Dato for udgivelse
30 jun 2008 16:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 jun 2008 12:30
SKM-nummer
SKM2008.600.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-094345
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Generationsskifte, model, ny aktieklasse, forlodsret, udbytte, ændring, aftale
Resumé
A ApS indgav i 2003 en anmodning om bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet vedrørende en påtænkt generationsskiftemodel med forlods udbytteret. Ligningsrådet godkendte modellen, hvor A ApS´ aktier i datterselskabet B A/S blev gjort til A-aktier, hvorefter to medarbejdere via deres fælles holdingselskab C ApS kunne nytegne B-aktier i B A/S. A ApS og C ApS påtænker nu at fremrykke den endelige overdragelse af aktierne. Skatterådet bekræfter, at C ApS kan købe aktierne i B A/S af A ApS til en købesum beregnet efter den oprindelige aktionæroverenskomst med tillæg af det ifølge aktionæroverenskomsten manglende udbytte i forhold til det oprindeligt aftalte. Endvidere bekræfter Skatterådet, at A ApS er skattefri af avancen på sine aktier i B A/S under forudsætning af at A ApS´aktier i B A/S er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 9 om almindelige aktier. Endelig bekræfter Skatterådet, at C ApS efter erhvervelsen af A-aktierne fra A ApS kan ophæve A- og B-aktieforholdet uden skattemæssig virkning samt at fremskyndelsen af betalingen ikke får indflydelse på den tidligere bindende forhåndsbesked.
Hjemmel
07-183151
Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 1, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 S.G.2.3.1.2

Spørgsmål

  1. Kan SKAT bekræfte, at en salgssum på 9.261.667 kr. med en forrentning på 5 % p.a. regnet fra 1. oktober 2007 indtil der fra SKAT foreligger et bindende svar, og betalingen finder sted, kan anses for markedsværdien af aktierne i B A/S under hensyn til, at handlen er indgået mellem to uafhængige parter?
  2. Kan SKAT bekræfte, at avancen på salget af aktierne i B A/S er skattefri for A ApS?
  3. Kan SKAT bekræfte, at C ApS efter erhvervelsen af A-aktierne fra A ApS kan ophæve A- og B-aktieforholdet uden skattemæssig virkning?
  4. Kan SKAT bekræfte, at de nye forhold ikke har indflydelse på afgørelserne, jf. tidligere bindende forhåndsbesked?

Svar

  1. Se sagsfremstilling og begrundelse.
  2. Se sagsfremstilling og begrundelse.
  3. Ja.
  4. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Anmodningen i 2003

A ApS indgav i 2003 en anmodning om bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet vedrørende en påtænkt generationsskiftemodel.

Ligningsrådet godkendte modellen, hvor A ApS´ aktier i datterselskabet B A/S blev gjort til A-aktier, hvorefter to medarbejdere via deres fælles holdingselskab C ApS kunne nytegne B-aktier i selskabet B A/S.

B-aktierne var tillagt forlods udbytteret på 100.000 kr., mens hele det resterende overskud tilfaldt A-aktionærerne.

Den forlods udbytteret var gældende indtil enten A ApS havde modtaget 15.000.000 kr. i udbytte fra B ApS eller der var forløbet en periode på 10 regnskabsår regnet fra den 1. oktober 2003.

Efter udløbet af den forlods udbytteret ville C ApS have forkøbsret til A ApS´ aktier i B A/S. Selskabets værdi skulle i den forbindelse fastsættes til en pris på 80 % af summen af B A/S´ ordinære resultat efter skat de seneste tre år. Værdien af A ApS´ ejerandel på 66 2/3 % kunne herefter beregnes. Uanset købesummens størrelse skulle der dog minimum betales 1.000.000 kr.

Anmodningen i 2008

Aktionærerne i B A/S er blevet enige om at fremskynde generationsskiftet.

Aktionærerne har derfor aftalt, at C ApS køber de resterende aktier i B A/S af A ApS. Aktierne købes således før tid i forhold til parternes oprindelige aftale.

Aktionærerne har aftalt, at købesummen beregnes som oprindeligt aftalt. Til dette beløb vil parterne lægge forskellen mellem det udloddede udbytte til A-aktionærerne og de aftalte 15.000.000 kr.

Der er indtil nu udloddet 6.715.274 kr. til A ApS, og det estimerede udbytte for 2006/2007 til A ApS udgør 3.664.066 kr. Forskelsbeløbet udgør derfor pt. 15.000.000 kr. - 6.715.274 kr. - 3.664.066 kr. = 4.620.660 kr.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Rådgiver har supplerende oplyst, at parterne er blevet enige om at søge den endelige overdragelse af aktierne fremrykket, idet B-aktionærerne (køberne) de seneste år - i stort omfang - har kunnet drive virksomheden på egen hånd og med tilfredsstillende resultater. Det er således ikke nødvendigt at hele udbytteperioden forløber. Samtidig har købers pengeinstitut tilkendegivet at de vil finansiere aktieoverdragelsen.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Såfremt en aftale ændres væsentligt, anses aftalen efter praksis for afstået skatteretligt med heraf følgende beskatning.

