Dato for udgivelse
24 Apr 2008 12:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Apr 2008 08:50
SKM-nummer
SKM2008.367.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-061166
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Fusion
Resumé

To feriefonde omfattet af ferielovens § 36, stk. 3, kunne fusionere skattefrit. Den ene feriefond kunne foretage en spaltning over til den anden feriefond for så vidt angår den nettopersonaleandel, der omplaceres til den anden feriefond.

Hjemmel
08-022039
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 14 c
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 S.D.1.11.5

Spørgsmål

  1. De bedes bekræfte, at feriefondene H Sygehus Feriefond og Region Bs Feriefond jf. fusionsskatteloven § 14c, stk. 1, nr. 4 kan fusionere skattefrit.
  2. De bedes bekræfte, at Region Bs Feriefond jf. fusionsskatteloven § 14c, stk. 1, nr. 4 kan foretage en spaltning over til H Sygehus Feriefond for så vidt angår den nettopersonaleandel, der omplaceres til H Sygehus Feriefond.
Svar
  1. Ja.
  2. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Ansøger har bl.a. oplyst følgende:

Som en konsekvens af strukturreformen blev amterne i Danmark nedlagt den 31.12.2006. Den 1.1.2007 blev der oprettet 5 regioner i Danmark, hvis primære opgave er at få skabt et så velfungerende sygehusvæsen som muligt - det gælder både på det somatiske og det psykiatriske område. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger om, at der skal være et befolkningsunderlag på mellem 200.000 og 400.000 indbyggere for at et sygehus kan have en velfungerende akutmodtagelse. Region B er en sammenlægning af D, E og F Amter og en stor del af G Amt.

Status på feriefonde i de 4 amter inden den 31.12.2006, (der pr. 1.1.2007 kom til at udgøre Region B) var:

  • at der i D Amt var en feriefond (D Amts Feriefond), der dækkede alle ansatte i amtet,
  • at E Amt ingen feriefond havde,
  • at der i F Amt var en feriefond (Feriefonden ved H Universitetshospital og  I Sygehus), der omfattede H Universitetshospital og ansatte på I Sygehus,
  • en feriefond (F Amts Feriefond), der omfattede alle andre ansatte i F Amt, dvs. også de ansatte på sygehusene i A, J, K, L og M,
  • at der i G Amt var en feriefond (G Amts Feriefond II), der dækkede ansatte på alle amtets sygehuse, og
  • en feriefond (G Amts Feriefond I), der dækkede alle andre ansatte i G Amt.

Status på feriefonde i Region B:

I 2006 besluttede Feriefonden ved H Universitetshospital og I Sygehus at fortsætte uændret som selvstændig feriefond, idet det for feriefonden var langt det letteste, da der ikke umiddelbart skete nogle ændringer pr. 1.1.2007. Feriefonden var stadig en organisatorisk enhed, bestående af nøjagtig de samme medarbejdere og med den samme ledelse, som før 1.1.2007.

De 4 andre feriefonde besluttede ud fra de anbefalinger, som Feriekontoret udsendte i november 2005, at søge om at fusionere. Dog således at G Amts Feriefond II på sygehusområdet først søgte om en fission, således at Region J forholdsmæssigt fik en andel og herefter en fusion med de 3 andre feriefonde i Region B. Skattecenter K  har ved henholdsvis skrivelse af 26.4.2007  og 24.9.2007  godkendt fusionen af de 3 feriefonde med F Amts Feriefond som den fortsættende fond under navnet Region Bs Feriefond, og spaltningen af G Amts Feriefond II.

Regionsrådet i Region B besluttede den 20.12.2007, efter en meget lang høringsproces - fra den 25.6.2007 til den 1.12.2007 - en ny sygehusstruktur, som lever op til Sundhedsstyrelsens tidligere omtalte anbefalinger. Udarbejdelsen af dette forslag til ny sygehusstruktur blev startet op dag 1 i Region Bs historie, og er en klar og naturlig konsekvens af strukturreformen.

Den nye sygehusstruktur er trådt i kraft den 1.1.2008 og betyder i forhold til regionens 2 feriefonde, at A, J, K og M Sygehus, hvis medarbejdere hidtil har hørt ind under Region Bs Feriefond, nu organisatorisk er fusioneret med H, der nu udgør én organisatorisk enhed med én ledelse.

Samtidig er I Sygehus, som hidtil organisatorisk har været en del af H, og hermed deres feriefond, lagt ind under en ny organisatorisk sygehusenhed i området, hvis ansatte hører ind under Region Bs Feriefond.

Samtidig har Regionsrådet den 20.12.2007 besluttet at slå hele det psykiatriske område sammen til én selvstændig organisatorisk enhed. De ansatte på psykiatrisk afdeling på H har hidtil hørt ind under Feriefonden ved H Universitetshospital og I Sygehus, men de ansatte hører nu ind under Region Bs Feriefond. Dette trådte ligeledes i kraft den 1.1.2008.

Feriefondene har kalenderåret som regnskabsår, men der foreligger p.t. ikke årsregnskaber for indkomståret 2007. Det kan oplyses, at feriefonden Region Bs Feriefond ejer 30 ferieboliger med en regnskabsmæssig værdi pr. 1.1.2007 på t.kr. 37.500 og en egenkapital på t.kr. 40.508, mens Feriefonden ved H Universitetshospital og I Sygehus ejer 10 ferieboliger med en regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006 på t.kr. 15.539 og en egenkapital på t.kr. 15.607.

Oplysninger om dispositionen

Som følge af førnævnte strukturændringer overvejer de 2 feriefonde to muligheder (med virkning fra 1.1.2009):

1. enten at fusionere til én feriefond, som samler alle ansatte i én feriefond

2. eller via en spaltning af Region Bs Feriefond, at overføre de berørte ansatte på de enkelte sygehuse m.v. til Feriefonden ved H Universitetshospital og I Sygehus, som herefter vil tage navneændring til Feriefonden ved H Universitetshospital.

Jf. fusionsskatteloven § 14c, stk. 1, nr. 4 "Ved fusion og ved spaltning af kommunale og amtskommunale feriefonde oprettet i henhold til ferielovens § 36, stk. 3, når fusionen eller spaltningen sker i medfør af kommunalreformen.", som blev indsat ved lov nr. 514 af 7. juni 2006, er det muligt at foretage de nødvendige omstruktureringer skattefrit, hvis disse sker som en følge af kommunalreformen.

Dette er uddybet i bemærkninger (§5) til lovforslaget, hvoraf det fremgår at også amtskommunale feriefonde er omfattet af fusionsskatteloven § 14c, stk. 1, nr. 4, når dette sker som en følge af kommunalreformen.

"Det foreslås, at bestemmelserne i fusionsskattelovens kapitel 1 også skal finde tilsvarende anvendelse ved fusion og spaltning af kommunale og amtskommunale feriefonde oprettet i henhold til ferielovens § 36, stk. 3, når fusionen eller spaltningen sker som følge af kommunalreformen. Herved sikres, at kommunale og amtskommunale feriefonde kan indgå i en skattefri fusion eller spaltning, når sammenlægningen eller opdelingen er begrundet i kommunalreformens sammenlægninger eller opdeling af de forvaltninger, institutioner og virksomheder, som feriefondene er knyttet til. Det er en betingelse, at fusionen eller spaltningen sker som følge af kommunalreformen. Kun fusioner eller spaltninger, som er begrundet i sammenlægning eller opdelingen af kommunale forvaltninger i forbindelse med ændringen af kommuneinddelingen, vil være omfattet af den foreslåede bestemmelse."

Det er vor opfattelse, at Regionsrådets beslutning af 20.12.2007 er en følge af kommunalreformen, hvorfor nedenstående uddrag af bemærkninger til lovforslaget må anses for rammende for netop de foreslåede ændringer, selvom ændringerne først kan gennemføres med virkning fra 1.1.2009.

"I § 11, stk. 4, foreslås det, at forslaget om skattefri fusion af kommunale feriefonde skal have virkning for fusioner, der gennemføres med fusionsdato pr. 1. januar 2006 eller senere. Regnskabsåret for feriefonde følger kalenderåret. Efter fusionsskatteloven skal fusionsdatoen være sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. For feriefonde skal fusionsdatoen således være sammenfaldende med skæringsdatoen for den modtagende feriefonds regnskabsår. Fusionsdatoen ved fusioner af feriefonde vil derfor altid være 1. januar i det pågældende år.

