Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Feb 2008 08:57
SKM-nummer
SKM2008.223.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-033522
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Moms, leverance, slutrengøring, udlejning af sommerhus
Resumé

Hvor der udlejes et sommerhus med såkaldt "obligatorisk slutrengøring", påhviler det ikke lejeren at foretage slutrengøring efter endt lejeophold. Det er sommerhusejeren der forestår slutrengøringen. Skatterådet traf afgørelse om, at der i den situationen hverken leveres en ydelse fra ejeren til udlejningsbureauet eller fra bureauet til lejeren. Det gælder uanset, om der i fakturaen til lejeren evt. er anført en særskilt pris for slutrengøring.

Hvor der udlejes et sommerhus med såkaldt "valgfri slutrengøring", påhviler det lejeren ifølge lejekontrakten at forestå slutrengøring inden afrejse. Hvis lejeren ikke selv ønsker at foretage slutrengøringen, kan han købe rengøringsydelsen gennem udlejningsbureauet. Skatterådet traf afgørelse om, at der her er tale om levering af en momspligtig ydelse, der ikke kan anses som en i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, momsfritaget accessorisk ydelse til momsfri udlejning af sommerhuset. Det gælder også for sommerhusejeren, der selv rengør sit sommerhus.
Hjemmel

(SR 07-177154)

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8

Henvisning

Momsvejledning 2008-1 D.11.8.2.1

Spørgsmål

  1. Skal der betales moms af lejers betaling for rengøring, når slutrengøringen er obligatorisk, og prisen for rengøringen ikke er særskilt oplyst?
  2. Skal der betales moms af lejers betaling for rengøring, når slutrengøringen er obligatorisk, og prisen for rengøringen er inkluderet i lejen, og beløbets størrelse alene fremgår af udlejningskataloget?
  3. Skal der betales moms af lejers betaling for rengøring, når slutrengøringen er oligatorisk, og prisen for rengøringen faktureres særskilt eller på en særskilt linie til lejer?
  4. Skal der betales moms af ejers rengøring af sit eget sommerhus, når rengøringen er obligatorisk?
  5. Skal der betales moms af ejers rengøring af sit eget sommerhus, når rengøringen er valgfri?
  6. Skal der betales moms af lejers betaling for rengøring til bureauet, når slutrengøringen er valgfri?

Svar

1-4: Nej
5-6: Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger (A A/S) driver bl.a. et sommerhusudlejningsbureau. Bureauet udlejer sommerhuse mv. i eget navn og for fremmed regning. Der betales særskilt for el, varme og telefon - og evt. for vand.

 

Der er indgået skriftlig aftale med husejerne for udleje af deres sommerhuse for det følgende kalenderår.

 

I de fleste sommerhuse er det frivilligt, om lejerne selv gør rent eller bestiller slutrengøring, men enkelte sommerhusejere forlanger, at der hver gang betales for slutrengøring. ejeren kan enten bestille slutrengøring samtidig med leje af sommerhuset, eller slutrengøringen kan bestilles under opholdet - senest torsdag i afrejseugen. Det fremgår af udlejningsaftalen, om husejeren selv ønsker at rengøre sommerhuset, når lejer bestiller rengøring. Det fremgår, at bureauet ringer senest torsdag før lejers afrejse for at høre, om husejer vil foretage weekendens rengøring.

 

Rengøringen faktureres af bureauet til lejeren. Enten sammen med lejeudgiften for sommerhuset, eller særskilt. På fakturaen til lejeren fremgår intet om moms.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger ønsker regler for moms af rengøringsydelserne undersøgt.

 

Spørger mener, at spørgsmål 1 - 5 skal besvares "nej", og at spørgsmål 6 skal besvares "ja".

 

Udleje af sommerhuse er momsfri, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Det fremgår af SKM2006.232.LSR, at lejers betaling for el, vand, varme og telefon er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

 

Obligatorisk rengøring - spørgsmål 1 - 4

Det er vores opfattelse, at lejers betaling til bureauet for en obligatorisk rengøring på tilsvarende måde er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Rengøringsydelsen er kun en biydelse, der relaterer sig til brugen af sommerhuset, jf. EF-domstolens dom i C-349/96 Card Protection Plan, idet rengøringen ikke i sig selv kan anses for at udgøre et formål.

Når rengøringen er obligatorisk, knytter den sig op til den momsfrie sommerhusudlejning, og det har ingen betydning, hvordan prisen fremgår af katalog eller faktura mv.

Leverancer fra ejer til bureau
I de tilfælde, hvor ejeren selv ønsker at rengøre sommerhuset, er der tale om levering af en samlet ydelse for leje af sommerhuset. Ydelserne har en sådan tilknytning til hinanden, at den ene ydelse (rengøringen) ikke er et mål i sig selv, men i stedet et middel til at udnytte den anden ydelse (leje af sommerhuset) på de bedst mulige betingelser. Ydelserne skal derfor behandles momsmæssigt ens med udgangspunkt i hovedydelsen, jf. EF-dommen C-349/96, Card Protection Plan Ltd.

Leverancer fra bureau til lejer
Udlejningsbureauet formidler udlejning af sommerhuset inkl. levering af el, vand, varme, telefon og slutrengøring. Her er der også kun tale om én ydelse. Da rengøringsydelsen er obligatorisk, og dermed en biydelse til leje af sommerhuset, er der tale om en samlet momsfri ydelse.

Valgfri rengøring - spørgsmål 5 - 6

Leverancer fra ejer til bureau
I de tilfælde, hvor ejeren selv ønsker at rengøre sommerhuset, er der tale om levering af en samlet ydelse for leje af sommerhuset. Ydelserne har en sådan tilknytning til hinanden, at den ene ydelse (rengøringen) ikke er et mål i sig selv, men i stedet et middel til at udnytte den anden ydelse (leje af sommerhuset) på de bedst mulige betingelser. Ydelserne skal derfor behandles momsmæssigt ens med udgangspunkt i hovedydelsen, jf. EF-dommen C-349/96, Card Protection Plan Ltd.

Ydelsen fra ejer til bureauet er således momsfri, uanset om rengøring af huset er obligatorisk eller valgfrit for lejer.

Leverancer fra bureau til lejer
Hvis slutrengøringen derimod er valgfri, er der tale om en særskilt leverance fra udlejningsbureauet til lejer, og slutrengøringen bliver derfor momspligtigt.

Vi er bekendt med SKM2007.672.LSR, hvor det afgøres, at der leveres en momspligtig rengøringsydelse. Det fremgår tydeligt af sagen, at bureauet hver gang aftaler med lejer, om bureauet på deres vegne skal foretage rengøringen.

I høringssvaret har spørgers repræsentant anført, at det er vigtigt for besvarelserne at slå fast, at udlejningsbureauet udlejer sommerhuse i eget navn og for fremmed regning. Det betyder, at bureauet anses for selv at levere ydelsen til lejer. Der er således ingen leverancer fra ejer til lejer, men ejer har en kontrakt med bureauet, og lejer har en kontrakt med bureauet.

Det er således ikke korrekt, når SKAT i spørgsmål 5 og 6 vedrørende valgfri rengøring blot anfører, at det fremgår af momsvejledningen, at lejers efterspørgsel af en valgfri rengøringsydelse er momspligtig. Der er kun taget stilling til leverancen mellem bureauet og lejer.

 

Der skal tages særskilt stilling til ejerens leverance til udlejningsbureauet. Ejeren leverer et rengjort sommerhus til bureauet, og denne leverance bliver derfor momsfri, jf. i øvrigt vores forespørgsel.