Ændringen af aktionæroverenskomsten mellem A ApS og C ApS består i, at C ApS køber aktierne i B A/S af A ApS til en købesum beregnet efter den oprindelige aktionæroverenskomst med tillæg af det ifølge aktionæroverenskomsten manglende udbytte i forhold til de oprindeligt aftalte 15.000.000 kr. Det samlede beløb forrentes fra tidspunktet for aftalens ændring den 1. oktober 2007.

Ændringen bevirker, at A ApS får de oprindeligt aftalte 15.000.000 kr. samt en salgssum for sine aktier i B A/S beregnet i henhold til den oprindelige aktionæroverenskomst.

Parterne stilles således som om, at B A/S havde udbetalt et højere udbytte i et eller flere af de foregående år på i alt 15.000.000 kr., hvorefter C ApS har valgt at udnytte sin køberet til A ApS´ aktier i B A/S.

Fremskyndelsen af betalingen til A ApS betyder dog, at A ApS undgår risikoen for, at A ApS efter udløbet af 10 års perioden ikke har modtaget hele udbyttebeløbet på 15.000.000 kr. Imidlertid indikerer B A/S´ hidtidige udbytteudbetalinger, at A ApS ville have fået sine 15.000.000 kr. før udløbet af 10 års perioden.

Fremskyndelsen af betalingen er derfor ikke en væsentlig ændring af aktionæroverenskomsten. Da parterne i øvrigt overholder aktionæroverenskomsten, er det SKATs opfattelse, at der ikke er tale om en væsentlig ændring af aktionæroverenskomsten.

Rådgiver har vedlagt anmodningen et bilag med beregningen af købesummen for A ApS´ aktier i B A/S.

Af bilaget fremgår det, at resultaterne i alt tre år bag ud i tid udgør 8.702.076 kr. Selskabets værdi kan således ifølge aktionæroverenskomsten beregnes til 80 % af dette beløb, dvs. 6.961.661 kr. Værdien af A ApS´ andel på 66 2/3 % er derfor 4.641.107 kr.

Da aktierne ifølge aktionæroverenskomsten er tillagt udbytteret til yderligere 4.620.660 kr., kan salgssummen ifølge parternes nye aftale opgøres til 4.641.107 kr. + 4.620.660 kr. = 9.261.767 kr. pr. 1. november 2007 med tillæg af 5 % indtil betalingen sker.

Herefter, samt under hensyn til at den oprindelige generationsskiftemodel er godkendt af Ligningsrådet, finder SKAT, at en salgssum på 9.261.767 kr. med en forrentning på 5 % p.a. regnet fra 1. oktober 2007 indtil der fra SKAT foreligger et bindende svar, og betalingen finder sted, kan anses for markedsværdien af aktierne i B A/S.

Ad spørgsmål 2

Det fremgår af den oprindelige anmodning fra februar 2004, at A ApS ejede aktierne i B A/S.

Ved en afståelse den 1. oktober 2007 har A ApS således ejet aktierne i B A/S i mere end 3 år.

Under forudsætning af at A ApS´ aktier i B A/S er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 9 om almindelige aktier, er A ApS således skattefri af avancen på sine aktier i B A/S.

Ad spørgsmål 3

Foretages der vedtægtsændringer i et selskab, sidestilles dette efter praksis med overdragelse af aktier, når aktierne efter vedtægtsændringen vurderes at have en anden identitet. Dette er dog kun tilfældet, når vedtægtsændringen medfører en formueforskydning mellem selskabets aktionærer.

Vedtægtsændringer, der medfører en ændret udbytteudlodning til forskellige aktionærklasser, anses normalt at indebære en så væsentlig ændring, at disse tilfælde skattemæssigt vil blive sidestillet med afståelse, med mindre vedtægtsændringen efter en konkret bedømmelse må tillægges mindre betydning, jf. Ligningsvejledningen 2008-2, S.G.2.3.1.2.

A- og B-aktieforholdet påtænkes imidlertid først ophævet efter C ApS´ erhvervelse af A-aktierne i B A/S fra A ApS. Da det således kun er C ApS, der er aktionær på tidspunktet for vedtægtsændringen, sker der ingen formueforskydning mellem aktionærer.

Den udtrædende aktionær A ApS påvirkes heller ikke af vedtægtsændringen, idet en eventuel afståelsesbeskatning som følge af vedtægtsændring forudsætter, at aktionæren er aktionær på tidspunktet for vedtægtsændringen.

Det indstilles derfor at svare ja til spørgsmål 3.

Ad spørgsmål 4

Fremskyndelsen af betalingen er ikke en væsentlig ændring af aktionæroverenskomsten, jf. besvarelsen af spørgsmål 2. Da parterne ikke i øvrigt afviger fra vilkårene i den aftale, som Ligningsrådet godkendte ved bindende forhåndsbesked i 2004, får fremskyndelsen af betalingen ikke indflydelse på den tidligere bindende forhåndsbesked.

Det indstilles derfor at svare ja til spørgsmål 4.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tilslutter sig SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.