I H2 var der vel 3 ansatte, da de fredag formiddag kom på kontrolbesøg. Lokalerne i H1 er større end i H2. H2 ligger dog i midtpunkt og havde natåbent. Som hun er orienteret, uden at hun kan sige det bestemt, sælges der mange pizzaer om natten. At der i en kontrakt står incl. moms, er ikke nok til fradrag. Det er ikke noget, man skal tage med ved overdragelse af virksomheder. I en situation, hvor der er et momsbilag, en faktura f.eks., som ikke umiddelbart kan anvendes, men, hvis det i øvrigt vedrører moms, enten kan gå ind eller ud, vil hun høre indehaveren nærmere. I en situation som med købekontrakten, er der ikke anledning til at undersøge det nærmere, da det ikke kan indgå i et momsregnskab. De har hele købssiden for 2003 efter hendes opfattelse. Det, der mangler, er en registrering på salgssiden. Hele den side er mangelfuld, der er intet. Hun har talt bankindsættelserne sammen, men det er ikke noget, der kan bruges til noget. Der kan jo f.eks. være betalt, inden pengene sættes i banken. Sikkerheden får man f.eks. ved, at man har en kassestrimmel. Hun har ikke haft kontakt med T, så hun har kunnet drøfte det, efter at de var på kontrolbesøget. Hun har ikke søgt at udfinde, hvor stor en del af salget der er kontant salg. Hendes skøn er, at en stor del af et pizzasalg er kontant. Hun har set et brev til statsautoriseret revisor JT. Hun ved ikke, om revisorer normalt sørger for momsregistrering, men det er en virksomhedsindehavers pligt 8 dage før en virksomheds start, at sørge for at få den momsregistreret. Hun har ikke haft kontakt til JT. Hun er blevet forevist et momsregnskab, udfærdiget af V.1. Det har hun set senere end afgørelsen blev truffet. Det har ikke givet hende anledning til en revurdering. Der blev sendt en agterskrivelse til H3 Group til H1s adresse. Den er ikke kommet retur. Afgørelsen er heller ikke kommet retur. Den var sendt til samme adresse, og begge, både agterskrivelsen og afgørelsen, er sendt ved almindelig post.

Tiltalte har supplerende forklaret vedrørende omsætningen "spis dig mæt", at det var ikke bare som frokosttilbud, men det kunne man købe i hele åbningstiden, og for 29 kr. Det udgjorde over 80 % af omsætningen i begge pizzariaer. Pizzariaet H1 havde åbent fra kl. 11.00 - 22.00, og H2 fra kl. 16.00 - 21.00. Begge pizzariaer havde fredag og lørdag åbent til kl. 05.00 om morgenen. Forevist bilag 5-3, forklarede tiltalte, at H3 Group ejes af KP som personlig virksomhed. Han har hjulpet KP sprogmæssigt, men han har ikke skrevet den under eller i øvrigt gjort andet. Han og KP har arbejdet sammen i rigtig lang tid. Han har fået kopi af det brev, som er fremlagt som bilag 4 i sagen, og han har hjulpet KP med at finde materiale. Bilag 5 har han set hos politiet. Han ved ikke, hvorfor KP har skrevet som han har gjort, men KP har sagt, at han ville give tiltalte problemer. Det kan måske skyldes, at KP skylder ham nogle penge, men han ved det ikke rigtig. Han er sikker på, at det er KP, der har skrevet under på bilag 3.

Tiltalte forklarede endelig, at han jo også havde fået en tast-selv kode, og derfor var helt sikker på, at hans virksomhed var momsregistreret.

Tiltalte er tidligere straffet ved dom af 3. november 2005, som stadfæstet af Vestre Landsret den 14. marts 2006, efter straffelovens § 244, jf. § 23, med fængsel i 50 dage.

Anklagemyndigheden har på vegne Skat nedlagt påstand om, at tiltalte skal betale 227.985 kr., det unddragne momsbeløb.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter det fremkomne, herunder specialkonsulent V.2s forklaring, anses det for godtgjort, at tiltalte har undladt at momsregistrere virksomheden H3 Group ApS. Det kan dog ikke afvises, at tiltalte har søgt kontakt med den for selskabet anmeldte revisor, som hans advokat i maj 2003 havde bedt vurdere, om der skulle foretages meddelelse til ToldSkat. Den manglende momsregistrering kan derfor alene tilregnes tiltalte som groft uagtsomt.

Henset til det oplyste om selskabets (pizzeriaernes) regnskabsforhold eller mangel på samme, forhold som tiltalte har haft rigelig lejlighed til at dokumentere og korrigere, også efter hans modtagelse af den skønsmæssige ansættelse, ses det ubetænkeligt at lægge den skønsmæssige opgørelse af 6. august 2004 til grund. Denne opgørelse kan ikke anfægtes alene ved tiltaltes forklaringer uden anden støtte herfor end den forklaring V.1 har afgivet.

Da ansættelsen af H2 Pizzas momstilsvar alene er baseret på et skøn ud fra omsætningen i H1, findes det dog ikke at kunne medtages, hvorfor retten lægger et udeholdt momsbeløb for selskabets pizzavirksomhed på 185.951 kr. til grund.

Tiltalte straffes herefter med en bøde på 150.000 kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 8. august 2003, jf. den nugældende lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, § 81, stk. 1, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, 1. pkt, jf. straffelovens § 89.

Forvandlingsstraffen er fastsat nedenfor.

Retsformanden har taget et fremsat krav på udeholdt momsbeløb til følge med 185.951 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 150.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel 120 dage.

Tiltalte skal til SKAT inden 14 dage betale 185.951 kr. med tillæg af rente efter momslovens regler.

Tiltalte skal betale halvdelen af sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets kendelse af 24. maj 2007, S-0855-07

Landsretten afsagde kendelse

Byrettens dom blev afsagt mandag den 26. marts 2007. Tiltalte var til stede ved domsafsigelsen. Ankefristen på 14 dage udløb mandag den 9. april 2007, 2. påskedag. Tiltaltes forsvarer ankede dommen den 10. april 2007 ved henvendelse til statsadvokaten.

Tiltalte har ikke anket dommen inden ankefristens udløb. Det, der er oplyst om årsagen hertil, kan ikke medføre, at retten ser bort fra fristoverskridelsen, jf. retsplejelovens § 963, stk. 3, jf. § 949, stk. 2. Landsretten afviser derfor tiltaltes anke.

T h i   b e s t e m m e s

Denne ankesag afvises.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Retten fastsatte salæret til advokat Jens J. Kold Antonsen til 1.500 kr. + moms, der betales af T.