 

Sommerhusejeren har kun en aftale med udlejningsbureauet. Det er korrekt, som SKAT anfører, at der ikke sker en leverance mod vederlag fra ejer til udlejningsbureau, idet der blot leveres et rengjort sommerhus. Det er vores opfattelse, at det gælder for ejeren både ved obligatorisk og valgfri rengøring.

 

For lejeren er der forskel på den momsmæssige behandling. Vi er enige i, at lejer ikke efterspørger en ydelse ved den obligatoriske rengøring, men det gør han ved den valgfri rengøring. Bureauet skal derfor fakturere en valgfri rengøringsydelse til lejer med moms, jfr. SKM2007.672.LSR.

 

Til orientering vedlægges kopi af en aftale mellem en ejer og udlejningsbureauet for 2008. Det fremgår heraf, at ejeren ønsker at foretage rengøringen, hvis lejer ønsker rengøring

 

SKATs indstilling og begrundelse

Alle varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, er momspligtige, jf. § 4, stk. 1, i momsloven (lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005).

§ 4: Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. [..]

Udlejning af fast ejendom, herunder udlejning af sommerhuse, er imidlertid fritaget for momspligten, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8:

§ 13: Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:
[..]

8) Administration, udlejning og bortforpagtning af fast ejendom herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. [..] 

Af fast praksis vedrørende rengøringsydelser, det i henhold til lejeaftale påhviler lejer at foretage, fremgår, at rengøringsydelsen ikke kan anses som en i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, momsfritaget accessorisk ydelse til udlejningen af fast ejendom. Dette fremgår af momsvejledningen, afsnit D.11.8.2.1.

Spørgsmål 1 - 3

Der er her tale om situationer, hvor sommerhuset udlejes, uden at lejer selv skal foretage slutrengøring. Det fremgår af kontrakten, at det ikke påhviler lejer at foretage slutrengøring. Spørger udlejer således et rengjort sommerhus.

Da lejer ikke forespørger eller aktivt tilvælger en rengøringsydelse, men efter aftale blot lejer et rengjort sommerhus uden slutrengøringsforpligtelse, er det i den situation SKATs vurdering, at der ikke bliver leveret en rengøringsydelse mellem bureau og lejer.

Dette gælder uanset, om der i fakturaen vedrørende leje af sommerhus står anført særskilt pris for rengøring eller om ingen særskilt pris er anført. SKAT indstiller derfor, at der svares nej til spørgsmål 1 - 3.

Spørgsmål 4

Situationen er den samme som spørgsmål 1 - 3, men vedrører sommerhusejerens forhold.

Som anført fremgår det af udlejningsaftalen, at husejeren selv ønsker at rengøre sommerhuset. Ejeren foretager altså slutrengøringen, uden at hverken udlejningsbureau eller lejer specifikt efterspørger den ydelse.

Det er derfor SKATs opfattelse, at ejeren ikke leverer en ydelse mod vederlag, jf. momslovens § 4, stk. 1, hvormed det indstilles, at der svares nej til spørgsmål 4.

Spørgsmål 5 og 6

Her er der tale om en situation, hvor lejer kontraktmæssigt er forpligtet til at forestå slutrengøring af sommerhuset inden afrejse.

Ønsker lejeren ikke selv at foretage rengøringen, kan lejer kontakte udlejningsbureauet og derigennem rekvirere en rengøringsydelse.

SKAT har allerede i SKM2006.740.SKAT præciseret, at rengøringsydelsen i den situation er momspligtig. Landsskatteretten har i SKM2007.672.LSR stadfæstet denne praksis, der tillige fremgår af momsvejledningen.

Ydelsen er dermed momspligtig og kan ikke anses som en i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, momsfritaget accessorisk ydelse til udlejningen af sommerhuset.

SKAT indstiller således, at de rejste spørgsmål besvares ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet træffer på mødet den 19. februar 2008 afgørelse i overensstemmelse med SKATs indstilling og begrundelse.