Dato for udgivelse
29 Sep 2008 12:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Jun 2008 10:21
SKM-nummer
SKM2008.765.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
07-02211
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Resumé

Der var ikke fradrag for moms af udgifter til nedrivning af landbrugsbygninger, da landbrugsvirksomheden var ophørt og afmeldt fra momsregistret forinden nedrivningen.

Reference(r)

Momsloven § 13
Momsloven § 37

Klagen skyldes, at skattecentret ikke har godkendt fradrag for moms af udgifter til nedrivning af bygninger, idet landbrugsvirksomheden var afmeldt fra momsregistrering.

Landsskatterettens afgørelse

Skattecentrets afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Virksomheden har drevet landbrugsvirksomhed i en længere årrække. Den 1. april 2004 blev virksomheden afmeldt fra moms.

Virksomhedens repræsentant har oplyst, at en stor del af virksomhedens jord blev frasolgt ultimo 2003. Ligeledes blev virksomhedens dyrehold solgt i 2003.

Den 21. december 2004 anmodede virksomheden om frivillig registrering for udlejning af fast ejendom. Virksomheden driver nu virksomhed med udleje af to maskinhuse og udleje af ca. 5 hektar landbrugsjord.

Virksomheden har i perioden 2005-2006 angivet købsmoms som følger:

Periode

Beløb

1. kvt.05

28.871

2. kvt. 05

199.475

3. kvt. 05

38.147

4. kvt. 05

30.707

l. kvt.06

-113.029

2. kvt. 06

1.542

3. kvt. 06

1.542

Angivet i alt

187.255

Primo 2005 opførte virksomheden en bygning i nær tilknytning til stuehuset. I forbindelse hermed, fratrak virksomheden samtlige omkostninger hertil. Virksomheden tilbageførte en del af købsmomsen i 1. kvartal 2006. Den opførte bygning står i umiddelbar tilknytning til stuehuset, og erstatter en udtjent driftsbygning. Bygningen består af tre lokaler. Det første indeholder et fyrrum. Det midterste indeholder en dobbeltgarage. Det tredje lokale er et mindre værksted. Her opbevares indehaverens traktor og havetraktor med dertilhørende gårdrive.

Den tidligere driftsbygning blev ligeledes i 2005 revet ned og momsen af omkostningerne hertil androg 20.506 kr. Ifølge vurderingsoplysningeme har ejendommen den 1. januar 2005 ændret anvendelse fra "landbrugsejendom mellem 30 ha og 60 ha" til "beboelsesejendom med 1 lejlighed".

SKATs afgørelse

SKAT har afkrævet virksomheden 20.506 kr. i moms. Virksomheden har uberettiget fratrukket momsomkostninger til nedrivning af tidligere driftsbygninger. Udgiften er ikke anset for at have den nødvendige tilknytning til den momspligtige virksomhed.

Registrerede virksomheder kan fradrage moms, opkrævet i forbindelse med nedrivning af bygninger, som er anvendt i den momspligtige virksomhed.

I nærværende tilfælde er der tale om en bygning, der var udtaget til privat benyttelse. Da bygningen blev udtaget til privat benyttelse, kan virksomheden ikke anvende fradragsreglerne vedrørende ejendommen eller dens nedrivning. Det, at virksomheden lod sig registrere 9 måneder efter udtagelsen til privat brug ændrer ikke på det faktum, at bygningens anvendelse ved dens nedbrydning var privat.

Skattecentret har overfor Landsskatteretten tilkendegivet, at der ikke er fremkommet nye oplysninger, der kan ændre skattecentrets afgørelse. Virksomheden er alene frivilligt momsregistreret for udlejning af 2 driftsbygninger og 5 hektar jord.

Klagerens påstand og argumenter

Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at virksomheden er berettiget til at fradrage 20.506 kr. for momsudgifterne afholdt i forbindelse med nedrivning af gamle driftsbygninger i 2005.

Der er fradrag for den omhandlede moms, idet de pågældende driftsbygninger altid har været anvendt driftsmæssigt, og de er ikke som anført af SKAT, udtaget til privat benyttelse. Der har således aldrig været anbragt private genstande i bygningerne.

De nedrevne bygninger, der omfattede en kostald og lade, var ejendommens oprindelige driftsbygninger. Disse bygninger har altid været anvendt driftsmæssigt, selvom anvendelsen er blevet mindre intensiv, efterhånden som besætningen er sat ud. De sidste dyr blev sat ud i 2003, og herefter er bygningerne alene anvendt til lager og maskinhus. Det var nødvendigt at anvende laden som maskinhus, idet ejendommens egentlige maskinhus, efter frasalget af den største del af landbrugsjorden ultimo 2003, fra og med 2004 blev udlejet sammen med det resterende landbrugsareal på 3,4 hektar.

Virksomhedens landbrugsmaskiner blev for en stor del solgt i løbet af 2004.

Det forhold at virksomheden i en periode på 9 måneder var afmeldt fra momsregistrering, betyder ikke, at bygningerne nødvendigvis bliver udtaget til privat benyttelse, idet man godt kan være erhvervsdrivende uden at være momsregistreret. Registreringspligten afhænger bl.a. af hvilken type virksomhed der drives.

Alt i alt må det anses for godtgjort, at de omhandlede driftsbygninger har været driftsmæssigt anvendt, således at der er fradragsret for momsen på udgiften til nedbrydning af bygningerne.

SKAT, Hovedcentret

SKAT Hovedcentret har indstillet, at skattecentrets afgørelse stadfæstes.

Hovedcentret har indhentet udtalelse fra skattecentret. Skattecentret har lagt til grund for afgørelsen, at de omhandlede bygninger forinden nedrivning var udtaget til privat anvendelse. Der er herved henset til, at klageren forinden nedrivningen af bygningerne var ophørt med landbrugsdriften og var således blevet afmeldt momsregistrering den 1. april 2004. Fra den 1. januar 2005 havde ejendommen ifølge vurderingsoplysninger ændret anvendelse fra "landbrugsejendom mellem 30 ha og 60 ha" til "beboelsesejendom med i lejlighed". Bygningen, som er opført til erstatning for den nedrevne, er blevet opført udelukkende med henblik på - og stedse er blevet anvendt til -private formål.

Det er SKAT, Hovedcentrets opfattelse, at det på den anførte baggrund har formodningen for sig, at de omhandlede driftsbygninger på samme måde har været anvendt til udelukkende private formål indtil tidspunktet for nedrivningen, og at der således ikke er fradragsret for den betalte moms af de af klager afholdte omkostninger hertil, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af momslovens § 37, at registrerede virksomheder kan få fradrag for moms af virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er momsfritaget efter momslovens § 13.

Der fremgår følgende af momsvejledningen 2005 afsnit J. 1.1.1:
"På den anden side kan moms af udgiften til nedrivning af bygninger fradrages som købsmoms i tilfælde, hvor der ville have været fradragsret for omkostningerne til drift og vedligeholdelse. Dette gælder, selv om det frigjorte areal skal sælges, anvendes til boligbyggeri eller andet formål, hvor der ikke er fradragsret."

Landsskatteretten finder, at virksomheden ikke i medfør af momslovens § 37 er berettiget til fradrag af moms vedrørende de omhandlede nedrivningsudgifter, idet ejendommen forinden nedrivningen må anses for udtaget til privat anvendelse. Retten har herved lagt vægt på, at den tidligere udøvede landbrugsvirksomhed var ophørt og afmeldt fra momsregistrering den 1. april 2004 og, at ejendommen forinden nedrivningen i vurderingsmæssig henseende havde ændret status til beboelsesejendom. Nedrivningsudgifterne kan på grundlag heraf ikke anses at vedrøre den af virksomheden hidtidige momspligtige anvendelse af ejendommen. Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.