Af den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens § 14 c, nr. 4, jf. dette lovforslags § 5, fremgår, at den skattemæssige succession gælder for fusioner, som gennemføres i medfør af kommunalreformen. Herved tager bestemmelsen sigte på fusioner, som gennemføres i perioden op til og lige efter gennemførelsen af kommunalreformen, som skal være endeligt gennemført 1. januar 2007. Kun helt undtagelsesvis vil fusioner med fusionsdato pr. 1. januar 2008 eller senere kunne siges at ske i medfør af kommunalreformen og dermed være omfattet af adgangen til skattefri fusion."

Ansøger har supplerende forklaret følgende ved e-mail af 13. marts 2008:

I fortsættelse af vor telefonsamtale har jeg hos formand N;  HR-sekretariat i Region B, undersøgt baggrunden for at den endelige struktur indenfor sygehusvæsenet først forventes, at falde på plads her i 2008, hvilket har indflydelse på, hvor de enkelte ansatte i Regionerne (tidligere amterne) skal arbejde, og som følge heraf, hvilken Feriefond de i så fald skal henføres til.

Det er hendes opfattelse, at begrebet "kommunalreformen" også dækker over den situation af amterne fik navneændring til Regionerne, og at der samtidig skete en sammenlægning af disse, hvorfor der i det efterfølgende nævnes begrebet " strukturreform". At sammenlægningerne af Regionerne på nogle områder havde mere omfattende konsekvenser end kommunale sammenlægninger, kan ikke overraske - allerede fordi Regionerne opgaver og Regionernes geografiske omfang er mere omfattende end de kommunale.

I forbindelse med strukturreformens og den nye sundhedslovs fremlæggelse blev der samtidig nedsat udvalg, som skulle se på bl.a. akutbehandlinger m.v. Dette var bl.a. begrundet i sammenlægningerne af amterne til Regionerne, hvilket medførte at der indenfor for samme Regionsområde nu var flere akutmodtagelsessteder end det som Sundhedsstyrelsen havde ønske om. I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen den 21.12.2006 udarbejdet en rapport, (vedlagt) som skulle danne baggrund for de nødvendige ændringen indenfor Regionerne. Det er denne rapport som Region B har gennemgået og behandlet, og som den 20.12.2007 (referat vedlagt) på Regionsrådet medførte de ændringer, som nu betyder de tidligere i anmodningen om bindende svar beskrevne ændringer.

Ud fra ovennævnte er det vor vurdering, at de påtænkte fusioner/spaltninger er en naturlig og nødvendig følge af "kommunalreformen", selvom den skyldes sammenlægningen af amterne, og de dermed følgende omlægningerne i Regionerne.

Med hensyn til det forhold, at feriefondene tidligere er spaltet og fusioneret medfører efter vor vurdering ikke, at disse ikke efterfølgende kan omfattes af fusionsskatteloven § 14c, stk. 1, nr. 4. De tidligere foretagne fusioner og spaltninger var begrundet i de geografiske forhold, som skyldes det forhold at amterne blev nedlagt og samlet i Region B, men på daværende tidspunkt var det endnu ikke afgjort hvorledes bl.a. Sygehusområdet skulle struktureres, men det var klart, hvilket også kan se af den førnævnte rapport, at der skulle ske omstruktureringer, som så kunne/ville få indflydelse på de berørte feriefonde.

Når der ses på de store omlægninger kommunalreformen medførte, kan en periode på omkring 2 år næppe anses for lang tid. Det er vor vurdering, at det tager tid at fusionere offentlige institutioner og finde de rette struktur. Vi er derfor stadig af den opfattelse, at de påtænkte transaktioner kan anses for at ske, som en naturlig og nødvendig konsekvens af den situation, som fusionsskatteloven § 14c, stk. 1, nr. 4 er tiltænkt at skulle dække. Vi er endvidere enige i, at det er den konkrete situation, som skal vurderes for anvendelsen af lovbestemmelsen, og netop den situation at Regionsrådet af gode grunde først efter Region Bs dannelse kan diskutere den nødvendige struktur medfører at omstruktureringer gennemføres hurtigst muligt, og ikke har andre grunde for at udskyde beslutningerne herom.

Grunden til at datoen 1.1.2008 ikke i første omgang er valgt skyldes, at Regionsrådet først den 20.12.2007 vedtog de overordnede beslutninger, som nu skal gennemføres i Regionen B hurtigst muligt, men hvis det er muligt kunne et nyt spørgsmål 3 udformes således "Vil besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 ændres hvis fusionsdatoen/spaltningsdatoen ændres til 1.1.2008 ?".

SKATs indstilling og begrundelse

Nærværende sag omhandler skattefri spaltning af feriefonde omfattet af ferielovens § 36, stk. 3.

Sådanne fonde har ikke tidligere kunne spalte og fusionere skattefrit efter fusionsskatteloven.

I forbindelse med den kommunale strukturreform blev der dog indført særlig hjemmel til at feriefonde kunne spaltes og fusioneres således af der kunne ske en opdeling i overensstemmelse med de nye kommunale og amtskommunale grænser.

Bestemmelsen i fusionsskattelovens § 14 c, nr. 4, der blev indført med lov nr. 514 af 7. juni 2006 har følgende ordlyd: Ved fusion og ved spaltning af kommunale og amtskommunale feriefonde oprettet i henhold til ferielovens § 36, stk. 3, når fusionen eller spaltningen sker i medfør af kommunalreformen.

I bemærkningerne til loven anføres det, at amtskommunale feriefonde omfattes på lige fod med kommunale feriefonde. Det er i den forbindelse SKATs opfattelse, at de i nærværende sag omhandlede fonde er omfattet af regelsættet selvom de i dag formentligt skal betegnes som "regionsferiefonde" og ikke amtskommunale feriefonde.

Det er en væsentlig forudsætning for at benytte reglen, at fusionen eller spaltningen gennemføres som følge af strukturreformen. Det fremgår således af bemærkningerne til bestemmelsen, at kun helt undtagelsesvis vil fusioner med fusionsdato pr. 1. januar 2008 eller senere kunne siges at ske i medfør af kommunalreformen og dermed være omfattet af adgangen til skattefri fusion.

I nærværende sag fremgår det, at man allerede op til ikrafttræden af de kommunale og amtskommunale strukturændringer overvejede, hvorledes feriefondene skulle struktureres i Region B. Man besluttede således (som en direkte konsekvens af strukturreformen) at lade Feriefonden H Universitetshospital og I Sygehus fortsætte med den hidtidige struktur, mens de øvrige feriefonde blev omstruktureret til en samlet fond under navnet Region Bs Feriefond.

Efterfølgende i forbindelse med, at den nye sygehusstruktur i Region B er faldet på plads, har regionsrådet besluttet at indføre en ny sygehusstruktur i regionen.

Spørgsmålet er herefter om de efterfølgende tilpasninger er et led i strukturreformen og således omfattet af fusionsskattelovens § 14 c, nr. 4, eller den skal opfattes som en efterfølgende omstrukturering, der ikke umiddelbart kan siges at være en følge af strukturreformen.

Efter SKATs opfattelse taler det for at anse omstruktureringerne i nærværende sag som et led i strukturreformen, at det efter ansøgers oplysninger har været arbejdet på strukturændringen fra dag 1 i Region Bs historie. I det lys synes det rimeligt at antage, at strukturændringerne er en naturlig og nødvendig konsekvens af strukturreformen. Der lægges herved navnlig vægt på ansøgers supplerende oplysninger af 13. marts 2008, hvor der redegøres for, at de nuværende ændringer af regionens akutberedskab har undergået en politisk proces helt frem til 12. december 2007 og der først på dette tidspunkt er klarhed over regionens fremtidige struktur.

Derimod synes det at tale imod en positiv besvarelse, at man allerede en gang har omstruktureret feriefondene i regionen skattefrit, samt det i lovbemærkningerne er anført at kun helt undtagelsesvis vil fusioner med fusionsdato pr. 1. januar 2008 eller senere kunne siges at ske i medfør af kommunalreformen og dermed være omfattet af adgangen til skattefri fusion.

Det er SKATs vurdering, at en gennemførelse af omstruktureringen 1. januar 2009 efter en konkret vurdering er i overensstemmelse med formålet med lov nr. 514 af 7. juni 2006 således at fusionerne af de pågældende feriefonde sker som et led i kommunalreformen.

Efter en samlet konkret vurdering er det derfor SKATs opfattelse, at begge spørgsmål skal besvares med ja, hvilket således også er indstillingen til Skatterådet.

Skatterådet tiltræder indstillingen.

Svarene er bindende for skattemyndighederne i forhold til forespørgeren i 5 år, jf. skatteforvaltningslovens § 25.