Dato for udgivelse
04 apr 2008 13:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 mar 2008 14:24
SKM-nummer
SKM2008.323.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 1-898/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Forligsforslag, sagsomkostninger, forlig, delvis, eftergivelse, skattekrav
Resumé

A havde ved Østre Landsret anlagt retssag mod Skatteministeriet vedrørende periodisering af aktieavance.

Medens skattesagen verserede ved landsretten skrev han til skattecentret og foreslog en forligsmæssig løsning vedrørende betalingen af skattekravet. I brevet anførte han, at han ville hæve retssagen, hvis hans forslag accepteredes, "således at hver part bærer sine sagsomkostninger"

Skattecentret imødekom As anmodning om delvis eftergivelse af skattekravet og anførte i afgørelsen bl.a.: "Delvis eftergivelse af gælden accepteres kun under forudsætning af, at sagen i Østre landsret frafaldes "

Herefter hævede A skattesagen ved Østre Landsret, der pålagde ham at betale 30.000,- kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet. Han betalte beløbet og anlagde herefter sag mod Skatteministeriet med påstand om tilbagebetaling af de 30.000,- kr. Til støtte herfor gjorde han gældende, at skattecentret havde accepteret, at hver part skulle bære egne sagsomkostninger.

Retten anførte

Skattecentrets brev af 11. februar 2007 fremtræder ikke, hverken i form eller indhold som en accept af sagsøgerens forligsforslag og tager ikke stilling til sagsomkostningerne ved sagen for Østre Landsret. På denne baggrund og sammenholdt med at brevet ikke hidrører fra sagsøgerens processuelle modpart, Skatteministeriet, indebærer brevet ikke at Skattemyndighederne har frafaldet sagsomkostninger. "

Med denne begrundelse blev Skatteministeriet frifundet.

Reference(r)
Retsplejeloven § 316, stk. 1

Parter

A
(selv)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradv. v/adv. Anders Vangsø Mortensen )

Afsagt af byretsdommer

Torben Hvid

Under denne sag, der er anlagt den 6. juni 2007, har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at betale 30.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens baggrund

Ved brev af 7. marts 2007 til Østre Landsret hævede A en sag, som han havde anlagt mod Skatteministeriet. Skatteministeriet påstod sig tillagt sagsomkostninger og landsretten pålagde A at betale 30.000 kr. i sagsomkostninger. A betalte beløbet og anlagde derefter nærværende sag, der drejer sig om, hvorvidt A har krav på tilbagebetaling af de 30.000 kr.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at sagsøgte som led i et gensidigt, bindende forlig har frafaldet sagsomkostninger, idet "afgørelse" af 21. februar 2007 fra SKAT indholdsmæssigt er en accept af sagsøgerens forligsforslag i brev af 1. juni 2006. Accepten er kun uoverensstemmende på et enkelt punkt, nemlig på størrelsen af det beløb, der skulle betales, hvilket sagsøgeren har accepteret. I og med at der ikke tages afstand til sagsøgerens forslag om, at hver part bærer sine sagsomkostninger for Østre Landsret, har SKAT accepteret dette punkt. Det gøres endelig gældende, at SKAT, der har bemyndigelse til at indgå forlig om sagens materielle spørgsmål, i konsekvens heraf også har bemyndigelse til at indgå forlig om sagsomkostninger.

Sagsøgte har til støtte for påstanden om frifindelse principalt gjort gældende, at skatteministeriet ikke har indgået forlig om at frafalde sagsomkostninger for landsretten, idet SKATs afgørelse af 21. februar 2007 ikke som sådan vedrører retssagen for Østre Landsret og ikke er en accept af As forligsforslag, men en afgørelse om eftergivelse af skattegæld. Hvis retten skulle finde, at aftaleretlige synspunkter finder anvendelse, gøres det gældende, at der foreligger uoverensstemmende accept, idet SKATs afgørelse ikke indeholder en stillingtagen til spørgsmålet om sagsomkostninger.

Mere subsidiært gøres det gældende, at SKAT ikke med bindende virkning for Skatteministeriet kan indgå aftale om at frafalde sagsomkostninger.

Oplysningerne i sagen

I det nævnte brev af 1. juni 2006, der er stilet til SKAT, anfører A bl.a.

"...

Mit forslag er, at jeg anerkender slutopgørelsen for 1999 ... således at der til fuld og endelig afgørelse indbetales kr. 1.325.832,80.

En sådan løsning indebærer, at gensidige rente- og gebyrkrav frafaldes.

Når jeg vil finde en sådan løsning rimelig, skyldes det foruden procesrisikoen følgende:

...

...

Sagen i Østre Landsret ... vil af mig blive hævet, dersom ovennævnte accepteres, således at hver part bærer sine sagsomkostninger."

SKAT besvarede henvendelsen i brev af 21. februar 2007. I brevet, der har overskriften "Ansøgning om delvis eftergivelse", anføres bl.a.:

"SKAT har behandlet Deres anmodning om delvis eftergivelse af skatterestance.

Afgørelse

Vi kan imødekomme anmodningen om delvis eftergivelse således

Der indbetales kr. 1.361.366,00 senest den 1. april 2007 til fuld og endelig afgørelse af gælden, jf. restanceopgørelse af 2.2. 2007 fra NL.

...

Forbehold

Delvis eftergivelse af gælden accepteres kun under forudsætning af at sagen i Østre Landsret frafaldes.

..."

Der er ikke afgivet forklaringer.

Rettens afgørelse og begrundelse

SKATs brev af 21. februar 2007 fremtræder ikke, hverken i form eller indhold som en accept af sagsøgerens forligsforslag og tager ikke stilling til sagsomkostningerne ved sagen for Østre Landsret. På denne baggrund og sammenholdt med at brevet ikke hidrører fra sagsøgerens processuelle modpart, Skatteministeriet, indebærer brevet ikke at Skattemyndighederne har frafaldet sagsomkostninger.

Med denne begrundelse frifindes Skatteministeriet.

Sagsøgeren har tabt sagen og skal derfor erstatte de udgifter, som sagen har påført sagsøgte. Der er ikke oplyst andre udgifter, end udgiften til advokat. Denne fastsættes i medfør af retsplejelovens § 316, stk. 1, til 12.500 kr., idet det er oplyst, at sagsøgte ikke er momsregistreret.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøgeren, A, betale 12.500 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet.