Dato for udgivelse
19 feb 2008 09:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 sep 2007 08:49
SKM-nummer
SKM2008.162.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 1-844/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Momsgrundlag + Personlig indkomst
Emneord
Indkomstregulering, salgsmoms, opkrævning
Resumé

Skatteyderen drev et motionscenter. Han havde anset indtægterne fra dette for momsfrie og havde derfor ikke opkrævet moms eksplicit af indtægterne. Han blev opkrævet moms af en del af motionscentrets indtægter for årene 2000 og 2001, der ikke kunne anses for omfattet af momsfritagelsesreglerne i momslovens § 13.

 

I forbindelse med reguleringen af den skattepligtige indkomst for 2000 og 2001 havde Landsskatteretten tiltrådt Told & Skat´s og Skatteankenævnets nægtelse af at nedsætte indkomsterne med de pålagte salgsmomsbeløb for de to år. Landsskatterettens begrundelse var, at der ikke var opkrævet moms af motionscentrets momspligtige ydelser, hvorfor der ikke skulle ske regulering.

 

Efter at skatteyderen havde anlagt sag ved byretten, tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle. Byretten tilkendte herefter skatteyderen fradrag for salgsmomsen i den skattepligtige indkomst i overensstemmelse med skatteyderens påstand.
Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-1 E.A.1.1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 E.B.2.5

Parter

A

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat David Auken)

Afsagt af byretsdommer

Ole Kaels

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er modtaget i retten den 7. juni 2007, har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at sagsøgerens skattepligtige overskud af virksomhed før renter for indkomståret 2000 nedsættes med 96.472 kr., og at hans skattepligtige overskud af virksomhed før renter for indkomståret 2001 nedsættes med 139.608 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da sagsøgte har taget bekræftende til genmæle, afsiges der dom efter sagsøgerens påstand med renter og sagsomkostninger som nedenfor anført.

Sagsomkostningerne er fastsat således, at 950,00 kr. dækker retsafgiften, og 6.250,00 kr. dækker udgiften til advokatbistand. Der er herved taget udgangspunkt i den værdi, som sagsøgeren har oplyst til brug for betaling af retsafgift.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgeren, As, skattepligtige overskud af virksomhed før renter for indkomståret 2000 nedsættes med 96.472 kr., og at hans skattepligtige overskud af virksomhed før renter for indkomståret 2001 nedsættes med 139.608 kr.

Inden 14 dage skal sagsøgte betale sagens omkostninger til sagsøgeren med 7.200 kr.